[Sri Rudram Laghunyasam] ᐈ Lyrics In English With PDF

Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In English

om athaatmaanagm shivaatmaanag shree rudraroopam dhyaayet ॥

shuddhasphatika samkaasham trinetram pamcha vaktrakam ।
gamgaadharam dashabhujam sarvaabharana bhooshhitam ॥

neelagreevam shashaamkaamkam naaga yajjhnopa veetinam ।
vyaaghra charmottareeyam cha varenyamabhaya pradam ॥

kamamdal-vakshha sootraanaam dhaarinam shoolapaaninam ।
jvalantam pimgalajataa shikhaa muddyota dhaarinam ॥

vrrishha skamdha samaaroodham umaa dehaartha dhaarinam ।
amrritenaaplutam shaantam divyabhoga samanvitam ॥

digdevataa samaayuktam suraasura namaskrritam ।
nityam cha shaashvatam shuddham dhruva-makshhara-mavyayam ।
sarva vyaapina-meeshaanam rudram vai vishvaroopinam ।
evam dhyaatvaa dvijah samyak tato yajanamaarabhet ॥

athaato rudra snaanaarchanaabhishheka vidhim vyaa”””kshhyaasyaamah । aadita eva teerthe snaatvaa udetya shuchih prayato brahmachaaree shuklavaasaa devaabhimukhah sthitvaa aatmani devataah sthaapayet ॥

prajanane brahmaa tishhthatu । paadayor-vishhnustishhthatu । hastayor-harastishhthatu । baahvorindrastishhtatu । jathare.aagnistishhthatu । hrrida”’ye shivastishhthatu । kanthe vasavastishhthantu । vaktre sarasvatee tishhthatu । naasikayor-vaayustishhthatu । nayanayoS-chamdraadityau tishhtetaam । karnayorashvinau tishhtetaam । lalaate rudraastishhthantu । moorthnyaadityaastishhthantu । shirasi mahaadevastishhthatu । shikhaayaam vaamadevaastishhthatu । prrishhthe pinaakee tishhthatu । puratah shoolee tishhthatu । paarshyayoh shivaashamkarau tishhthetaam । sarvato vaayustishhthatu । tato bahih sarvato.agnir-jvaalaamaalaa-parivrritastishhthatu । sarveshhvamgeshhu sarvaa devataa yathaasthaanam tishhthantu । maagm rakshhantu ।

agnirme”’ vaachi shritah । vaagdhrrida”’ye । hrrida”’yam mayi”’ । ahamamrrite””” । amrritam brahma”’ni ।
vaayurme””” praane shritah । praano hrrida”’ye । hrrida”’yam mayi”’ । ahamamrrite””” । amrritam brahma”’ni । sooryo”’ me chakshhushhi shritah । chakshhur-hrrida”’ye । hrrida”’yam mayi”’ । ahamamrrite””” । amrritam brahma”’ni । chandramaa”’ me mana”’si shritah । mano hrrida”’ye । hrrida”’yam mayi”’ । ahamamrrite””” । amrritam brahma”’ni । disho”’ me shrotre””” shritaah । shrotragm hrrida”’ye । hrrida”’yam mayi”’ । ahamamrrite””” । amrritam brahma”’ni । aapome retasi shritaah । reto hrrida”’ye । hrrida”’yam mayi”’ । ahamamrrite””” । amrritam brahma”’ni । prrithivee me sharee”’re shritaah । sharee”’ragm hrrida”’ye । hrrida”’yam mayi”’ । ahamamrrite””” । amrritam brahma”’ni । oshhadhi vanaspatayo”’ me loma”’su shritaah । lomaa”’ni hrrida”’ye । hrrida”’yam mayi”’ । ahamamrrite””” । amrritam brahma”’ni । indro”’ me bale””” shritah । balagm hrrida”’ye । hrrida”’yam mayi”’ । ahamamrrite””” । amrritam brahma”’ni । parjanyo”’ me moordni shritah । moordhaa hrrida”’ye । hrrida”’yam mayi”’ । ahamamrrite””” । amrritam brahma”’ni । eeshaa”’no me manyau shritah । manyur-hrrida”’ye । hrrida”’yam mayi”’ । ahamamrrite””” । amrritam brahma”’ni । aatmaa ma”’ aatmani”’ shritah । aatmaa hrrida”’ye । hrrida”’yam mayi”’ । ahamamrrite””” । amrritam brahma”’ni । puna”’rma aatmaa punaraayu raagaa”””t । punah”’ praanah punaraakoo”’tamaagaa”””t । vaishvaanaro rashmibhi”’r-vaavrridhaanah । antasti”’shhthatvamrrita”’sya gopaah ॥

asya shree rudraadhyaaya prashna mahaamantrasya, aghora rrishhih, anushhtup Chandah, sankarshhana moorti svaroopo yo.asaavaadityah paramapurushhah sa eshha rudro devataa । namah shivaayeti beejam । shivataraayeti shaktih । mahaadevaayeti keelakam । shree saamba sadaashiva prasaada siddhyarthe jape viniyogah ॥

om agnihotraatmane amgushhthaabhyaam namah । darshapoorna maasaatmane tarjaneebhyaam namah । caatur-maasyaatmane madhyamaabhyaam namah । niroodha pashubamdhaatmane anaamikaabhyaam namah । jyotishhtomaatmane kanishhthikaabhyaam namah । sarvakratvaatmane karatala karaprrishhthaabhyaam namah ॥

agnihotraatmane hrridayaaya namah । darshapoorna maasaatmane shirase svaahaa । caaturmaasyaatmane shikhaayai vashhat । niroodha pashubamdhaatmane kavacaaya hum । jyotishhtomaatmane netratrayaaya vaushhat । sarvakratvaatmane astraayaphat । bhoorbhuvassuvaromiti digbandhah ॥

dhyaanam

aapaataala-nabhahsthalaanta-bhuvana-brahmaanda-maavisphurat-
jyotih sphaatika-limga-mauli-vilasat-poornendu-vaantaamrritaih ।
astokaapluta-meka-meesha-manisham rudraanu-vaakaamjapan
dhyaaye-deepsita-siddhaye dhruvapadam vipro.abhishhimche-cchivam ॥

brahmaanda vyaaptadehaa bhasita himarucaa bhaasamaanaa bhujamgaih
kanthe kaalaah kapardaah kalita-shashikalaa-shchanda kodanda hastaah ।
tryakshhaa rudraakshhamaalaah prakatitavibhavaah shaambhavaa moortibhedaah
rudraah shreerudrasookta-prakatitavibhavaa nah prayacchantu saukhyam ॥

om ganaanaa”””m tvaa ganapa”’tigm havaamahe kavim ka”’veenaamu”’pamashra”’vastamam । jyeshhtharaajam brahma”’naam brahmanaspada aa na”’h shrrinvannootibhi”’sseeda saada”’nam ॥ mahaaganapataye namah ॥

sham cha”’ me maya”’shcha me priyam cha”’ me.anukaamashcha”’ me kaama”’shcha me saumanasashcha”’ me bhadram cha”’ me shreya”’shcha me vasya”’shcha me yasha”’shcha me bhaga”’shcha me dravi”’nam cha me yantaa cha”’ me dhartaa cha”’ me kshhema”’shcha me dhrriti”’shcha me vishva”’m cha me maha”’shcha me samviccha”’ me jjhnaatra”’m cha me sooshcha”’ me prasooshcha”’ me seera”’m cha me layashcha”’ ma rritam cha”’ me.amrrita”’m cha me.ayakshhmam cha me.anaa”’mayaccha me jeevaatu”’shcha me deerghaayutvam cha”’ me.anamitram cha me.abha”’yam cha me sugam cha”’ me shaya”’nam cha me sooshhaa cha”’ me sudina”’m cha me ॥

om shaamtih shaamtih shaamti”’h ॥

********

Also Read:

1 thought on “[Sri Rudram Laghunyasam] ᐈ Lyrics In English With PDF”

  1. namaste
    i’m interrested by shiva laghunasyam but i don’t understand what he mean. somebody can translate it please and share?

    Reply

Leave a Comment