[ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Kannada Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Kannada

ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಅಖಿಲಹೃಜ್ಜೇತ್ರೀಂ
ಆತ್ಮವದೇವ ಪರಾನಪಿ ಪಶ್ಯತ ।
ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಸ್ಪರ್ಧಾಂ ತ್ಯಜತ
ತ್ಯಜತ ಪರೇಷು ಅಕ್ರಮಮಾಕ್ರಮಣಮ್ ॥

ಜನನೀ ಪೃಥಿವೀ ಕಾಮದುಘಾಽಽಸ್ತೇ
ಜನಕೋ ದೇವಃ ಸಕಲದಯಾಲುಃ ।
ದಾಮ್ಯತ ದತ್ತ ದಯಧ್ವಂ ಜನತಾಃ
ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲಜನಾನಾಮ್ ॥

********

Leave a Comment