[യജ്ഞോപവീത ധാരണ] ᐈ Yagnopaveetha Dharana Mantra Lyrics In Malayalam Pdf

Today we have added Yagnopaveetha Dharana Mantra Lyrics in Malayalam. This is also a highly requested mantra.

By its name Yagnopaveetha Dharana, it is clear that this mantra is chanted in Yagnopaveetha Sanskar. This is a very powerful full mantra if enchanted correctly.

Yagnopaveetha Dharana Mantra In Malayalam Lyrics

“ഗായംതം ത്രായതേ ഇതി ഗായത്രീ”

ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥
തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥

1। ശരീര ശുദ്ധി

ശ്ലോ॥ അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സര്വാവസ്ഥാം᳚ ഗതോഽപിവാ ।
യഃ സ്മരേത് പുംഡരീകാക്ഷം സ ബാഹ്യാഭ്യംതരശ്ശുചിഃ ॥

2। ആചമനമ്
ഓം ആചമ്യ । ഓം കേശവായ സ്വാഹാ । ഓം നാരായണായ സ്വാഹാ । ഓം മാധവായ സ്വാഹാ । ഓം ഗോവിംദായ നമഃ । ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ । ഓം മധുസൂദനായ നമഃ । ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ । ഓം വാമനായ നമഃ । ഓം ശ്രീധരായ നമഃ । ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ । ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ । ഓം ദാമോദരായ നമഃ । ഓം സംകര്ഷണായ നമഃ । ഓം വാസുദേവായ നമഃ । ഓം പ്രദ്യുമ്നായ നമഃ । ഓം അനിരുദ്ധായ നമഃ । ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ । ഓം അധോക്ഷജായ നമഃ । ഓം നാരസിംഹായ നമഃ । ഓം അച്യുതായ നമഃ । ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ । ഓം ഉപേംദ്രായ നമഃ । ഓം ഹരയേ നമഃ । ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ । ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ ।

3। ഭൂതോച്ചാടന
ഉത്തിഷ്ഠംതു । ഭൂത പിശാചാഃ । യേ തേ ഭൂമിഭാരകാഃ ।
യേ തേഷാമവിരോധേന । ബ്രഹ്മകര്മ സമാരഭേ । ഓം ഭൂര്ഭുവസ്സുവഃ ।

4। പ്രാണായാമമ്
ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്മ് സ॒ത്യമ് ।
ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥
ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥ (തൈ. അര. 10-27)

5। സംകല്പമ്
മമോപാത്ത, ദുരിതക്ഷയദ്വാരാ, ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം, ശുഭേ, ശോഭനേമുഹൂര്തേ, മഹാവിഷ്ണോരാജ്ഞയാ, പ്രവര്തമാനസ്യ അദ്യബ്രഹ്മണഃ ദ്വിതീയപരാര്ഥേ, ശ്വേതവരാഹകല്പേ, വൈവശ്വതമന്വംതരേ, കലിയുഗേ, പ്രഥമപാദേ, ജംഭൂദ്വീപേ, ഭരതവര്ഷേ, ഭരതഖംഡേ, അസ്മിന് വര്തമാന വ്യാവഹാരിക ചാംദ്രമാനേന ——- സംവത്സരേ —— അയനേ ——- ഋതൌ ——- മാസേ ——- പക്ഷേ ——- തിധൌ —— വാസരേ ——– ശുഭനക്ഷത്രേ (ഭാരത ദേശഃ – ജംബൂ ദ്വീപേ, ഭരത വര്ഷേ, ഭരത ഖംഡേ, മേരോഃ ദക്ഷിണ/ഉത്തര ദിഗ്ഭാഗേ; അമേരികാ – ക്രൌംച ദ്വീപേ, രമണക വര്ഷേ, ഐംദ്രിക ഖംഡേ, സപ്ത സമുദ്രാംതരേ, കപിലാരണ്യേ) ശുഭയോഗേ ശുഭകരണ ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൌ ശ്രീമാന് ——– ഗോത്രസ്യ ——- നാമധേയസ്യ (വിവാഹിതാനാമ് – ധര്മപത്നീ സമേതസ്യ) ശ്രീമതഃ ഗോത്രസ്യ മമോപാത്തദുരിതക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീപരമേസ്വര പ്രീത്യര്ധം മമ സകല ശ്രൌതസ്മാര്ത നിത്യകര്മാനുഷ്ഠാന യോഗ്യതാഫലസിധ്യര്ധം നൂതന യജ്ഞോപവീതധാരണം കരിഷ്യേ ।

6। യജ്ഞോപവീത ധാരണ

യജ്ഞോപവീത പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠാപനം കരിഷ്യേ।

ശ്ലോ॥ ഓം അസുനീതേ പുനരസ്മാസു ചക്ഷുഃ പുനഃപ്രാണമിഹ നോ ധേഹി ഭോഗമ് ।
ജ്യോക്പശ്യേമ സൂര്യമുച്ചരം തമനുമതേ മൃഡയാ നഃ സ്സ്വസ്തി ॥ ഋ.വേ. – 10.59.6
അമൃതം വൈ പ്രാണാ അമൃതമാപഃ പ്രാണാനേവ യഥാസ്ഥാനമുപഹ്വയതേ ।

7। യജ്ഞോപവീത മംത്രമ്

ശ്ലോ॥ യജ്ഞോപവീതേ തസ്യ മംത്രസ്യ പരമേഷ്ടി പരബ്രഹ്മര്ഷിഃ ।
പരമാത്മ ദേവതാ, ദേവീ ഗായത്രീച്ഛംദഃ ।
യജ്ഞോപവീത ധാരണേ വിനിയോഗഃ ॥

8। യജ്ഞോപവീത ധാരണ മംത്രമ്

ശ്ലോ॥ യജ്ഞോപവീതം പരമം പവിത്രം പ്രജാപതേര്യത്സഹജം പുരസ്താത് ।
ആയുഷ്യമഗ്ര്യം പ്രതിമുംച ശുഭ്രം യജ്ഞോപവീതം ബലമസ്തു തേജഃ ॥

9। ജീര്ണ യജ്ഞോപവീത വിസര്ജന

ശ്ലോ॥ ഉപവീതം ഛിന്നതംതും ജീര്ണം കശ്മലദൂഷിതം
വിസൃജാമി യശോ ബ്രഹ്മവര്ചോ ദീര്ഘായുരസ്തു മേ ॥
ഓം ശാംതി ശാംതി ശാംതിഃ

ചതുസ്സാഗര പര്യംതം ഗോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ ശുഭം ഭവതു ।
———- പ്രവരാന്വിത ——— ഗോത്രോത്പന്ന ——— ശര്മ ——— അഹം ഭോ അഭിവാദയേ ।

സമര്പണ

യസ്യ സ്മൃത്യാ ച നാമോക്ത്യാ തപസ്സംധ്യാ ക്രിയാദിഷു
ന്യൂനം സംപൂര്ണതാം യാതി സദ്യോ വംദേ തമച്യുതമ് ।
മംത്രഹീനം ക്രിയാഹീനം ഭക്തിഹീനം രമാപതേ
യത്കൃതം തു മയാ ദേവ പരിപൂര്ണം തദസ്തു മേ ॥

അനേന യജ്ഞോപവീത ധാരണേന, ശ്രീ ലക്ഷ്മീനാരായണ പ്രേരണായ, ശ്രീ ലക്ഷ്മീനാരായണ പ്രീയംതാം വരദോ ഭവതു ।
ശ്രീ കൃഷ്ണാര്പണമസ്തു ॥

കായേന വാചാ മനസേംദ്രിയൈര്വാ ബുദ്ധ്യാ‌உത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്സ്വഭാവാത് ।
കരോമി യദ്യത്സകലം പരസ്മൈ ശ്രീമന്നാരായണായേതി സമര്പയാമി ॥

********

Also Read:

languages

And for your convenience, we have added this mantra in nine different languages including Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada, Oriya, Bengali, English, Gujarati.

If you are here to Download Yagnopaveetha Dharana Mantra in Malayalam PDF with mp3 audio and images, then you just need to wait for few days.

Leave a Comment