[సారే జహా సే అచ్ఛా] ᐈ Sare Jahan Se Accha Lyrics In Telugu Pdf

Sare Jahan Se Accha Lyrics In Telugu

సారే జహాసె అచ్ఛా హిందుస్తాన్ హమారా
హం బుల్ బులే హై ఇస్​కే, యే గుల్ సితా హమారా॥

పరబత్ వో సబ్ సే ఊంఛా హం​సాయా ఆస్​మాన్ కా
వో సంతరీ హమారా ! వో పాస్​బా హమారా॥

గోదిమే ఖేల్​తీహై ఇస్​కీ హజారో నదియా
గుల్​షన్ హై జిన్​కే దం​సే రష్​కే జినా హమారా॥

మజ్ – హబ్ నహీ సిఖాతా ఆపస్​మె బైర్ రఖ్​నా
హిందీ హై హం వతన్ హై హిందుస్తాన్ హమారా॥

********

Leave a Comment