[లింగాష్టకమ్] ᐈ Lingashtakam Lyrics In Telugu With PDF & Meaning

(ఓం నమ శివయ) Om Namah Shivaay everyone and congrats that you found Lingashtakam. This is the Ashtakam used to worship Divine Lord Shiva.

Lingashtakam consists of a total of eight verses of Chaupai. Lord Shiva is known as the destroyer of this whole universe. And praising Lord Shiva through Lingashtakam is the best way to worship him.

If a person reads and recites Lingashtakam with all his/her devotion and faith towards Divine Lord Shiva then all his problems, worries are just gone because of the blessings of Bholenath.

Lingashtakam Stotram Lyrics In Telugu

బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం
నిర్మలభాసిత శోభిత లింగమ్ |
జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ‖ 1 ‖

దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం
కామదహన కరుణాకర లింగమ్ |
రావణ దర్ప వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ‖ 2 ‖

సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం
బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగమ్ |
సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ‖ 3 ‖

కనక మహామణి భూషిత లింగం
ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగమ్ |
దక్షసుయజ్ఞ వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ‖ 4 ‖

కుంకుమ చందన లేపిత లింగం
పంకజ హార సుశోభిత లింగమ్ |
సంచిత పాప వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ‖ 5 ‖

దేవగణార్చిత సేవిత లింగం
భావై-ర్భక్తిభిరేవ చ లింగమ్ |
దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ‖ 6 ‖

అష్టదళోపరివేష్టిత లింగం
సర్వసముద్భవ కారణ లింగమ్ |
అష్టదరిద్ర వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ‖ 7 ‖

సురగురు సురవర పూజిత లింగం
సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగమ్ |
పరాత్పరం (పరమపదం) పరమాత్మక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ‖ 8 ‖

లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే

********

shree Lingashtakam Lyrics in Hindi, English, Tamil, telugu, kannada, malayalam, odia, gujarati, bengali, with pdf and meaning

Also Read:

So we have published Lingashtakam lyrics in Telugu but if you want these lyrics in any other language like, Hindi, English, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Gujarati, Bengali, Odia.

So Lingashtakam is available in a total of nine languages on this website. And if you want to read this stotram in any of these languages then go for it.

And for your ease, we have also added a download feature for Lingashtakam lyrics in pdf with an mp3 audio song. For any other queries Comment Down Below.

Blessings: After Reading Lingastakam may Lord Shiva gives you all the blessings, happiness, love, and dream and desires you want in your life. And if you want your friends and family members to also get blessed by the Bholenath then you must share it with them.

**ఓం నమ శివయ**

Leave a Comment