[സിദ്ധ കുംജികാ] ᐈ Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Malayalam

ഓം അസ്യ ശ്രീകുംജികാസ്തോത്രമംത്രസ്യ സദാശിവ ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ,
ശ്രീത്രിഗുണാത്മികാ ദേവതാ, ഓം ഐം ബീജം, ഓം ഹ്രീം ശക്തിഃ, ഓം ക്ലീം കീലകമ്,
മമ സര്വാഭീഷ്ടസിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

ശിവ ഉവാച
ശൃണു ദേവി പ്രവക്ഷ്യാമി കുംജികാസ്തോത്രമുത്തമമ് ।
യേന മംത്രപ്രഭാവേണ ചംഡീജാപഃ ശുഭോ ഭവേത് ॥ 1 ॥

ന കവചം നാര്ഗലാസ്തോത്രം കീലകം ന രഹസ്യകമ് ।
ന സൂക്തം നാപി ധ്യാനം ച ന ന്യാസോ ന ച വാര്ചനമ് ॥ 2 ॥

കുംജികാപാഠമാത്രേണ ദുര്ഗാപാഠഫലം ലഭേത് ।
അതി ഗുഹ്യതരം ദേവി ദേവാനാമപി ദുര്ലഭമ് ॥ 3 ॥

ഗോപനീയം പ്രയത്നേന സ്വയോനിരിവ പാര്വതി ।
മാരണം മോഹനം വശ്യം സ്തംഭനോച്ചാടനാദികമ് ।
പാഠമാത്രേണ സംസിദ്ധ്യേത് കുംജികാസ്തോത്രമുത്തമമ് ॥ 4 ॥

അഥ മംത്രഃ ।
ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം ചാമുംഡായൈ വിച്ചേ ।
ഓം ഗ്ലൌം ഹും ക്ലീം ജൂം സഃ ജ്വാലയ ജ്വാലയ ജ്വല ജ്വല പ്രജ്വല പ്രജ്വല
ഐം ഹ്രീം ക്ലീം ചാമുംഡായൈ വിച്ചേ ജ്വല ഹം സം ലം ക്ഷം ഫട് സ്വാഹാ ॥ 5 ॥
ഇതി മംത്രഃ ।

നമസ്തേ രുദ്രരൂപിണ്യൈ നമസ്തേ മധുമര്ദിനി ।
നമഃ കൈടഭഹാരിണ്യൈ നമസ്തേ മഹിഷാര്ദിനി ॥ 6 ॥

നമസ്തേ ശുംഭഹംത്ര്യൈ ച നിശുംഭാസുരഘാതിനി ।
ജാഗ്രതം ഹി മഹാദേവി ജപം സിദ്ധം കുരുഷ്വ മേ ॥ 7 ॥

ഐംകാരീ സൃഷ്ടിരൂപായൈ ഹ്രീംകാരീ പ്രതിപാലികാ ।
ക്ലീംകാരീ കാമരൂപിണ്യൈ ബീജരൂപേ നമോഽസ്തു തേ ॥ 8 ॥

ചാമുംഡാ ചംഡഘാതീ ച യൈകാരീ വരദായിനീ ।
വിച്ചേ ചാഭയദാ നിത്യം നമസ്തേ മംത്രരൂപിണി ॥ 9 ॥

ധാം ധീം ധൂം ധൂര്ജടേഃ പത്നീ വാം വീം വൂം വാഗധീശ്വരീ ।
ക്രാം ക്രീം ക്രൂം കാലികാ ദേവി ശാം ശീം ശൂം മേ ശുഭം കുരു ॥ 10 ॥

ഹും ഹും ഹുംകാരരൂപിണ്യൈ ജം ജം ജം ജംഭനാദിനീ ।
ഭ്രാം ഭ്രീം ഭ്രൂം ഭൈരവീ ഭദ്രേ ഭവാന്യൈ തേ നമോ നമഃ ॥ 11 ॥

അം കം ചം ടം തം പം യം ശം വീം ദും ഐം വീം ഹം ക്ഷം ।
ധിജാഗ്രം ധിജാഗ്രം ത്രോടയ ത്രോടയ ദീപ്തം കുരു കുരു സ്വാഹാ ॥ 12 ॥

പാം പീം പൂം പാര്വതീ പൂര്ണാ ഖാം ഖീം ഖൂം ഖേചരീ തഥാ ।
സാം സീം സൂം സപ്തശതീ ദേവ്യാ മംത്രസിദ്ധിം കുരുഷ്വ മേ ॥ 13 ॥

കുംജികായൈ നമോ നമഃ ।

ഇദം തു കുംജികാസ്തോത്രം മംത്രജാഗര്തിഹേതവേ ।
അഭക്തേ നൈവ ദാതവ്യം ഗോപിതം രക്ഷ പാര്വതി ॥ 14 ॥

യസ്തു കുംജികയാ ദേവി ഹീനാം സപ്തശതീം പഠേത് ।
ന തസ്യ ജായതേ സിദ്ധിരരണ്യേ രോദനം യഥാ ॥ 15 ॥

ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ ഗൌരീതംത്രേ ശിവപാര്വതീസംവാദേ കുംജികാസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ।

********

Language

Leave a Comment