[Raghavendra Ashtottara] ᐈ Satanamavali Lyrics In English Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In English

om svavaagde va taasari dba ktavimalee kartre namah
om raaghavemdraaya namah
om sakala pradaatre namah
om bha ktaugha sambhe dana drushhti vajraaya namah
om kshhamaa suremdraaya namah
om hari paadakamja nishheva Naalabdi samaste sampade namah
om deva svabhaavaaya namah
om di vijadrumaaya namah
om ishhta pradaatre namah
om bhavya svaroopaaya namah ॥ 10 ॥
om bha va duhkhatoola samghaagnicaryaaya namah
om sukha dhairya shaaline namah
om samasta dushhtagra hanigra heshaaya namah
om duratya yo papla simdhu setave namah
om nirasta doshhaaya namah
om nira vadhyadehaaya namah
om pratyardha mookatvavidhaana bhaashhaaya namah
om vidvatsari jjhNeya mahaa visheshhaaya namah
om vaa gvaikharee nirjita bhavya she shhaaya namah
om samtaana sampatsarishuddabhaktee vijjhNaana namah ॥20 ॥
om vaagde hasupaatavaadi dhaatre namah
om sharirotdha samasta doshha hamtre namah
om shree guru raaghavemdraaya namah
om tiraskRRita sumnadee jalapaado daka mahimaavate namah
om dustaa patraya naashanaaya namah
om mahaavamdyaasuputra daayakaaya namah
om vyamgaya svamga samRRidda daaya namah
om grahapaapaa pahaye namah
om duritakaanadaava bhuta svabhakti darsha naaya namah ॥ 30 ॥
om sarvatamtra svatamtraya namah
om shreemadhvamatavardanaaya namah
om vijayemdra karaa bjotda sudomdravara pootrakaaya namah
om yatiraajaye namah
om guruve namah
om bhayaa pahaaya namah
om jjhNaana bhaktee suputraayuryashah
shree puNyavarda naaya namah
om prativaadi bhayasvamta bheda cihnaardha raaya namah
om sarva vidyaapraveeNaaya namah
om aparokshhi kRRita shreeshaaya namah ॥ 40 ॥
om apekshhita pradaatre namah
om daayaadaakshhiNya vairaagya vaakpaatava mukhaamki taaya namah
om shaapaanugra hashaaktaya namah
om ajjhNaana vismRRiti braamti namah
om samshayaapasmRRiti kshha yadoshha naashakaaya namah
om ashhtaakshhara japestaarda pradaatre namah
om adhyaatmaya samudbhavakaayaja doshha hamtre namah
om sarva puNyardha pradaatre namah
om kaalatra yapraardha naakartyahikaamushhmaka sarvastaa pradaatre namah
om agamya mahimnenamah ॥ 50 ॥
om mahayashashe namah
om madvamata dugdaabdi camdraaya namah
om anaghaaya namah
om yadhaashakti pradakshhiNa kRRita sarvayaatra phaladaatre namah
om shirodhaaraNa sarvateerdha snaana phatadaatRRi samava bamdaavana gata jaalaya namah
om namah karaNa sarvabhistaa dhaarte namah
om samkeertana vedaadyarda jjhNaana daatre namah
om samsaara magnajanoddaara kartre namah
om kustadi roga nivarta kaaya namah
om amdha divya dRRishhti dhaatre namah ॥ 60 ॥
om eDa mookavaaksatutva pradaatre namah
om poorNaa yu:pradaatre namah
om poorNa sampa tsra daatre namah
om kukshhi gata sarvadoshhamnaanamah
om pamgu khamja sameecaanaava yava namah
om bhuta preta pishaacaadi piDaaghnenamah
om deepa samyojanajjhNaana putraa daatre namah
om bhavya jjhNaana bhaktyadi vardanaaya namah
om sarvaabhishhta pradaaya namah
om raajacora mahaa vyaa ghra sarpana kraadi piDanaghnenamah ॥ 70 ॥
om svastotra paranestaardha samRRiddha daya namah
om udya tprudyona dharmakoormaasana sdaaya namah
om khadya khadyo tana dyota prataapaaya namah
om shreeraamamaanasaaya namah
om dRRita kaashhaayava sanaaya namah
om tulasihaara vakshha namah
om dordamDa vilasaddamDa kamamDalu viraajitaaya namah
om abhaya jjhNaana samudraakshha maalaasheelaka raambujaaya namah
om yogemdra vamdya paadaabjaaya namah
om paapaadri paatana vajraaya namah ॥ 80 ॥
om kshhamaa sura gaNaadhee shaaya namah
om hari sevalabdi sarva sampade namah
om tatva pradarshakaaya namah
om bhavyakRRite namah
om bahuvaadi vijayine namah
om puNyavardana paadaabjaabhi shheka jala samcaayaaya namah
om dyunadee tulyasadguNaaya namah
om bhaktaaghavidvamsakara nijamoori pradarshakaaya namah ॥ 90 ॥
om jagadgura ve namah kRRipaanidha ye namah
om sarvashaastra vishaaradaaya namah
om nikhilemdri yadoshha ghne namah
om ashhtaakshhara manoodi taaya namah
om sarvasaukhyakRRite namah
om mRRita pota praaNaadaatre namah
om vedi sdhapurushhojjee vine namah
om vahnista maalikodda rtre namah
om samagra teeka vyaakhyaatre namah
om bhaatta samgra hakRRite namah ॥ 100 ॥
om sudhaapara milodda rtre namah
om apasmaaraa paha rtre namah
om upanishha tkhamDaardha kRRite namah
om RRi gvyakhyaana kRRidaacaaryaaya namah
om mamtraalaya nivasine namah
om nyaaya muktaa valeeka rtre namah
om camdri kaavyaakhyaaka rtre namah
om sumtamtra deepikaa rtre namah
om geetaarda samgrahakRRite namah ॥ 108 ॥

********

Also Read:

Leave a Comment