[ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர ] ᐈ Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Lyrics In Tamil With PDF

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In Tamil

ஓம் ஶ்ரீ வேஂகடேஶாய நம:
ஓம் ஶ்ரீநிவாஸாய நம:
ஓம் லக்ஷ்மிபதயே நம:
ஓம் அநாநுயாய நம:
ஓம் அம்ருதாம்ஶநே நம:
ஓம் மாத4வாய நம:
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:
ஓம் ஶ்ரீஹரயே நம:
ஓம் ஜ்ஞாநபஂஜராய நம:
ஓம் ஶ்ரீவத்ஸ வக்ஷஸே நம:
ஓம் ஜக3த்3வந்த்3யாய நம:
ஓம் கோ3விந்தா3ய நம:
ஓம் ஶாஶ்வதாய நம:
ஓம் ப்ரப4வே நம:
ஓம் ஶேஶாத்3ரிநிலாயாய நம:
ஓம் தே3வாய நம:
ஓம் கேஶவாய நம:
ஓம் மது4ஸூத3நாய நம:
ஓம் அம்ருதாய நம:
ஓம் விஷ்ணவே நம:
ஓம் அச்யுதாய நம:
ஓம் பத்3மிநீப்ரியாய நம:
ஓம் ஸர்வேஶாய நம:
ஓம் கோ3பாலாய நம:
ஓம் புருஷோத்தமாய நம:
ஓம் கோ3பீஶ்வராய நம:
ஓம் பரஂஜ்யோதிஷே நம:
ஓம் வ்தெகுண்ட2 பதயே நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் ஸுதா4தநவே நம:
ஓம் யாத3 வேந்த்3ராய நம:
ஓம் நித்ய யௌவநரூபவதே நம:
ஓம் நிரஂஜநாய நம:
ஓம் விராபா4ஸாய நம:
ஓம் நித்ய த்ருப்த்தாய நம:
ஓம் த4ராபதயே நம:
ஓம் ஸுரபதயே நம:
ஓம் நிர்மலாய நம:
ஓம் தே3வபூஜிதாய நம:
ஓம் சதுர்பு4ஜாய நம:
ஓம் சக்ரத4ராய நம:
ஓம் சதுர்வேதா3த்மகாய நம:
ஓம் த்ரிதா4ம்நே நம:
ஓம் த்ரிகு3ணாஶ்ரயாய நம:
ஓம் நிர்விகல்பாய நம:
ஓம் நிஷ்கல்தஂ3காய நம:
ஓம் நிராந்தகாய நம:
ஓம் ஆர்தலோகாப4யப்ரதா3ய நம:
ஓம் நிருப்ரத3வாய நம:
ஓம் நிர்கு3ணாய நம:
ஓம் க3தா34ராய நம:
ஓம் ஶார்ஞ்ஙபாணயே நம:
ஓம் நந்த3கிநீ நம:
ஓம் ஶங்க3தா3ரகாய நம:
ஓம் அநேகமூர்தயே நம:
ஓம் அவ்யக்தாய நம:
ஓம் கடிஹஸ்தாய நம:
ஓம் வரப்ரதா3ய நம:
ஓம் அநேகாத்மநே நம:
ஓம் தீ3நப3ந்த4வே நம:
ஓம் ஜக3த்3வ்யாபிநே நம:
ஓம் ஆகாஶராஜவரதா3ய நம:
ஓம் யோகி3ஹ்ருத்பத்3ஶமந்தி3ராய நம:
ஓம் தா3மோத3ராய நம:
ஓம் ஜக3த்பாலாய நம:
ஓம் பாபக்4நாய நம:
ஓம் ப4க்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம:
ஓம் ஶிம்ஶுமாராய நம:
ஓம் ஜடாமகுட ஶோபி4தாய நம:
ஓம் ஶங்க3 மத்3யோல்ல ஸந்மஂஜு கிஂகிண்யாட்4ய நம:
ஓம் காருண்ட3காய நம:
ஓம் நீலமோக4ஶ்யாம தநவே நம:
ஓம் பி3ல்வபத்த்ரார்சந ப்ரியாய நம:
ஓம் ஜக3த்கர்த்ரே நம:
ஓம் ஜக3த்ஸாக்ஷிணே நம:
ஓம் ஜக3த்பதயே நம:
ஓம் சிந்திதார்த4 ப்ரதா3யகாய நம:
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம:
ஓம் தா3ஶார்ஹாய நம:
ஓம் த3ஶரூபவதே நம:
ஓம் தே3வகீ நந்த3நாய நம:
ஓம் ஶௌரயே நம:
ஓம் ஹயரீவாய நம:
ஓம் ஜநார்த4நாய நம:
ஓம் கந்யாஶ்ரணதாரேஜ்யாய நம:
ஓம் பீதாம்ப3ரத4ராய நம:
ஓம் அநகா4ய நம:
ஓம் வநமாலிநே நம:
ஓம் பத்3மநாபா4ய நம:
ஓம் ம்ருக3யாஸக்த மாநஸாய நம:
ஓம் அஶ்வரூடா4ய நம:
ஓம் க2ட்33தா4ரிணே நம:
ஓம் த4நார்ஜந ஸமுத்ஸுகாய நம:
ஓம் க4நதாரல ஸந்மத்4யகஸ்தூரீ திலகோஜ்ஜ்வலாய நம:
ஓம் ஸச்சிதாநந்த3ரூபாய நம:
ஓம் ஜக3ந்மங்க3ல்த3 தா3யகாய நம:
ஓம் யஜ்ஞபோ4க்ரே நம:
ஓம் சிந்மயாய நம:
ஓம் பரமேஶ்வராய நம:
ஓம் பரமார்த4ப்ரதா3யகாய நம:
ஓம் ஶாந்தாய நம:
ஓம் ஶ்ரீமதே நம:
ஓம் தோ3ர்த3ண்ட3 விக்ரமாய நம:
ஓம் பரப்3ரஹ்மணே நம:
ஓம் ஶ்ரீவிப4வே நம:
ஓம் ஜக3தீ3ஶ்வராய நம:
ஓம் ஆலிவேலு மங்கா3 ஸஹித வேஂகடேஶ்வராய நம:

******

Also Read:

**ஜெய் வெங்கடேஸ்வர**

Leave a Comment