[സാരേ ജഹാ സേ അച്ഛാ] ᐈ Sare Jahan Se Accha Lyrics In Malayalam Pdf

Sare Jahan Se Accha Lyrics In Malayalam

സാരേ ജഹാസെ അച്ഛാ ഹിംദുസ്താന് ഹമാരാ
ഹം ബുല് ബുലേ ഹൈ ഇസ്​കേ, യേ ഗുല് സിതാ ഹമാരാ॥

പരബത് വോ സബ് സേ ഊംഛാ ഹമ്​സായാ ആസ്​മാന് കാ
വോ സംതരീ ഹമാരാ ! വോ പാസ്​ബാ ഹമാരാ॥

ഗോദിമേ ഖേല്​തീഹൈ ഇസ്​കീ ഹജാരോ നദിയാ
ഗുല്​ഷന് ഹൈ ജിന്​കേ ദമ്​സേ രഷ്​കേ ജിനാ ഹമാരാ॥

മജ് – ഹബ് നഹീ സിഖാതാ ആപസ്​മെ ബൈര് രഖ്​നാ
ഹിംദീ ഹൈ ഹം വതന് ഹൈ ഹിംദുസ്താന് ഹമാരാ॥

********

Leave a Comment