[ସିଦ୍ଧ କୁଂଜିକା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍] ᐈ Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ଅସ୍ଯ ଶ୍ରୀକୁଂଜିକାସ୍ତୋତ୍ରମଂତ୍ରସ୍ଯ ସଦାଶିଵ ଋଷିଃ, ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛଂଦଃ,
ଶ୍ରୀତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଦେଵତା, ଓଂ ଐଂ ବୀଜଂ, ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଶକ୍ତିଃ, ଓଂ କ୍ଲୀଂ କୀଲକମ୍,
ମମ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟସିଦ୍ଧ୍ଯର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିଯୋଗଃ ।

ଶିଵ ଉଵାଚ
ଶୃଣୁ ଦେଵି ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ଯାମି କୁଂଜିକାସ୍ତୋତ୍ରମୁତ୍ତମମ୍ ।
ଯେନ ମଂତ୍ରପ୍ରଭାଵେଣ ଚଂଡୀଜାପଃ ଶୁଭୋ ଭଵେତ୍ ॥ 1 ॥

ନ କଵଚଂ ନାର୍ଗଲାସ୍ତୋତ୍ରଂ କୀଲକଂ ନ ରହସ୍ଯକମ୍ ।
ନ ସୂକ୍ତଂ ନାପି ଧ୍ଯାନଂ ଚ ନ ନ୍ଯାସୋ ନ ଚ ଵାର୍ଚନମ୍ ॥ 2 ॥

କୁଂଜିକାପାଠମାତ୍ରେଣ ଦୁର୍ଗାପାଠଫଲଂ ଲଭେତ୍ ।
ଅତି ଗୁହ୍ଯତରଂ ଦେଵି ଦେଵାନାମପି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ॥ 3 ॥

ଗୋପନୀଯଂ ପ୍ରଯତ୍ନେନ ସ୍ଵଯୋନିରିଵ ପାର୍ଵତି ।
ମାରଣଂ ମୋହନଂ ଵଶ୍ଯଂ ସ୍ତଂଭନୋଚ୍ଚାଟନାଦିକମ୍ ।
ପାଠମାତ୍ରେଣ ସଂସିଦ୍ଧ୍ଯେତ୍ କୁଂଜିକାସ୍ତୋତ୍ରମୁତ୍ତମମ୍ ॥ 4 ॥

ଅଥ ମଂତ୍ରଃ ।
ଓଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଚାମୁଂଡାଯୈ ଵିଚ୍ଚେ ।
ଓଂ ଗ୍ଲୌଂ ହୁଂ କ୍ଲୀଂ ଜୂଂ ସଃ ଜ୍ଵାଲଯ ଜ୍ଵାଲଯ ଜ୍ଵଲ ଜ୍ଵଲ ପ୍ରଜ୍ଵଲ ପ୍ରଜ୍ଵଲ
ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଚାମୁଂଡାଯୈ ଵିଚ୍ଚେ ଜ୍ଵଲ ହଂ ସଂ ଲଂ କ୍ଷଂ ଫଟ୍ ସ୍ଵାହା ॥ 5 ॥
ଇତି ମଂତ୍ରଃ ।

ନମସ୍ତେ ରୁଦ୍ରରୂପିଣ୍ଯୈ ନମସ୍ତେ ମଧୁମର୍ଦିନି ।
ନମଃ କୈଟଭହାରିଣ୍ଯୈ ନମସ୍ତେ ମହିଷାର୍ଦିନି ॥ 6 ॥

ନମସ୍ତେ ଶୁଂଭହଂତ୍ର୍ଯୈ ଚ ନିଶୁଂଭାସୁରଘାତିନି ।
ଜାଗ୍ରତଂ ହି ମହାଦେଵି ଜପଂ ସିଦ୍ଧଂ କୁରୁଷ୍ଵ ମେ ॥ 7 ॥

ଐଂକାରୀ ସୃଷ୍ଟିରୂପାଯୈ ହ୍ରୀଂକାରୀ ପ୍ରତିପାଲିକା ।
କ୍ଲୀଂକାରୀ କାମରୂପିଣ୍ଯୈ ବୀଜରୂପେ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 8 ॥

ଚାମୁଂଡା ଚଂଡଘାତୀ ଚ ଯୈକାରୀ ଵରଦାଯିନୀ ।
ଵିଚ୍ଚେ ଚାଭଯଦା ନିତ୍ଯଂ ନମସ୍ତେ ମଂତ୍ରରୂପିଣି ॥ 9 ॥

ଧାଂ ଧୀଂ ଧୂଂ ଧୂର୍ଜଟେଃ ପତ୍ନୀ ଵାଂ ଵୀଂ ଵୂଂ ଵାଗଧୀଶ୍ଵରୀ ।
କ୍ରାଂ କ୍ରୀଂ କ୍ରୂଂ କାଲିକା ଦେଵି ଶାଂ ଶୀଂ ଶୂଂ ମେ ଶୁଭଂ କୁରୁ ॥ 10 ॥

ହୁଂ ହୁଂ ହୁଂକାରରୂପିଣ୍ଯୈ ଜଂ ଜଂ ଜଂ ଜଂଭନାଦିନୀ ।
ଭ୍ରାଂ ଭ୍ରୀଂ ଭ୍ରୂଂ ଭୈରଵୀ ଭଦ୍ରେ ଭଵାନ୍ଯୈ ତେ ନମୋ ନମଃ ॥ 11 ॥

ଅଂ କଂ ଚଂ ଟଂ ତଂ ପଂ ଯଂ ଶଂ ଵୀଂ ଦୁଂ ଐଂ ଵୀଂ ହଂ କ୍ଷଂ ।
ଧିଜାଗ୍ରଂ ଧିଜାଗ୍ରଂ ତ୍ରୋଟଯ ତ୍ରୋଟଯ ଦୀପ୍ତଂ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ଵାହା ॥ 12 ॥

ପାଂ ପୀଂ ପୂଂ ପାର୍ଵତୀ ପୂର୍ଣା ଖାଂ ଖୀଂ ଖୂଂ ଖେଚରୀ ତଥା ।
ସାଂ ସୀଂ ସୂଂ ସପ୍ତଶତୀ ଦେଵ୍ଯା ମଂତ୍ରସିଦ୍ଧିଂ କୁରୁଷ୍ଵ ମେ ॥ 13 ॥

କୁଂଜିକାଯୈ ନମୋ ନମଃ ।

ଇଦଂ ତୁ କୁଂଜିକାସ୍ତୋତ୍ରଂ ମଂତ୍ରଜାଗର୍ତିହେତଵେ ।
ଅଭକ୍ତେ ନୈଵ ଦାତଵ୍ଯଂ ଗୋପିତଂ ରକ୍ଷ ପାର୍ଵତି ॥ 14 ॥

ଯସ୍ତୁ କୁଂଜିକଯା ଦେଵି ହୀନାଂ ସପ୍ତଶତୀଂ ପଠେତ୍ ।
ନ ତସ୍ଯ ଜାଯତେ ସିଦ୍ଧିରରଣ୍ଯେ ରୋଦନଂ ଯଥା ॥ 15 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରଯାମଲେ ଗୌରୀତଂତ୍ରେ ଶିଵପାର୍ଵତୀସଂଵାଦେ କୁଂଜିକାସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂର୍ଣମ୍ ।

********

Language

Leave a Comment