[லிங்கா3ஷ்டகம்] ᐈ Lingashtakam Lyrics In Tamil With PDF & Meaning

(ஓம் நம சிவாயா) Om Namah Shivaay everyone. Today we have posted (லிங்கா3ஷ்டகம்) Lingashtakam lyrics in Tamil as we already published Lingashtakam in a couple of bunch of languages.

So if you want to read Lingashtakam Stotram in any other language like Hindi, English, Tamil, Telugu, Malayalam, Odia, Gujarati, Bengali. If you want to read this stotram in any of these languages then you must check this website.

Lingashtakam is the stotram of Lord Shiva and it is used to evocate divine Lord Bholenath to get all the blessings from him. And you must be wondering that what are the benefits of reading Lingastakam? I have a simple answer for you.

If you read and recite Lingashtakam every day with your complete devotion and faith towards shiva then all your dreams and desires will be fulfilled by Lord Shiva himself.

(லிங்கா3ஷ்டகம்) Lingashtakam Stotram Lyrics In Tamil

ப்3ரஹ்மமுராரி ஸுரார்சித லிங்க3ம்
நிர்மலபா4ஸித ஶோபி4த லிங்க3ம் |
ஜந்மஜ து3ஃக2 விநாஶக லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ‖ 1 ‖

தே3வமுநி ப்ரவரார்சித லிங்க3ம்
காமத3ஹந கருணாகர லிங்க3ம் |
ராவண த3ர்ப விநாஶந லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ‖ 2 ‖

ஸர்வ ஸுக3ந்த4 ஸுலேபித லிங்க3ம்
பு3த்3தி4 விவர்த4ந காரண லிங்க3ம் |
ஸித்34 ஸுராஸுர வந்தி3த லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ‖ 3 ‖

கநக மஹாமணி பூ4ஷித லிங்க3ம்
2ணிபதி வேஷ்டித ஶோபி4த லிங்க3ம் |
3க்ஷஸுயஜ்ஞ விநாஶந லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ‖ 4 ‖

குஂகும சந்த3ந லேபித லிங்க3ம்
பஂகஜ ஹார ஸுஶோபி4த லிங்க3ம் |
ஸஂசித பாப விநாஶந லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ‖ 5 ‖

தே3வக3ணார்சித ஸேவித லிங்க3ம்
பா4வை-ர்ப4க்திபி4ரேவ ச லிங்க3ம் |
தி3நகர கோடி ப்ரபா4கர லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ‖ 6 ‖

அஷ்டத3ல்தோ3பரிவேஷ்டித லிங்க3ம்
ஸர்வஸமுத்34வ காரண லிங்க3ம் |
அஷ்டத3ரித்3ர விநாஶந லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ‖ 7 ‖

ஸுரகு3ரு ஸுரவர பூஜித லிங்க3ம்
ஸுரவந புஷ்ப ஸதா3ர்சித லிங்க3ம் |
பராத்பரம் (பரமபத3ம்) பரமாத்மக லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ‖ 8 ‖

லிங்கா3ஷ்டகமித3ம் புண்யம் யஃ படே2ஶ்ஶிவ ஸந்நிதௌ4 |
ஶிவலோகமவாப்நோதி ஶிவேந ஸஹ மோத3தே ‖

********

shree Lingashtakam Lyrics in Hindi, English, Tamil, telugu, kannada, malayalam, odia, gujarati, bengali, with pdf and meaning

Also Read:

As you have completed reading Lingashtakam, you must be feeling blessed by the Divine Lord. Lord Shiva is known as the destroyer of all evilness in this universe. If you worship Lord Shiva he will protect you in every aspect of your life no matter what.

Always remember that you are one the greatest creation of God, believe in yourself you can achieve anything you desire in your life.

For any queries, stotram, chalisa, Mantras, Arti, Bhajans comment down below.

Blessings: After Reading Lingastakam may Lord Shiva gives you all the blessings, happiness, love, and dream and desires you want in your life. And if you want your friends and family members to also get blessed by the Bholenath then you must share it with them.

**ஓம் நம சிவாயா**

Leave a Comment