[ജന ഗണ മന] ᐈ Jana Gana Mana Lyrics In Malayalam Pdf

Jana Gana Mana Lyrics In Malayalam

ജന ഗണ മന അധിനായക ജയഹേ,
ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാതാ!
പംജാബ, സിംധു, ഗുജരാത, മരാഠാ,
ദ്രാവിഡ, ഉത്കല, വംഗ!
വിംധ്യ, ഹിമാചല, യമുനാ, ഗംഗ,
ഉച്ചല ജലധിതരംഗ!

തവ ശുഭനാമേ ജാഗേ!
തവ ശുഭ ആശിഷ മാഗേ!
ഗാഹേ തവ ജയ ഗാഥാ!
ജനഗണ മംഗലദായക ജയഹേ ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാ!
ജയഹേ! ജയഹേ! ജയഹേ! ജയ ജയ ജയ ജയഹേ!

********

Leave a Comment