[Lalita Sahasranamam] ᐈ Stotram Lyrics In English With PDF

Jai Maa Lalita Tripura Sundari. And congrats that you found what you looking for that is Lalita Sahasranamam Lyrics in the English language.

Lalita Sahasranama is the stotram of Devi Tripura Sundari also known as Goddess Lalita. So Lalita Sahasranama Stotram consists of a total of a thousand names of Divine Goddess Lalita.

You can use all these names to call her and if you recite and chant these names on a daily basis you will all the blessing from Devi Lalita herself. This stotram is one of the best ways to praise Devi Lalita.

Lalita Sahasranamam Stotram Lyrics In English

||Om ‖

asya shree lalitaa divya sahasranaama stotra mahaamamtrasya, vashinyaadi vaagdevataa RRishhayah, anushhtup Chamdah, shree lalitaa paraabhattaarikaa mahaa tripura sumdaree devataa, aim beejam, kleem shaktih, sauh keelakam, mama dharmaartha kaama mokshha chaturvidha phalapurushhaartha siddhyarthe lalitaa tripurasumdaree paraabhattaarikaa sahasra naama jape viniyogah

Karanyaasah

aim amgushhtaabhyaam namah, kleem tarjaneebhyaam namah, sauh madhyamaabhyaam namah, sauh anaamikaabhyaam namah, kleem kanishhthikaabhyaam namah, aim karatala karapRRishhthaabhyaam namah

Amganyaasah

aim hRRidayaaya namah, kleem shirase svaahaa, sauh shikhaayai vashhat, sauh kavachaaya hum, kleem netratrayaaya vaushhat, aim astraayaphat, bhoorbhuvassuvaromiti digbamdhah

Dhyaanam

arunaam karunaa taramgitaakshheem dhRRitapaashaamkusha pushhpabaanachaapaam |
animaadibhi raavRRitaam mayookhaih ahamityeva vibhaavaye bhavaaneem ‖ 1 ‖

dhyaayet padmaasanasthaam vikasitavadanaam padma patraayataakshheem
hemaabhaam peetavastraam karakalita lasamaddhemapadmaam varaamgeem |
sarvaalamkaarayuktaam sakalamabhayadaam bhaktanamraam bhavaaneem
shree vidyaam shaamtamoortim sakala surasutaam sarvasampat-pradaatreem ‖ 2 ‖

sakumkuma vilepanaa malikachumbi kastoorikaam
samamda hasitekshhanaam sasharachaapa paashaamkushaam |
asheshha janamohinee marunamaalya bhooshhojjvalaam
japaakusuma bhaasuraam japavidhau smare dambikaam ‖ 3 ‖

simdhooraaruna vigrahaam trinayanaam maanikya maulisphura-
ttaaraanaayaka shekharaam smitamukhee maapeena vakshhoruhaam |
paanibhyaa malipoorna ratna chashhakam raktotpalam bibhrateem
saumyaam ratnaghatastha rakta charanaam dhyaayetparaamambikaam ‖ 4 ‖

lamityaadi pamchapoojaam vibhaavayet

lam pRRithivee tattvaatmikaayai shree lalitaadevyai gamdham parikalpayaami
ham aakaasha tattvaatmikaayai shree lalitaadevyai pushhpam parikalpayaami
yam vaayu tattvaatmikaayai shree lalitaadevyai dhoopam parikalpayaami
ram vahni tattvaatmikaayai shree lalitaadevyai deepam parikalpayaami
vam amRRita tattvaatmikaayai shree lalitaadevyai amRRita naivedyam parikalpayaami
sam sarva tattvaatmikaayai shree lalitaadevyai taamboolaadi sarvopachaaraan parikalpayaami

gururbrahma gururvishhnuh gururdevo maheshvarah |
gurussaakshhaat parabrahma tasmai shree gurave namah ‖

harih om

shree maataa, shree mahaaraagnyee, shreemat-simhaasaneshvaree |
chidagni kumdasambhootaa, devakaaryasamudyataa ‖ 1 ‖

udyadbhaanu sahasraabhaa, chaturbaahu samanvitaa |
raagasvaroopa paashaadhyaa, krodhaakaaraamkushojjvalaa ‖ 2 ‖

manoroopekshhukodamdaa, pamchatanmaatra saayakaa |
nijaaruna prabhaapoora majjad-brahmaamdamamdalaa ‖ 3 ‖

champakaashoka punnaaga saugamdhika lasatkachaa
kuruvimda manishrenee kanatkoteera mamditaa ‖ 4 ‖

ashhtamee chamdra vibhraaja dalikasthala shobhitaa |
mukhachamdra kalamkaabha mRRiganaabhi visheshhakaa ‖ 5 ‖

vadanasmara maamgalya gRRihatorana chillikaa |
vaktralakshhmee pareevaaha chalanmeenaabha lochanaa ‖ 6 ‖

navachampaka pushhpaabha naasaadamda viraajitaa |
taaraakaamti tiraskaari naasaabharana bhaasuraa ‖ 7 ‖

kadamba mamjareeklupta karnapoora manoharaa |
taatamka yugaleebhoota tapanodupa mamdalaa ‖ 8 ‖

padmaraaga shilaadarsha paribhaavi kapolabhooh |
navavidruma bimbashreeh nyakkaari radanachChadaa ‖ 9 ‖

shuddha vidyaamkuraakaara dvijapamkti dvayojjvalaa |
karpooraveeti kaamoda samaakarshhaddigamtaraa ‖ 10 ‖

nijasallaapa maadhurya vinirbhatsita kachChapee |
mamdasmita prabhaapoora majjat-kaamesha maanasaa ‖ 11 ‖

anaakalita saadRRishya chubuka shree viraajitaa |
kaameshabaddha maamgalya sootrashobhita kamtharaa ‖ 12 ‖

kanakaamgada keyoora kamaneeya bhujaanvitaa |
ratnagraiveya chimtaaka lolamuktaa phalaanvitaa ‖ 13 ‖

kaameshvara premaratna mani pratipanastanee|
naabhyaalavaala romaali lataaphala kuchadvayee ‖ 14 ‖

lakshhyaromalataa dhaarataa samunneya madhyamaa |
stanabhaara dalan-madhya pattabamdha valitrayaa ‖ 15 ‖

arunaaruna kausumbha vastra bhaasvat-kateetatee |
ratnakimkini kaaramya rashanaadaama bhooshhitaa ‖ 16 ‖

kaamesha gnyaata saubhaagya maardavoru dvayaanvitaa |
maanikya makutaakaara jaanudvaya viraajitaa ‖ 17 ‖

imdragopa parikshhipta smara toonaabha jamghikaa |
goodhagulbhaa koormapRRishhtha jayishhnu prapadaanvitaa ‖ 18 ‖

nakhadeedhiti samChanna namajjana tamogunaa |
padadvaya prabhaajaala paraakRRita saroruhaa ‖ 19 ‖

shimjaana manimamjeera mamdita shree padaambujaa |
maraalee mamdagamanaa, mahaalaavanya shevadhih ‖ 20 ‖

sarvaarunaa.anavadyaamgee sarvaabharana bhooshhitaa |
shivakaameshvaraamkasthaa, shivaa, svaadheena vallabhaa ‖ 21 ‖

sumeru madhyashRRimgasthaa, shreemannagara naayikaa |
chimtaamani gRRihaamtasthaa, pamchabrahmaasanasthitaa ‖ 22 ‖

mahaapadmaatavee samsthaa, kadamba vanavaasinee |
sudhaasaagara madhyasthaa, kaamaakshhee kaamadaayinee ‖ 23 ‖

devarshhi ganasamghaata stooyamaanaatma vaibhavaa |
bhamdaasura vadhodyukta shaktisenaa samanvitaa ‖ 24 ‖

sampatkaree samaaroodha simdhura vrajasevitaa |
ashvaaroodhaadhishhthitaashva kotikoti bhiraavRRitaa ‖ 25 ‖

chakraraaja rathaaroodha sarvaayudha parishhkRRitaa |
geyachakra rathaaroodha mamtrinee parisevitaa ‖ 26 ‖

kirichakra rathaaroodha damdanaathaa puraskRRitaa |
jvaalaamaalini kaakshhipta vahnipraakaara madhyagaa ‖ 27 ‖

bhamdasainya vadhodyukta shakti vikramaharshhitaa |
nityaa paraakramaatopa nireekshhana samutsukaa ‖ 28 ‖

bhamdaputra vadhodyukta baalaavikrama namditaa |
mamtrinyambaa virachita vishhamga vadhatoshhitaa ‖ 29 ‖

vishukra praanaharana vaaraahee veeryanamditaa |
kaameshvara mukhaaloka kalpita shree ganeshvaraa ‖ 30 ‖

mahaaganesha nirbhinna vighnayamtra praharshhitaa |
bhamdaasuremdra nirmukta shastra pratyastra varshhinee ‖ 31 ‖

karaamguli nakhotpanna naaraayana dashaakRRitih |
mahaapaashupataastraagni nirdagdhaasura sainikaa ‖ 32 ‖

kaameshvaraastra nirdagdha sabhamdaasura shoonyakaa |
brahmopemdra mahemdraadi devasamstuta vaibhavaa ‖ 33 ‖

haranetraagni samdagdha kaama samjeevanaushhadhih |
shreemadvaagbhava kootaika svaroopa mukhapamkajaa ‖ 34 ‖

kamthaadhah katiparyamta madhyakoota svaroopinee |
shaktikootaika taapanna katyathobhaaga dhaarinee ‖ 35 ‖

moolamamtraatmikaa, moolakoota traya kalebaraa |
kulaamRRitaika rasikaa, kulasamketa paalinee ‖ 36 ‖

kulaamganaa, kulaamtahsthaa, kaulinee, kulayoginee |
akulaa, samayaamtahsthaa, samayaachaara tatparaa ‖ 37 ‖

moolaadhaaraika nilayaa, brahmagramthi vibhedinee |
manipooraamta ruditaa, vishhnugramthi vibhedinee ‖ 38 ‖

aagnyaa chakraamtaraalasthaa, rudragramthi vibhedinee |
sahasraaraambujaa roodhaa, sudhaasaaraabhi varshhinee ‖ 39 ‖

tatillataa samaruchih, shhat-chakropari samsthitaa |
mahaashaktih, kumdalinee, bisatamtu taneeyasee ‖ 40 ‖

bhavaanee, bhaavanaagamyaa, bhavaaranya kuthaarikaa |
bhadrapriyaa, bhadramoorti, rbhaktasaubhaagya daayinee ‖ 41 ‖

bhaktipriyaa, bhaktigamyaa, bhaktivashyaa, bhayaapahaa |
shaambhavee, shaaradaaraadhyaa, sharvaanee, sharmadaayinee ‖ 42 ‖

shaamkaree, shreekaree, saadhvee, sharachchamdranibhaananaa |
shaatodaree, shaamtimatee, niraadhaaraa, niramjanaa ‖ 43 ‖

nirlepaa, nirmalaa, nityaa, niraakaaraa, niraakulaa |
nirgunaa, nishhkalaa, shaamtaa, nishhkaamaa, nirupaplavaa ‖ 44 ‖

nityamuktaa, nirvikaaraa, nishhprapamchaa, niraashrayaa |
nityashuddhaa, nityabuddhaa, niravadyaa, niramtaraa ‖ 45 ‖

nishhkaaranaa, nishhkalamkaa, nirupaadhi, rnireeshvaraa |
neeraagaa, raagamathanee, nirmadaa, madanaashinee ‖ 46 ‖

nishchimtaa, nirahamkaaraa, nirmohaa, mohanaashinee |
nirmamaa, mamataahamtree, nishhpaapaa, paapanaashinee ‖ 47 ‖

nishhkrodhaa, krodhashamanee, nirlobhaa, lobhanaashinee |
nihsamshayaa, samshayaghnee, nirbhavaa, bhavanaashinee ‖ 48 ‖

nirvikalpaa, niraabaadhaa, nirbhedaa, bhedanaashinee |
nirnaashaa, mRRityumathanee, nishhkriyaa, nishhparigrahaa ‖ 49 ‖

nistulaa, neelachikuraa, nirapaayaa, niratyayaa |
durlabhaa, durgamaa, durgaa, duhkhahamtree, sukhapradaa ‖ 50 ‖

Shree Lalita Sahasranam lyrics in hindi, english, tamil, telugu, malayalam, Gujarati, Bengali, Kannada, odia, with pdf and meaning
[Lalita Sahasranamam] ᐈ Stotram Lyrics In English With PDF

dushhtadooraa, duraachaara shamanee, doshhavarjitaa |
sarvagnyaa, saamdrakarunaa, samaanaadhikavarjitaa ‖ 51 ‖

sarvashaktimayee, sarvamamgalaa, sadgatipradaa |
sarveshvaree, sarvamayee, sarvamamtra svaroopinee ‖ 52 ‖

sarvayamtraatmikaa, sarvatamtraroopaa, manonmanee |
maaheshvaree, mahaadevee, mahaalakshhmee, rmRRidapriyaa ‖ 53 ‖

mahaaroopaa, mahaapoojyaa, mahaapaataka naashinee |
mahaamaayaa, mahaasattvaa, mahaashakti rmahaaratih ‖ 54 ‖

mahaabhogaa, mahaishvaryaa, mahaaveeryaa, mahaabalaa |
mahaabuddhi, rmahaasiddhi, rmahaayogeshvareshvaree ‖ 55 ‖

mahaatamtraa, mahaamamtraa, mahaayamtraa, mahaasanaa |
mahaayaaga kramaaraadhyaa, mahaabhairava poojitaa ‖ 56 ‖

maheshvara mahaakalpa mahaataamdava saakshhinee |
mahaakaamesha mahishhee, mahaatripura sumdaree ‖ 57 ‖

chatuhshhashhtyupachaaraadhyaa, chatushhshhashhti kalaamayee |
mahaa chatushhshhashhti koti yoginee ganasevitaa ‖ 58 ‖

manuvidyaa, chamdravidyaa, chamdramamdalamadhyagaa |
chaaruroopaa, chaaruhaasaa, chaaruchamdra kalaadharaa ‖ 59 ‖

charaachara jagannaathaa, chakraraaja niketanaa |
paarvatee, padmanayanaa, padmaraaga samaprabhaa ‖ 60 ‖

pamchapretaasanaaseenaa, pamchabrahma svaroopinee |
chinmayee, paramaanamdaa, vignyaana ghanaroopinee ‖ 61 ‖

dhyaanadhyaatRRi dhyeyaroopaa, dharmaadharma vivarjitaa |
vishvaroopaa, jaagarinee, svapamtee, taijasaatmikaa ‖ 62 ‖

suptaa, praagnyaatmikaa, turyaa, sarvaavasthaa vivarjitaa |
sRRishhtikartree, brahmaroopaa, goptree, govimdaroopinee ‖ 63 ‖

samhaarinee, rudraroopaa, tirodhaanakareeshvaree |
sadaashivaanugrahadaa, pamchakRRitya paraayanaa ‖ 64 ‖

bhaanumamdala madhyasthaa, bhairavee, bhagamaalinee |
padmaasanaa, bhagavatee, padmanaabha sahodaree ‖ 65 ‖

unmeshha nimishhotpanna vipanna bhuvanaavalih |
sahasrasheershhavadanaa, sahasraakshhee, sahasrapaat ‖ 66 ‖

aabrahma keetajananee, varnaashrama vidhaayinee |
nijaagnyaaroopanigamaa, punyaapunya phalapradaa ‖ 67 ‖

shruti seemamta simdhooreekRRita paadaabjadhoolikaa |
sakalaagama samdoha shuktisamputa mauktikaa ‖ 68 ‖

purushhaarthapradaa, poornaa, bhoginee, bhuvaneshvaree |
ambikaa,.anaadi nidhanaa, haribrahmemdra sevitaa ‖ 69 ‖

naaraayanee, naadaroopaa, naamaroopa vivarjitaa |
hreemkaaree, hreematee, hRRidyaa, heyopaadeya varjitaa ‖ 70 ‖

raajaraajaarchitaa, raagnyee, ramyaa, raajeevalochanaa |
ramjanee, ramanee, rasyaa, ranatkimkini mekhalaa ‖ 71 ‖

ramaa, raakemduvadanaa, ratiroopaa, ratipriyaa |
rakshhaakaree, raakshhasaghnee, raamaa, ramanalampataa ‖ 72 ‖

kaamyaa, kaamakalaaroopaa, kadamba kusumapriyaa |
kalyaanee, jagateekamdaa, karunaarasa saagaraa ‖ 73 ‖

kalaavatee, kalaalaapaa, kaamtaa, kaadambareepriyaa |
varadaa, vaamanayanaa, vaaruneemadavihvalaa ‖ 74 ‖

vishvaadhikaa, vedavedyaa, vimdhyaachala nivaasinee |
vidhaatree, vedajananee, vishhnumaayaa, vilaasinee ‖ 75 ‖

kshhetrasvaroopaa, kshhetreshee, kshhetra kshhetragnya paalinee |
kshhayavRRiddhi vinirmuktaa, kshhetrapaala samarchitaa ‖ 76 ‖

vijayaa, vimalaa, vamdyaa, vamdaaru janavatsalaa |
vaagvaadinee, vaamakeshee, vahnimamdala vaasinee ‖ 77 ‖

bhaktimat-kalpalatikaa, pashupaasha vimochanee |
samhRRitaasheshha paashhamdaa, sadaachaara pravartikaa ‖ 78 ‖

taapatrayaagni samtapta samaahlaadana chamdrikaa |
tarunee, taapasaaraadhyaa, tanumadhyaa, tamo.apahaa ‖ 79 ‖

chiti, statpadalakshhyaarthaa, chideka rasaroopinee |
svaatmaanamdalaveebhoota brahmaadyaanamda samtatih ‖ 80 ‖

paraa, pratyakchitee roopaa, pashyamtee, paradevataa |
madhyamaa, vaikhareeroopaa, bhaktamaanasa hamsikaa ‖ 81 ‖

kaameshvara praananaadee, kRRitagnyaa, kaamapoojitaa |
shRRimgaara rasasampoornaa, jayaa, jaalamdharasthitaa ‖ 82 ‖

odyaana peethanilayaa, bimdumamdala vaasinee |
rahoyaaga kramaaraadhyaa, rahastarpana tarpitaa ‖ 83 ‖

sadyah prasaadinee, vishvasaakshhinee, saakshhivarjitaa |
shhadamgadevataa yuktaa, shhaadgunya paripooritaa ‖ 84 ‖

nityaklinnaa, nirupamaa, nirvaana sukhadaayinee |
nityaa, shhodashikaaroopaa, shreekamthaardha shareerinee ‖ 85 ‖

prabhaavatee, prabhaaroopaa, prasiddhaa, parameshvaree |
moolaprakRRiti ravyaktaa, vyaktaa.avyakta svaroopinee ‖ 86 ‖

vyaapinee, vividhaakaaraa, vidyaa.avidyaa svaroopinee |
mahaakaamesha nayanaa, kumudaahlaada kaumudee ‖ 87 ‖

bhaktahaarda tamobheda bhaanumad-bhaanusamtatih |
shivadootee, shivaaraadhyaa, shivamoorti, shshivamkaree ‖ 88 ‖

shivapriyaa, shivaparaa, shishhteshhtaa, shishhtapoojitaa |
aprameyaa, svaprakaashaa, manovaachaama gocharaa ‖ 89 ‖

chichChakti, shchetanaaroopaa, jadashakti, rjadaatmikaa |
gaayatree, vyaahRRiti, ssamdhyaa, dvijabRRimda nishhevitaa ‖ 90 ‖

tattvaasanaa, tattvamayee, pamchakoshaamtarasthitaa |
nisseemamahimaa, nityayauvanaa, madashaalinee ‖ 91 ‖

madaghoornita raktaakshhee, madapaatala gamdabhooh |
chamdana dravadigdhaamgee, chaampeya kusuma priyaa ‖ 92 ‖

kushalaa, komalaakaaraa, kurukullaa, kuleshvaree |
kulakumdaalayaa, kaula maargatatpara sevitaa ‖ 93 ‖

kumaara gananaathaambaa, tushhtih, pushhti, rmati, rdhRRitih |
shaamtih, svastimatee, kaamti, rnamdinee, vighnanaashinee ‖ 94 ‖

tejovatee, trinayanaa, lolaakshhee kaamaroopinee |
maalinee, hamsinee, maataa, malayaachala vaasinee ‖ 95 ‖

sumukhee, nalinee, subhrooh, shobhanaa, suranaayikaa |
kaalakamthee, kaamtimatee, kshhobhinee, sookshhmaroopinee ‖ 96 ‖

vajreshvaree, vaamadevee, vayo.avasthaa vivarjitaa |
siddheshvaree, siddhavidyaa, siddhamaataa, yashasvinee ‖ 97 ‖

vishuddhi chakranilayaa,.a.araktavarnaa, trilochanaa |
khatvaamgaadi praharanaa, vadanaika samanvitaa ‖ 98 ‖

paayasaannapriyaa, tvak^sthaa, pashuloka bhayamkaree |
amRRitaadi mahaashakti samvRRitaa, daakineeshvaree ‖ 99 ‖

anaahataabja nilayaa, shyaamaabhaa, vadanadvayaa |
damshhtrojjvalaa,.akshhamaalaadhidharaa, rudhira samsthitaa ‖ 100 ‖

kaalaraatryaadi shaktyoghavRRitaa, snigdhaudanapriyaa |
mahaaveeremdra varadaa, raakinyambaa svaroopinee ‖ 101 ‖

manipooraabja nilayaa, vadanatraya samyutaa |
vajraadhikaayudhopetaa, daamaryaadibhi raavRRitaa ‖ 102 ‖

raktavarnaa, maamsanishhthaa, gudaanna preetamaanasaa |
samasta bhaktasukhadaa, laakinyambaa svaroopinee ‖ 103 ‖

svaadhishhthaanaambu jagataa, chaturvaktra manoharaa |
shoolaadyaayudha sampannaa, peetavarnaa,.atigarvitaa ‖ 104 ‖

medonishhthaa, madhupreetaa, bamdinyaadi samanvitaa |
dadhyannaasakta hRRidayaa, daakinee roopadhaarinee ‖ 105 ‖

moolaa dhaaraambujaaroodhaa, pamchavaktraa,.asthisamsthitaa |
amkushaadi praharanaa, varadaadi nishhevitaa ‖ 106 ‖

mudgaudanaasakta chittaa, saakinyambaasvaroopinee |
aagnyaa chakraabjanilayaa, shuklavarnaa, shhadaananaa ‖ 107 ‖

majjaasamsthaa, hamsavatee mukhyashakti samanvitaa |
haridraannaika rasikaa, haakinee roopadhaarinee ‖ 108 ‖

sahasradala padmasthaa, sarvavarnopa shobhitaa |
sarvaayudhadharaa, shukla samsthitaa, sarvatomukhee ‖ 109 ‖

sarvaudana preetachittaa, yaakinyambaa svaroopinee |
svaahaa, svadhaa,.amati, rmedhaa, shrutih, smRRiti, ranuttamaa ‖ 110 ‖

punyakeertih, punyalabhyaa, punyashravana keertanaa |
pulomajaarchitaa, bamdhamochanee, bamdhuraalakaa ‖ 111 ‖

vimarsharoopinee, vidyaa, viyadaadi jagatprasooh |
sarvavyaadhi prashamanee, sarvamRRityu nivaarinee ‖ 112 ‖

agraganyaa,.achimtyaroopaa, kalikalmashha naashinee |
kaatyaayinee, kaalahamtree, kamalaakshha nishhevitaa ‖ 113 ‖

taamboola poorita mukhee, daadimee kusumaprabhaa |
mRRigaakshhee, mohinee, mukhyaa, mRRidaanee, mitraroopinee ‖ 114 ‖

nityatRRiptaa, bhaktanidhi, rniyamtree, nikhileshvaree |
maitryaadi vaasanaalabhyaa, mahaapralaya saakshhinee ‖ 115 ‖

paraashaktih, paraanishhthaa, pragnyaana ghanaroopinee |
maadhveepaanaalasaa, mattaa, maatRRikaa varna roopinee ‖ 116 ‖

mahaakailaasa nilayaa, mRRinaala mRRidudorlataa |
mahaneeyaa, dayaamoortee, rmahaasaamraajyashaalinee ‖ 117 ‖

aatmavidyaa, mahaavidyaa, shreevidyaa, kaamasevitaa |
shreeshhodashaakshharee vidyaa, trikootaa, kaamakotikaa ‖ 118 ‖

kataakshhakimkaree bhoota kamalaa kotisevitaa |
shirahsthitaa, chamdranibhaa, phaalasthemdra dhanuhprabhaa ‖ 119 ‖

hRRidayasthaa, raviprakhyaa, trikonaamtara deepikaa |
daakshhaayanee, daityahamtree, dakshhayagnya vinaashinee ‖ 120 ‖

daraamdolita deerghaakshhee, darahaasojjvalanmukhee |
gurumoorti, rgunanidhi, rgomaataa, guhajanmabhooh ‖ 121 ‖

deveshee, damdaneetisthaa, daharaakaasha roopinee |
pratipanmukhya raakaamta tithimamdala poojitaa ‖ 122 ‖

kalaatmikaa, kalaanaathaa, kaavyaalaapa vinodinee |
sachaamara ramaavaanee savyadakshhina sevitaa ‖ 123 ‖

aadishakti, rameyaa,.a.atmaa, paramaa, paavanaakRRitih |
anekakoti brahmaamda jananee, divyavigrahaa ‖ 124 ‖

kleemkaaree, kevalaa, guhyaa, kaivalya padadaayinee |
tripuraa, trijagadvamdyaa, trimoorti, stridasheshvaree ‖ 125 ‖

tryakshharee, divyagamdhaadhyaa, simdhoora tilakaamchitaa |
umaa, shailemdratanayaa, gauree, gamdharva sevitaa ‖ 126 ‖

vishvagarbhaa, svarnagarbhaa,.avaradaa vaagadheeshvaree |
dhyaanagamyaa,.aparichChedyaa, gnyaanadaa, gnyaanavigrahaa ‖ 127 ‖

sarvavedaamta samvedyaa, satyaanamda svaroopinee |
lopaamudraarchitaa, leelaaklupta brahmaamdamamdalaa ‖ 128 ‖

adRRishyaa, dRRishyarahitaa, vignyaatree, vedyavarjitaa |
yoginee, yogadaa, yogyaa, yogaanamdaa, yugamdharaa ‖ 129 ‖

ichChaashakti gnyaanashakti kriyaashakti svaroopinee |
sarvaadhaaraa, supratishhthaa, sadasad-roopadhaarinee ‖ 130 ‖

ashhtamoorti, rajaajaitree, lokayaatraa vidhaayinee |
ekaakinee, bhoomaroopaa, nirdvaitaa, dvaitavarjitaa ‖ 131 ‖

annadaa, vasudaa, vRRiddhaa, brahmaatmaikya svaroopinee |
bRRihatee, braahmanee, braahmee, brahmaanamdaa, balipriyaa ‖ 132 ‖

bhaashhaaroopaa, bRRihatsenaa, bhaavaabhaava vivarjitaa |
sukhaaraadhyaa, shubhakaree, shobhanaa sulabhaagatih ‖ 133 ‖

Shree Lalita Sahasranam lyrics in hindi, english, tamil, telugu, malayalam, Gujarati, Bengali, Kannada, odia, with pdf and meaning
[Lalita Sahasranamam] ᐈ Stotram Lyrics In English With PDF

raajaraajeshvaree, raajyadaayinee, raajyavallabhaa |
raajat-kRRipaa, raajapeetha niveshita nijaashritaah ‖ 134 ‖

raajyalakshhmeeh, koshanaathaa, chaturamga baleshvaree |
saamraajyadaayinee, satyasamdhaa, saagaramekhalaa ‖ 135 ‖

deekshhitaa, daityashamanee, sarvaloka vashamkaree |
sarvaarthadaatree, saavitree, sachchidaanamda roopinee ‖ 136 ‖

deshakaalaa.aparichChinnaa, sarvagaa, sarvamohinee |
sarasvatee, shaastramayee, guhaambaa, guhyaroopinee ‖ 137 ‖

sarvopaadhi vinirmuktaa, sadaashiva pativrataa |
sampradaayeshvaree, saadhvee, gurumamdala roopinee ‖ 138 ‖

kulotteernaa, bhagaaraadhyaa, maayaa, madhumatee, mahee |
ganaambaa, guhyakaaraadhyaa, komalaamgee, gurupriyaa ‖ 139 ‖

svatamtraa, sarvatamtreshee, dakshhinaamoorti roopinee |
sanakaadi samaaraadhyaa, shivagnyaana pradaayinee ‖ 140 ‖

chitkalaa,.anamdakalikaa, premaroopaa, priyamkaree |
naamapaaraayana preetaa, namdividyaa, nateshvaree ‖ 141 ‖

mithyaa jagadadhishhthaanaa muktidaa, muktiroopinee |
laasyapriyaa, layakaree, lajjaa, rambhaadi vamditaa ‖ 142 ‖

bhavadaava sudhaavRRishhtih, paapaaranya davaanalaa |
daurbhaagyatoola vaatoolaa, jaraadhvaamta raviprabhaa ‖ 143 ‖

bhaagyaabdhichamdrikaa, bhaktachittakeki ghanaaghanaa |
rogaparvata dambholi, rmRRityudaaru kuthaarikaa ‖ 144 ‖

maheshvaree, mahaakaalee, mahaagraasaa, mahaa.ashanaa |
aparnaa, chamdikaa, chamdamumdaa.asura nishhoodinee ‖ 145 ‖

kshharaakshharaatmikaa, sarvalokeshee, vishvadhaarinee |
trivargadaatree, subhagaa, tryambakaa, trigunaatmikaa ‖ 146 ‖

svargaapavargadaa, shuddhaa, japaapushhpa nibhaakRRitih |
ojovatee, dyutidharaa, yagnyaroopaa, priyavrataa ‖ 147 ‖

duraaraadhyaa, duraadarshhaa, paatalee kusumapriyaa |
mahatee, merunilayaa, mamdaara kusumapriyaa ‖ 148 ‖

veeraaraadhyaa, viraadroopaa, virajaa, vishvatomukhee |
pratyagroopaa, paraakaashaa, praanadaa, praanaroopinee ‖ 149 ‖

maartaamda bhairavaaraadhyaa, mamtrinee nyastaraajyadhooh |
tripureshee, jayatsenaa, nistraigunyaa, paraaparaa ‖ 150 ‖

satyagnyaanaa.anamdaroopaa, saamarasya paraayanaa |
kapardinee, kalaamaalaa, kaamadhuk,kaamaroopinee ‖ 151 ‖

kalaanidhih, kaavyakalaa, rasagnyaa, rasashevadhih |
pushhtaa, puraatanaa, poojyaa, pushhkaraa, pushhkarekshhanaa ‖ 152 ‖

paramjyotih, paramdhaama, paramaanuh, paraatparaa |
paashahastaa, paashahamtree, paramamtra vibhedinee ‖ 153 ‖

moortaa,.amoortaa,.anityatRRiptaa, muni maanasa hamsikaa |
satyavrataa, satyaroopaa, sarvaamtaryaaminee, satee ‖ 154 ‖

brahmaanee, brahmajananee, bahuroopaa, budhaarchitaa |
prasavitree, prachamdaa.agnyaa, pratishhthaa, prakataakRRitih ‖ 155 ‖

praaneshvaree, praanadaatree, pamchaashat-peetharoopinee |
vishRRimkhalaa, viviktasthaa, veeramaataa, viyatprasooh ‖ 156 ‖

mukumdaa, mukti nilayaa, moolavigraha roopinee |
bhaavagnyaa, bhavarogaghnee bhavachakra pravartinee ‖ 157 ‖

Chamdassaaraa, shaastrasaaraa, mamtrasaaraa, talodaree |
udaarakeerti, ruddaamavaibhavaa, varnaroopinee ‖ 158 ‖

janmamRRityu jaraatapta jana vishraamti daayinee |
sarvopanishha dudghushhtaa, shaamtyateeta kalaatmikaa ‖ 159 ‖

gambheeraa, gaganaamtahsthaa, garvitaa, gaanalolupaa |
kalpanaarahitaa, kaashhthaa, kaamtaa, kaamtaardha vigrahaa ‖ 160 ‖

kaaryakaarana nirmuktaa, kaamakeli taramgitaa |
kanat-kanakataatamkaa, leelaavigraha dhaarinee ‖ 161 ‖

ajaakshhaya vinirmuktaa, mugdhaa kshhipraprasaadinee |
amtarmukha samaaraadhyaa, bahirmukha sudurlabhaa ‖ 162 ‖

trayee, trivarga nilayaa, tristhaa, tripuramaalinee |
niraamayaa, niraalambaa, svaatmaaraamaa, sudhaasRRitih ‖ 163 ‖

samsaarapamka nirmagna samuddharana pamditaa |
yagnyapriyaa, yagnyakartree, yajamaana svaroopinee ‖ 164 ‖

dharmaadhaaraa, dhanaadhyakshhaa, dhanadhaanya vivardhinee |
viprapriyaa, vipraroopaa, vishvabhramana kaarinee ‖ 165 ‖

vishvagraasaa, vidrumaabhaa, vaishhnavee, vishhnuroopinee |
ayoni, ryoninilayaa, kootasthaa, kularoopinee ‖ 166 ‖

veeragoshhtheepriyaa, veeraa, naishhkarmyaa, naadaroopinee |
vignyaana kalanaa, kalyaa vidagdhaa, baimdavaasanaa ‖ 167 ‖

tattvaadhikaa, tattvamayee, tattvamartha svaroopinee |
saamagaanapriyaa, saumyaa, sadaashiva kutumbinee ‖ 168 ‖

savyaapasavya maargasthaa, sarvaapadvi nivaarinee |
svasthaa, svabhaavamadhuraa, dheeraa, dheera samarchitaa ‖ 169 ‖

chaitanyaarghya samaaraadhyaa, chaitanya kusumapriyaa |
sadoditaa, sadaatushhtaa, tarunaaditya paatalaa ‖ 170 ‖

dakshhinaa, dakshhinaaraadhyaa, darasmera mukhaambujaa |
kaulinee kevalaa,.anarghyaa kaivalya padadaayinee ‖ 171 ‖

stotrapriyaa, stutimatee, shrutisamstuta vaibhavaa |
manasvinee, maanavatee, maheshee, mamgalaakRRitih ‖ 172 ‖

vishvamaataa, jagaddhaatree, vishaalaakshhee, viraaginee|
pragalbhaa, paramodaaraa, paraamodaa, manomayee ‖ 173 ‖

vyomakeshee, vimaanasthaa, vajrinee, vaamakeshvaree |
pamchayagnyapriyaa, pamchapreta mamchaadhishaayinee ‖ 174 ‖

pamchamee, pamchabhooteshee, pamcha samkhyopachaarinee |
shaashvatee, shaashvataishvaryaa, sharmadaa, shambhumohinee ‖ 175 ‖

dharaa, dharasutaa, dhanyaa, dharminee, dharmavardhinee |
lokaateetaa, gunaateetaa, sarvaateetaa, shamaatmikaa ‖ 176 ‖

bamdhooka kusuma prakhyaa, baalaa, leelaavinodinee |
sumamgalee, sukhakaree, suveshhaadyaa, suvaasinee ‖ 177 ‖

suvaasinyarchanapreetaa, shobhanaa, shuddha maanasaa |
bimdu tarpana samtushhtaa, poorvajaa, tripuraambikaa ‖ 178 ‖

dashamudraa samaaraadhyaa, tripuraa shreevashamkaree |
gnyaanamudraa, gnyaanagamyaa, gnyaanagnyeya svaroopinee ‖ 179 ‖

yonimudraa, trikhamdeshee, trigunaambaa, trikonagaa |
anaghaadbhuta chaaritraa, vaamChitaartha pradaayinee ‖ 180 ‖

abhyaasaati shayagnyaataa, shhadadhvaateeta roopinee |
avyaaja karunaamoorti, ragnyaanadhvaamta deepikaa ‖ 181 ‖

aabaalagopa viditaa, sarvaanullamghya shaasanaa |
shree chakraraajanilayaa, shreemattripura sumdaree ‖ 182 ‖

shree shivaa, shivashaktyaikya roopinee, lalitaambikaa |
evam shreelalitaadevyaa naamnaam saahasrakam jaguh ‖ 183 ‖

‖ iti shree brahmaamdapuraane, uttarakhamde, shree hayagreevaagastya samvaade, shreelalitaarahasyanaama shree lalitaa rahasyanaama saahasrastotra kathanam naama dviteeyo.adhyaayah ‖

simdhooraaruna vigrahaam trinayanaam maanikya maulisphura-
ttaaraanaayaka shekharaam smitamukhee maapeena vakshhoruhaam |
paanibhyaa malipoorna ratna chashhakam raktotpalam bibhrateem
saumyaam ratnaghatastha rakta charanaam dhyaayetparaamambikaam ‖

********

Also Read:

Language

And now as you have completed reading Lalita Sahasranama stotram and must be thinking what are the benefits of reading it?

Lalita Sahasranama is a thousand names of Devi Lalita and the person who reads these names full-heartedly with full of devotion and faith towards her then all the dreams and desires of the person will be fulfilled by the Goddess Lalita herself.

Today we have published Lalita Sahasranam Stotram in the English language but if you want to read it in any other language then we have already posted this stotram in nine different languages, you can check it yourself.

And if you wish to download Lalita Sahasranama Stotram in PDF and mp3 song format then you will find some links down below. For any queries comment down below.

Blessings: After reading Lalita Sahasranamam may Goddess Lalita Tripura Sundari bless you with happiness, joy, and prosperity in your life and you never face any problems in your life. And if you want your family and friends to also get the blessings of Divine Goddess Lalita then you must share it with them.

**Jai Maa Lalita Tripura Sundari**

Leave a Comment