[విజయీ విశ్వ తిరంగా ప్యారా] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Telugu Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Telugu

విజయీ విశ్వతిరంగా ప్యారా
ఝండా ఊంఛా రహే హమారా ॥ఝండా॥

సదా శక్తి బర్సానే వాలా
ప్రేమ సుధా సర్సానే వాలా
వీరోంకో హర్షానే వాలా
మాతృభూమికా తన్ మన్ సారా ॥ఝండా॥

స్వతంత్రతాకీ భీషణ రణ్ మే
లగ్​కర్ బడె జోష్ క్షణ్ క్షఙ్​మే
కావే శత్రు దేఖ్​కర్ మన్​మే
మిట్ జావే భయ్ సంకట్ సారా ॥ఝండా॥

ఇన్ ఝండేకే నీచే నిర్భయ్
లే స్వరాజ్య యహ అవిచల నిశ్చయ్
బోలో, భారత్ మాతాకీ జయ్
స్వతంత్రతా హి ధ్యేయ్ హమారా ॥ఝండా॥

ఇస్ కీ షాన్ నీ జానే పావే
చాహె జాన్ భలేహి జాయె
విశ్వ విజయ కర్ కే దిఖ్ లావే
తబ్ హూవే ప్రణ పూర్ణ హమారా ॥ఝండా॥

********

Leave a Comment