[ಸಾರೇ ಜಹಾ ಸೇ ಅಚ್ಛಾ] ᐈ Sare Jahan Se Accha Lyrics In Kannada Pdf

Sare Jahan Se Accha Lyrics In Kannada

ಸಾರೇ ಜಹಾಸೆ ಅಚ್ಛಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಹಮಾರಾ
ಹಂ ಬುಲ್ ಬುಲೇ ಹೈ ಇಸ್​ಕೇ, ಯೇ ಗುಲ್ ಸಿತಾ ಹಮಾರಾ॥

ಪರಬತ್ ವೋ ಸಬ್ ಸೇ ಊಂಛಾ ಹಂ​ಸಾಯಾ ಆಸ್​ಮಾನ್ ಕಾ
ವೋ ಸಂತರೀ ಹಮಾರಾ ! ವೋ ಪಾಸ್​ಬಾ ಹಮಾರಾ॥

ಗೋದಿಮೇ ಖೇಲ್​ತೀಹೈ ಇಸ್​ಕೀ ಹಜಾರೋ ನದಿಯಾ
ಗುಲ್​ಷನ್ ಹೈ ಜಿನ್​ಕೇ ದಂ​ಸೇ ರಷ್​ಕೇ ಜಿನಾ ಹಮಾರಾ॥

ಮಜ್ – ಹಬ್ ನಹೀ ಸಿಖಾತಾ ಆಪಸ್​ಮೆ ಬೈರ್ ರಖ್​ನಾ
ಹಿಂದೀ ಹೈ ಹಂ ವತನ್ ಹೈ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಹಮಾರಾ॥

********

Leave a Comment