[Sri Rudram Chamakam] ᐈ Lyrics In English With PDF

Sri Rudram Chamakam Lyrics In English

om agnaa”’vishhno sajoshha”’semaava”’rdhamtu vaam gira”’h । dyumnairvaaje”’bhiraaga”’tam । vaaja”’shcha me prasavashcha”’ me praya”’tishcha me prasi”’tishcha me dheetishcha”’ me kratu”’shcha me svara”’shcha me shloka”’shcha me shraavashcha”’ me shruti”’shcha me jyoti”’shcha me suva”’shcha me praanashcha”’ me.apaanashcha”’ me vyaanashcha me.asu”’shcha me chittam cha”’ ma aadhee”’tam cha me vaakcha”’ me mana”’shcha me chakshhu”’shcha me shrotra”’m cha me dakshha”’shcha me bala”’m cha ma oja”’shcha me saha”’shcha ma aayu”’shcha me jaraa cha”’ ma aatmaa cha”’ me tanooshcha”’ me sharma”’ cha me varma”’ cha me.amgaa”’ni cha me.asthaani”’ cha me paroog”’mshhi cha me sharee”’raani cha me ॥ 1 ॥

jaishhthya”’m cha ma aadhi”’patyam cha me manyushcha”’ me bhaama”’shcha me.ama”’shcha me.ambha”’shcha me jemaa cha”’ me mahimaa cha”’ me varimaa cha”’ me prathimaa cha”’ me varshhmaa cha”’ me draaghuyaa cha”’ me vrriddham cha”’ me vrriddhi”’shcha me satyam cha”’ me shraddhaa cha”’ me jaga”’ccha me dhana”’m cha me vasha”’shcha me tvishhi”’shcha me kreedaa cha”’ me moda”’shcha me jaatam cha”’ me janishhyamaa”’nam cha me sooktam cha”’ me sukrritam cha”’ me vittam cha”’ me vedya”’m cha me bhootam cha”’ me bhavishhyaccha”’ me sugam cha”’ me supatha”’m cha ma rriddham cha”’ ma rriddhi”’shcha me kluptam cha”’ me klupti”’shcha me matishcha”’ me sumatishcha”’ me ॥ 2 ॥

sham cha”’ me maya”’shcha me priyam cha”’ me.anukaamashcha”’ me kaama”’shcha me saumanasashcha”’ me bhadram cha”’ me shreya”’shcha me vasya”’shcha me yasha”’shcha me bhaga”’shcha me dravi”’nam cha me yamtaa cha”’ me dhartaa cha”’ me kshhema”’shcha me dhrriti”’shcha me vishva”’m cha me maha”’shcha me samviccha”’ me jjhnaatra”’m cha me sooshcha”’ me prasooshcha”’ me seera”’m cha me layashcha”’ ma rritam cha”’ me.amrrita”’m cha me.ayakshhmam cha me.anaa”’mayaccha me jeevaatu”’shcha me deerghaayutvam cha”’ me.anamitram cha me.abha”’yam cha me sugam cha”’ me shaya”’nam cha me sooshhaa cha”’ me sudina”’m cha me ॥ 3 ॥

oorkcha”’ me soonrritaa”’ cha me paya”’shcha me rasa”’shcha me ghrritam cha”’ me madhu”’ cha me sagdhi”’shcha me sapee”’tishcha me krrishhishcha”’ me vrrishhti”’shcha me jaitra”’m cha ma audbhi”’dyam cha me rayishcha”’ me raaya”’shcha me pushhtam cha me pushhti”’shcha me vibhu cha”’ me prabhu cha”’ me bahu cha”’ me bhooya”’shcha me poornam cha”’ me poornata”’ram cha me.akshhi”’tishcha me kooya”’vaashcha me.anna”’m cha me.akshhu”’ccha me vreehaya”’shcha me yavaa”””shcha me maashhaa”””shcha me tilaa”””shcha me mudgaashcha”’ me khalvaa”””shcha me godhoomaa”””shcha me masuraa”””shcha me priyamga”’vashcha me.ana”’vashcha me shyaamaakaa”””shcha me neevaaraa”””shcha me ॥ 4 ॥

ashmaa”’ cha me mrritti”’kaa cha me giraya”’shcha me parva”’taashcha me sika”’taashcha me vanaspata”’yashcha me hira”’nyam cha me.aya”’shcha me seesa”’m cha me trapu”’shcha me shyaamam cha”’ me loham cha”’ me.agnishcha”’ ma aapa”’shcha me veerudha”’shcha ma oshha”’dhayashcha me krrishhtapachyam cha”’ me.akrrishhtapachyam cha”’ me graamyaashcha”’ me pashava”’ aaranyaashcha”’ yajjhnena”’ kalpamtaam vittam cha”’ me vitti”’shcha me bhootam cha”’ me bhooti”’shcha me vasu”’ cha me vasatishcha”’ me karma”’ cha me shakti”’shcha me.artha”’shcha ma ema”’shcha ma iti”’shcha me gati”’shcha me ॥ 5 ॥

agnishcha”’ ma imdra”’shcha me soma”’shcha ma imdra”’shcha me savitaa cha”’ ma imdra”’shcha me sara”’svatee cha ma imdra”’shcha me pooshhaa cha”’ ma imdra”’shcha me brrihaspati”’shcha ma imdra”’shcha me mitrashcha”’ ma imdra”’shcha me varu”’nashcha ma imdra”’shcha me tvashhthaa”’ cha ma imdra”’shcha me dhaataa cha”’ ma imdra”’shcha me vishhnu”’shcha ma imdra”’shcha me.ashvinau”’ cha ma imdra”’shcha me maruta”’shcha ma imdra”’shcha me vishve”’ cha me devaa imdra”’shcha me prrithivee cha”’ ma imdra”’shcha me.antari”’kshham cha ma imdra”’shcha me dyaushcha”’ ma imdra”’shcha me disha”’shcha ma imdra”’shcha me moordhaa cha”’ ma imdra”’shcha me prajaapa”’tishcha ma imdra”’shcha me ॥ 6 ॥

agmshushcha”’ me rashmishcha me.adaa”””bhyashcha me.adhi”’patishcha ma upaagmshushcha”’ me.amtaryaamashcha”’ ma aimdravaayavashcha”’ me maitraavarunashcha”’ ma aashvinashcha”’ me pratiprasthaana”’shcha me shukrashcha”’ me mamthee cha”’ ma aagrayanashcha”’ me vaishvadevashcha”’ me dhruvashcha”’ me vaishvaanarashcha”’ ma rritugrahaashcha”’ me.atigraahyaa”””shcha ma aimdraagnashcha”’ me vaishvadevashcha”’ me marutvateeyaa”””shcha me maahemdrashcha”’ ma aadityashcha”’ me saavitrashcha”’ me saarasvatashcha”’ me paushhnashcha”’ me paatneevatashcha”’ me haariyojanashcha”’ me ॥ 7 ॥

idhmashcha”’ me barhishcha”’ me vedi”’shcha me dishhni”’yaashcha me srucha”’shcha me chamasaashcha”’ me graavaa”’nashcha me svara”’vashcha ma uparavaashcha”’ me.adhishhava”’ne cha me dronakalashashcha”’ me vaayavyaa”’ni cha me pootabhrriccha”’ ma aadhavaneeya”’shcha ma aagnee”””dhram cha me havirdhaana”’m cha me grrihaashcha”’ me sada”’shcha me purodaashaa”””shcha me pachataashcha”’ me.avabhrrithashcha”’ me svagaakaarashcha”’ me ॥ 8 ॥

agnishcha”’ me gharmashcha”’ me.arkashcha”’ me soorya”’shcha me praanashcha”’ me.ashvamedhashcha”’ me prrithivee cha me.adi”’tishcha me diti”’shcha me dyaushcha”’ me shakva”’reeramgula”’yo disha”’shcha me yajjhnena”’ kalpantaamrrikcha”’ me saama”’ cha me stoma”’shcha me yaju”’shcha me deekshhaa cha”’ me tapa”’shcha ma rritushcha”’ me vratam cha”’ me.ahoraatrayo”””r-drrishhtyaa brri”’hadrathamtare cha me yajjhnena”’ kalpetaam ॥ 9 ॥

garbhaa”””shcha me vatsaashcha”’ me tryavi”’shcha me tryaveecha”’ me dityavaat cha”’ me dityauhee cha”’ me pamchaa”’vishcha me pamchaavee cha”’ me trivatsashcha”’ me trivatsaa cha”’ me turyavaat cha”’ me turyauhee cha”’ me pashhthavaat cha”’ me pashhthauhee cha”’ ma ukshhaa cha”’ me vashaa cha”’ ma rrishhabhashcha”’ me vehaccha”’ me.anadvaam cha me dhenushcha”’ ma aayu”’r-yajjhnena”’ kalpataam praano yajjhnena”’ kalpataam-apaano yajjhnena”’ kalpataam vyaano yajjhnena”’ kalpataam chakshhu”’r-yajjhnena”’ kalpataag shrotra”’m yajjhnena”’ kalpataam mano”’ yajjhnena”’ kalpataam vaag-yajjhnena”’ kalpataam-aatmaa yajjhnena”’ kalpataam yajjhno yajjhnena”’ kalpataam ॥ 10 ॥

ekaa”’ cha me tisrashcha”’ me pamcha”’ cha me sapta cha”’ me nava”’ cha ma ekaa”’dasha cha me trayodasha cha me pamcha”’dasha cha me saptada”’sha cha me nava”’dasha cha ma eka”’vigmshatishcha me trayo”’vigmshatishcha me pamcha”’vigmshatishcha me sapta vig”’mshatishcha me nava”’vigmshatishcha ma eka”’trigmshaccha me traya”’strigmshaccha me chata”’s-rashcha me.ashhtau cha”’ me dvaada”’sha cha me shhoda”’sha cha me vigmshatishcha”’ me chatu”’rvigmshatishcha me.ashhtaavig”’mshatishcha me dvaatrig”’mshachcha me shhat-trig”’mshaccha me chatvaarigmshaccha”’ me chatu”’shchatvaarigmshaccha me.ashhtaacha”’tvaarigmshachcha me vaaja”’shcha prasavashchaa”’pijashcha kratu”’shcha suva”’shcha moordhaa cha vyashni”’yashchaantyaayanashchaamtya”’shcha bhauvanashcha bhuva”’nashchaadhi”’patishcha ॥ 11 ॥

om idaa”’ devahoor-manu”’r-yajjhnaneer-brrihaspati”’rukthaamadaani”’ shagmsishhad-vishve”’-devaah soo”””ktavaachah prrithi”’vimaatarmaa maa”’ higmseer-madhu”’ manishhye madhu”’ janishhye madhu”’ vakshhyaami madhu”’ vadishhyaami madhu”’mateem devebhyo vaachamudyaasagmshushrooshhenyaa”””m manushhye”””bhyastam maa”’ devaa a”’vamtu shobhaayai”’ pitaro.anu”’madamtu ॥

om shaamtih shaamtih shaamti”’h ॥

********

Also Read:

Leave a Comment