[பு3த4 கவசம்] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Tamil With PDF

Budha Kavacham Stotram Tamil Lyrics

அஸ்ய ஶ்ரீபு34கவசஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய, கஶ்யப ருஷி:,
அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3, பு3தோ4 தே3வதா, பு34ப்ரீத்யர்த2ம் ஜபே விநியோக:3 ।

அத2 பு34 கவசம்
பு34ஸ்து புஸ்தகத4ர: குஂகுமஸ்ய ஸமத்3யுதி: ।
பீதாம்ப3ரத4ர: பாது பீதமால்யாநுலேபந: ॥ 1 ॥

கடிம் ச பாது மே ஸௌம்ய: ஶிரோதே3ஶம் பு34ஸ்ததா2 ।
நேத்ரே ஜ்ஞாநமய: பாது ஶ்ரோத்ரே பாது நிஶாப்ரிய: ॥ 2 ॥

க்4ராணம் க3ந்த4ப்ரிய: பாது ஜிஹ்வாம் வித்3யாப்ரதோ3 மம ।
கண்ட2ம் பாது விதோ4: புத்ரோ பு4ஜௌ புஸ்தகபூ4ஷண: ॥ 3 ॥

வக்ஷ: பாது வராங்க3ஶ்ச ஹ்ருத3யம் ரோஹிணீஸுத: ।
நாபி4ம் பாது ஸுராராத்4யோ மத்4யம் பாது க2கே3ஶ்வர: ॥ 4 ॥

ஜாநுநீ ரௌஹிணேயஶ்ச பாது ஜங்கே4??உகி2லப்ரத:3 ।
பாதௌ3 மே போ34ந: பாது பாது ஸௌம்யோ??உகி2லம் வபு: ॥ 5 ॥

அத2 ப2லஶ்ருதி:
ஏதத்3தி4 கவசம் தி3வ்யம் ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ।
ஸர்வரோக3ப்ரஶமநம் ஸர்வது3:க2நிவாரணம் ॥ 6 ॥

ஆயுராரோக்3யஶுப43ம் புத்ரபௌத்ரப்ரவர்த4நம் ।
ய: படே2ச்ச்2ருணுயாத்3வாபி ஸர்வத்ர விஜயீ ப4வேத் ॥ 7 ॥

॥ இதி ஶ்ரீப்3ரஹ்மவைவர்தபுராணே பு34கவசம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Also Read:

Leave a Comment