[ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Kannada Pdf

Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Kannada

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ,
ಶ್ರೀತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ದೇವತಾ, ಓಂ ಐಂ ಬೀಜಂ, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ,
ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಶಿವ ಉವಾಚ
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಂ ।
ಯೇನ ಮಂತ್ರಪ್ರಭಾವೇಣ ಚಂಡೀಜಾಪಃ ಶುಭೋ ಭವೇತ್ ॥ 1 ॥

ನ ಕವಚಂ ನಾರ್ಗಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೀಲಕಂ ನ ರಹಸ್ಯಕಂ ।
ನ ಸೂಕ್ತಂ ನಾಪಿ ಧ್ಯಾನಂ ಚ ನ ನ್ಯಾಸೋ ನ ಚ ವಾರ್ಚನಂ ॥ 2 ॥

ಕುಂಜಿಕಾಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ದುರ್ಗಾಪಾಠಫಲಂ ಲಭೇತ್ ।
ಅತಿ ಗುಹ್ಯತರಂ ದೇವಿ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಂ ॥ 3 ॥

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸ್ವಯೋನಿರಿವ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಮಾರಣಂ ಮೋಹನಂ ವಶ್ಯಂ ಸ್ತಂಭನೋಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಂ ।
ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ಸಂಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್ ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಂ ॥ 4 ॥

ಅಥ ಮಂತ್ರಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ।
ಓಂ ಗ್ಲೌಂ ಹುಂ ಕ್ಲೀಂ ಜೂಂ ಸಃ ಜ್ವಾಲಯ ಜ್ವಾಲಯ ಜ್ವಲ ಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ
ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಜ್ವಲ ಹಂ ಸಂ ಲಂ ಕ್ಷಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 5 ॥
ಇತಿ ಮಂತ್ರಃ ।

ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಮರ್ದಿನಿ ।
ನಮಃ ಕೈಟಭಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಿಷಾರ್ದಿನಿ ॥ 6 ॥

ನಮಸ್ತೇ ಶುಂಭಹಂತ್ರ್ಯೈ ಚ ನಿಶುಂಭಾಸುರಘಾತಿನಿ ।
ಜಾಗ್ರತಂ ಹಿ ಮಹಾದೇವಿ ಜಪಂ ಸಿದ್ಧಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ ॥ 7 ॥

ಐಂಕಾರೀ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾಯೈ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಪ್ರತಿಪಾಲಿಕಾ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ಬೀಜರೂಪೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 8 ॥

ಚಾಮುಂಡಾ ಚಂಡಘಾತೀ ಚ ಯೈಕಾರೀ ವರದಾಯಿನೀ ।
ವಿಚ್ಚೇ ಚಾಭಯದಾ ನಿತ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣಿ ॥ 9 ॥

ಧಾಂ ಧೀಂ ಧೂಂ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ಪತ್ನೀ ವಾಂ ವೀಂ ವೂಂ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ ।
ಕ್ರಾಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೂಂ ಕಾಲಿಕಾ ದೇವಿ ಶಾಂ ಶೀಂ ಶೂಂ ಮೇ ಶುಭಂ ಕುರು ॥ 10 ॥

ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ಜಂ ಜಂ ಜಂ ಜಂಭನಾದಿನೀ ।
ಭ್ರಾಂ ಭ್ರೀಂ ಭ್ರೂಂ ಭೈರವೀ ಭದ್ರೇ ಭವಾನ್ಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 11 ॥

ಅಂ ಕಂ ಚಂ ಟಂ ತಂ ಪಂ ಯಂ ಶಂ ವೀಂ ದುಂ ಐಂ ವೀಂ ಹಂ ಕ್ಷಂ ।
ಧಿಜಾಗ್ರಂ ಧಿಜಾಗ್ರಂ ತ್ರೋಟಯ ತ್ರೋಟಯ ದೀಪ್ತಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ ॥ 12 ॥

ಪಾಂ ಪೀಂ ಪೂಂ ಪಾರ್ವತೀ ಪೂರ್ಣಾ ಖಾಂ ಖೀಂ ಖೂಂ ಖೇಚರೀ ತಥಾ ।
ಸಾಂ ಸೀಂ ಸೂಂ ಸಪ್ತಶತೀ ದೇವ್ಯಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ ॥ 13 ॥

ಕುಂಜಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।

ಇದಂ ತು ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಂತ್ರಜಾಗರ್ತಿಹೇತವೇ ।
ಅಭಕ್ತೇ ನೈವ ದಾತವ್ಯಂ ಗೋಪಿತಂ ರಕ್ಷ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 14 ॥

ಯಸ್ತು ಕುಂಜಿಕಯಾ ದೇವಿ ಹೀನಾಂ ಸಪ್ತಶತೀಂ ಪಠೇತ್ ।
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಸಿದ್ಧಿರರಣ್ಯೇ ರೋದನಂ ಯಥಾ ॥ 15 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಗೌರೀತಂತ್ರೇ ಶಿವಪಾರ್ವತೀಸಂವಾದೇ ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ।

********

Language

Leave a Comment