[ಜನ ಗಣ ಮನ] ᐈ Jana Gana Mana Lyrics In Kannada Pdf

Jana Gana Mana Lyrics In Kannada

ಜನ ಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯಹೇ,
ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ!
ಪಂಜಾಬ, ಸಿಂಧು, ಗುಜರಾತ, ಮರಾಠಾ,
ದ್ರಾವಿಡ, ಉತ್ಕಳ, ವಂಗ!
ವಿಂಧ್ಯ, ಹಿಮಾಚಲ, ಯಮುನಾ, ಗಂಗ,
ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿತರಂಗ!

ತವ ಶುಭನಾಮೇ ಜಾಗೇ!
ತವ ಶುಭ ಆಶಿಷ ಮಾಗೇ!
ಗಾಹೇ ತವ ಜಯ ಗಾಥಾ!
ಜನಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತಾ!
ಜಯಹೇ! ಜಯಹೇ! ಜಯಹೇ! ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯಹೇ!

********

Leave a Comment