[ଶିଵାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Oriya With PDF

Shivashtakam Stotram/Mantra Lyrics In Oriya/Odia

ପ୍ରଭୁଂ ପ୍ରାଣନାଥଂ ଵିଭୁଂ ଵିଶ୍ଵନାଥଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥଂ ସଦାନଂଦ ଭାଜାଂ |
ଭଵଦ୍ଭଵ୍ଯ ଭୂତେଶ୍ଵରଂ ଭୂତନାଥଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ‖ 1 ‖

ଗଳେ ରୁଂଡମାଲଂ ତନୌ ସର୍ପଜାଲଂ ମହାକାଲ କାଲଂ ଗଣେଶାଦି ପାଲଂ |
ଜଟାଜୂଟ ଗଂଗୋତ୍ତରଂଗୈର୍ଵିଶାଲଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ‖ 2‖

ମୁଦାମାକରଂ ମଂଡନଂ ମଂଡଯଂତଂ ମହା ମଂଡଲଂ ଭସ୍ମ ଭୂଷାଧରଂ ତମ୍ |
ଅନାଦିଂ ହ୍ଯପାରଂ ମହା ମୋହମାରଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ‖ 3 ‖

ଵଟାଧୋ ନିଵାସଂ ମହାଟ୍ଟାଟ୍ଟହାସଂ ମହାପାପ ନାଶଂ ସଦା ସୁପ୍ରକାଶମ୍ |
ଗିରୀଶଂ ଗଣେଶଂ ସୁରେଶଂ ମହେଶଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ‖ 4 ‖

ଗିରୀଂଦ୍ରାତ୍ମଜା ସଂଗୃହୀତାର୍ଧଦେହଂ ଗିରୌ ସଂସ୍ଥିତଂ ସର୍ଵଦାପନ୍ନ ଗେହମ୍ |
ପରବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଦିଭିର୍-ଵଂଦ୍ଯମାନଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ‖ 5 ‖

କପାଲଂ ତ୍ରିଶୂଲଂ କରାଭ୍ଯାଂ ଦଧାନଂ ପଦାଂଭୋଜ ନମ୍ରାଯ କାମଂ ଦଦାନମ୍ |
ବଲୀଵର୍ଧମାନଂ ସୁରାଣାଂ ପ୍ରଧାନଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ‖ 6 ‖

ଶରଚ୍ଚଂଦ୍ର ଗାତ୍ରଂ ଗଣାନଂଦପାତ୍ରଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ପଵିତ୍ରଂ ଧନେଶସ୍ଯ ମିତ୍ରମ୍ |
ଅପର୍ଣା କଳତ୍ରଂ ସଦା ସଚ୍ଚରିତ୍ରଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ‖ 7 ‖

ହରଂ ସର୍ପହାରଂ ଚିତା ଭୂଵିହାରଂ ଭଵଂ ଵେଦସାରଂ ସଦା ନିର୍ଵିକାରଂ|
ଶ୍ମଶାନେ ଵସଂତଂ ମନୋଜଂ ଦହଂତଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ‖ 8 ‖

ସ୍ଵଯଂ ଯଃ ପ୍ରଭାତେ ନରଶ୍ଶୂଲ ପାଣେ ପଠେତ୍ ସ୍ତୋତ୍ରରତ୍ନଂ ତ୍ଵିହପ୍ରାପ୍ଯରତ୍ନଂ |
ସୁପୁତ୍ରଂ ସୁଧାନ୍ଯଂ ସୁମିତ୍ରଂ କଳତ୍ରଂ ଵିଚିତ୍ରୈସ୍ସମାରାଧ୍ଯ ମୋକ୍ଷଂ ପ୍ରଯାତି ‖

********

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Hindi, english, Tamil, telugu, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning

Also Read:

Blessings: Now after reading the Ashtakam of Shiva which is known as Shivashtakam may Divine Lord Shiva Bless you with all the happiness, wisdom, and success in your life. And if you want your family and friends also get blessed by Lord shiva then you must share it with them.

**ଓମ୍ ନାମ ଶିବୟା |**

Leave a Comment