[વિજયી વિશ્વ તિરંગા પ્યારા] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Gujarati Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Gujarati

વિજયી વિશ્વતિરંગા પ્યારા
ઝંડા ઊંછા રહે હમારા ॥ઝંડા॥

સદા શક્તિ બર્સાને વાલા
પ્રેમ સુધા સર્સાને વાલા
વીરોંકો હર્ષાને વાલા
માતૃભૂમિકા તન્ મન્ સારા ॥ઝંડા॥

સ્વતંત્રતાકી ભીષણ રણ્ મે
લગ્​કર્ બડે જોષ્ ક્ષણ્ ક્ષઙ્​મે
કાવે શત્રુ દેખ્​કર્ મન્​મે
મિટ્ જાવે ભય્ સંકટ્ સારા ॥ઝંડા॥

ઇન્ ઝંડેકે નીચે નિર્ભય્
લે સ્વરાજ્ય યહ અવિચલ નિશ્ચય્
બોલો, ભારત્ માતાકી જય્
સ્વતંત્રતા હિ ધ્યેય્ હમારા ॥ઝંડા॥

ઇસ્ કી ષાન્ ની જાને પાવે
ચાહે જાન્ ભલેહિ જાયે
વિશ્વ વિજય કર્ કે દિખ્ લાવે
તબ્ હૂવે પ્રણ પૂર્ણ હમારા ॥ઝંડા॥

********

Leave a Comment