[Purusha Suktam] ᐈ Stotram Lyrics In English With PDF

Purusha Suktam Stotram Lyrics In English

om taccham yoraavrri”’neemahe । gaatum yajjhnaaya”’ । gaatum yajjhnapa”’taye । daivee””” svastira”’stu nah । svastirmaanu”’shhebhyah । oordhvam ji”’gaatu bheshhajam । sham no”’ astu dvipade””” । sham chatu”’shhpade ।

om shaamtih shaamtih shaamti”’h ॥

sahasra”’sheer-shhaa puru”’shhah । sahasraakshhah sahasra”’paat ।
sa bhoomi”’m vishvato”’ vrritvaa । atya”’tishhthaddashaamgulam ॥

puru”’shha evedagm sarvam””” । yadbhootam yachcha bhavyam””” ।
utaamrri”’tatva syeshaa”’nah । yadanne”’naatiroha”’ti ॥

etaavaa”’nasya mahimaa । ato jyaayaag”’shcha pooru”’shhah ।
paado”””.asya vishvaa”’ bhootaani”’ । tripaada”’syaamrrita”’m divi ॥

tripaadoordhva udaitpuru”’shhah । paado”””.asyehaa.a.abha”’vaatpuna”’h ।
tato vishhvanvya”’kraamat । saashanaanashane abhi ॥

tasmaa”””dviraaDa”’jaayata । viraajo adhi pooru”’shhah ।
sa jaato atya”’richyata । pashchaad-bhoomimatho”’ purah ॥

yatpuru”’shhena havishhaa””” । devaa yajjhnamata”’nvata ।
vasamto a”’syaaseedaajyam””” । greeshhma idhmashsharadhdhavih ॥

saptaasyaa”’san-paridhaya”’h । trih sapta samidha”’h krritaah ।
devaa yadyajjhnam ta”’nvaanaah । aba”’dhnan-puru”’shham pashum ॥

tam yajjhnam barhishhi praukshhan”’ । puru”’shham jaatama”’gratah ।
tena”’ devaa aya”’janta । saadhyaa rrishha”’yashcha ye ॥

tasmaa”””dyajjhnaathsa”’rvahuta”’h । sambhrri”’tam prrishhadaajyam ।
pashoog-staag-shcha”’kre vaayavyaan”’ । aaranyaan-graamyaashcha ye ॥

tasmaa”””dyajjhnaathsa”’rvahuta”’h । rrichah saamaa”’ni jajjhnire ।
Chamdaag”’msi jajjhnire tasmaa”””t । yajustasmaa”’dajaayata ॥

tasmaadashvaa”’ ajaayanta । ye ke cho”’bhayaada”’tah ।
gaavo”’ ha jajjhnire tasmaa”””t । tasmaa”””jjaataa a”’jaavaya”’h ॥

yatpuru”’shham vya”’dadhuh । katithaa vya”’kalpayan ।
mukham kima”’sya kau baahoo । kaavooroo paadaa”’vuchyete ॥

braahmano”””.asya mukha”’maaseet । baahoo raa”’janya”’h krritah ।
ooroo tada”’sya yadvaishya”’h । padbhyaagm shoodro a”’jaayatah ॥

chamdramaa mana”’so jaatah । chakshhoh sooryo”’ ajaayata ।
mukhaadindra”’shchaagnishcha”’ । praanaadvaayura”’jaayata ॥

naabhyaa”’ aaseedamtari”’kshham । sheershhno dyauh sama”’vartata ।
padbhyaam bhoomirdishah shrotraa”””t । tathaa”’ lokaagm a”’kalpayan ॥

vedaahametam puru”’shham mahaamtam””” । aadityava”’rnam tama”’sastu paare ।
sarvaa”’ni roopaani”’ vichitya dheera”’h । naamaa”’ni krritvaa.abhivadan, yadaa.a.aste””” ॥

dhaataa purastaadyamu”’daajahaara”’ । shakrah pravidvaan-pradishashchata”’srah ।
tamevam vidvaanamrrita”’ iha bha”’vati । naanyah panthaa aya”’naaya vidyate ॥

yajjhnena”’ yajjhnama”’yajamta devaah । taani dharmaa”’ni prathamaanyaa”’san ।
te ha naaka”’m mahimaana”’h sachante । yatra poorve”’ saadhyaassanti”’ devaah ॥

adbhyah sambhoo”’tah prrithivyai rasaa”””chcha । vishvaka”’rmanah sama”’vartataadhi”’ ।
tasya tvashhtaa”’ vidadha”’droopame”’ti । tatpuru”’shhasya vishvamaajaa”’namagre””” ॥

vedaahametam puru”’shham mahaantam””” । aadityava”’rnam tama”’sah para”’staat ।
tamevam vidvaanamrrita”’ iha bha”’vati । naanyah panthaa”’ vidyate.aya”’naaya ॥

prajaapa”’tishcharati garbhe”’ amtah । ajaaya”’maano bahudhaa vijaa”’yate ।
tasya dheeraah pari”’jaananti yonim””” । maree”’cheenaam padami”’cChanti vedhasa”’h ॥

yo devebhya aata”’pati । yo devaanaa”””m purohi”’tah ।
poorvo yo devebhyo”’ jaatah । namo”’ ruchaaya braahma”’ye ॥

rucha”’m braahmam janaya”’mtah । devaa agre tada”’bruvan ।
yastvaivam braa”””hmano vidyaat । tasya”’ devaa asan vashe””” ॥

hreeshcha”’ te lakshhmeeshcha patnyau””” । ahoraatre paarshve ।
nakshha”’traani roopam । ashvinau vyaattam””” ।
ishhtam ma”’nishhaana । amum ma”’nishhaana । sarva”’m manishhaana ॥

taccham yoraavrri”’neemahe । gaatum yajjhnaaya”’ । gaatum yajjhnapa”’taye । daivee””” svastira”’stu nah । svastirmaanu”’shhebhyah । oordhvam ji”’gaatu bheshhajam । sham no”’ astu dvipade””” । sham chatu”’shhpade ।

om shaamtih shaamtih shaamti”’h ॥

********

Also Read:

**Jai Vishnu Dev**

Leave a Comment