[ನಾರಸಿಂಹ ಶತಕಂ] ᐈ Narasimha Satakam Lyrics In Kannada Pdf

Narasimha Satakam Kannada Lyrics

001
ಸೀ. ಶ್ರೀಮನೋಹರ । ಸುರಾ – ರ್ಚಿತ ಸಿಂಧುಗಂಭೀರ ।
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ । ಕೋಟಿ – ಭಾನುತೇಜ ।
ಕಂಜನೇತ್ರ । ಹಿರಣ್ಯ – ಕಶ್ಯಪಾಂತಕ । ಶೂರ ।
ಸಾಧುರಕ್ಷಣ । ಶಂಖ – ಚಕ್ರಹಸ್ತ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ । ಪಾ – ಪಧ್ವಂಸ । ಸರ್ವೇಶ ।
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಾಯಿ । – ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ ।
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ । ನೀಲ – ಭ್ರಮರಕುಂತಲಜಾಲ ।
ಪಲ್ಲವಾರುಣಪಾದ – ಪದ್ಮಯುಗಳ ।

ತೇ. ಚಾರುಶ್ರೀಚಂದನಾಗರು – ಚರ್ಚಿತಾಂಗ ।
ಕುಂದಕುಟ್ಮಲದಂತ । ವೈ – ಕುಂಠಧಾಮ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

002
ಸೀ. ಪದ್ಮಲೋಚನ । ಸೀಸ – ಪದ್ಯಮುಲ್ ನೀ ಮೀದ
ಜೆಪ್ಪಬೂನಿತಿನಯ್ಯ । – ಚಿತ್ತಗಿಂಪು
ಗಣ ಯತಿ ಪ್ರಾಸ ಲ – ಕ್ಷಣಮು ಜೂಡಗಲೇದು
ಪಂಚಕಾವ್ಯ ಶ್ಲೋಕ – ಪಠನ ಲೇದು
ಅಮರಕಾಂಡತ್ರಯಂ – ಬರಸಿ ಚೂಡಗಲೇದು
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗ್ರಂಧಮುಲ್ – ಚದುವಲೇದು
ನೀ ಕಟಾಕ್ಷಂಬುನ – ನೇ ರಚಿಂಚೆದ ಗಾನಿ
ಪ್ರಜ್ಞ ನಾಯದಿ ಗಾದು – ಪ್ರಸ್ತುತಿಂಪ

ತೇ. ದಪ್ಪುಗಲಿಗಿನ ಸದ್ಭಕ್ತಿ – ತಕ್ಕುವೌನೆ
ಚೆಱಕುನಕು ವಂಕಪೋಯಿನ – ಚೆಡುನೆ ತೀಪು?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

003
ಸೀ. ನರಸಿಂಹ । ನೀ ದಿವ್ಯ – ನಾಮಮಂತ್ರಮುಚೇತ
ದುರಿತಜಾಲಮು ಲನ್ನಿ – ದೋಲವಚ್ಚು
ನರಸಿಂಹ । ನೀ ದಿವ್ಯ – ನಾಮಮಂತ್ರಮುಚೇತ
ಬಲುವೈನ ರೋಗಮುಲ್ – ಪಾಪವಚ್ಚು
ನರಸಿಂಹ । ನೀ ದಿವ್ಯ – ನಾಮಮಂತ್ರಮುಚೇತ
ರಿಪುಸಂಘಮುಲ ಸಂಹ – ರಿಂಪವಚ್ಚು
ನರಸಿಂಹ । ನೀ ದಿವ್ಯ – ನಾಮಮಂತ್ರಮುಚೇತ
ದಂಡಹಸ್ತುನಿ ಬಂಟ್ಲ – ದರಮವಚ್ಚು

ತೇ. ಭಳಿರ । ನೇ ನೀ ಮಹಾಮಂತ್ರ – ಬಲಮುಚೇತ
ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಪದವಿ ಸಾ – ಧಿಂಪವಚ್ಚು
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

004
ಸೀ. ಆದಿನಾರಾಯಣಾ । – ಯನುಚು ನಾಲುಕತೋಡ
ಬಲುಕ ನೇರ್ಚಿನವಾರಿ – ಪಾದಮುಲಕು
ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮುಗ ನಮ – ಸ್ಕಾರ ಮರ್ಪಣ ಜೇಸಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿಂಚೆದನಯ್ಯ – ಬಹುವಿಧಮುಲ
ಧರಣಿಲೋ ನರುಲೆಂತ – ದಂಡಿವಾರೈನನು
ನಿನ್ನು ಗಾನನಿವಾರಿ – ನೇ ಸ್ಮರಿಂಪ
ಮೇಮು ಶ್ರೇಷ್ಠುಲ ಮಂಚು – ಮಿದುಕುಚುಂಚೆಡಿವಾರಿ
ಚೆಂತ ಜೇರಗನೋನು – ಶೇಷಶಯನ

ತೇ. ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕುಲೈನ ನೀ – ಭಕ್ತವರುಲ
ದಾಸುಲಕು ದಾಸುಡನು ಜುಮೀ – ಧಾತ್ರಿಲೋನ
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

005
ಸೀ. ಐಶ್ವರ್ಯಮುಲಕು ನಿ – ನ್ನನುಸರಿಂಪಗಲೇದು
ದ್ರವ್ಯ ಮಿಮ್ಮನಿ ವೆಂಟ – ದಗುಲಲೇದು
ಕನಕ ಮಿಮ್ಮನಿ ಚಾಲ – ಗಷ್ಟಪೆಟ್ಟಗಲೇದು
ಪಲ್ಲ ಕಿಮ್ಮನಿ ನೋಟ – ಬಲಕಲೇದು
ಸೊಮ್ಮು ಲಿಮ್ಮನಿ ನಿನ್ನು – ನಮ್ಮಿ ಕೊಲ್ವಗಲೇದು
ಭೂಮು ಲಿಮ್ಮನಿ ಪೇರು – ಪೊಗಡಲೇದು
ಬಲಮು ಲಿಮ್ಮನಿ ನಿನ್ನು – ಬ್ರತಿಮಾಲಗಾಲೇದು
ಪಸುಲ ನಿಮ್ಮನಿ ಪಟ್ಟು – ಪಟ್ಟಲೇದು

ತೇ. ನೇನು ಗೋರಿನ ದೊಕ್ಕಟೇ – ನೀಲವರ್ಣ
ಚಯ್ಯನನು ಮೋಕ್ಷಮಿಚ್ಚಿನ – ಜಾಲು ನಾಕು
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

006
ಸೀ. ಮಂದುಂಡನನಿ ನನ್ನು – ನಿಂದ ಚೇಸಿನನೇಮಿ?
ನಾ ದೀನತನು ಜೂಚಿ – ನವ್ವ ನೇಮಿ?
ದೂರಭಾವಮುಲೇಕ – ತೂಲನಾಡಿನ ನೇಮಿ?
ಪ್ರೀತಿಸೇಯಕ ವಂಕ – ಬೆಟ್ಟ ನೇಮಿ?
ಕಕ್ಕಸಂಬುಲು ಪಲ್ಕಿ – ವೆಕ್ಕಿರಿಂಚಿನ ನೇಮಿ?
ತೀವ್ರಕೋಪಮುಚೇತ – ದಿಟ್ಟ ನೇಮಿ?
ಹೆಚ್ಚುಮಾಟಲಚೇತ – ನೆಮ್ಮೆ ಲಾಡಿನ ನೇಮಿ?
ಚೇರಿ ದಾಪಟ ಗೇಲಿ – ಚೇಯನೇಮಿ?

ತೇ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಂಬುವಲೆ ನೀವು – ಗಲ್ಗ ನಿಂಕ
ಬ್ರಜಲ ಲಕ್ಷ್ಯಂಬು ನಾಕೇಲ? – ಪದ್ಮನಾಭ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

007
ಸೀ. ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗ ನೀಕು – ಸೇವಜೇಸೆದಗಾನಿ
ಪುಡಮಿಲೋ ಜನುಲ ಮೆ – ಪ್ಪುಲಕು ಗಾದು
ಜನ್ಮಪಾವನತಕೈ – ಸ್ಮರಣಜೇಸೆದ ಗಾನಿ
ಸರಿವಾರಿಲೋ ಬ್ರತಿ – ಷ್ಥಲಕು ಗಾದು
ಮುಕ್ತಿಕೋಸಮು ನೇನು – ಮ್ರೊಕ್ಕಿ ವೇಡೆದಗಾನಿ
ದಂಡಿಭಾಗ್ಯಮು ನಿಮಿ – ತ್ತಂಬು ಗಾದು
ನಿನ್ನು ಬೊಗಡಗ ವಿದ್ಯ – ನೇರ್ಚಿತಿನೇಕಾನಿ
ಕುಕ್ಷಿನಿಂಡೆಡು ಕೂಟಿ – ಕೊಱಕು ಗಾದು

ತೇ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಮುನಕು ನೇ ಬಾಟುಪಡಿತಿ
ಗೀರ್ತಿಕಿ ನಪೇಕ್ಷಪಡಲೇದು – ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

008
ಸೀ. ಶ್ರವಣ ರಂಧ್ರಮುಲ ನೀ – ಸತ್ಕಥಲ್ ಪೊಗಡಂಗ
ಲೇಶ ಮಾನಂದಂಬು – ಲೇನಿವಾಡು
ಪುಣ್ಯವಂತುಲು ನಿನ್ನು – ಬೂಜಸೇಯಗ ಜೂಚಿ
ಭಾವಮಂದುತ್ಸಾಹ – ಪಡನಿವಾಡು
ಭಕ್ತವರ್ಯುಲು ನೀ ಪ್ರ – ಭಾವಮುಲ್ ಪೊಗಡಂಗ
ದತ್ಪರತ್ವಮುಲೇಕ – ತಲಗುವಾಡು
ತನಚಿತ್ತಮಂದು ನೀ – ಧ್ಯಾನ ಮೆನ್ನಡು ಲೇಕ
ಕಾಲಮಂತಯು ವೃಧಾ – ಗಡಪುವಾಡು

ತೇ. ವಸುಧಲೋನೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಧುಂಡು – ವಾಡೆ ಯಗುನು
ಮಱಿಯು ಜೆಡುಗಾಕ ಯೆಪ್ಪುಡು – ಮಮತನೊಂದಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

009
ಸೀ. ಗೌತಮೀಸ್ನಾನಾನ – ಗಡತೇಱುದ ಮಟನ್ನ
ಮೊನಸಿ ಚನ್ನೀಳ್ಲಲೋ – ಮುನುಗಲೇನು
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಲಚೇ ಗೃ – ತಾರ್ಥು ಡೌದಮಟನ್ನ
ಬಡಲಿ ನೇಮಂಬು ಲೇ – ನಡಪಲೇನು
ದಾನಧರ್ಮಮುಲ ಸ – ದ್ಗತಿನಿ ಜೆಂದುದಮನ್ನ
ಘನಮುಗಾ ನಾಯೊದ್ದ – ಧನಮುಲೇದು
ತಪಮಾಚರಿಂಚಿ ಸಾ – ರ್ಧಕಮು ನೊಂದುದಮನ್ನ
ನಿಮಿಷಮೈನ ಮನಸ್ಸು – ನಿಲುಪಲೇನು

ತೇ. ಕಷ್ಟಮುಲಕೋರ್ವ ನಾಚೇತ – ಗಾದು ನಿನ್ನು
ಸ್ಮರಣಚೇಸೆದ ನಾ ಯಧಾ – ಶಕ್ತಿ ಕೊಲದಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

010
ಸೀ. ಅರ್ಥಿವಾಂಡ್ರಕು ನೀಕ – ಹಾನಿ ಜೇಯುಟ ಕಂಟೆ
ದೆಂಪುತೋ ವಸನಾಭಿ – ದಿನುಟ ಮೇಲು
ಆಡುಬಿಡ್ಡಲಸೊಮ್ಮು – ಲಪಹರಿಂಚುಟ ಕಂಟೆ
ಬಂಡ ಗಟ್ಟುಕ ನೂತ – ಬಡುಟ ಮೇಲು
ಪರುಲಕಾಂತಲ ಬಟ್ಟಿ – ಬಲ್ಮಿ ಗೂಡುಟ ಕಂಟೆ
ಬಡಬಾಗ್ನಿ ಕೀಲಲ – ಬಡುಟ ಮೇಲು
ಬ್ರತುಕಜಾಲಕ ದೊಂಗ – ಪನುಲು ಚೇಯುಟ ಕಂಟೆ
ಗೊಂಗುತೋ ಮುಷ್ಟೆತ್ತು – ಕೊನುಟ ಮೇಲು

ತೇ. ಜಲಜದಳನೇತ್ರ ನೀ ಭಕ್ತ – ಜನುಲತೋಡಿ
ಜಗಡಮಾಡೆಡು ಪನಿಕಂಟೆ – ಜಾವು ಮೇಲು
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

011
ಸೀ. ಗಾರ್ದಭಂಬುನ ಕೇಲ – ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಂಬು?
ಮರ್ಕಟಂಬುನ ಕೇಲ – ಮಲಯಜಂಬು?
ಶಾರ್ಧೂಲಮುನಕ ಕೇಲ – ಶರ್ಕರಾಪೂಪಂಬು?
ಸೂಕರಂಬುನ ಕೇಲ – ಚೂತಫಲಮು?
ಮಾರ್ಜಾಲಮುನ ಕೇಲ – ಮಲ್ಲೆಪುವ್ವುಲಬಂತಿ?
ಗುಡ್ಲಗೂಬಲ ಕೇಲ – ಕುಂಡಲಮುಲು?
ಮಹಿಷಾನಿ ಕೇಲ ನಿ – ರ್ಮಲಮೈನ ವಸ್ತ್ರಮುಲ್?
ಬಕಸಂತತಿಕಿ ನೇಲ – ಪಂಜರಂಬು?

ತೇ. ದ್ರೋಹಚಿಂತನ ಜೇಸೆಡಿ – ದುರ್ಜನುಲಕು
ಮಧುರಮೈನಟ್ಟಿ ನೀನಾಮ – ಮಂತ್ರಮೇಲ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

012
ಸೀ. ಪಸರಂಬು ವಂಜೈನ – ಬಸುಲಕಾಪರಿ ತಪ್ಪು
ಪ್ರಜಲು ದುರ್ಜನುಲೈನ – ಪ್ರಭುನಿ ತಪ್ಪು
ಭಾರ್ಯ ಗಯ್ಯಾಳೈನ – ಬ್ರಾಣನಾಧುನಿ ತಪ್ಪು
ತನಯುಡು ದುಷ್ಟಯಿನ – ತಂಡ್ರಿ ತಪ್ಪು
ಸೈನ್ಯಂಬು ಚೆದಿರಿನ – ಸೈನ್ಯನಾಧುನಿ ತಪ್ಪು
ಕೂತುರು ಚೆಡುಗೈನ – ಮಾತ ತಪ್ಪು
ಅಶ್ವಂಬು ಚೆಡುಗೈನ – ನಾರೋಹಕುನಿ ತಪ್ಪು
ದಂತಿ ದುಷ್ಟಯಿನ ಮಾ – ವಂತು ತಪ್ಪು

ತೇ. ಇಟ್ಟಿ ತಪ್ಪುಲೆಱುಂಗಕ – ಯಿಚ್ಚವಚ್ಚಿ
ನಟುಲ ಮೆಲಗುದು ರಿಪ್ಪು ಡೀ – ಯವನಿ ಜನುಲು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

013
ಸೀ. ಕೋತಿಕಿ ಜಲತಾರು – ಕುಳ್ಲಾಯಿ ಯೇಟಿಕಿ?
ವಿರಜಾಜಿ ಪೂದಂಡ – ವಿಧವ ಕೇಲ?
ಮುಕ್ಕಿಡಿತೊತ್ತುಕು – ಮುತ್ತೆಂಪು ನತ್ತೇಲ?
ನದ್ದ ಮೇಮಿಟಿಕಿ ಜಾ – ತ್ಯಂಧುನಕುನು?
ಮಾಚಕಮ್ಮಕು ನೇಲ – ಮೌಕ್ತಿಕಹಾರಮುಲ್?
ಕ್ರೂರಚಿತ್ತುನಕು ಸ – ದ್ಗೋಷ್ಠು ಲೇಲ?
ಱಂಕುಬೋತುಕು ನೇಲ – ಬಿಂಕಂಪು ನಿಷ್ಠಲು?
ವಾವಿ ಯೇಟಿಕಿ ದುಷ್ಟ – ವರ್ತನುನಕು?

ತೇ. ಮಾಟ ನಿಲುಕಡ ಕುಂಕರಿ – ಮೋಟು ಕೇಲ?
ಚೆವಿಟಿವಾನಿಕಿ ಸತ್ಕಥ – ಶ್ರವಣ ಮೇಲ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

014
ಸೀ. ಮಾನ್ಯಂಬುಲೀಯ ಸ – ಮರ್ಧುಡೊಕ್ಕಡು ಲೇಡು
ಮಾನ್ಯಮುಲ್ ಚೆಱುಪ ಸ – ಮರ್ಧು ಲಂತ
ಯೆಂಡಿನ ಯೂಳ್ಲಗೋ – ಡೆಱಿಗಿಂಪ ಡೆವ್ವಡು
ಬಂಡಿನ ಯೂಳ್ಲಮು – ಬ್ರಭುವು ಲಂತ
ಯಿತಡು ಪೇದ ಯಟಂಚು – ನೆಱಿಗಿಂಪ ಡೆವ್ವಂಡು
ಕಲವಾರಿ ಸಿರು ಲೆನ್ನ – ಗಲರು ಚಾಲ
ದನಯಾಲಿ ಚೇಷ್ಟಲ – ತಪ್ಪೆನ್ನ ಡೆವ್ವಡು
ಬೆಱಕಾಂತ ಱಂಕೆನ್ನ – ಬೆದ್ದ ಲಂತ

ತೇ. ಯಿಟ್ಟಿ ದುಷ್ಟುಲ ಕಧಿಕಾರ – ಮಿಚ್ಚಿನಟ್ಟಿ
ಪ್ರಭುವು ತಪ್ಪು ಲಟಂಚುನು – ಬಲುಕವಲೆನು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

015
ಸೀ. ತಲ್ಲಿಗರ್ಭಮುನುಂಡಿ – ಧನಮು ತೇ ಡೆವ್ವಡು
ವೆಳ್ಲಿಪೋಯೆಡಿನಾಡು – ವೆಂಟರಾದು
ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರೈನ – ಲವಣ ಮನ್ನಮೆ ಕಾನಿ
ಮೆಱುಗು ಬಂಗಾರಂಬು – ಮ್ರಿಂಗಬೋಡು
ವಿತ್ತ ಮಾರ್ಜನಜೇಸಿ – ವಿರ್ರವೀಗುಟೆ ಕಾನಿ
ಕೂಡಬೆಟ್ಟಿನ ಸೊಮ್ಮು – ತೋಡರಾದು
ಪೊಂದುಗಾ ಮಱುಗೈನ – ಭೂಮಿಲೋಪಲ ಬೆಟ್ಟಿ
ದಾನಧರ್ಮಮು ಲೇಕ – ದಾಚಿ ದಾಚಿ

ತೇ. ತುದಕು ದೊಂಗಲ ಕಿತ್ತುರೋ – ದೊರಲ ಕವುನೊ
ತೇನೆ ಜುಂಟೀಗ ಲಿಯ್ಯವಾ – ತೆರುವರುಲಕು?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

016
ಸೀ. ಲೋಕಮಂ ದೆವಡೈನ – ಲೋಭಿಮಾನವು ಡುನ್ನ
ಭಿಕ್ಷ ಮರ್ಥಿಮಿ ಜೇತ – ಬೆಟ್ಟಲೇಡು
ತಾನು ಬೆಟ್ಟಕಯುನ್ನ – ತಗವು ಪುಟ್ಟದುಗಾನಿ
ಯೊರುಲು ಪೆಟ್ಟಗ ಜೂಚಿ – ಯೋರ್ವಲೇಡು
ದಾತದಗ್ಗಱ ಜೇರಿ – ತನ ಮುಲ್ಲೆ ಚೆಡಿನಟ್ಲು
ಜಿಹ್ವತೋ ಜಾಡೀಲು – ಚೆಪ್ಪುಚುಂಡು
ಫಲಮು ವಿಘ್ನಂಬೈನ – ಬಲು ಸಂತಸಮುನಂದು
ಮೇಲು ಕಲ್ಗಿನ ಜಾಲ – ಮಿಣುಕುಚುಂಡು

ತೇ. ಶ್ರೀರಮಾನಾಥ । ಯಿಟುವಂಟಿ – ಕ್ರೂರುನಕುನು
ಭಿಕ್ಷುಕುಲ ಶತ್ರುವನಿ – ಪೇರು ಪೆಟ್ಟವಚ್ಚು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

017
ಸೀ. ತನುವುಲೋ ಬ್ರಾಣಮುಲ್ = ತರಳಿಪೊಯ್ಯೆಡಿವೇಳ
ನೀ ಸ್ವರೂಪಮುನು ಧ್ಯಾ – ನಿಂಚುನತಡು
ನಿಮಿಷಮಾತ್ರಮುಲೋನ – ನಿನ್ನು ಜೇರುನು ಗಾನಿ
ಯಮುನಿ ಚೇತಿಕಿ ಜಿಕ್ಕಿ – ಶ್ರಮಲಬಡಡು
ಪರಮಸಂತೋಷಾನ – ಭಜನ ಜೇಸೆಡಿವಾರಿ
ಪುಣ್ಯ ಮೇಮನವಚ್ಚು – ಭೋಗಿಶಯನ
ಮೋಕ್ಷಮು ನೀ ದಾಸ – ಮುಖ್ಯುಲ ಕಗು ಗಾನಿ
ನರಕ ಮೆಕ್ಕಡಿದಯ್ಯ – ನಳಿನನೇತ್ರ

ತೇ. ಕಮಲನಾಭ ನೀ ಮಹಿಮಲು – ಗಾನಲೇನಿ
ತುಚ್ಛುಲಕು ಮುಕ್ತಿದೊರಕುಟ – ದುರ್ಲಭಂಬು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

018
ಸೀ. ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮ । – ನೀವೆ ತಂಡ್ರಿವಿ ಮಾಕು
ಕಮಲವಾಸಿನಿ ಮಮ್ಮು – ಗನ್ನತಲ್ಲಿ
ನೀ ಭಕ್ತವರುಲಂತ – ನಿಜಮೈನ ಬಾಂಧವುಲ್
ನೀ ಕಟಾಕ್ಷಮು ಮಾ ಕ – ನೇಕಧನಮು
ನೀ ಕೀರ್ತನಲು ಮಾಕು – ಲೋಕ ಪ್ರಪಂಚಂಬು
ನೀ ಸಹಾಯಮು ಮಾಕು – ನಿತ್ಯಸುಖಮು
ನೀ ಮಂತ್ರಮೇ ಮಾಕು – ನಿಷ್ಕಳಂಕಪು ವಿದ್ಯ
ನೀ ಪದ ಧ್ಯಾನಂಬು – ನಿತ್ಯಜಪಮು

ತೇ. ತೋಯಜಾತಾಕ್ಷ ನೀ ಪಾದ – ತುಲಸಿದಳಮು
ರೋಗಮುಲ ಕೌಷಧಮು ಬ್ರಹ್ಮ – ರುದ್ರವಿನುತ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

019
ಸೀ. ಬ್ರತಿಕಿನನ್ನಾಳ್ಲು ನೀ – ಭಜನ ತಪ್ಪನು ಗಾನಿ
ಮರಣಕಾಲಮುನಂದು – ಮಱತುನೇಮೊ
ಯಾವೇಳ ಯಮದೂತ – ಲಾಗ್ರಹಂಬುನ ವಚ್ಚಿ
ಪ್ರಾಣಮುಲ್ ಪೆಕಲಿಂಚಿ – ಪಟ್ಟುನಪುಡು
ಕಫ ವಾತ ಪೈತ್ಯಮುಲ್ – ಗಪ್ಪಗಾ ಭ್ರಮಚೇತ
ಗಂಪ ಮುದ್ಭವಮಂದಿ – ಕಷ್ಟಪಡುಚು
ನಾ ಜಿಹ್ವತೋ ನಿನ್ನು – ನಾರಾಯಣಾ ಯಂಚು
ಬಿಲುತುನೋ ಶ್ರಮಚೇತ – ಬಿಲುವನೊ

ತೇ. ನಾಟಿ ಕಿಪ್ಪುಡೆ ಚೇತು ನೀ – ನಾಮಭಜನ
ತಲಚೆದನು, ಜೆವಿ ನಿಡವಯ್ಯ । – ಧೈರ್ಯಮುಗನು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

020
ಸೀ. ಪಾಂಚಭೌತಿಕಮು ದು – ರ್ಬಲಮೈನ ಕಾಯಂ ಬಿ
ದೆಪ್ಪುಡೋ ವಿಡುಚುಟ – ಯೆಱುಕಲೇದು
ಶತವರ್ಷಮುಲದಾಕ – ಮಿತಮು ಜೆಪ್ಪಿರಿ ಗಾನಿ
ನಮ್ಮರಾ ದಾಮಾಟ – ನೆಮ್ಮನಮುನ
ಬಾಲ್ಯಮಂದೋ ಮಂಚಿ – ಪ್ರಾಯಮಂದೋ ಲೇಕ
ಮುದಿಮಿಯಂದೋ ಲೇಕ – ಮುಸಲಿಯಂದೊ
ಯೂರನೋ ಯಡವಿನೋ – ಯುದಕಮಧ್ಯಮುನನೋ
ಯೆಪ್ಪುಡೋ ವಿಡುಚುಟ – ಯೇಕ್ಷಣಂಬೊ

ತೇ. ಮರಣಮೇ ನಿಶ್ಚಯಮು ಬುದ್ಧಿ – ಮಂತುಡೈನ
ದೇಹಮುನ್ನಂತಲೋ ಮಿಮ್ಮು – ದೆಲಿಯವಲಯು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

021
ಸೀ. ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲು ಭಾರ್ಯ – ತನಯು ಲಾಪ್ತುಲು ಬಾವ
ಮಱದು ಲನ್ನಲು ಮೇನ – ಮಾಮಗಾರು
ಘನಮುಗಾ ಬಂಧುವುಲ್ – ಗಲ್ಗಿನಪ್ಪಟಿಕೈನ
ದಾನು ದರ್ಲಗ ವೆಂಟ – ದಗಿಲಿ ರಾರು
ಯಮುನಿ ದೂತಲು ಪ್ರಾಣ – ಮಪಗರಿಂಚುಕ ಪೋಗ
ಮಮತತೋ ಬೋರಾಡಿ – ಮಾನ್ಪಲೇರು
ಬಲಗ ಮಂದಱು ದುಃಖ – ಪಡುಟ ಮಾತ್ರಮೆ ಕಾನಿ
ಯಿಂಚುಕ ಯಾಯುಷ್ಯ – ಮಿಯ್ಯಲೇರು

ತೇ. ಚುಟ್ಟಮುಲಮೀದಿ ಭ್ರಮದೀಸಿ – ಚೂರ ಜೆಕ್ಕಿ
ಸಂತತಮು ಮಿಮ್ಮು ನಮ್ಮುಟ – ಸಾರ್ಥಕಂಬು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

022
ಸೀ. ಇಭರಾಜವರದ । ನಿ – ನ್ನೆಂತ ಬಿಲ್ಚಿನಗಾನಿ
ಮಾಱು ಪಲ್ಕ ವದೇಮಿ – ಮೌನಿತನಮೊ?
ಮುನಿಜನಾರ್ಚಿತ । ನಿನ್ನು – ಮ್ರೊಕ್ಕಿ ವೇಡಿನಗಾನಿ
ಕನುಲ ಜೂಡ ವದೇಮಿ – ಗಡುಸುದನಮೊ?
ಚಾಲ ದೈನ್ಯಮುನೊಂದಿ – ಚಾಟು ಚೊಚ್ಚಿನಗಾನಿ
ಭಾಗ್ಯ ಮಿಯ್ಯ ವದೇಮಿ – ಪ್ರೌಢತನಮೊ?
ಸ್ಥಿರಮುಗಾ ನೀಪಾದ – ಸೇವ ಜೇಸೆದ ನನ್ನ
ದೊರಕಜಾಲ ವದೇಮಿ – ಧೂರ್ತತನಮೊ?

ತೇ. ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ । ಯಿಟುವಂಟಿ – ಮೂರ್ಖಜನುನಿ
ಕಷ್ಟಪೆಟ್ಟಿನ ನೀಕೇಮಿ – ಕಡುಪುನಿಂಡು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

023
ಸೀ. ನೀಮೀದ ಕೀರ್ತನಲ್ – ನಿತ್ಯಗಾನಮು ಜೇಸಿ
ರಮ್ಯಮೊಂದಿಂಪ ನಾ – ರದುಡಗಾನು
ಸಾವಧಾನಮುಗ ನೀ – ಚರಣ ಪಂಕಜ ಸೇವ
ಸಲಿಪಿ ಮೆಪ್ಪಂಪಂಗ – ಶಬರಿಗಾನು
ಬಾಲ್ಯಮಪ್ಪಟಿನುಂಡಿ – ಭಕ್ತಿ ನೀಯಂದುನ
ಗಲುಗನು ಬ್ರಹ್ಲಾದ – ಘನುಡಗಾನು
ಘನಮುಗಾ ನೀಮೀದಿ – ಗ್ರಂಥಮುಲ್ ಗಲ್ಪಿಂಚಿ
ವಿನುತಿಸೇಯನು ವ್ಯಾಸ – ಮುನಿನಿಗಾನು

ತೇ. ಸಾಧುಡನು ಮೂರ್ಖಮತಿ ಮನು – ಷ್ಯಾಧಮುಡನು
ಹೀನುಡನು ಜುಮ್ಮಿ ನೀವು – ನ ನ್ನೇಲುಕೊನುಮು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

024
ಸೀ. ಅತಿಶಯಂಬುಗ ಗಲ್ಲ – ಲಾಡನೇರ್ಚಿತಿಗಾನಿ
ಪಾಟಿಗಾ ಸತ್ಯಮುಲ್ – ಪಲುಕನೇರ
ಸತ್ಕಾರ್ಯ ವಿಘ್ನಮುಲ್ – ಸಲುಪ ನೇರ್ಚಿತಿಗಾನಿ
ಯಿಷ್ಟ ಮೊಂದಗ ನಿರ್ವ – ಹಿಂಪನೇರ
ನೊಕರಿ ಸೊಮ್ಮುಕು ದೋಸಿ – ಲೊಗ್ಗ ನೇರ್ಚಿತಿಗಾನಿ
ಚೆಲುವುಗಾ ಧರ್ಮಂಬು – ಸೇಯನೇರ
ಧನಮು ಲಿಯ್ಯಂಗ ವ – ದ್ದನಗ ನೇರ್ಚಿತಿಗಾನಿ
ಶೀಘ್ರ ಮಿಚ್ಚೆಡುನಟ್ಲು – ಚೆಪ್ಪನೇರ

ತೇ. ಬಂಕಜಾತಾಕ್ಷ । ನೇ ನತಿ – ಪಾತಕುಡನು
ದಪ್ಪುಲನ್ನಿಯು ಕ್ಷಮಿಯಿಂಪ – ದಂಡ್ರಿ ವೀವೆ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

025
ಸೀ. ಉರ್ವಿಲೋ ನಾಯುಷ್ಯ – ಮುನ್ನ ಪರ್ಯಂತಂಬು
ಮಾಯ ಸಂಸಾರಂಬು – ಮರಗಿ ನರುಡು
ಸಕಲ ಪಾಪಮುಲೈನ – ಸಂಗ್ರಹಿಂಚುನು ಗಾನಿ
ನಿನ್ನು ಜೇರೆಡಿ ಯುಕ್ತಿ – ನೇರ್ವಲೇಡು
ತುದಕು ಗಾಲುನಿಯೊದ್ದಿ – ದೂತ ಲಿದ್ದಱು ವಚ್ಚಿ
ಗುಂಜುಕ ಚನಿ ವಾರು – ಗ್ರುದ್ದುಚುಂಡ
ಹಿಂಸ ಕೋರ್ವಗ ಲೇಕ – ಯೇಡ್ಚಿ ಗಂತುಲುವೇಸಿ
ದಿಕ್ಕು ಲೇದನಿ ನಾಲ್ಗು – ದಿಶಲು ಚೂಡ

ತೇ. ದನ್ನು ವಿಡಿಪಿಂಪ ವಚ್ಚೆಡಿ – ಧನ್ಯು ಡೇಡಿ
ಮುಂದು ನೀದಾಸುಡೈ ಯುನ್ನ – ಮುಕ್ತಿ ಗಲುಗು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

026
ಸೀ. ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾವಂತು – ಲಪ್ರಯೋಜಕುಲೈರಿ
ಪೂರ್ಣಶುಂಠಲು ಸಭಾ – ಪೂಜ್ಯುಲೈರಿ
ಸತ್ಯವಂತುಲಮಾಟ – ಜನ ವಿರೋಧಂಬಾಯೆ
ವದರುಬೋತುಲಮಾಟ – ವಾಸಿಕೆಕ್ಕೆ
ಧರ್ಮವಾದನಪರುಲ್ – ದಾರಿದ್ರ್ಯಮೊಂದಿರಿ
ಪರಮಲೋಭುಲು ಧನ – ಪ್ರಾಪ್ತುಲೈರಿ
ಪುಣ್ಯವಂತುಲು ರೋಗ – ಭೂತ ಪೀಡಿತುಲೈರಿ
ದುಷ್ಟಮಾನವುಲು ವ – ರ್ಧಿಷ್ಣುಲೈರಿ

ತೇ. ಪಕ್ಷಿವಾಹನ । ಮಾವಂಟಿ – ಭಿಕ್ಷುಕುಲಕು
ಶಕ್ತಿಲೇದಾಯೆ ನಿಕ ನೀವೆ – ಚಾಟು ಮಾಕು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

027
ಸೀ. ಭುಜಬಲಂಬುನ ಬೆದ್ದ – ಪುಲುಲ ಜಂಪಗವಚ್ಚು
ಪಾಮುಕಂಠಮು ಜೇತ – ಬಟ್ಟವಚ್ಚು
ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸಕೋಟ್ಲ – ಬಾಱದ್ರೋಲಗವಚ್ಚು
ಮನುಜುಲ ರೋಗಮುಲ್ – ಮಾನ್ಪವಚ್ಚು
ಜಿಹ್ವ ಕಿಷ್ಟಮುಗಾನಿ – ಚೇದು ಮ್ರಿಂಗಗವಚ್ಚು
ಬದನು ಖಡ್ಗಮು ಚೇತ – ನದಮವಚ್ಚು
ಗಷ್ಟಮೊಂದುಚು ಮುಂಡ್ಲ – ಕಂಪಲೋ ಜೊರವಚ್ಚು
ದಿಟ್ಟುಬೋತುಲ ನೋಳ್ಲು – ಕಟ್ಟವಚ್ಚು

ತೇ. ಬುಡಮಿಲೋ ದುಷ್ಟುಲಕು ಜ್ಞಾನ – ಬೋಧ ತೆಲಿಪಿ
ಸಜ್ಜನುಲ ಜೇಯಲೇ ಡೆಂತ – ಚತುರುದೈನ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

028
ಸೀ. ಅವನಿಲೋಗಲ ಯಾತ್ರ – ಲನ್ನಿ ಚೇಯಗವಚ್ಚು
ಮುಖ್ಯುಡೈ ನದುಲಂದು – ಮುನುಗವಚ್ಚು
ಮುಕ್ಕುಪಟ್ಟುಕ ಸಂಧ್ಯ – ಮೊನಸಿ ವಾರ್ವಗವಚ್ಚು
ದಿನ್ನಗಾ ಜಪಮಾಲ – ದ್ರಿಪ್ಪವಚ್ಚು
ವೇದಾಲ ಕರ್ಥಂಬು – ವಿಱಿಚಿ ಚೆಪ್ಪಗವಚ್ಚು
ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕ್ರತುವು ಲೆಲ್ಲ – ಜೇಯವಚ್ಚು
ಧನಮು ಲಕ್ಷಲು ಕೋಟ್ಲು – ದಾನಮಿಯ್ಯಗವಚ್ಚು
ನೈಷ್ಠಿಕಾಚಾರಮುಲ್ – ನಡುಪವಚ್ಚು

ತೇ. ಜಿತ್ತ ಮನ್ಯಸ್ಥಲಂಬುನ – ಜೇರಕುಂಡ
ನೀ ಪದಾಂಭೋಜಮುಲಯಂದು – ನಿಲಪರಾದು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

029
ಸೀ. ಕರ್ಣಯುಗ್ಮಮುನ ನೀ – ಕಥಲು ಸೋಕಿನಜಾಲು
ಪೆದ್ದ ಪೋಗುಲ ಜೋಳ್ಲು – ಪೆಟ್ಟಿನಟ್ಲು
ಚೇತು ಲೆತ್ತುಚು ಬೂಜ – ಸೇಯಗಲ್ಗಿನಜಾಲು
ತೋರಂಪು ಕಡಿಯಾಲು – ದೊಡಿಗಿನಟ್ಲು
ಮೊನಸಿ ಮಸ್ತಕಮುತೋ – ಮ್ರೊಕ್ಕ ಗಲ್ಗಿನಜಾಲು
ಚೆಲುವಮೈನ ತುರಾಯಿ – ಚೆಕ್ಕಿನಟ್ಲು
ಗಳಮು ನೊವ್ವಗ ನಿನ್ನು – ಬಲುಕ ಗಲ್ಗಿನಜಾಲು
ವಿಂತಗಾ ಗಂಠೀಲು – ವೇಸಿನಟ್ಲು

ತೇ. ಪೂನಿ ನಿನು ಗೊಲ್ಚುಟೇ ಸರ್ವ – ಭೂಷಣಂಬು
ಲಿತರ ಭೂಷಣಮುಲ ನಿಚ್ಚ – ಗಿಂಪನೇಲ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

030
ಸೀ. ಭುವನರಕ್ಷಕ । ನಿನ್ನು – ಬೊಗಡನೇರನಿ ನೋರು
ವ್ರಜ ಕಗೋಚರಮೈನ – ಪಾಡುಬೊಂದ
ಸುರವರಾರ್ಚಿತ । ನಿನ್ನು – ಜೂಡಗೋರನಿ ಕನುಲ್
ಜಲಮುಲೋಪಲ ನೆಲ್ಲಿ – ಸರಪುಗುಂಡ್ಲು
ಶ್ರೀರಮಾಧಿಮ । ನೀಕು – ಸೇವಜೇಯನಿ ಮೇನು
ಕೂಲಿ ಕಮ್ಮುಡುವೋನಿ – ಕೊಲಿಮಿತಿತ್ತಿ
ವೇಡ್ಕತೋ ನೀಕಥಲ್ – ವಿನನಿ ಕರ್ಣಮುಲೈನ
ಗಠಿನಶಿಲಾದುಲ – ಗಲುಗು ತೊಲಲು

ತೇ. ಪದ್ಮಲೋಚನ ನೀಮೀದ – ಭಕ್ತಿಲೇನಿ
ಮಾನವುಡು ರೆಂಡುಪಾದಾಲ – ಮಹಿಷಮಯ್ಯ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

031
ಸೀ. ಅತಿವಿದ್ಯನೇರ್ಚುಟ – ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಮುಲಕೇ
ಪಸುಲ ನಾರ್ಜಿಂಚುಟ – ಪಾಲಕೊಱಕೆ
ಸತಿನಿ ಬೆಂಡ್ಲಾಡುಟ – ಸಂಸಾರ ಸುಖಮುಕೇ
ಸುತುಲ ಬೋಷಿಂಚುಟ – ಗತುಲಕೊಱಕೆ
ಸೈನ್ಯಮುಲ್ ಗೂರ್ಚುಟ – ಶತ್ರುಜಯಮುನಕೇ
ಸಾಮು ನೇರ್ಚುಟಲೆಲ್ಲ – ಚಾವುಕೊಱಕೆ
ದಾನಮಿಚ್ಚುಟಯು ಮುಂ – ದಟಿ ಸಂಚಿತಮುನಕೇ
ಘನಮುಗಾ ಜದುವುಟ – ಕಡುಪು ಕೊಱಕೆ

ತೇ. ಯಿತರ ಕಾಮಂಬು ಗೋರಕ – ಸತತಮುಗನು
ಭಕ್ತಿ ನೀಯಂದು ನಿಲುಪುಟ – ಮುಕ್ತಿ ಕೊಱಕೆ
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

032
ಸೀ. ಧರಣಿಲೋ ವೇಯೇಂಡ್ಲು – ತನುವು ನಿಲ್ವಗಬೋದು
ಧನ ಮೆಪ್ಪಟಿಕಿ ಶಾಶ್ವ – ತಂಬು ಗಾದು
ದಾರಸುತಾದುಲು – ತನವೆಂಟ ರಾಲೇರು
ಭ್ರುತ್ಯುಲು ಮೃತಿನಿ ದ – ಪ್ಪಿಂಪಲೇರು
ಬಂಧುಜಾಲಮು ತನ್ನು – ಬ್ರತಿಕಿಂಚುಕೋಲೇರು
ಬಲಪರಾಕ್ರಮ ಮೇಮಿ – ಪನಿಕಿ ರಾದು
ಘನಮೈನ ಸಕಲ ಭಾ – ಗ್ಯಂ ಬೆಂತ ಗಲ್ಗಿನ
ಗೋಚಿಮಾತ್ರಂಬೈನ – ಗೊನುಚುಬೋಡು

ತೇ. ವೆರ್ರಿ ಕುಕ್ಕಲ ಭ್ರಮಲನ್ನಿ – ವಿಡಿಚಿ ನಿನ್ನು
ಭಜನ ಜೇಸೆಡಿವಾರಿಕಿ – ಬರಮಸುಖಮು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

033
ಸೀ. ನರಸಿಂಹ । ನಾಕು ದು – ರ್ಣಯಮುಲೇ ಮೆಂಡಾಯೆ
ಸುಗುಣ ಮೊಕ್ಕಟಿಲೇದು – ಚೂಡ ಜನಿನ
ನನ್ಯಕಾಂತಲ ಮೀದ – ನಾಶ ಮಾನಗಲೇನು
ನೊರುಲ ಕ್ಷೇಮಮು ಚೂಚಿ – ಯೋರ್ವಲೇನು
ಇಟುವಂಟಿ ದುರ್ಬುದ್ಧು – ಲಿನ್ನಿ ನಾ ಕುನ್ನವಿ
ನೇನು ಜೇಸೆಡಿವನ್ನಿ – ನೀಚಕೃತುಲು
ನಾವಂಟಿ ಪಾಪಿಷ್ಠಿ – ನರುನಿ ಭೂಲೋಕಾನ
ಬುಟ್ಟಜೇಸಿತಿ ವೇಲ – ಭೋಗಿಶಯನ ।

ತೇ. ಅಬ್ಜದಳನೇತ್ರ । ನಾತಂಡ್ರಿ – ವೈನ ಫಲಮು
ನೇರಮುಲು ಗಾಚಿ ರಕ್ಷಿಂಪು – ನೀವೆ ದಿಕ್ಕು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

034
ಸೀ. ಧೀರತ ಬರುಲ ನಿಂ – ದಿಂಪ ನೇರ್ಚಿತಿ ಗಾನಿ
ತಿನ್ನಗಾ ನಿನು ಬ್ರಸ್ತು – ತಿಂಪನೈತಿ
ಬೊರುಗು ಕಾಮಿನುಲಂದು – ಬುದ್ಧಿ ನಿಲ್ಪಿತಿ ಗಾನಿ
ನಿನ್ನು ಸಂತತಮು ಧ್ಯಾ – ನಿಂಪನೈತಿ
ಬೆರಿಕಿಮುಚ್ಚಟ ಲೈನ – ಮುರಿಸಿ ವಿಂಟಿನಿಗಾನಿ
ಯೆಂಚಿ ನೀಕಥ ಲಾಲ – ಕಿಂಚನೈತಿ
ಗೌತುಕಂಬುನ ಬಾತ – ಕಮು ಗಡಿಂಚಿತಿಗಾನಿ
ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯಮು ಸಂಗ್ರ – ಹಿಂಪನೈತಿ

ತೇ. ನವನಿಲೋ ನೇನು ಜನ್ಮಿಂಚಿ – ನಂದು ಕೇಮಿ
ಸಾರ್ಥಕಮು ಗಾನರಾದಾಯೆ – ಸ್ವಲ್ಪಮೈನ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

035
ಸೀ. ಅಂತ್ಯಕಾಲಮುನಂದು – ನಾಯಾಸಮುನ ನಿನ್ನು
ದಲತುನೋ ತಲಪನೋ – ತಲತು ನಿಪುಡೆ
ನರಸಿಂಹ । ನರಸಿಂಹ । – ನರಸಿಂಹ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ।
ದಾನವಾಂತಕ । ಕೋಟಿ – ಭಾನುತೇಜ ।
ಗೋವಿಂದ । ಗೋವಿಂದ । – ಗೋವಿಂದ । ಸರ್ವೇಶ ।
ಪನ್ನಗಾಧಿಪಶಾಯಿ । – ಪದ್ಮನಾಭ ।
ಮಧುವೈರಿ । ಮಧುವೈರಿ । – ಮಧುವೈರಿ । ಲೋಕೇಶ ।
ನೀಲಮೇಘಶರೀರ । ನಿಗಮವಿನುತ ।

ತೇ. ಈ ವಿಧಂಬುನ ನೀನಾಮ – ಮಿಷ್ಟಮುಗನು
ಭಜನಸೇಯುಚು ನುಂದು ನಾ – ಭಾವಮಂದು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

036
ಸೀ. ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಪು – ತ್ರಾರ್ಥ ಸಂಪದಲನ್ನಿ
ಕಲುಗಜೇಸೆಡಿ ಭಾರ – ಕರ್ತ ವೀವೆ
ಚದುವು ಲೆಸ್ಸಗ ನೇರ್ಪಿ – ಸಭಲೋ ಗರಿಷ್ಠಾಧಿ
ಕಾರ ಮೊಂದಿಂಚೆಡಿ – ಘನುಡ ವೀವೆ
ನಡಕ ಮಂಚಿದಿ ಪೆಟ್ಟಿ – ನರುಲು ಮೆಚ್ಚೇಡುನಟ್ಟಿ
ಪೇರು ರಪ್ಪಿಂಚೆಡಿ – ಪೆದ್ದ ವೀವೆ
ಬಲುವೈನ ವೈರಾಗ್ಯ – ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಮುಲಿಚ್ಚಿ
ಮುಕ್ತಿ ಬೊಂದಿಂಚೆಡು – ಮೂರ್ತಿ ವೀವೆ

ತೇ. ಅವನಿಲೋ ಮಾನವುಲ ಕನ್ನಿ – ಯಾಸಲಿಚ್ಚಿ
ವ್ಯರ್ಥುಲನು ಜೇಸಿ ತೆಲಿಪೆಡಿ – ವಾಡ ವೀವೆ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

037
ಸೀ. ಕಾಯ ಮೆಂತ ಭಯಾನ – ಗಾಪಾಡಿನನುಗಾನಿ
ಧಾತ್ರಿಲೋ ನದಿ ಚೂಡ – ದಕ್ಕ ಬೋದು
ಏವೇಳ ನೇರೋಗ – ಮೇಮರಿಂಚುನೊ? ಸತ್ತ್ವ
ಮೊಂದಂಗ ಜೇಯು ನೇ – ಚಂದಮುನನು
ಔಷಧಂಬುಲು ಮಂಚಿ – ವನುಭವಿಂಚಿನ ಗಾನಿ
ಕರ್ಮ ಕ್ಷೀಣಂಬೈನ ಗಾನಿ – ವಿಡದು;
ಕೋಟಿವೈದ್ಯುಲು ಗುಂಪು – ಗೂಡಿವಚ್ಚಿನ ಗಾನಿ
ಮರಣ ಮಯ್ಯೆಡು ವ್ಯಾಧಿ – ಮಾನ್ಪಲೇರು

ತೇ. ಜೀವುನಿ ಪ್ರಯಾಣಕಾಲಂಬು – ಸಿದ್ಧಮೈನ
ನಿಲುಚುನಾ ದೇಹ ಮಿಂದೊಕ್ಕ – ನಿಮಿಷಮೈನ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

038
ಸೀ. ಜಂದೆ ಮಿಂಪುಗ ವೇಸಿ – ಸಂಧ್ಯ ವಾರ್ಚಿನ ನೇಮಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂದಕ ಕಾಡು – ಬ್ರಾಹ್ಮಣುಂಡು
ತಿರುಮಣಿ ಶ್ರೀಚೂರ್ಣ – ಗುರುರೇಖ ಲಿಡಿನನು
ವಿಷ್ಣು ನೊಂದಕ ಕಾಡು – ವೈಷ್ಣವುಂಡು
ಬೂದಿನಿ ನುದುಟನು – ಬೂಸಿಕೊನಿನ ನೇಮಿ
ಶಂಭು ನೊಂದಕ ಕಾಡು – ಶೈವಜನುಡು
ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಾಲು – ಗಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪಿನ ನೇಮಿ
ಯಾಶ ಪೋವಕ ಕಾಡು – ಯತಿವರುಂಡು

ತೇ. ಎನ್ನಿ ಲೌಕಿಕವೇಷಾಲು – ಗಟ್ಟುಕೊನಿನ
ಗುರುನಿ ಜೆಂದಕ ಸನ್ಮುಕ್ತಿ – ದೊರಕಬೋದು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

039
ಸೀ. ನರಸಿಂಹ । ನೇ ನಿನ್ನು – ನಮ್ಮಿನಂದುಕು ಜಾಲ
ನೆನರು ನಾಯಂದುಂಚು – ನೆಮ್ಮನಮುನ
ನನ್ನಿ ವಸ್ತುವುಲು ನಿ – ನ್ನಡಿಗಿ ವೇಸಟಪುಟ್ಟೆ
ನಿಂಕನೈನ ಗಟಾಕ್ಷ – ಮಿಯ್ಯವಯ್ಯ
ಸಂತಸಂಬುನ ನನ್ನು – ಸ್ವರ್ಗಮಂದೇ ಯುಂಚು
ಭೂಮಿಯಂದೇ ಯುಂಚು – ಭೋಗಶಯನ ।
ನಯಮುಗಾ ವೈಕುಂಠ – ನಗರಮಂದೇ ಯುಂಚು
ನರಕಮಂದೇ ಯುಂಚು – ನಳಿನನಾಭ ।

ತೇ. ಎಚಟ ನನ್ನುಂಚಿನನುಗಾನಿ – ಯೆಪುಡು ನಿನ್ನು
ಮಱಚಿ ಪೋಕುಂಡ ನೀನಾಮ – ಸ್ಮರಣನೊಸಗು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

040
ಸೀ. ದೇಹ ಮುನ್ನವಱಕು – ಮೋಹಸಾಗರಮಂದು
ಮುನುಗುಚುಂದುರು ಶುದ್ಧ – ಮೂಢಜನುಲು
ಸಲಲಿತೈಶ್ವರ್ಯಮುಲ್ – ಶಾಶ್ವತಂ ಬನುಕೊನಿ
ಷಡ್ಭ್ರಮಲನು ಮಾನ – ಜಾಲ ರೆವರು
ಸರ್ವಕಾಲಮು ಮಾಯ – ಸಂಸಾರ ಬದ್ಧುಲೈ
ಗುರುನಿ ಕಾರುಣ್ಯಂಬು ಗೋರುಕೊನರು
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತು – ಲೈನ ಪೆದ್ದಲ ಜೂಚಿ
ನಿಂದ ಜೇಯಕ – ತಾಮು ನಿಲುವಲೇರು

ತೇ. ಮತ್ತುಲೈನಟ್ಟಿ ದುರ್ಜಾತಿ – ಮನುಜುಲೆಲ್ಲ
ನಿನ್ನು ಗನಲೇರು ಮೊದಟಿಕೇ – ನೀರಜಾಕ್ಷ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

041
ಸೀ. ಇಲಲೋನ ನೇ ಜನ್ಮ – ಮೆತ್ತಿನಪ್ಪಟಿನುಂಡಿ
ಬಹು ಗಡಿಂಚಿತಿನಯ್ಯ – ಪಾತಕಮುಲು
ತೆಲಿಸಿ ಚೇಸಿತಿ ಗೊನ್ನಿ – ತೆಲಿಯಜಾಲಕ ಚೇಸಿ
ಬಾಧ ನೊಂದಿತಿ ನಯ್ಯ – ಪದ್ಮನಾಭ
ಅನುಭವಿಂಚೆಡು ನಪ್ಪು – ದತಿ ಪ್ರಯಾಸಂಬಂಚು
ಬ್ರಜಲು ಚೆಪ್ಪಗ ಜಾಲ – ಭಯಮು ಗಲಿಗೆ
ನೆಗಿರಿ ಪೋವುಟಕುನೈ – ಯೇ ಯುಪಾಯಂಬೈನ
ಜೇಸಿ ಚೂತಮಟನ್ನ – ಜೇತಗಾದು

ತೇ. ಸೂರ್ಯಶಶಿನೇತ್ರ । ನೀಚಾಟು – ಜೊಚ್ಚಿ ನಾನು
ಕಲುಷಮುಲು ದ್ರುಂಚಿ ನನ್ನೇಲು – ಕಷ್ಟಮನಕ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

042
ಸೀ. ತಾಪಸಾರ್ಚಿತ । ನೇನು – ಪಾಪಕರ್ಮುಡನಂಚು
ನಾಕು ವಂಕಲಬೆಟ್ಟ – ಬೋಕುಚುಮ್ಮಿ
ನಾಟಿಕಿ ಶಿಕ್ಷಲು – ನನ್ನು ಚೇಯುಟಕಂಟೆ
ನೇಡು ಸೇಯುಮು ನೀವು – ನೇಸ್ತಮನಕ
ಅತಿಭಯಂಕರುಲೈನ – ಯಮದೂತಲಕು ನನ್ನು
ನೊಪ್ಪಗಿಂಪಕು ಮಯ್ಯ – ಯುರಗಶಯನ ।
ನೀ ದಾಸುಲನು ಬಟ್ಟಿ – ನೀವು ದಂಡಿಂಪಂಗ
ವದ್ದು ವದ್ದನ ರೆಂತ – ಪೆದ್ದಲೈನ

ತೇ. ದಂಡ್ರಿವೈ ನೀವು ಪರಪೀಡ – ದಗುಲಜೇಯ
ವಾಸಿಗಲ ಪೇರು ಕಪಕೀರ್ತಿ – ವಚ್ಚುನಯ್ಯ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

043
ಸೀ. ಧರಣಿಲೋಪಲ ನೇನು – ತಲ್ಲಿಗರ್ಭಮುನಂದು
ಬುಟ್ಟಿನಪ್ಪಟಿನುಂಡಿ – ಪುಣ್ಯಮೆಱುಗ
ನೇಕಾದಶೀವ್ರತಂ – ಬೆನ್ನ ಡುಂಡುಗ ಲೇದು
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಲಕೈನ – ದಿರುಗಲೇದು
ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಮೈನ – ಪನುಲು ಚೇಯಗಲೇದು
ಭಿಕ್ಷ ಮೊಕ್ಕನಿಕೈನ – ಬೆಟ್ಟಲೇದು
ಜ್ಞಾನವಂತುಲಕೈನ – ಬೂನಿ ಮ್ರೊಕ್ಕಗಲೇದು
ಇತರ ದಾನಮುಲೈನ – ನಿಯ್ಯಲೇದು

ತೇ. ನಳಿನದಳನೇತ್ರ । ನಿನ್ನು ನೇ – ನಮ್ಮಿನಾನು
ಜೇರಿ ರಕ್ಷಿಂಪವೇ ನನ್ನು – ಶೀಘ್ರಮುಗನು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

044
ಸೀ. ಅಡವಿಪಕ್ಷುಲ ಕೆವ್ವ – ಡಾಹಾರ ಮಿಚ್ಚೆನು
ಮೃಗಜಾತಿ ಕೆವ್ವಡು – ಮೇತಬೆಟ್ಟೆ
ವನಚರಾದುಲಕು ಭೋ – ಜನ ಮೆವ್ವ ಡಿಪ್ಪಿಂಚೆ
ಜೆಟ್ಲ ಕೆವ್ವಡು ನೀಳ್ಳು – ಚೇದಿಪೋಸೆ
ಸ್ತ್ರೀಲಗರ್ಭಂಬುನ – ಶಿಶುವು ನೆವ್ವಡು ಪೆಂಚೆ
ಫಣುಲ ಕೆವ್ವಡು ಪೋಸೆ – ಬರಗ ಬಾಲು
ಮಧುಪಾಳಿ ಕೆವ್ವಡು – ಮಕರಂದ ಮೊನರಿಂಚೆ
ಬಸುಲ ಮೆವ್ವ ಡೊಸಂಗೆ – ಬಚ್ಚಿಪೂರಿ

ತೇ. ಜೀವಕೋಟ್ಲನು ಬೋಷಿಂಪ – ನೀವೆಕಾನಿ
ವೇಱೆ ಯೊಕ ದಾತ ಲೇಡಯ್ಯ – ವೆದಕಿಚೂಡ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

045
ಸೀ. ದನುಜಾರಿ । ನಾವಂಟಿ – ದಾಸಜಾಲಮು ನೀಕು
ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯ ಗಲಾರು – ಕೊದುವ ಲೇದು
ಬಂಟ್ಲಸಂದಡಿವಲ್ಲ – ಬಹುಪರಾಕೈ ನನ್ನು
ಮಱಚಿ ಪೋಕುಮು ಭಾಗ್ಯ – ಮಹಿಮಚೇತ
ದಂಡಿಗಾ ಭ್ರುತ್ಯುಲು – ದಗಿಲಿ ನೀಕುಂಡಂಗ
ಬಕ್ಕಬಂ ಟೇಪಾಟಿ – ಪನಿಕಿ ನಗುನು?
ನೀವು ಮೆಚ್ಚೆಡಿ ಪನುಲ್ – ನೇನು ಜೇಯಗಲೇಕ
ಯಿಂತ ವೃಥಾಜನ್ಮ – ಮೆತ್ತಿನಾನು

ತೇ. ಭೂಜನುಲಲೋನ ನೇ ನಪ್ರ – ಯೋಜಕುಡನು
ಗನುಕ ನೀ ಸತ್ಕಟಾಕ್ಷಂಬು – ಗಲುಗಜೇಯು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

046
ಸೀ. ಕಮಲಲೋಚನ । ನನ್ನು – ಗನ್ನತಂಡ್ರಿವಿಗಾನ
ನಿನ್ನು ನೇಮಱಕುಂಟಿ – ನೇನು ವಿಡಕ
ಯುದರಪೋಷಣಕುನೈ – ಯೊಕರಿ ನೇ ನಾಶಿಂಪ
ನೇರ ನಾ ಕನ್ನಂಬು – ನೀವು ನಡಪು
ಪೆಟ್ಟಲೇ ನಂಟಿವಾ – ಪಿನ್ನ ಪೆದ್ದಲಲೋನ
ದಗವು ಕಿಪ್ಪುಡು ದೀಯ – ದಲಚಿನಾನು
ಧನಮು ಭಾರಂಬೈನ – ದಲಕಿರೀಟಮು ನಮ್ಮು
ಕುಂಡಲಂಬುಲು ಪೈಡಿ – ಗೊಲುಸು ಲಮ್ಮು

ತೇ. ಕೊಸಕು ನೀ ಶಂಖ ಚಕ್ರಮುಲ್ – ಕುದುವಬೆಟ್ಟಿ
ಗ್ರಾಸಮು ನೊಸಂಗಿ ಪೋಷಿಂಚು – ಕಪಟಮುಡಿಗಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

047
ಸೀ. ಕುವಲಯಶ್ಯಾಮ । ನೀ – ಕೊಲುವು ಚೇಸಿನ ನಾಕು
ಜೀತ ಮೆಂದುಕು ಮುಟ್ಟ – ಜೆಪ್ಪವೈತಿ
ಮಂಚಿಮಾಟಲಚೇತ – ಗೊಂಚೆಮಿಯ್ಯಗಲೇವು
ಕಲಹಮೌ ನಿಕ ಜುಮ್ಮಿ – ಖಂಡಿತಮುಗ
ನೀವು ಸಾಧುವು ಗಾನ – ನಿಂತ ಪರ್ಯಂತಂಬು
ಚನವುಚೇ ನಿನ್ನಾಳ್ಲು – ಜರುಪವಲಸೆ
ನಿಕ ನೇ ಸಹಿಂಪ ನೀ – ವಿಪುಡು ನನ್ನೇಮೈನ
ಶಿಕ್ಷ ಚೇಸಿನ ಜೇಯು – ಸಿದ್ಧಮಯಿತಿ

ತೇ. ನೇಡು ಕರುಣಿಂಪಕುಂಟಿವಾ – ನಿಶ್ಚಯಮುಗ
ದೆಗಬಡಿತಿ ಚೂಡು ನೀತೋಡ – ಜಗಡಮುನಕು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

048
ಸೀ. ಹರಿ । ನೀಕು ಬರ್ಯಂಕ – ಮೈನ ಶೇಷುಡು ಚಾಲ
ಬವನಮು ಭಕ್ಷಿಂಚಿ – ಬ್ರತುಕುಚುಂಡು
ನನುವುಗಾ ನೀಕು ವಾ – ಹನಮೈನ ಖಗರಾಜು
ಗೊಪ್ಪಪಾಮುನು ನೋಟ – ಗೊಱುಕುಚುಂಡು
ಅದಿಗಾಕ ನೀ ಭಾರ್ಯ – ಯೈನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ
ದಿನಮು ಪೇರಂಟಂಬು – ದಿರುಗುಚುಂಡು
ನಿನ್ನು ಭಕ್ತುಲು ಪಿಲ್ಚಿ – ನಿತ್ಯಪೂಜಲು ಚೇಸಿ
ಪ್ರೇಮ ಬಕ್ವಾನ್ನಮುಲ್ – ಪೆಟ್ಟುಚುಂಡ್ರು

ತೇ. ಸ್ವಸ್ಥಮುಗ ನೀಕು ಗ್ರಾಸಮು – ಜರುಗುಚುಂಡು
ಗಾಸು ನೀ ಚೇತಿ ದೊಕಟೈನ – ಗಾದು ವ್ಯಯಮು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

049
ಸೀ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ । ನಾ – ರೆಂಡು ಕನ್ನುಲ ನಿಂಡ
ನಿನ್ನು ಜೂಚೆಡಿ ಭಾಗ್ಯ – ಮೆನ್ನಡಯ್ಯ
ವಾಸಿಗಾ ನಾ ಮನೋ – ವಾಂಛ ದೀರೆಡುನಟ್ಲು
ಸೊಗಸುಗಾ ನೀರೂಪು – ಚೂಪವಯ್ಯ
ಪಾಪಕರ್ಮುನಿ ಕಂಟ – ಬಡಕಪೋವುದಮಂಚು
ಬರುಷಮೈನ ಪ್ರತಿಜ್ಞ – ಬಟ್ಟಿನಾವೆ?
ವಸುಧಲೋ ಬತಿತ ಪಾ – ವನುಡ ವೀ ವಂಚು ನೇ
ಬುಣ್ಯವಂತುಲನೋಟ – ಬೊಗಡ ವಿಂಟಿ

ತೇ. ನೇಮಿಟಿಕಿ ವಿಸ್ತರಿಂಚೆ ನೀ – ಕಿಂತ ಕೀರ್ತಿ
ದ್ರೋಹಿನೈನನು ನಾ ಕೀವು – ದೊರಕರಾದೆ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

050
ಸೀ. ಪಚ್ಚಿ ಚರ್ಮಪು ದಿತ್ತಿ – ಪಸಲೇದು ದೇಹಂಬು
ಲೋಪಲ ನಂತಟ – ರೋಯ ರೋತ
ನರಮುಲು ಶಲ್ಯಮುಲ್ – ನವರಂಧ್ರಮುಲು ರಕ್ತ
ಮಾಂಸಂಬು ಕಂಡಲು – ಮೈಲ ತಿತ್ತಿ
ಬಲುವೈನ ಯೆಂಡ ವಾ – ನಲ ಕೋರ್ವ ದಿಂತೈನ
ದಾಳಲೇ ದಾಕಲಿ – ದಾಹಮುಲಕು
ಸಕಲ ರೋಗಮುಲಕು – ಸಂಸ್ಥಾನಮೆ ಯುಂಡು
ನಿಲುವ ದಸ್ಥಿರಮೈನ – ನೀಟಿಬುಗ್ಗ

ತೇ. ಬೊಂದಿಲೋ ನುಂಡು ಪ್ರಾಣಮುಲ್ – ಪೋಯಿನಂತ
ಗಾಟಿಕೇ ಗಾನಿ ಕೊಱಗಾದು – ಗವ್ವಕೈನ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

051
ಸೀ. ಪಲುರೋಗಮುಲಕು ನೀ – ಪಾದತೀರಮೆ ಕಾನಿ
ವಲಪು ಮಂದುಲು ನಾಕು – ವಲದು ವಲದು
ಚೆಲಿಮಿ ಸೇಯುಚು ನೀಕು – ಸೇವ ಜೇಸೆದ ಗಾನ
ನೀ ದಾಸಕೋಟಿಲೋ – ನಿಲುಪವಯ್ಯ
ಗ್ರಹಭಯಂಬುನಕು ಜ – ಕ್ರಮು ದಲಚೆದಗಾನಿ
ಘೋರರಕ್ಷಲು ಗಟ್ಟ – ಗೋರನಯ್ಯ
ಪಾಮುಕಾಟುಕು ನಿನ್ನು – ಭಜನ ಜೇಸೆದಗಾನಿ
ದಾನಿ ಮಂತ್ರಮು ನೇನು – ತಲಪನಯ್ಯ

ತೇ. ದೊರಿಕಿತಿವಿ ನಾಕು ದಂಡಿ ವೈ – ದ್ಯುಡವು ನೀವು
ವೇಯಿಕಷ್ಟಾಲು ವಚ್ಚಿನನ್ – ವೆಱವನಯ್ಯ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

052
ಸೀ. ಕೂಟಿಕೋಸರಮು ನೇ – ಗೊಱಗಾನಿ ಜನುಲಚೇ
ಬಲುಗದ್ದರಿಂಪುಲು – ಪಡಗವಲಸೆ?
ದಾರ ಸುತ ಭ್ರಮ – ದಗಿಲಿಯುಂಡಗಗದಾ
ದೇಶದೇಶಮುಲೆಲ್ಲ – ದಿರುಗವಲಸೆ?
ಬೆನು ದರಿದ್ರತ ಪೈನಿ – ಬೆನಗಿಯುಂಡಗಗದಾ
ಚೇರಿ ನೀಚುಲಸೇವ – ಚೇಯವಲಸೆ?
ನಭಿಮಾನಮುಲು ಮದಿ – ನಂಟಿಯುಂಡಗಗದಾ
ಪರುಲ ಜೂಚಿನ ಭೀತಿ – ಪಡಗವಲಸೆ?

ತೇ. ನಿಟುಲ ಸಂಸಾರವಾರಿಧಿ – ನೀದಲೇಕ
ವೇಯಿವಿಧಮುಲ ನಿನ್ನು ನೇ – ವೇಡುಕೊಂಟಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

053
ಸೀ. ಸಾಧು ಸಜ್ಜನುಲತೋ – ಜಗಡಮಾಡಿನ ಗೀಡು
ಕವುಲತೋ ವೈರಂಬು – ಗಾಂಚ ಗೀಡು
ಪರಮ ದೀನುಲ ಜಿಕ್ಕ – ಬಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಗೀಡು
ಭಿಕ್ಷಗಾಂಡ್ರನು ದುಃಖ – ಪೆಟ್ಟ ಗೀಡು
ನಿರುಪೇದಲನು ಜೂಚಿ – ನಿಂದಜೇಸಿನ ಗೀಡು
ಪುಣ್ಯವಂತುಲ ದಿಟ್ಟ – ಬೊಸಗು ಗೀಡು
ಸದ್ಭಕ್ತುಲನು ದಿರ – ಸ್ಕಾರಮಾಡಿನ ಗೀಡು
ಗುರುನಿ ದ್ರವ್ಯಮು ದೋಚು – ಕೊನಿನ ಗೀಡು

ತೇ. ದುಷ್ಟಕಾರ್ಯಮು ಲೊನರಿಂಚು – ದುರ್ಜನುಲಕು
ಘನತರಂಬೈನ ನರಕಂಬು – ಗಟ್ಟಿಮುಲ್ಲೆ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

054
ಸೀ. ಪರುಲದ್ರವ್ಯಮುಮೀದ – ಭ್ರಾಂತಿ ನೊಂದಿನವಾಡು
ಪರಕಾಂತಲ ನಪೇಕ್ಷ – ಪಡೆಡುವಾಡು
ಅರ್ಥುಲ ವಿತ್ತಂಬು – ಲಪಹರಿಂಚೆಡುವಾಡು
ದಾನಮಿಯ್ಯಂಗ ವ – ದ್ದನೆಡಿವಾಡು
ಸಭಲಲೋಪಲ ನಿಲ್ಚಿ – ಚಾಡಿಚೆಪ್ಪೆಡಿವಾಡು
ಪಕ್ಷಪು ಸಾಕ್ಷ್ಯಂಬು – ಪಲುಕುವಾಡು
ವಿಷ್ಣುದಾಸುಲ ಜೂಚಿ – ವೆಕ್ಕಿರಿಂಚೆಡಿವಾಡು
ಧರ್ಮಸಾಧುಲ ದಿಟ್ಟ – ದಲಚುವಾಡು

ತೇ. ಪ್ರಜಲ ಜಂತುಲ ಹಿಂಸಿಂಚು – ಪಾತಕುಂಡು
ಕಾಲಕಿಂಕರ ಗದಲಚೇ – ಗಷ್ಟಮೊಂದು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

055
ಸೀ. ನರಸಿಂಹ । ನಾ ತಂಡ್ರಿ – ನನ್ನೇಲು ನನ್ನೇಲು
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಮು ಲಿಚ್ಚಿ – ಕಾವು ಕಾವು
ದೈತ್ಯಸಂಹಾರ । ಚಾಲ – ದಯಯುಂಚು ದಯಯುಂಚು
ದೀನಪೋಷಕ । ನೀವೆ – ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು
ರತ್ನಭೂಷಿತವಕ್ಷ । – ರಕ್ಷಿಂಚು ರಕ್ಷಿಂಚು
ಭುವನರಕ್ಷಕ । ನನ್ನು – ಬ್ರೋವು ಬ್ರೋವು
ಮಾರಕೋಟಿಸುರೂಪ । – ಮನ್ನಿಂಚು ಮನ್ನಿಂಚು
ಪದ್ಮಲೋಚನ । ಚೇಯಿ – ಪಟ್ಟು ಪಟ್ಟು

ತೇ. ಸುರವಿನುತ । ನೇನು ನೀಚಾಟು – ಜೊಚ್ಚಿನಾನು
ನಾ ಮೊಱಾಲಿಂಚಿ ಕಡತೇರ್ಚು – ನಾಗಶಯನ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

056
ಸೀ. ನೀ ಭಕ್ತುಲನು ಗನುಲ್ – ನಿಂಡ ಜೂಚಿಯು ರೆಂಡು
ಚೇತುಲ ಜೋಹಾರು – ಸೇಯುವಾಡು
ನೇರ್ಪುತೋ ನೆವರೈನ – ನೀ ಕಥಲ್ ಚೆಪ್ಪಂಗ
ವಿನಯಮಂದುಚು ಜಾಲ – ವಿನೆಡುವಾಡು
ತನ ಗೃಹಂಬುನಕು ನೀ – ದಾಸುಲು ರಾ ಜೂಚಿ
ಪೀಟಪೈ ಗೂರ್ಚುಂಡ – ಬೆಟ್ಟುವಾಡು
ನೀಸೇವಕುಲ ಜಾತಿ – ನೀತು ಲೆನ್ನಕ ಚಾಲ
ದಾಸೋಹ ಮನಿ ಚೇರ – ದಲಚುವಾಡು

ತೇ. ಪರಮಭಕ್ತುಂಡು ಧನ್ಯುಂಡು – ಭಾನುತೇಜ ।
ವಾನಿ ಗನುಗೊನ್ನ ಬುಣ್ಯಂಬು – ವಸುಧಲೋನ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

057
ಸೀ. ಪಕ್ಷಿವಾಹನ । ನೇನು – ಬ್ರತಿಕಿನನ್ನಿದಿನಾಲು
ಕೊಂಡೆಗಾಂಡ್ರನು ಗೂಡಿ – ಕುಮತಿನೈತಿ
ನನ್ನವಸ್ತ್ರಮು ಲಿಚ್ಚಿ – ಯಾದರಿಂಪುಮು ನನ್ನು
ಗನ್ನತಂಡ್ರಿವಿ ನೀವೆ – ಕಮಲನಾಭ ।
ಮರಣ ಮಯ್ಯೆಡಿನಾಡು – ಮಮತತೋ ನೀಯೊದ್ದಿ
ಬಂಟ್ಲ ದೋಲುಮು ಮುಂದು – ಬ್ರಹ್ಮಜನಕ ।
ಇನಜಭಟಾವಳಿ – ಯೀಡಿಚಿಕೊನಿಪೋಕ
ಕರುಣತೋ ನಾಯೊದ್ದ – ಗಾವ ಲುಂಚು

ತೇ. ಕೊಸಕು ನೀ ಸನ್ನಿಧಿಕಿ ಬಿಲ್ಚು – ಕೊನಿಯು ನೀಕು
ಸೇವಕುನಿ ಜೇಸಿಕೊನವಯ್ಯ – ಶೇಷಶಯನ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

058
ಸೀ. ನಿಗಮಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಮುಲ್ – ನೇರ್ಚಿನ ದ್ವಿಜುಡೈನ
ಯಜ್ಞಕರ್ತಗು ಸೋಮ – ಯಾಜಿಯೈನ
ಧರಣಿಲೋಪಲ ಬ್ರಭಾ – ತ ಸ್ನಾನಪರುಡೈನ
ನಿತ್ಯಸತ್ಕರ್ಮಾದಿ – ನಿರತುಡೈನ
ನುಪವಾಸ ನಿಯಮಂಬು – ಲೊಂದು ಸಜ್ಜನುಡೈನ
ಗಾವಿವಸ್ತ್ರಮುಗಟ್ಟು – ಘನುಡುನೈನ
ದಂಡಿಷೋಡಶಮಹಾ – ದಾನಪರುಂಡೈನ
ಸಕಲ ಯಾತ್ರಲು ಸಲ್ಪು – ಸರಸುಡೈನ

ತೇ. ಗರ್ವಮುನ ಗಷ್ಟಪಡಿ ನಿನ್ನು – ಗಾನಕುನ್ನ
ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೊಂದಡು – ಮೋಹನಾಂಗ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

059
ಸೀ. ಪಂಜರಂಬುನ ಗಾಕಿ – ಬಟ್ಟಿ ಯುಂಚಿನ ಲೆಸ್ಸ
ಪಲುಕುನೇ ವಿಂತೈನ – ಚಿಲುಕವಲೆನು?
ಗಾರ್ದಭಂಬುನು ದೆಚ್ಚಿ – ಕಳ್ಲೆಮಿಂಪುಗವೇಯ
ದಿರುಗುನೇ ಗುರ್ರಂಬು – ತೀರುಗಾನು?
ಎನುಪಪೋತುನು ಮಾವ – ಟೀ ಡು ಶಿಕ್ಷಿಂಚಿನ
ನಡಚುನೇ ಮದವಾರ – ಣಂಬುವಲೆನು?
ಪೆದ್ದಪಿಟ್ಟನು ಮೇತ – ಬೆಟ್ಟಿ ಪೆಂಚಿನ ಗ್ರೊವ್ವಿ
ಸಾಗುನೇ ವೇಟಾಡು – ಡೇಗವಲೆನು?

ತೇ. ಕುಜನುಲನು ದೆಚ್ಚಿ ನೀ ಸೇವ – ಕೊಱಕು ಬೆಟ್ಟ
ವಾಂಛತೋ ಜೇತುರೇ ಭಕ್ತ – ವರುಲವಲೆನು?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

060
ಸೀ. ನೀಕು ದಾಸುಡ ನಂಟಿ – ನಿನ್ನು ನಮ್ಮುಕಯುಂಟಿ
ಗಾನ ನಾಪೈ ನೇಡು – ಕರುಣಜೂಡು
ದೋಸಿಲೊಗ್ಗಿತಿ ನೀಕು – ದ್ರೋಹ ಮೆನ್ನಗಬೋಕು
ಪದ್ಮಲೋಚನ । ನೇನು – ಪರುಡಗಾನು
ಭಕ್ತಿ ನೀಪೈ ನುಂಚಿ – ಭಜನ ಜೇಸೆದ ಗಾನಿ
ಪರುಲ ವೇಡನು ಜುಮ್ಮಿ – ವರಮು ಲಿಮ್ಮು
ದಂಡಿದಾತವು ನೀವು – ತಡವುಸೇಯಕ ಕಾವು
ಘೋರಪಾತಕರಾಶಿ – ಗೊಟ್ಟಿವೈಚಿ

ತೇ. ಶೀಘ್ರಮುಗ ಗೋರ್ಕು ಲೀಡೇರ್ಚು – ಚಿಂತ ದೀರ್ಚು
ನಿರತಮುಗ ನನ್ನು ಬೋಷಿಂಚು – ನೆನರು ನುಂಚು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

061
ಸೀ. ವಿದ್ಯ ನೇರ್ಚಿತಿ ನಂಚು – ವಿರ್ರವೀಗಗಲೇದು
ಭಾಗ್ಯವಂತುಡ ನಂಚು – ಬಲುಕಲೇದು
ದ್ರವ್ಯವಂತುಡ ನಂಚು – ದಱಚು ನಿಕ್ಕಗಲೇದು
ನಿರತದಾನಮುಲೈನ – ನೆಱಪಲೇದು
ಪುತ್ರವಂತುಡ ನಂಚು – ಬೊಗಡುಚುಂಡಗಲೇದು
ಭ್ರುತ್ಯವಂತುಡ ನಂಚು – ಬೊಗಡಲೇದು
ಶೌರ್ಯವಂತುಡ ನಂಚು – ಸಂತಸಿಂಪಗಲೇದು
ಕಾರ್ಯವಂತುಡ ನಂಚು – ಗಡಪಲೇದು

ತೇ. ನಲುಗುರಿಕಿ ಮೆಪ್ಪುಗಾನೈನ – ನಡುವಲೇದು
ನಳಿನದಳನೇತ್ರ । ನಿನ್ನು ನೇ – ನಮ್ಮಿನಾನು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

062
ಸೀ. ಅತಿಲೋಭುಲನು ಭಿಕ್ಷ – ಮಡುಗಬೋವುಟ ರೋತ
ತನದ್ರವ್ಯ ಮೊಕರಿಂಟ – ದಾಚ ರೋತ
ಗುಣಹೀನು ಡಗುವಾನಿ – ಕೊಲುವು ಗೊಲ್ಚುಟ ರೋತ
ಯೊರುಲ ಪಂಚಲಕ್ರಿಂದ – ನುಂಡ ರೋತ
ಭಾಗ್ಯವಂತುನಿತೋಡ – ಬಂತಮಾಡುಟ ರೋತ
ಗುಱಿಲೇನಿ ಬಂಧುಲ – ಗೂಡ ರೋತ
ಆದಾಯಮುಲು ಲೇಕ – ಯಪ್ಪುದೀಯುಟ ರೋತ
ಜಾರ ಚೋರುಲ ಗೂಡಿ – ಚನುಟ ರೋತ

ತೇ. ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ । ನೀಬಂಟ – ನೈತಿನಯ್ಯ ।
ಯಿಂಕ ನೆಡಬಾಸಿ ಜನ್ಮಂಬು – ಲೆತ್ತ ರೋತ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

063
ಸೀ. ವೆರ್ರಿವಾನಿಕಿ ನೇಲ – ವೇದಾಕ್ಷರಂಬುಲು?
ಮೋಟುವಾನಿಕಿ ಮಂಚಿ – ಪಾಟ ಲೇಲ?
ಪಸುಲಕಾಪರಿ ಕೇಲ – ಪರತತ್ತ್ವಬೋಧಲು?
ವಿಟಕಾನಿ ಕೇಟಿಕೋ – ವಿಷ್ಣುಕಥಲು?
ವದರು ಶುಂಠಲ ಕೇಲ – ವ್ರಾತ ಪುಸ್ತಕಮುಲು?
ತಿರುಗು ದ್ರಿಮ್ಮರಿ ಕೇಲ – ದೇವಪೂಜ?
ದ್ರವ್ಯಲೋಭಿಕಿ ನೇಲ – ಧಾತೃತ್ವ ಗುಣಮುಲು?
ದೊಂಗಬಂಟುಕು ಮಂಚಿ – ಸಂಗ ತೇಲ?

ತೇ. ಕ್ರೂರಜನುಲಕು ನೀಮೀದ – ಗೋರಿ ಕೇಲ?
ದ್ರೋಹಿ ಪಾಪಾತ್ಮುನಕು ದಯಾ – ದುಃಖ ಮೇಲ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

064
ಸೀ. ನಾ ತಂಡ್ರಿ ನಾದಾತ – ನಾಯಿಷ್ಟದೈವಮಾ
ನನ್ನು ಮನ್ನನಸೇಯು – ನಾರಸಿಂಹ ।
ದಯಯುಂಚು ನಾಮೀದ – ದಪ್ಪುಲನ್ನಿ ಕ್ಷಮಿಂಚು
ನಿಗಮಗೋಚರ । ನಾಕು – ನೀವೆ ದಿಕ್ಕು
ನೇ ದುರಾತ್ಮುಡ ನಂಚು – ನೀಮನಂಬುನ ಗೋಪ
ಗಿಂಪಬೋಕುಮು ಸ್ವಾಮಿ । – ಕೇವಲಮುಗ
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನೀಕು – ಮ್ರೊಕ್ಕಿನಂದುಕು ನನ್ನು
ಗರುಣಿಂಚಿ ರಕ್ಷಿಂಚು – ಕಮಲನಾಭ ।

ತೇ. ದಂಡಿದೊರ ವಂಚು ನೀವೆಂಟ – ದಗಿಲಿನಾನು
ನೇಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೈ ನನ್ನು – ನಿರ್ವಹಿಂಪು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

065
ಸೀ. ವೇಮಾಱು ನೀಕಥಲ್ – ವಿನುಚು ನುಂಡೆಡಿವಾಡು
ಪರುಲ ಮುಚ್ಚಟಮೀದ – ಭ್ರಾಂತಿ ಪಡಡು
ಅಗಣಿತಂಬುಗ ನಿನ್ನು – ಬೊಗಡ ನೇರ್ಚಿನವಾಡು
ಚೆಡ್ಡಮಾಟಲು ನೋಟ – ಜೆಪ್ಪಬೋಡು
ಆಸಕ್ತಿಚೇತ ನಿ – ನ್ನನುಸರಿಂಚೆಡಿವಾಡು
ಧನಮದಾಂಧುಲವೆಂಟ – ದಗುಲ ಬೋಡು
ಸಂತಸಂಬುನ ನಿನ್ನು – ಸ್ಮರಣಜೇಸೆಡಿವಾಡು
ಚೆಲಗಿ ನೀಚುಲಪೇರು – ದಲಪಬೋಡು

ತೇ. ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ಭಕ್ತುಂಡು – ನಿಶ್ಚಯಮುಗ
ಗೋರಿ ಚಿಲ್ಲರ ವೇಲ್ಪುಲ – ಗೊಲ್ವಬೋಡು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

066
ಸೀ. ನೇ ನೆಂತ ವೇಡಿನ – ನೀ ಕೇಲ ದಯರಾದು?
ಪಲುಮಾಱು ಪಿಲಿಚಿನ – ಬಲುಕ ವೇಮಿ?
ಪಲಿಕಿನ ನೀ ಕುನ್ನ – ಪದ ವೇಮಿಬೋವು? ನೀ
ಮೋಮೈನ ಬೊಡಚೂಪ – ವೇಮಿ ನಾಕು?
ಶರಣು ಜೊಚ್ಚಿನವಾನಿ – ಸವರಿಂಪವಲೆ ಗಾಕ
ಪರಿಹರಿಂಚುಟ ನೀಕು – ಬಿರುದು ಗಾದು
ನೀದಾಸುಲನು ನೀವು – ನಿರ್ವಹಿಂಪಕ ಯುನ್ನ
ಬರು ಲೆವ್ವ ರಗುದುರು – ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ।

ತೇ. ದಾತ ದೈವಂಬು ತಲ್ಲಿಯು – ದಂಡ್ರಿ ವೀವೆ
ನಮ್ಮಿಯುನ್ನಾನು ನೀಪಾದ – ನಳಿನಮುಲನು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

067
ಸೀ. ವೇದಮುಲ್ ಚದಿವೆಡು – ವಿಪ್ರವರ್ಯುಂಡೈನ
ರಣಮು ಸಾಧಿಂಚೆಡು – ರಾಜೆಯೈನ
ವರ್ತಕಕೃಷಿಕುಡೌ – ವೈಶ್ಯಮುಖ್ಯುಂಡೈನ
ಬರಿಚಗಿಂಚೆಡು ಶೂದ್ರ – ವರ್ಯುಡಯಿನ
ಮೆಚ್ಚುಖಡ್ಗಮು ಬಟ್ಟಿ – ಮೆಱಯು ಮ್ಲೇಚ್ಛುಂಡೈನ
ಬ್ರಜಲ ಕಕ್ಕಱಪಡು – ರಜಕುಡೈನ
ಚರ್ಮ ಮಮ್ಮೆಡಿ ಹೀನ – ಚಂಡಾಲನರುಡೈನ
ನೀ ಮಹೀತಲಮಂದು – ನೆವ್ವಡೈನ

ತೇ. ನಿನ್ನು ಗೊನಿಯಾಡುಚುಂಡೆನಾ – ನಿಶ್ಚಯಮುಗ
ವಾಡು ಮೋಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಯೀ – ವಸುಧಲೋನ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

068
ಸೀ. ಸಕಲವಿದ್ಯಲು ನೇರ್ಚಿ – ಸಭ ಜಯಿಂಪಗವಚ್ಚು
ಶೂರುಡೈ ರಣಮಂದು – ಬೋರವಚ್ಚು
ರಾಜರಾಜೈ ಪುಟ್ಟಿ – ರಾಜ್ಯ ಮೇಲಗವಚ್ಚು
ಹೇಮ ಗೋದಾನಂಬು – ಲಿಯ್ಯವಚ್ಚು
ಗಗನಮಂ ದುನ್ನ ಚು – ಕ್ಕಲ ನೆಂಚಗಾವಚ್ಚು
ಜೀವರಾಸುಲ ಪೇಳ್ಲು – ಚೆಪ್ಪವಚ್ಚು
ನಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಮು – ಲಭ್ಯಸಿಂಪಗವಚ್ಚು
ಮೇಕ ರೀತಿಗ ನಾಕು – ಮೆಸವವಚ್ಚು

ತೇ. ತಾಮರಸಗರ್ಭ ಹರ ಪುರಂ – ದರುಲಕೈನ
ನಿನ್ನು ವರ್ಣಿಂಪ ದರಮೌನೆ – ನೀರಜಾಕ್ಷ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

069
ಸೀ. ನರಸಿಂಹ । ನೀವಂಟಿ – ದೊರನು ಸಂಪಾದಿಂಚಿ
ಕುಮತಿ ಮಾನವುಲ ನೇ – ಗೊಲ್ವಜಾಲ
ನೆಕ್ಕು ವೈಶ್ವರ್ಯಂಬು – ಲಿಯ್ಯಲೇಕುನ್ನನು
ಬೊಟ್ಟಕುಮಾತ್ರಮು – ಪೋಯರಾದೆ?
ಘನಮುಗಾ ದಿದಿ ನೀಕು – ಕರವುನ ಬೋಷಿಂಪ
ಗಷ್ಟ ಮೆಂತಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ – ಕಾರ್ಯಮಯ್ಯ?
ಪೆಟ್ಟಜಾಲಕ ಯೇಲ – ಭಿಕ್ಷಮೆತ್ತಿಂಚೆದು
ನನ್ನು ಬೀದನು ಜೇಸಿ – ನಾ ವದೇಮಿ?

ತೇ. ಅಮಲ । ಕಮಲಾಕ್ಷ । ನೇ ನಿಟ್ಲು – ಶ್ರಮಪಡಂಗ
ಗನ್ನುಲಕು ಬಂಡುವೈ ನೀಕು – ಗಾನಬಡುನೆ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

070
ಸೀ. ವನರುಹನಾಭ । ನೀ – ವಂಕ ಜೇರಿತಿ ನೇನು
ಗಟ್ಟಿಗಾ ನನು ಗಾವು – ಕಾವು ಮನುಚು
ವಚ್ಚಿನಂದುಕು ವೇಗ – ವರಮು ಲಿಯ್ಯಕಕಾನಿ
ಲೇವಬೋಯಿನ ನಿನ್ನು – ಲೇವನಿಯ್ಯ
ಗೂರ್ಚುಂಡಬೆಟ್ಟಿ ನೀ – ಕೊಂಗು ಗಟ್ಟಿಗ ಬಟ್ಟಿ
ಪುಚ್ಚುಕೊಂದುನು ಜೂಡು – ಭೋಗಿಶಯನ ।
ಯೀವೇಳ ನೀ ಕಡ್ಡ – ಮೆವರು ವಚ್ಚಿನಗಾನಿ
ವಾರಿಕೈನನು ಲೊಂಗಿ – ವಡಕಬೋನು

ತೇ. ಗೋಪಗಾಡನು ನೀವು ನಾ – ಗುಣಮು ತೆಲಿಸಿ
ಯಿಪ್ಪುಡೇ ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಚಿ – ಯೇಲುಕೊಮ್ಮು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

071
ಸೀ. ಪ್ರಹ್ಲಾದು ಡೇಪಾಟಿ – ಪೈಡಿ ಕಾನುಕ ಲಿಚ್ಚೆ?
ಮದಗಜಂ ಬೆನ್ನಿಚ್ಚೆ – ಮೌಕ್ತಿಕಮುಲು?
ನಾರದುಂ ಡೆನ್ನಿಚ್ಚೆ – ನಗಲು ರತ್ನಂಬು? ಲ
ಹಲ್ಯ ನೀ ಕೇ ಯಗ್ರ – ಹಾರ ಮಿಚ್ಚೆ?
ಉಡುತ ನೀ ಕೇಪಾಟಿ – ಯೂಡಿಗಂಬುಲು ಚೇಸೆ?
ಘನವಿಭೀಷಣು ಡೇಮಿ – ಕಟ್ನ ಮಿಚ್ಚೆ?
ಪಂಚಪಾಂಡವು ಲೇಮಿ – ಲಂಚ ಮಿಚ್ಚಿರಿ ನೀಕು?
ದ್ರೌಪದಿ ನೀ ಕೆಂತ – ದ್ರವ್ಯ ಮಿಚ್ಚೆ?

ತೇ. ನೀಕು ವೀರಂದ ಱಯಿನಟ್ಲು – ನೇನು ಗಾನ?
ಯೆಂದು ಕನಿ ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಪ – ವಿಂದುವದನ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

072
ಸೀ. ವಾಂಛತೋ ಬಲಿಚಕ್ರ – ವರ್ತಿದಗ್ಗರ ಜೇರಿ
ಭಿಕ್ಷಮೆತ್ತಿತಿ ವೇಲ – ಬಿಡಿಯಪಡಕ?
ಯಡವಿಲೋ ಶಬರಿ ದಿ – ಯ್ಯನಿ ಫಲಾ ಲಂದಿಯ್ಯ
ಜೇತುಲೊಗ್ಗಿತಿ ವೇಲ – ಸಿಗ್ಗುಪಡಕ?
ವೇಡ್ಕತೋ ವೇವೇಗ – ವಿದುರುನಿಂಟಿಕಿ ನೇಗಿ
ವಿಂದುಗೊಂಟಿ ವದೇಮಿ – ವೆಲಿತಿಪಡಕ?
ಅಡುಕು ಲಲ್ಪಮು ಕುಚೇ – ಲುಡು ಗಡಿಂಚುಕ ತೇರ
ಬೊಕ್ಕಸಾಗಿತಿ ವೇಲ – ಲೆಕ್ಕಗೊನಕ?

ತೇ. ಭಕ್ತುಲಕು ನೀವು ಪೆಟ್ಟುಟ – ಭಾಗ್ಯಮೌನು
ವಾರಿ ಕಾಶಿಂಚಿತಿವಿ ತಿಂಡಿ – ವಾಡ ವಗುಚು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

073
ಸೀ. ಸ್ತಂಭಮಂ ದುದಯಿಂಚಿ – ದಾನವೇಂದ್ರುನಿ ದ್ರುಂಚಿ
ಕರುಣತೋ ಬ್ರಹ್ಲಾದು – ಗಾಚಿನಾವು
ಮಕರಿಚೇ ಜಿಕ್ಕಿ ಸಾ – ಮಜಮು ದುಃಖಿಂಚಂಗ
ಗೃಪಯುಂಚಿ ವೇಗ ರ – ಕ್ಷಿಂಚಿನಾವು
ಶರಣಂಚು ನಾ ವಿಭೀ – ಷಣುಡು ನೀ ಚಾಟುನ
ವಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡೆ ಲಂಕ – ನಿಚ್ಚಿನಾವು
ಆ ಕುಚೇಲುಡು ಚೇರೆ – ಡಟುಕು ಲರ್ಪಿಂಚಿನ
ಬಹುಸಂಪದಲ ನಿಚ್ಚಿ – ಪಂಪಿನಾವು

ತೇ. ವಾರಿವಲೆ ನನ್ನು ಬೋಷಿಂಪ – ವಶಮುಗಾದೆ?
ಯಂತ ವಲಪಕ್ಷ ಮೇಲ ಶ್ರೀ – ಕಾಂತ । ನೀಕು?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

074
ಸೀ. ವ್ಯಾಸು ಡೇ ಕುಲಮಂದು – ವಾಸಿಗಾ ಜನ್ಮಿಂಚೆ?
ವಿದುರು ಡೇ ಕುಲಮಂದು – ವೃದ್ಧಿ ಬೊಂದೆ?
ಗರ್ಣು ಡೇಕುಲಮಂದು – ಘನಮುಗಾ ವರ್ಧಿಲ್ಲೆ?
ನಾ ವಸಿಷ್ಠುಂ ಡೆಂದು – ನವತರಿಂಚೆ?
ನಿಂಪುಗಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ – ಯೇ ಕುಲಂಬುನ ಬುಟ್ಟೆ?
ಗುಹು ಡನು ಪುಣ್ಯು ಡೇ – ಕುಲಮುವಾಡು?
ಶ್ರೀಶುಕು ಡೆಕ್ಕಟ – ಜೆಲಗಿ ಜನ್ಮಿಂಚೆನು?
ಶಬರಿ ಯೇಕುಲಮಂದು – ಜನ್ಮಮೊಂದೆ?

ತೇ. ನೇ ಕುಲಂಬುನ ವೀ ರಿಂದ – ಱೆಚ್ಚಿನಾರು?
ನೀಕೃಪಾಪಾತ್ರುಲಕು ಜಾತಿ – ನೀತು ಲೇಲ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

075
ಸೀ. ವಸುಧಾಸ್ಥಲಂಬುನ – ವರ್ಣಹೀನುಡು ಗಾನಿ
ಬಹುಳ ದುರಾಚಾರ – ಪರುಡು ಗಾನಿ
ತಡಸಿ ಕಾಸಿಯ್ಯನಿ – ಧರ್ಮಶೂನ್ಯುಡು ಗಾನಿ
ಚದುವನೇರನಿ ಮೂಢ – ಜನುಡು ಗಾನಿ
ಸಕಲಮಾನವುಲು ಮೆ – ಚ್ಚನಿ ಕೃತಘ್ನುಡು ಗಾನಿ
ಚೂಡ ಸೊಂಪುನು ಲೇನಿ – ಶುಂಠ ಗಾನಿ
ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಲಕು ಲೋ – ನೈನ ದೀನುಡು ಗಾನಿ
ಮೊದಟಿ ಕೇ ಮೆಱುಗನಿ – ಮೋಟು ಗಾನಿ

ತೇ. ಪ್ರತಿದಿನಮು ನೀದು ಭಜನಚೇ – ಬರಗುನಟ್ಟಿ
ವಾನಿ ಕೇ ವಂಕ ಲೇದಯ್ಯ – ವಚ್ಚು ಮುಕ್ತಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

076
ಸೀ. ಇಭಕುಂಭಮುಲಮೀದಿ – ಕೆಗಿರೆಡಿ ಸಿಂಗಂಬು
ಮುಟ್ಟುನೇ ಕುಱುಚೈನ – ಮೂಷಕಮುನು?
ನವಚೂತಪತ್ರಮುಲ್ – ನಮಲುಚುನ್ನ ಪಿಕಂಬು
ಗೊಱುಕುನೇ ಜಿಲ್ಲೇಡು – ಕೊನಲು ನೋಟ?
ಅರವಿಂದಮಕರಂದ – ಮನುಭವಿಂಚೆಡಿ ತೇಟಿ
ಪೋವುನೇ ಪಲ್ಲೇರು – ಪೂಲಕಡಕು?
ಲಲಿತ ಮೈನ ರಸಾಲ – ಫಲಮು ಗೋರೆಡಿ ಚಿಲ್ಕ
ಮೆಸವುನೇ ಭಮತ ನು – ಮ್ಮೆತ್ತಕಾಯ?

ತೇ. ನಿಲನು ನೀಕೀರ್ತನಲು ಪಾಡ – ನೇರ್ಚಿನತಡು
ಪರುಲಕೀರ್ತನ ಬಾಡುನೇ – ಯರಸಿ ಚೂಡ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

077
ಸೀ. ಸರ್ವೇಶ । ನೀಪಾದ – ಸರಸಿಜದ್ವಯಮಂದು
ಜಿತ್ತ ಮುಂಪಗಲೇನು – ಜೆದರಕುಂಡ
ನೀವೈನ ದಯಯುಂಚಿ – ನಿಲಿಚಿ ಯುಂಡೆಡುನಟ್ಲು
ಚೇರಿ ನನ್ನಿಪು ಡೇಲು – ಸೇವಕುಡನು
ವನಜಲೋಚನ । ನೇನು – ವಟ್ಟಿ ಮೂರ್ಖುಡ ಜುಮ್ಮಿ
ನೀಸ್ವರೂಪಮು ಜೂಡ – ನೇರ್ಪು ವೇಗ
ತನ ಕುಮಾರುನ ಕುಗ್ಗು – ತಲ್ಲಿ ವೋಸಿನಯಟ್ಲು
ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಂ ಬನು – ಪಾಲು ಪೋಸಿ

ತೇ. ಪ್ರೇಮತೋ ನನ್ನು ಬೋಷಿಂಚಿ – ಪೆಂಚುಕೊನುಮು
ಘನತ ಕೆಕ್ಕಿಂಚು ನೀದಾಸ – ಗಣಮುಲೋನ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

078
ಸೀ. ಜೀಮೂತವರ್ಣ । ನೀ – ಮೋಮುತೋ ಸರಿರಾಕ
ಕಮಲಾರಿ ಯತಿಕಳಂ – ಕಮುನು ಬಡಸೆ
ಸೊಗಸೈನ ನೀ ನೇತ್ರ – ಯುಗಮುತೋ ಸರಿರಾಕ
ನಳಿನಬೃಂದಮು ನೀಳ್ಲ – ನಡುಮ ಜೇರೆ
ಗರಿರಾಜವರದ । ನೀ – ಗಳಮುತೋ ಸರಿರಾಕ
ಪೆದ್ದಶಂಖಮು ಬೊಬ್ಬ – ಪೆಟ್ಟ ಬೊಡಗೆ
ಶ್ರೀಪತಿ । ನೀದಿವ್ಯ – ರೂಪುತೋ ಸರಿ ರಾಕ
ಪುಷ್ಪಬಾಣುಡು ನೀಕು – ಬುತ್ರು ಡಯ್ಯೆ

ತೇ. ನಿಂದಿರಾದೇವಿ ನಿನ್ನು ಮೋ – ಹಿಂಚಿ ವಿಡಕ
ನೀಕು ಬಟ್ಟಮಹಿಷಿ ಯಯ್ಯೆ – ನಿಶ್ಚಯಮುಗ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

079
ಸೀ. ಹರಿದಾಸುಲನು ನಿಂದ – ಲಾಡಕುಂಡಿನ ಜಾಲು
ಸಕಲ ಗ್ರಂಥಮ್ಮುಲು – ಚದಿವಿನಟ್ಲು
ಭಿಕ್ಷ ಮಿಯ್ಯಂಗ ದ – ಪ್ಪಿಂಪಕುಂಡಿನ ಜಾಲು
ಜೇಮುಟ್ಟಿ ದಾನಂಬು – ಚೇಸಿನಟ್ಲು
ಮಿಂಚಿ ಸಜ್ಜನುಲ ವಂ – ಚಿಂಚಕುಂಡಿನ ಜಾಲು
ನಿಂಪುಗಾ ಬಹುಮಾನ – ಮಿಚ್ಚಿನಟ್ಲು
ದೇವಾಗ್ರಹಾರಮುಲ್ – ದೀಯಕುಂಡಿನ ಜಾಲು
ಗನಕಕಂಬಪು ಗುಳ್ಲು – ಗಟ್ಟಿನಟ್ಲು

ತೇ. ಒಕರಿ ವರ್ಶಾಶನಮು ಮುಂಚ – ಕುನ್ನ ಜಾಲು
ಬೇರುಕೀರ್ತಿಗ ಸತ್ರಮುಲ್ – ಪೆಟ್ಟಿನಟ್ಲು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

080
ಸೀ. ಇಹಲೋಕಸೌಖ್ಯಮು – ಲಿಚ್ಚಗಿಂಚೆದ ಮನ್ನ
ದೇಹ ಮೆಪ್ಪಟಿಕಿ ದಾ – ಸ್ಥಿರತ ನೊಂದ
ದಾಯುಷ್ಯ ಮುನ್ನ ಪ – ರ್ಯಂತಂಬು ಪಟುತಯು
ನೊಕ್ಕತೀರುನ ನುಂಡ – ದುರ್ವಿಲೋನ
ಬಾಲ್ಯಯುವತ್ವದು – ರ್ಬಲವಾರ್ಧಕಮು ಲನು
ಮೂಟಿಲೋ ಮುನಿಗೆಡಿ – ಮುಱಿಕಿಕೊಂಪ
ಭ್ರಾಂತಿತೋ ದೀನಿ ಗಾ – ಪಾಡುದ ಮನುಮೊನ್ನ
ಗಾಲಮೃತ್ಯುವುಚೇತ – ಗೋಲುಪೋವು

ತೇ. ನಮ್ಮರಾ ದಯ್ಯ । ಯಿದಿ ಮಾಯ – ನಾಟಕಂಬು
ಜನ್ಮ ಮಿಕ ನೊಲ್ಲ ನ ನ್ನೇಲು – ಜಲಜನಾಭ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

081
ಸೀ. ವದನಂಬು ನೀನಾಮ – ಭಜನ ಗೋರುಚುನುಂಡು
ಜಿಹ್ವ ನೀಕೀರ್ತನಲ್ – ಸೇಯ ಗೋರು
ಹಸ್ತಯುಗ್ಮಂಬು ನಿ – ನ್ನರ್ಚಿಂಪ ಗೋರುನು
ಗರ್ಣಮುಲ್ ನೀ ಮೀದಿ – ಕಥಲು ಗೋರು
ತನುವು ನೀಸೇವಯೇ – ಘನಮುಗಾ ಗೋರುನು
ನಯನಮುಲ್ ನೀದರ್ಶ – ನಂಬು ಗೋರು
ಮೂರ್ಧಮ್ಮು ನೀಪದ – ಮ್ಮುಲ ಮ್ರೊಕ್ಕಗಾ ಗೋರು
ನಾತ್ಮ ನೀದೈ ಯುಂಡು – ನರಸಿ ಚೂಡ

ತೇ. ಸ್ವಪ್ನಮುನ ನೈನ ನೇವೇಳ – ಸಂತತಮುನು
ಬುದ್ಧಿ ನೀ ಪಾದಮುಲಯಂದು – ಬೂನಿಯುಂಡು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

082
ಸೀ. ಪದ್ಮಾಕ್ಷ । ಮಮತಚೇ – ಬರಮು ನಂದೆದ ಮಂಚು
ವಿರ್ರವೀಗುದುಮಯ್ಯ – ವೆರ್ರಿಪಟ್ಟಿ
ಮಾಸ್ವತಂತ್ರಂಬೈನ – ಮದಮು ಗಂಡ್ಲಕು ಗಪ್ಪಿ
ಮೊಗಮು ಪಟ್ಟದು ಕಾಮ – ಮೋಹಮುನನು
ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಂಡೈನ – ಬೈಡಿದೇಹಮು ಗಲ್ಗ
ಜೇಸಿವೇಯಕ ಮಮ್ಮು – ಜೆಱಿಚೆ ನತಡು
ತುಚ್ಛಮೈನಟುವಂಟಿ – ತೋ ಲೆಮ್ಮುಕಲತೋಡಿ
ಮುಱಿಕಿ ಚೆತ್ತಲು ಚೇರ್ಚಿ – ಮೂಟ ಕಟ್ಟೆ

ತೇ. ನೀ ಶರೀರಾಲು ಪಡಿಪೋವು – ಟೆಱುಗ ಕೇಮು
ಕಾಮುಕುಲ ಮೈತಿ ಮಿಕ ಮಿಮ್ಮು – ಗಾನಲೇಮು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

083
ಸೀ. ಗರುಡವಾಹನ । ದಿವ್ಯ – ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕಾರ ।
ರವಿಕೋಟಿತೇಜ । ಸಾ – ರಂಗವದನ ।
ಮಣಿಗಣಾನ್ವಿತ । ಹೇಮ – ಮಕುಟಾಭರಣ । ಚಾರು
ಮಕರಕುಂಡಲ । ಲಸ – ನ್ಮಂದಹಾಸ ।
ಕಾಂಚನಾಂಬರ । ರತ್ನ – ಕಾಂಚಿವಿಭೂಷಿತ ।
ಸುರವರಾರ್ಚಿತ । ಚಂದ್ರ – ಸೂರ್ಯನಯನ ।
ಕಮಲನಾಭ । ಮುಕುಂದ । – ಗಂಗಾಧರಸ್ತುತ ।
ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ । ನಾಗ – ರಾಜಶಯನ ।

ತೇ. ಪತಿತಪಾವನ । ಲಕ್ಷೀಶ । – ಬ್ರಹ್ಮಜನಕ ।
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ । ಸರ್ವೇಶ । – ಪರಮಪುರುಷ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

084
ಸೀ. ಪಲುಮಾಱು ದಶರೂಪ – ಮುಲು ದರಿಂಚಿತಿ ವೇಲ?
ಯೇಕರೂಪಮು ಬೊಂದ – ವೇಲ ನೀವು?
ನಯಮುನ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ – ನಡುಮ ಜೇರಿತಿ ವೇಲ?
ರತ್ನಕಾಂಚನ ಮಂದಿ – ರಮುಲು ಲೇವೆ?
ಪನ್ನಗೇಂದ್ರುನಿಮೀದ – ಬವ್ವಳಿಂಚಿತಿ ವೇಲ?
ಜಲತಾರುಪಟ್ಟೆಮಂ – ಚಮುಲು ಲೇವೆ?
ಱೆಕ್ಕಲು ಗಲಪಕ್ಷಿ – ನೆಕ್ಕಸಾಗಿತಿ ವೇಲ?
ಗಜತುರಂಗಾಂದೋಳಿ – ಕಮುಲು ಲೇವೆ?

ತೇ. ವನಜಲೋಚನ । ಯಿಟುವಂಟಿ – ವೈಭವಮುಲು
ಸೊಗಸುಗಾ ನೀಕು ದೋಚೆನೋ – ಸುಂದರಾಂಗ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

085
ಸೀ. ತಿರುಪತಿ ಸ್ಥಲಮಂದು – ದಿನ್ನಗಾ ನೇ ನುನ್ನ
ವೇಂಕಟೇಶುಡು ಮೇತ – ವೇಯಲೇಡೊ?
ಪುರುಷೋತ್ತಮಮುನ ಕೇ – ಬೋಯನಜಾಲು ಜ
ಗನ್ನಾಥು ಡನ್ನಂಬು – ಗಡಪಲೇಡೊ?
ಶ್ರೀರಂಗಮುನಕು ನೇ – ಜೇರ ಬೋಯಿನ ಜಾಲು
ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಸಮು ಬೆಟ್ಟಿ – ಸಾಕಲೇಡೊ?
ಕಾಂಚೀಪುರಮುಲೋನ – ಗದಿಸಿ ನೇ ಗೊಲುವುನ್ನ
ಗರಿವರದುಡು ಪೊಟ್ಟ – ಗಡಪಲೇಡೊ?

ತೇ. ಯೆಂದು ಬೋವಕ ನೇನು ನೀ – ಮಂದಿರಮುನ
ನಿಲಿಚಿತಿನಿ ನೀಕು ನಾಮೀದ – ನೆನರು ಲೇದು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

086
ಸೀ. ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯವಾಹನ । ನೀವು – ದಂಡಿದಾತ ವಟಂಚು
ಗೋರಿ ವೇಡುಕ ನಿನ್ನು – ಗೊಲ್ವವಚ್ಚಿ
ಯರ್ಥಿಮಾರ್ಗಮುನು ನೇ – ನನುಸರಿಂಚಿತಿನಯ್ಯ
ಲಾವೈನ ಬದುನಾಲ್ಗು – ಲಕ್ಷ ಲೈನ
ವೇಷಮುಲ್ ವೇಸಿ ನಾ – ವಿದ್ಯಾಪ್ರಗಲ್ಭತ
ಜೂಪಸಾಗಿತಿ ನೀಕು – ಸುಂದರಾಂಗ ।
ಯಾನಂದ ಮೈನ ನೇ – ನಡುಗ ವಚ್ಚಿನ ದಿಚ್ಚಿ
ವಾಂಛ ದೀರ್ಪುಮು – ನೀಲವರ್ಣ । ವೇಗ

ತೇ. ನೀಕು ನಾವಿದ್ಯ ಹರ್ಷಂಬು – ಗಾಕ ಯುನ್ನ
ತೇಪತೇಪಕು ವೇಷಮುಲ್ – ದೇನು ಸುಮ್ಮಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

087
ಸೀ. ಅಮರೇಂದ್ರವಿನುತ । ನೇ – ನತಿದುರಾತ್ಮುಡ ನಂಚು
ಗಲಲೋನ ನೈನನು – ಗನುಲ ಬಡವು
ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೈ – ನುಲುವಕುಂಡಿನ ಮಾನೆ
ದೊಡ್ಡಗಾ ನೊಕ ಯುಕ್ತಿ – ದೊರಕೆನಯ್ಯ ।
ಗಟ್ಟಿಕೊಯ್ಯನು ದೆಚ್ಚಿ – ಘನಮುಗಾ ಖಂಡಿಂಚಿ
ನೀಸ್ವರೂಪಮು ಚೇಸಿ – ನಿಲುಪುಕೊಂಚು
ಧೂಪ ದೀಪಮು ಲಿಚ್ಚಿ – ತುಲಸಿತೋ ಬೂಜಿಂಚಿ
ನಿತ್ಯನೈವೇದ್ಯಮುಲ್ – ನೇಮಮುಗನು

ತೇ. ನಡುಪುಚುನು ನಿನ್ನು ಗೊಲಿಚೆದ – ನಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿ
ನೀ ಪ್ರಪಂಚಂಬು ಗಲುಗು ನಾ – ಕಿಂತೆ ಚಾಲು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

088
ಸೀ. ಭುವನೇಶ । ಗೋವಿಂದ । – ರವಿಕೋಟಿಸಂಕಾಶ ।
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ । ಭಕ್ತ – ಪಾರಿಜಾತ ।
ಯಂಭೋಜಭವ ರುದ್ರ – ಜಂಭಾರಿಸನ್ನುತ ।
ಸಾಮಗಾನವಿಲೋಲ । – ಸಾರಸಾಕ್ಷ ।
ವನಧಿಗಂಭೀರ । ಶ್ರೀ – ವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭವಕ್ಷ ।
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಸಿ – ಶಾರ್ಜ್ಞಹಸ್ತ ।
ದೀನರಕ್ಷಕ । ವಾಸು – ದೇವ । ದೈತ್ಯವಿನಾಶ ।
ನಾರದಾರ್ಚಿತ । ದಿವ್ಯ – ನಾಗಶಯನ ।

ತೇ. ಚಾರು ನವರತ್ನಕುಂಡಲ – ಶ್ರವಣಯುಗಳ ।
ವಿಬುಧವಂದಿತ ಪಾದಬ್ಜ । – ವಿಶ್ವರೂಪ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

089
ಸೀ. ನಾಗೇಂದ್ರಶಯನ । ನೀ – ನಾಮಮಾಧುರ್ಯಂಬು
ಮೂಡುಕನ್ನುಲ ಸಾಂಬ – ಮೂರ್ತಿ ಕೆಱುಕ
ಪಂಕಜಾತಾಕ್ಷ । ನೀ – ಬಲಪರಾಕ್ರಮ ಮೆಲ್ಲ
ಭಾರತೀಪತಿ ಯೈನ – ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಱುಕ
ಮಧುಕೈಟಭಾರಿ । ನೀ – ಮಾಯಾಸಮರ್ಥತ
ವಸುಧಲೋ ಬಲಿಚಕ್ರ – ವರ್ತಿ ಕೆಱುಕ
ಪರಮಾತ್ಮ । ನೀ ದಗು – ಪಕ್ಷಪಾತಿತ್ವಂಬು
ದಶಶತಾಕ್ಷುಲ ಪುರಂ – ದರುನಿ ಕೆಱುಕ

ತೇ. ವೀರಿ ಕೆಱುಕಗು ನೀಕಥಲ್ – ವಿಂತ ಲೆಲ್ಲ
ನರುಲ ಕೆಱು ಕನ್ನ ನೆವರೈನ – ನವ್ವಿಪೋರೆ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

090
ಸೀ. ಅರ್ಥು ಲೇಮೈನ ನಿ – ನ್ನಡುಗವಚ್ಚೆದ ರಂಚು
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಮಂದು – ಜೇರಿನಾವು
ನೀಚುಟ್ಟು ಸೇವಕುಲ್ – ನಿಲುವಕುಂಡುಟಕುನೈ
ಭಯದಸರ್ಪಮುಮೀದ – ಬಂಡಿನಾವು
ಭಕ್ತಬೃಂದಮು ವೆಂಟ – ಬಡಿ ಚರಿಂಚೆದ ರಂಚು
ನೆಗಸಿ ಪೋಯೆಡಿಪಕ್ಷಿ – ನೆಕ್ಕಿನಾವು
ದಾಸುಲು ನೀದ್ವಾರ – ಮಾಸಿಂಪಕುಂಟಕು
ಮಂಚಿ ಯೋಧುಲ ಕಾವ – ಲುಂಚಿನಾವು

ತೇ. ಲಾವು ಗಲವಾಡ ವೈತಿ ವೇ – ಲಾಗು ನೇನು
ನಿನ್ನು ಜೂತುನು ನಾತಂಡ್ರಿ । – ನೀರಜಾಕ್ಷ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

091
ಸೀ. ನೀಕಥಲ್ ಚೆವುಲಲೋ – ಸೋಕುಟ ಮೊದಲುಗಾ
ಬುಲಕಾಂಕುರಮು ಮೆನ – ಬುಟ್ಟುವಾಡು
ನಯಮೈನ ನೀ ದಿವ್ಯ – ನಾಮಕೀರ್ತನಲೋನ
ಮಗ್ನುಡೈ ದೇಹಂಬು – ಮಱಚುವಾಡು
ಫಾಲಂಬುತೋ ನೀದು – ಪಾದಯುಗ್ಮಮುನಕು
ಬ್ರೇಮತೋ ದಂಡ ಮ – ರ್ಪಿಂಚುವಾಡು
ಹಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ । – ಹಾ ರಾಮ । ಹರಿ । ಯಂಚು
ವೇಡ್ಕತೋ ಗೇಕಲು – ವೇಯುವಾಡು

ತೇ. ಚಿತ್ತಕಮಲಂಬುನನು ನಿನ್ನು – ಜೇರ್ಚುವಾಡು
ನೀದುಲೋಕಂಬುನಂ ದುಂಡು – ನೀರಜಾಕ್ಷ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

092
ಸೀ. ನಿಗಮಗೋಚರ । ನೇನು – ನೀಕು ಮೆಪ್ಪಗುನಟ್ಲು
ಲೆಸ್ಸಗಾ ಬೂಜಿಂಪ – ಲೇನು ಸುಮ್ಮಿ
ನಾಕು ದೋಚಿನ ಭೂಷ – ಣಮುಲು ಪೆಟ್ಟೆದ ನನ್ನ
ಗೌಸ್ತುಭಮಣಿ ನೀಕು – ಗಲದು ಮುಂದೆ
ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಮುಲ ನ – ರ್ಪಣಮು ಜೇಸೆದ ನನ್ನ
ನೀವು ಪೆಟ್ಟಿತಿ ಸುಧ – ನಿರ್ಜರುಲಕು
ಗಲಿಮಿಕೊದ್ದಿಗ ಗಾನು – ಕಲ ನೊಸಂಗೆದ ನನ್ನ
ಭಾರ್ಗವೀದೇವಿ ನೀ – ಭಾರ್ಯ ಯಯ್ಯೆ

ತೇ. ನನ್ನಿ ಗಲವಾಡ ವಖಿಲ ಲೋ – ಕಾಧಿಪತಿವಿ ।
ನೀಕು ಸೊಮ್ಮುಲು ಪೆಟ್ಟ ನೇ – ನೆಂತವಾಡ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

093
ಸೀ. ನವಸರೋಜದಳಾಕ್ಷ । – ನನ್ನು ಬೋಷಿಂಚೆಡು
ದಾತವು ನೀ ವಂಚು – ಧೈರ್ಯಪಡಿತಿ
ನಾ ಮನಂಬುನ ನಿನ್ನು – ನಮ್ಮಿನಂದುಕು ದಂಡ್ರಿ ।
ಮೇಲು ನಾ ಕೊನರಿಂಪು – ನೀಲದೇಹ ।
ಭಳಿಭಳೀ । ನೀ ಯಂತ – ಪ್ರಭುವು ನೆಕ್ಕಡ ಜೂಡ
ಬುಡಮಿಲೋ ನೀ ಪೇರು – ಪೊಗಡವಚ್ಚು
ಮುಂದು ಜೇಸಿನ ಪಾಪ – ಮುನು ನಶಿಂಪಗ ಜೇಸಿ
ನಿರ್ವಹಿಂಪುಮು ನನ್ನು – ನೇರ್ಪುತೋಡ

ತೇ. ಬರಮಸಂತೋಷ ಮಾಯೆ ನಾ – ಪ್ರಾಣಮುಲಕು
ನೀ^^ಋಣಮು ದೀರ್ಚುಕೊನ ನೇರ – ನೀರಜಾಕ್ಷ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

094
ಸೀ. ಫಣುಲಪುಟ್ಟಲಮೀದ – ಬವ್ವಳಿಂಚಿನಯಟ್ಲು
ಪುಲುಲ ಗುಂಪುನ ಜೇರ – ಬೋಯಿನಟ್ಲು
ಮಕರಿವರ್ಗಂ ಬುನ್ನ – ಮಡುಗು ಜೊಚ್ಚಿನಯಟ್ಲು
ಗಂಗದಾಪುನ ನಿಂಡ್ಲು – ಗಟ್ಟಿನಟ್ಲು
ಚೆದಲಭೂಮಿನಿ ಜಾಪ – ಚೇರ ಬಱಚಿನಯಟ್ಲು
ಓಟಿಬಿಂದೆಲ ಬಾಲ – ನುನಿಚಿನಟ್ಲು
ವೆರ್ರಿವಾನಿಕಿ ಬಹು – ವಿತ್ತ ಮಿಚ್ಚಿನಯಟ್ಲು
ಕಮ್ಮಗುಡಿಸೆ ಮಂದು – ಗಾಲ್ಚಿನಟ್ಲು

ತೇ. ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಭಕ್ತವರುಲು ದು – ರ್ಜನುಲತೋಡ
ಜೆಲಿಮಿ ಜೇಸಿನಯ ಟ್ಲೈನ – ಜೇಟು ವಚ್ಚು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

095
ಸೀ. ದನುಜಸಂಹಾರ । ಚಕ್ರ – ಧರ । ನೀಕು ದಂಡಂಬು
ಲಿಂದಿರಾಧಿಪ । ನೀಕು – ವಂದನಂಬು
ಪತಿತಪಾವನ । ನೀಕು – ಬಹುನಮಸ್ಕಾರಮುಲ್
ನೀರಜಾತದಳಾಕ್ಷ । – ನೀಕು ಶರಣು
ವಾಸವಾರ್ಚಿತ । ಮೇಘ – ವರ್ಣ । ನೀಕು ಶುಭಂಬು
ಮಂದರಧರ । ನೀಕು – ಮಂಗಳಂಬು
ಕಂಬುಕಂಧರ । ಶಾರ್ಜ್ಗ – ಕರ । ನೀಕು ಭದ್ರಂಬು
ದೀನರಕ್ಷಕ । ನೀಕು – ದಿಗ್ವಿಜಯಮು

ತೇ. ಸಕಲವೈಭವಮುಲು ನೀಕು – ಸಾರ್ವಭೌಮ ।
ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಮುಲು ನಗು – ನೀಕು ನೆಪುಡು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

096
ಸೀ. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಮೈ – ಮಡುಗುಲೋಪಲ ಜೊಚ್ಚಿ
ಸೋಮಕಾಸುರು ದ್ರುಂಚಿ – ಚೋದ್ಯಮುಗನು
ದೆಚ್ಚಿ ವೇದಮು ಲೆಲ್ಲ – ಮೆಚ್ಚ ದೇವತಲೆಲ್ಲ
ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಚ್ಚಿತಿ ವೀವು – ಭಳಿ । ಯನಂಗ
ನಾ ವೇದಮುಲ ನಿಯ್ಯ – ನಾಚಾರನಿಷ್ಠಲ
ನನುಭವಿಂಚುಚು ನುಂದು – ರವನಿಸುರುಲು
ಸಕಲಪಾಪಂಬುಲು – ಸಮಸಿಪೋವು ನಟಂಚು
ಮನುಜು ಲಂದಱು ನೀದು – ಮಹಿಮ ದೆಲಿಸಿ

ತೇ. ಯುಂದು ರರವಿಂದನಯನ । ನೀ – ಯುನಿಕಿ ದೆಲಿಯು
ವಾರಲಕು ವೇಗ ಮೋಕ್ಷಂಬು – ವಚ್ಚು ನನಘ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

097
ಸೀ. ಕೂರ್ಮಾವತಾರಮೈ – ಕುಧರಂಬುಕ್ರಿಂದನು
ಗೋರ್ಕಿತೋ ನುಂಡವಾ – ಕೊಮರು ಮಿಗುಲ?
ವರಹಾವತಾರಮೈ – ವನಭೂಮುಲನು ಜೊಚ್ಚಿ
ಶಿಕ್ಷಿಂಪವಾ ಹಿರ – ಣ್ಯಾಕ್ಷು ನಪುಡು?
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿವೈ – ನರಭೋಜನು ಹಿರಣ್ಯ
ಕಶಿಪುನಿ ದ್ರುಂಪವಾ – ಕಾಂತಿ ಮೀಱ?
ವಾಮನರೂಪಮೈ – ವಸುಧಲೋ ಬಲಿಚಕ್ರ
ವರ್ತಿ ನಱಂಪವಾ – ವೈರ ಮುಡಿಗಿ?

ತೇ. ಯಿಟ್ಟಿ ಪನು ಲೆಲ್ಲ ಜೇಯಗಾ – ನೆವರಿಕೇನಿ
ತಗುನೆ ನರಸಿಂಹ । ನೀಕಿದಿ – ದಗುನು ಗಾಕ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

098
ಸೀ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ । ನೀದಿವ್ಯ – ಲಕ್ಷಣಗುಣಮುಲ
ವಿನಜಾಲ ಕೆಪ್ಪುಡು – ವೆರ್ರಿನೈತಿ
ನಾ ವೆರ್ರಿಗುಣಮುಲು – ನಯಮುಗಾ ಖಂಡಿಂಚಿ
ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಪು ಮೋ – ನಳಿನನೇತ್ರ ।
ನಿನ್ನು ನೇ ನಮ್ಮಿತಿ – ನಿತರದೈವಮುಲ ನೇ
ನಮ್ಮಲೇ ದೆಪ್ಪುಡು – ನಾಗಶಯನ ।
ಕಾಪಾಡಿನನು ನೀವೆ – ಕಷ್ಟಪೆಟ್ಟಿನ ನೀವೆ
ನೀಪಾದಕಮಲಮುಲ್ – ನಿರತ ಮೇನು

ತೇ. ನಮ್ಮಿಯುನ್ನಾನು ನೀಪಾದ – ನಳಿನಭಕ್ತಿ
ವೇಗ ದಯಚೇಸಿ ರಕ್ಷಿಂಪು – ವೇದವಿದ್ಯ ।
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

099
ಸೀ. ಅಮರೇಂದ್ರವಿನುತ । ನಿ – ನ್ನನುಸರಿಂಚಿನವಾರು
ಮುಕ್ತಿ ಬೊಂದಿರಿ ವೇಗ – ಮುದಮುತೋನು
ನೀಪಾದಪದ್ಮಮುಲ್ – ನೆಱ ನಮ್ಮಿಯುನ್ನಾನು
ನಾಕು ಮೋಕ್ಷಂ ಬಿಮ್ಮು – ನಳಿನನೇತ್ರ ।
ಕಾಚಿ ರಕ್ಷಿಂಚು ನನ್ – ಗಡತೇರ್ಚು ವೇಗಮೇ
ನೀ ಸೇವಕುನಿ ಜೇಯು – ನಿಶ್ಚಲಮುಗ
ಗಾಪಾಡಿನನು ನೀಕು – ಗೈಂಕರ್ಯಪರುಡ ನೈ
ಚೆಲಗಿ ನೀಪನುಲನು – ಜೇಯುವಾಡ

ತೇ. ನನುಚು ಬಲುಮಾಱು ವೇಡೆದ – ನಬ್ಜನಾಭ ।
ನಾಕು ಬ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಗುಮು ನಿನ್ – ನಮ್ಮಿನಾನು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

100
ಸೀ. ಶೇಷಪ್ಪ ಯನು ಕವಿ – ಚೆಪ್ಪಿನ ಪದ್ಯಮುಲ್
ಚೆವುಲ ಕಾನಂದಮೈ – ಚೆಲಗುಚುಂಡು
ನೇ ಮನುಜುಂಡೈನ – ನೆಲಮಿ ನೀ ಶತಕಂಬು
ಭಕ್ತಿತೋ ವಿನ್ನ ಸ – ತ್ಫಲಮು ಗಲುಗು
ಜೆಲಗಿ ಯೀ ಪದ್ಯಮುಲ್ – ಚೇರ್ಚಿ ವ್ರಾಸಿನವಾರು
ಕಮಲಾಕ್ಷುಕರುಣನು – ಗಾಂತು ರೆಪುಡು
ನಿಂಪುಗಾ ಬುಸ್ತಕಂ – ಬೆಪುಡು ಬೂಜಿಂಚಿನ
ದುರಿತಜಾಲಂಬುಲು – ದೊಲಗಿಪೋವು

ತೇ. ನಿದ್ದಿ ಪುಣ್ಯಾಕರಂ ಬನಿ – ಯೆಪುಡು ಜನುಲು
ಗಷಟ ಮೆನ್ನಕ ಪಠಿಯಿಂಪ – ಗಲುಗು ಮುಕ್ತಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ । ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ ।
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ । ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ ।

********

Also Read:

Leave a Comment