[நவகிரக ஸ்தோத்திரம்] ᐈ Navagraha Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Again in high demand today we have Navagraha Stotram Lyrics in Tamil with a clear text view. This is the famous stotram to worship all the nine planets in the solar system.

The is the best way to worship all the nine planets at one time and the person who recites and chants this stotram 108 times a day will surely see amazing blessings in his/her life.

And we have also added Navagraha Stotram in nine different languages. Ha, what’s a coincidence worshiping nine planets in nine different languages.

Navagraha Stotram Lyrics In Tamil

நவக்3ரஹ த்4யாந ஶ்லோகம்

ஆதி3த்யாய ச ஸோமாய மங்க3ல்தா3ய பு3தா4ய ச |
கு3ரு ஶுக்ர ஶநிப்4யஶ்ச ராஹவே கேதவே நமஃ ‖

ரவிஃ

ஜபாகுஸும ஸஂகாஶம் காஶ்யபேயம் மஹாத்3யுதிம் |
தமோரிம் ஸர்வ பாபக4ம் ப்ரணதோஸ்மி தி3வாகரம் ‖

சந்த்3ரஃ

3தி2ஶங்க3 துஷாராப4ம் க்ஷீரார்ணவ ஸமுத்34வம் (க்ஷீரோதா3ர்ணவ ஸம்ப4வம்) |
நமாமி ஶஶிநம் ஸோமம் ஶம்போ4-ர்மகுட பூ4ஷணம் ‖

குஜஃ

4ரணீ க3ர்ப4 ஸம்பூ4தம் வித்3யுத்காந்தி ஸமப்ரப4ம் |
குமாரம் ஶக்திஹஸ்தம் தம் மங்க3ல்த3ம் ப்ரணமாம்யஹம் ‖

பு3தஃ4

ப்ரியங்கு3 கலிகாஶ்யாமம் ரூபேணா ப்ரதிமம் பு34ம் |
ஸௌம்யம் ஸௌம்ய (ஸத்வ) கு3ணோபேதம் தம் பு34ம் ப்ரணமாம்யஹம் ‖

கு3ருஃ

தே3வாநாம் ச ருஷீணாம் ச கு3ரும் காஂசநஸந்நிப4ம் |
பு3த்3தி4மந்தம் த்ரிலோகேஶம் தம் நமாமி ப்3ருஹஸ்பதிம் ‖

ஶுக்ரஃ

ஹிமகுந்த3 ம்ருணால்தா34ம் தை3த்யாநம் பரமம் கு3ரும் |
ஸர்வஶாஸ்த்ர ப்ரவக்தாரம் பா4ர்க3வம் ப்ரணமாம்யஹம் ‖

ஶநிஃ

நீலாஂஜந ஸமாபா4ஸம் ரவிபுத்ரம் யமாக்3ரஜம் |
சா2யா மார்தாண்ட3 ஸம்பூ4தம் தம் நமாமி ஶநைஶ்சரம் ‖

ராஹுஃ

அர்த4காயம் மஹாவீரம் சந்த்3ராதி3த்ய விமர்த4நம் |
ஸிம்ஹிகா க3ர்ப4 ஸம்பூ4தம் தம் ராஹும் ப்ரணமாம்யஹம் ‖

கேதுஃ

2லாஶ புஷ்ப ஸஂகாஶம் தாரகாக்3ரஹமஸ்தகம் |
ரௌத்3ரம் ரௌத்3ராத்மகம் க்4ரம் தம் கேதும் ப்ரணமாம்யஹம் ‖

2லஶ்ருதிஃ

இதி வ்யாஸ முகோ2த்3கீ3தம் யஃ படே2த்ஸு ஸமாஹிதஃ |
தி3வா வா யதி3 வா ராத்ரௌ விக4ஶாந்தி-ர்ப4விஷ்யதி ‖

நரநாரீ-ந்ருபாணாம் ச ப4வே-த்3து3ஃஸ்வப்ந-நாஶநம் |
ஐஶ்வர்யமதுலம் தேஷாமாரோக்3யம் புஷ்டி வர்த4நம் ‖

க்3ரஹநக்ஷத்ரஜாஃ பீடா3ஸ்தஸ்கராக்3நி ஸமுத்34வாஃ |
தாஸ்ஸர்வாஃ ப்ரஶமம் யாந்தி வ்யாஸோ ப்3ரூதே ந ஸம்ஶயஃ ‖

இதி வ்யாஸ விரசிதம் நவக்3ரஹ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் |

********

Navagraha Stotram/mantra lyrics in Hindi, english, tamil, telugu, kannada, Gujarati, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning

Also Read:

Language

So for those who have completed reading this stotram, may all the Navagraha bless you with everything in your life and you live your life happily.

And if you are here to download Navagraha Stotram in Tamil PDF with mp3 songs and images, then you have to wait for few days as we are fixing broken links. For any queries comment down below.

Blessings: After Reading Navagraha Stotram/Mantra may all the Graha bless you with immense happiness and success in your life. And if you want your family and friends to also get blessed by all the nine Graha(Planets) then you must share it with them.

**நவகிரக**

Leave a Comment