[ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରଂ ଚମକମ୍] ᐈ Sri Rudram Chamakam Lyrics In Odia/Oriya With PDF

Sri Rudram Chamakam Lyrics In Odia/Oriya

ଓଂ ଅଗ୍ନା॑ଵିଷ୍ଣୋ ସ॒ଜୋଷ॑ସେ॒ମାଵ॑ର୍ଧଂତୁ ଵାଂ॒ ଗିରଃ॑ । ଦ୍ଯୁ॒ମ୍ନୈର୍ଵାଜେ॑ଭି॒ରାଗ॑ତମ୍ । ଵାଜ॑ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରସ॒ଵଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ପ୍ରଯ॑ତିଶ୍ଚ ମେ॒ ପ୍ରସି॑ତିଶ୍ଚ ମେ ଧୀ॒ତିଶ୍ଚ॑ ମେ କ୍ରତୁ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ସ୍ଵର॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଶ୍ଲୋକ॑ଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ରା॒ଵଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ଶ୍ରୁତି॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଜ୍ଯୋତି॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ସୁଵ॑ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରା॒ଣଶ୍ଚ॑ ମେଽପା॒ନଶ୍ଚ॑ ମେ ଵ୍ଯା॒ନଶ୍ଚ॒ ମେଽସୁ॑ଶ୍ଚ ମେ ଚି॒ତ୍ତଂ ଚ॑ ମ॒ ଆଧୀ॑ତଂ ଚ ମେ॒ ଵାକ୍ଚ॑ ମେ॒ ମନ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଚକ୍ଷୁ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ॑ ଚ ମେ॒ ଦକ୍ଷ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ବଲଂ॑ ଚ ମ॒ ଓଜ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ସହ॑ଶ୍ଚ ମ॒ ଆଯୁ॑ଶ୍ଚ ମେ ଜ॒ରା ଚ॑ ମ ଆ॒ତ୍ମା ଚ॑ ମେ ତ॒ନୂଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ଶର୍ମ॑ ଚ ମେ॒ ଵର୍ମ॑ ଚ॒ ମେଽଂଗା॑ନି ଚ ମେ॒ଽସ୍ଥାନି॑ ଚ ମେ॒ ପରୂଗ୍-ମ୍॑ଷି ଚ ମେ॒ ଶରୀ॑ରାଣି ଚ ମେ ॥ 1 ॥

ଜୈଷ୍ଠ୍ଯଂ॑ ଚ ମ॒ ଆଧି॑ପତ୍ଯଂ ଚ ମେ ମ॒ନ୍ଯୁଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ଭାମ॑ଶ୍ଚ॒ ମେଽମ॑ଶ୍ଚ॒ ମେଽଂଭ॑ଶ୍ଚ ମେ ଜେ॒ମା ଚ॑ ମେ ମହି॒ମା ଚ॑ ମେ ଵରି॒ମା ଚ॑ ମେ ପ୍ରଥି॒ମା ଚ॑ ମେ ଵ॒ର୍ଷ୍ମା ଚ॑ ମେ ଦ୍ରାଘୁ॒ଯା ଚ॑ ମେ ଵୃ॒ଦ୍ଧଂ ଚ॑ ମେ॒ ଵୃଦ୍ଧି॑ଶ୍ଚ ମେ ସ॒ତ୍ଯଂ ଚ॑ ମେ ଶ୍ର॒ଦ୍ଧା ଚ॑ ମେ॒ ଜଗ॑ଚ୍ଚ ମେ॒ ଧନଂ॑ ଚ ମେ॒ ଵଶ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ତ୍ଵିଷି॑ଶ୍ଚ ମେ କ୍ରୀ॒ଡା ଚ॑ ମେ॒ ମୋଦ॑ଶ୍ଚ ମେ ଜା॒ତଂ ଚ॑ ମେ ଜନି॒ଷ୍ଯମା॑ଣଂ ଚ ମେ ସୂ॒କ୍ତଂ ଚ॑ ମେ ସୁକୃ॒ତଂ ଚ॑ ମେ ଵି॒ତ୍ତଂ ଚ॑ ମେ॒ ଵେଦ୍ଯଂ॑ ଚ ମେ ଭୂ॒ତଂ ଚ॑ ମେ ଭଵି॒ଷ୍ଯଚ୍ଚ॑ ମେ ସୁ॒ଗଂ ଚ॑ ମେ ସୁ॒ପଥଂ॑ ଚ ମ ଋ॒ଦ୍ଧଂ ଚ॑ ମ ଋଦ୍ଧି॑ଶ୍ଚ ମେ କ୍ଲୁ॒ପ୍ତଂ ଚ॑ ମେ॒ କ୍ଲୁପ୍ତି॑ଶ୍ଚ ମେ ମ॒ତିଶ୍ଚ॑ ମେ ସୁମ॒ତିଶ୍ଚ॑ ମେ ॥ 2 ॥

ଶଂ ଚ॑ ମେ॒ ମଯ॑ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରି॒ଯଂ ଚ॑ ମେଽନୁକା॒ମଶ୍ଚ॑ ମେ॒ କାମ॑ଶ୍ଚ ମେ ସୌମନସ॒ଶ୍ଚ॑ ମେ ଭ॒ଦ୍ରଂ ଚ॑ ମେ॒ ଶ୍ରେଯ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଵସ୍ଯ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଯଶ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଭଗ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଦ୍ରଵି॑ଣଂ ଚ ମେ ଯଂ॒ତା ଚ॑ ମେ ଧ॒ର୍ତା ଚ॑ ମେ॒ କ୍ଷେମ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଧୃତି॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଵିଶ୍ଵଂ॑ ଚ ମେ॒ ମହ॑ଶ୍ଚ ମେ ସଂ॒ଵିଚ୍ଚ॑ ମେ॒ ଜ୍ଞାତ୍ରଂ॑ ଚ ମେ॒ ସୂଶ୍ଚ॑ ମେ ପ୍ର॒ସୂଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ସୀରଂ॑ ଚ ମେ ଲ॒ଯଶ୍ଚ॑ ମ ଋ॒ତଂ ଚ॑ ମେ॒ଽମୃତଂ॑ ଚ ମେଽଯ॒କ୍ଷ୍ମଂ ଚ॒ ମେଽନା॑ମଯଚ୍ଚ ମେ ଜୀ॒ଵାତୁ॑ଶ୍ଚ ମେ ଦୀର୍ଘାଯୁ॒ତ୍ଵଂ ଚ॑ ମେଽନମି॒ତ୍ରଂ ଚ॒ ମେଽଭ॑ଯଂ ଚ ମେ ସୁ॒ଗଂ ଚ॑ ମେ॒ ଶଯ॑ନଂ ଚ ମେ ସୂ॒ଷା ଚ॑ ମେ ସୁ॒ଦିନଂ॑ ଚ ମେ ॥ 3 ॥

ଊର୍କ୍ଚ॑ ମେ ସୂ॒ନୃତା॑ ଚ ମେ॒ ପଯ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ରସ॑ଶ୍ଚ ମେ ଘୃ॒ତଂ ଚ॑ ମେ॒ ମଧୁ॑ ଚ ମେ॒ ସଗ୍ଧି॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ସପୀ॑ତିଶ୍ଚ ମେ କୃ॒ଷିଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ଵୃଷ୍ଟି॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଜୈତ୍ରଂ॑ ଚ ମ॒ ଔଦ୍ଭି॑ଦ୍ଯଂ ଚ ମେ ର॒ଯିଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ରାଯ॑ଶ୍ଚ ମେ ପୁ॒ଷ୍ଟଂ ଚ ମେ॒ ପୁଷ୍ଟି॑ଶ୍ଚ ମେ ଵି॒ଭୁ ଚ॑ ମେ ପ୍ର॒ଭୁ ଚ॑ ମେ ବ॒ହୁ ଚ॑ ମେ॒ ଭୂଯ॑ଶ୍ଚ ମେ ପୂ॒ର୍ଣଂ ଚ॑ ମେ ପୂ॒ର୍ଣତ॑ରଂ ଚ॒ ମେଽକ୍ଷି॑ତିଶ୍ଚ ମେ॒ କୂଯ॑ଵାଶ୍ଚ॒ ମେଽନ୍ନଂ॑ ଚ॒ ମେଽକ୍ଷୁ॑ଚ୍ଚ ମେ ଵ୍ରୀ॒ହଯ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଯଵା᳚ଶ୍ଚ ମେ॒ ମାଷା᳚ଶ୍ଚ ମେ॒ ତିଲା᳚ଶ୍ଚ ମେ ମୁ॒ଦ୍ଗାଶ୍ଚ॑ ମେ ଖ॒ଲ୍ଵା᳚ଶ୍ଚ ମେ ଗୋ॒ଧୂମା᳚ଶ୍ଚ ମେ ମ॒ସୁରା᳚ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରି॒ଯଂଗ॑ଵଶ୍ଚ॒ ମେଽଣ॑ଵଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ଯା॒ମାକା᳚ଶ୍ଚ ମେ ନୀ॒ଵାରା᳚ଶ୍ଚ ମେ ॥ 4 ॥

ଅଶ୍ମା॑ ଚ ମେ॒ ମୃତ୍ତି॑କା ଚ ମେ ଗି॒ରଯ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ପର୍ଵ॑ତାଶ୍ଚ ମେ॒ ସିକ॑ତାଶ୍ଚ ମେ॒ ଵନ॒ସ୍ପତ॑ଯଶ୍ଚ ମେ॒ ହିର॑ଣ୍ଯଂ ଚ॒ ମେଽଯ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ସୀସଂ॑ ଚ॒ ମେ ତ୍ରପୁ॑ଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ଯା॒ମଂ ଚ॑ ମେ ଲୋ॒ହଂ ଚ॑ ମେଽଗ୍ନିଶ୍ଚ॑ ମ ଆପ॑ଶ୍ଚ ମେ ଵୀ॒ରୁଧ॑ଶ୍ଚ ମ॒ ଓଷ॑ଧଯଶ୍ଚ ମେ କୃଷ୍ଟପ॒ଚ୍ଯଂ ଚ॑ ମେଽକୃଷ୍ଟପଚ୍ଯଂ ଚ॑ ମେ ଗ୍ରା॒ମ୍ଯାଶ୍ଚ॑ ମେ ପ॒ଶଵ॑ ଆର॒ଣ୍ଯାଶ୍ଚ॑ ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପଂତାଂ ଵି॒ତ୍ତଂ ଚ॑ ମେ॒ ଵିତ୍ତି॑ଶ୍ଚ ମେ ଭୂ॒ତଂ ଚ॑ ମେ॒ ଭୂତି॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଵସୁ॑ ଚ ମେ ଵସ॒ତିଶ୍ଚ॑ ମେ॒ କର୍ମ॑ ଚ ମେ॒ ଶକ୍ତି॑ଶ୍ଚ॒ ମେଽର୍ଥ॑ଶ୍ଚ ମ॒ ଏମ॑ଶ୍ଚ ମ ଇତି॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଗତି॑ଶ୍ଚ ମେ ॥ 5 ॥

ଅ॒ଗ୍ନିଶ୍ଚ॑ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ସୋମ॑ଶ୍ଚ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ ସଵି॒ତା ଚ॑ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ସର॑ସ୍ଵତୀ ଚ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ ପୂ॒ଷା ଚ॑ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ବୃହ॒ସ୍ପତି॑ଶ୍ଚ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ ମି॒ତ୍ରଶ୍ଚ॑ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଵରୁ॑ଣଶ୍ଚ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ତ୍ଵଷ୍ଠା॑ ଚ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ ଧା॒ତା ଚ॑ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଵିଷ୍ଣୁ॑ଶ୍ଚ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେଽଶ୍ଵିନୌ॑ ଚ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ ମ॒ରୁତ॑ଶ୍ଚ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଵିଶ୍ଵେ॑ ଚ ମେ ଦେ॒ଵା ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ ପୃଥି॒ଵୀ ଚ॑ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେଽଂତରି॑କ୍ଷଂ ଚ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ ଦ୍ଯୌଶ୍ଚ॑ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଦିଶ॑ଶ୍ଚ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ ମୂ॒ର୍ଧା ଚ॑ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ର॒ଜାପ॑ତିଶ୍ଚ ମ॒ ଇଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚ ମେ ॥ 6 ॥

ଅ॒ଗ୍-ମ୍॒ଶୁଶ୍ଚ॑ ମେ ର॒ଶ୍ମିଶ୍ଚ॒ ମେଽଦା᳚ଭ୍ଯଶ୍ଚ॒ ମେଽଧି॑ପତିଶ୍ଚ ମ ଉପା॒ଗ୍-ମ୍॒ଶୁଶ୍ଚ॑ ମେଽଂତର୍ଯା॒ମଶ୍ଚ॑ ମ ଐଂଦ୍ରଵାଯ॒ଵଶ୍ଚ॑ ମେ ମୈତ୍ରାଵରୁ॒ଣଶ୍ଚ॑ ମ ଆଶ୍ଵି॒ନଶ୍ଚ॑ ମେ ପ୍ରତିପ୍ର॒ସ୍ଥାନ॑ଶ୍ଚ ମେ ଶୁ॒କ୍ରଶ୍ଚ॑ ମେ ମଂ॒ଥୀ ଚ॑ ମ ଆଗ୍ରଯ॒ଣଶ୍ଚ॑ ମେ ଵୈଶ୍ଵଦେ॒ଵଶ୍ଚ॑ ମେ ଧ୍ରୁ॒ଵଶ୍ଚ॑ ମେ ଵୈଶ୍ଵାନ॒ରଶ୍ଚ॑ ମ ଋତୁଗ୍ର॒ହାଶ୍ଚ॑ ମେଽତିଗ୍ରା॒ହ୍ଯା᳚ଶ୍ଚ ମ ଐଂଦ୍ରା॒ଗ୍ନଶ୍ଚ॑ ମେ ଵୈଶ୍ଵଦେ॒ଵଶ୍ଚ॑ ମେ ମରୁତ୍ଵ॒ତୀଯା᳚ଶ୍ଚ ମେ ମାହେଂ॒ଦ୍ରଶ୍ଚ॑ ମ ଆଦି॒ତ୍ଯଶ୍ଚ॑ ମେ ସାଵି॒ତ୍ରଶ୍ଚ॑ ମେ ସାରସ୍ଵ॒ତଶ୍ଚ॑ ମେ ପୌ॒ଷ୍ଣଶ୍ଚ॑ ମେ ପାତ୍ନୀଵ॒ତଶ୍ଚ॑ ମେ ହାରିଯୋଜ॒ନଶ୍ଚ॑ ମେ ॥ 7 ॥

ଇ॒ଧ୍ମଶ୍ଚ॑ ମେ ବ॒ର୍ହିଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ଵେଦି॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଦିଷ୍ଣି॑ଯାଶ୍ଚ ମେ॒ ସ୍ରୁଚ॑ଶ୍ଚ ମେ ଚମ॒ସାଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ଗ୍ରାଵା॑ଣଶ୍ଚ ମେ॒ ସ୍ଵର॑ଵଶ୍ଚ ମ ଉପର॒ଵାଶ୍ଚ॑ ମେଽଧି॒ଷଵ॑ଣେ ଚ ମେ ଦ୍ରୋଣକଲ॒ଶଶ୍ଚ॑ ମେ ଵାଯ॒ଵ୍ଯା॑ନି ଚ ମେ ପୂତ॒ଭୃଚ୍ଚ॑ ମ ଆଧଵ॒ନୀଯ॑ଶ୍ଚ ମ॒ ଆଗ୍ନୀ᳚ଧ୍ରଂ ଚ ମେ ହଵି॒ର୍ଧାନଂ॑ ଚ ମେ ଗୃ॒ହାଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ସଦ॑ଶ୍ଚ ମେ ପୁରୋ॒ଡାଶା᳚ଶ୍ଚ ମେ ପଚ॒ତାଶ୍ଚ॑ ମେଽଵଭୃଥଶ୍ଚ॑ ମେ ସ୍ଵଗାକା॒ରଶ୍ଚ॑ ମେ ॥ 8 ॥

ଅ॒ଗ୍ନିଶ୍ଚ॑ ମେ ଘ॒ର୍ମଶ୍ଚ॑ ମେ॒ଽର୍କଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ସୂର୍ଯ॑ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରା॒ଣଶ୍ଚ॑ ମେଽଶ୍ଵମେ॒ଧଶ୍ଚ॑ ମେ ପୃଥି॒ଵୀ ଚ॒ ମେଽଦି॑ତିଶ୍ଚ ମେ॒ ଦିତି॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଦ୍ଯୌଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ଶକ୍ଵ॑ରୀରଂ॒ଗୁଲ॑ଯୋ॒ ଦିଶ॑ଶ୍ଚ ମେ ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପଂତା॒ମୃକ୍ଚ॑ ମେ॒ ସାମ॑ ଚ ମେ॒ ସ୍ତୋମ॑ଶ୍ଚ ମେ॒ ଯଜୁ॑ଶ୍ଚ ମେ ଦୀ॒କ୍ଷା ଚ॑ ମେ॒ ତପ॑ଶ୍ଚ ମ ଋ॒ତୁଶ୍ଚ॑ ମେ ଵ୍ର॒ତଂ ଚ॑ ମେଽହୋରା॒ତ୍ରଯୋ᳚ର୍-ଦୃ॒ଷ୍ଟ୍ଯା ବୃ॑ହଦ୍ରଥଂତ॒ରେ ଚ॒ ମେ ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପେତାଂ ॥ 9 ॥

ଗର୍ଭା᳚ଶ୍ଚ ମେ ଵ॒ତ୍ସାଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ତ୍ର୍ଯଵି॑ଶ୍ଚ ମେ ତ୍ର୍ଯ॒ଵୀଚ॑ ମେ ଦିତ୍ଯ॒ଵାଟ୍ ଚ॑ ମେ ଦିତ୍ଯୌ॒ହୀ ଚ॑ ମେ॒ ପଂଚା॑ଵିଶ୍ଚ ମେ ପଂଚା॒ଵୀ ଚ॑ ମେ ତ୍ରିଵ॒ତ୍ସଶ୍ଚ॑ ମେ ତ୍ରିଵ॒ତ୍ସା ଚ॑ ମେ ତୁର୍ଯ॒ଵାଟ୍ ଚ॑ ମେ ତୁର୍ଯୌ॒ହୀ ଚ॑ ମେ ପଷ୍ଠ॒ଵାଟ୍ ଚ॑ ମେ ପଷ୍ଠୌ॒ହୀ ଚ॑ ମ ଉ॒କ୍ଷା ଚ॑ ମେ ଵ॒ଶା ଚ॑ ମ ଋଷ॒ଭଶ୍ଚ॑ ମେ ଵେ॒ହଚ୍ଚ॑ ମେଽନ॒ଡ୍ଵାଂ ଚ ମେ ଧେ॒ନୁଶ୍ଚ॑ ମ॒ ଆଯୁ॑ର୍-ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପତାଂ ପ୍ରା॒ଣୋ ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପତାମ୍-ଅପା॒ନୋ ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପତାଂ॒ ଵ୍ଯା॒ନୋ ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପତାଂ॒ ଚକ୍ଷୁ॑ର୍-ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପତା॒ଗ୍॒ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ॑ ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପତାଂ॒ ମନୋ॑ ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପତାଂ॒ ଵାଗ୍-ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପତାମ୍-ଆ॒ତ୍ମା ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପତାଂ ଯ॒ଜ୍ଞୋ ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ କଲ୍ପତାମ୍ ॥ 10 ॥

ଏକା॑ ଚ ମେ ତି॒ସ୍ରଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ପଂଚ॑ ଚ ମେ ସ॒ପ୍ତ ଚ॑ ମେ॒ ନଵ॑ ଚ ମ॒ ଏକା॑ଦଶ ଚ ମେ॒ ତ୍ରଯୋ॒ଦଶ ଚ ମେ॒ ପଂଚ॑ଦଶ ଚ ମେ ସ॒ପ୍ତଦ॑ଶ ଚ ମେ॒ ନଵ॑ଦଶ ଚ ମ॒ ଏକ॑ଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମେ॒ ତ୍ରଯୋ॑ଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମେ॒ ପଂଚ॑ଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମେ ସ॒ପ୍ତ ଵିଗ୍-ମ୍॑ଶତିଶ୍ଚ ମେ॒ ନଵ॑ଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମ॒ ଏକ॑ତ୍ରିଗ୍-ମ୍ଶଚ୍ଚ ମେ॒ ତ୍ରଯ॑ସ୍ତ୍ରିଗ୍-ମ୍ଶଚ୍ଚ ମେ॒ ଚତ॑ସ୍-ରଶ୍ଚ ମେ॒ଽଷ୍ଟୌ ଚ॑ ମେ॒ ଦ୍ଵାଦ॑ଶ ଚ ମେ॒ ଷୋଡ॑ଶ ଚ ମେ ଵିଗ୍-ମ୍ଶ॒ତିଶ୍ଚ॑ ମେ॒ ଚତୁ॑ର୍ଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମେ॒ଽଷ୍ଟାଵିଗ୍-ମ୍॑ଶତିଶ୍ଚ ମେ॒ ଦ୍ଵାତ୍ରିଗ୍-ମ୍॑ଶଚ୍ଚ ମେ॒ ଷଟ୍-ତ୍ରିଗ୍-ମ୍॑ଶଚ୍ଚ ମେ ଚତ୍ଵାରି॒ଗ୍-ମ୍॒ଶଚ୍ଚ॑ ମେ॒ ଚତୁ॑ଶ୍ଚତ୍ଵାରିଗ୍-ମ୍ଶଚ୍ଚ ମେଽଷ୍ଟାଚ॑ତ୍ଵାରିଗ୍-ମ୍ଶଚ୍ଚ ମେ॒ ଵାଜ॑ଶ୍ଚ ପ୍ରସ॒ଵଶ୍ଚା॑ପି॒ଜଶ୍ଚ କ୍ରତୁ॑ଶ୍ଚ॒ ସୁଵ॑ଶ୍ଚ ମୂ॒ର୍ଧା ଚ॒ ଵ୍ଯଶ୍ନି॑ଯଶ୍ଚାଂତ୍ଯାଯ॒ନଶ୍ଚାଂତ୍ଯ॑ଶ୍ଚ ଭୌଵ॒ନଶ୍ଚ॒ ଭୁଵ॑ନ॒ଶ୍ଚାଧି॑ପତିଶ୍ଚ ॥ 11 ॥

ଓଂ ଇଡା॑ ଦେଵ॒ହୂର୍-ମନୁ॑ର୍-ଯଜ୍ଞ॒ନୀର୍-ବୃହ॒ସ୍ପତି॑ରୁକ୍ଥାମ॒ଦାନି॑ ଶଗ୍-ମ୍ସିଷ॒ଦ୍-ଵିଶ୍ଵେ॑-ଦେ॒ଵାଃ ସୂ᳚କ୍ତ॒ଵାଚଃ॒ ପୃଥି॑ଵିମାତ॒ର୍ମା ମା॑ ହିଗ୍-ମ୍ସୀ॒ର୍-ମ॒ଧୁ॑ ମନିଷ୍ଯେ॒ ମଧୁ॑ ଜନିଷ୍ଯେ॒ ମଧୁ॑ ଵକ୍ଷ୍ଯାମି॒ ମଧୁ॑ ଵଦିଷ୍ଯାମି॒ ମଧୁ॑ମତୀଂ ଦେ॒ଵେଭ୍ଯୋ॒ ଵାଚ॒ମୁଦ୍ଯାସଗ୍-ମ୍ଶୁଶ୍ରୂଷେ॒ଣ୍ଯା᳚ମ୍ ମନୁ॒ଷ୍ଯେ᳚ଭ୍ଯ॒ସ୍ତଂ ମା॑ ଦେ॒ଵା ଅ॑ଵଂତୁ ଶୋ॒ଭାଯୈ॑ ପି॒ତରୋଽନୁ॑ମଦଂତୁ ॥

ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment