[ஸாரே ஜஹா ஸே அச்சா2] ᐈ Sare Jahan Se Accha Lyrics In Tamil Pdf

Sare Jahan Se Accha Lyrics In Tamil

ஸாரே ஜஹாஸெ அச்சா2 ஹின்து3ஸ்தான் ஹமாரா
ஹம் பு3ல் பு3லே ஹை இஸ்​கே, யே கு3ல் ஸிதா ஹமாரா॥

பரப3த் வோ ஸப்3 ஸே ஊஞ்சா2 ஹம்​ஸாயா ஆஸ்​மான் கா
வோ ஸன்தரீ ஹமாரா ! வோ பாஸ்​பா3 ஹமாரா॥

கோ3தி3மே கே2ல்​தீஹை இஸ்​கீ ஹஜாரோ நதி3யா
கு3ல்​ஷன் ஹை ஜின்​கே த3ம்​ஸே ரஷ்​கே ஜினா ஹமாரா॥

மஜ் – ஹப்3 நஹீ ஸிகா2தா ஆபஸ்​மெ பை3ர் ரக்2​னா
ஹின்தீ3 ஹை ஹஂ வதன் ஹை ஹின்து3ஸ்தான் ஹமாரா॥

********

Leave a Comment