[Shri Vishnu Chalisa] ᐈ Lyrics In English With Meaning & Pdf

Jai Shree Vishnu Dev everybody. Lord Vishnu is the creator and protector of the whole universe. So here we published Vishnu Chalisa English lyrics so that you can easily worship the divine himself and get all the blessings from him.

If you read and recite Vishnu Chalisa on a daily basis will surely see some miracles happening in your life. So we have already published Vishnu Chalisa lyrics in multiple languages Tamil, Telugu, Kannada, Gujarati, Hindi, English.

And also added features to download Vishnu Chalisa in PDF and mp3 audio format.

Shri Vishnu Chalisa English Lyrics Text

|| Doha ||

Vishnu suniye vinay sewak ki chit laye ।
Kirat kuch warnan karu dije gyan bataye ॥

|| Chaupai ||

Namo Vishnu bhagwan kharari, Kashat nashavan akhil vihari ।।1।।

Prabal jagat mein shakti tumhari, Tribhuvan fail rahi ujiyari ।।2।।

Sundar roop manohar surat, Saral swabhav mohini murat ।।3।।

Tan par pitambar ati shohat, Baijanti mala man mohat ।।4।।

Shankh chakra kar gada viraje, Dekhat detaye asur dal bhaje ।।5।।

Satay dharm mad lobh na gaje, Kam krodh mad lobh na chaje ।।6।।

Santbhakt sajan manranjan, Danuj asur dushtan dal ganjan ।।7।।

Such upjaye kashat sab bhanjan, Dhosh mitaye karat jan sannjan ।।8।।

Pap kat bhav sindhu uttaran, Kasht nashkar bakat ubharan ।।9।।

Karat anek roop prabhu dharan, Kaval aap bhagati ke karan ।।10।।

dharani dhenu ban tumhi pukara, Tab tum roop ram ka dhara ।।11।।

Bhar utar asur dal maar, Ravan adik ko sanhara ।।12।।

Aap varah roop banaya, Hiranyash ko maar giraya ।।13।।

Dhar matyas tan sindu banaya, Choudah ratnanko nikalaya ।।14।।

Amilakh aasur dundu machaya, Roop mohini aap dikhaya ।।15।।

Devan ko amarat pan karaya, Asuran ko chabi se bahalaya ।।16।।

Kurm roop dhar sindhu majhaya, Mandrachal giri turan uthaya ।।17।।

Shankar ka tum fand chudaya, Bhasmasur ka roop dekhaya ।।18।।

Vedan ko jab asur dubaya, Kar prabandha unhee tuntalaya ।।19।।

mohit banker kalahi nachaya, Ushi kar se bahasam karaya ।।20।।

Shri vishnu chalisa lyrics in Hindi, english, Tamil, Telugu, Kannada, Gujarati

Asur jalandhar ati baldai, Sankar se un kinh ladayi ।।21।।

Har par shi sakal banaye, Kin sati se chal khal jayi ।।22।।

Sumiran kin tumhe shivrani, Batlai sab vipat kahani ।।23।।

tab tum bane muneshwar gyani, Vrinda ki sab surti bhulani ।।24।।

Dekhat teen danuj shaitani, Vrinda aaye tumhe laptani ।।25।।

Ho shaparsh dharm sharati mani, Hani asur uur shiv shaitani ।।26।।

Tumne dhur prahlad ubhare, Hirnakush aadik khal mare ।।27।।

Ganika aur ajamil tare, Bhahut bhakt bhav sindu utare ।।28।।

Harahu sakal santap hamare, Kripa karahu kari sirjan hare ।।29।।

Dekhun mai nij darsh tumhare, Din bandu bhaktan hitkare ।।30।।

Chahat apka sevak darshan, Karhu daya apni madhusudan ।।31।।

Janu nahi yogay jab poojan, Hoye yagy shistuti anumodan ।।32।।

Shildaya santosh shishan, Vidhit nahi vratbhodh vilkshan ।।33।।

Karhu apka kis vidhi poojan, Kumati vilok hote dukh bhishan ।।34।।

Karhu pradam kon vidisumiran, Kon bhati mai karhu samarpan ।।35।।

Sur munni karat sada sivkai, Harshit rahat param gati paye ।।36।।

Din dukhin par sada sahai, Nij jan jan lave apnayi ।।37।।

Pap dosh santap nashao, Bhav bandan se mukat karao ।।38।।

Sut sampati de such upjao, Nij charan ka das banao ।।39।।

Nigam sada se vanay sunawe, Padhe sune sojan sukh pave ।।40।।

******

Shree Vishnu Chalisa Lyrics In Hindi Video

Also Read:

Blessings: You are a devotee of the protector of this universe Lord Vishnu and by the grace of him you are blessed with anything you need in your life because you worship him every day. So if you want others also get blessed by Lord Vishnu then you must share it with your friends and family so that they also feel the power of Vishnu Dev.

**Shree Vishnu Devay Namah **

Leave a Comment