[ଜନ ଗଣ ମନ] ᐈ Jana Gana Mana Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Jana Gana Mana Lyrics In Oriya/Odia

ଜନ ଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟହେ,
ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ଵିଧାତା!
ପଂଜାବ, ସିଂଧୁ, ଗୁଜରାତ, ମରାଠା,
ଦ୍ରାଵିଡ, ଉତ୍କଳ, ଵଂଗ!
ଵିଂଧ୍ୟ, ହିମାଚଲ, ୟମୁନା, ଗଂଗ,
ଉଚ୍ଚଲ ଜଲଧିତରଂଗ!

ତଵ ଶୁଭନାମେ ଜାଗେ!
ତଵ ଶୁଭ ଆଶିଷ ମାଗେ!
ଗାହେ ତଵ ଜୟ ଗାଥା!
ଜନଗଣ ମଂଗଳଦାୟକ ଜୟହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟଵିଧାତା!
ଜୟହେ! ଜୟହେ! ଜୟହେ! ଜୟ ଜୟ ଜୟ ଜୟହେ!

********

Leave a Comment