[ஹநுமாந் சாலீஸா] ᐈ Shree Hanuman Chalisa Lyrics In Tamil With PDF

Jai Shree Ram (ஜெய் ஸ்ரீ ராம்) and congratulations you have found Hanuman Chalisa (ஹநுமாந் சாலீஸா) Lyrics In Tamil. We have updated with new features now you can download Hanuman Chalisa Tamil Lyrics In PDF and also you can download a free mp3 soundtrack for Chalisa of Lord Hanuman.

Now read and recite Hanuman Chalisa and feel the blessing of Lord Hanuman and Lord Rama.

(ஹநுமாந் சாலீஸா) Shree Hanuman Chalisa Tamil Lyrics

‖தோ3ஹா‖

ஶ்ரீ கு3ரு சரண ஸரோஜ ரஜ நிஜமந முகுர ஸுதா4ரி |
வரணௌ ரகு4வர விமலயஶ ஜோ தா3யக ப2லசாரி ‖
பு3த்3தி4ஹீந தநுஜாநிகை ஸுமிரௌ பவந குமார |
ப3ல பு3த்3தி4 வித்3யா தே3ஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார ‖

‖த்4யாநம்‖

கோ3ஷ்பதீ3க்ருத வாராஶிம் மஶகீக்ருத ராக்ஷஸம் |
ராமாயண மஹாமாலா ரத்நம் வந்தே3-(அ)நிலாத்மஜம் ‖
யத்ர யத்ர ரகு4நாத2 கீர்தநம் தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்தகாஂஜலிம் |
பா4ஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசநம் மாருதிம் நமத ராக்ஷஸாந்தகம் ‖

‖ சௌபாஈ ‖

ஜய ஹநுமாந ஜ்ஞாந கு3ண ஸாக3ர |
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாக3ர ‖ 1 ‖

ராமதூ3த அதுலித ப3லதா4மா |
அஂஜநி புத்ர பவநஸுத நாமா ‖ 2 ‖

மஹாவீர விக்ரம பஜ3ரங்கீ3 |
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ3 ‖3 ‖

கஂசந வரண விராஜ ஸுவேஶா |
காநந குண்ட3ல குஂசித கேஶா ‖ 4 ‖

ஹாத2வஜ்ர ஔ த்4வஜா விராஜை |
காந்தே2 மூஂஜ ஜநேவூ ஸாஜை ‖ 5‖

ஶஂகர ஸுவந கேஸரீ நந்த3ந |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக3 வந்த3ந ‖ 6 ‖

வித்3யாவாந கு3ணீ அதி சாதுர |
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர ‖ 7 ‖

ப்ரபு4 சரித்ர ஸுநிவே கோ ரஸியா |
ராமலக2ந ஸீதா மந ப3ஸியா ‖ 8‖

ஸூக்ஷ்ம ரூபத4ரி ஸியஹி தி3கா2வா |
விகட ரூபத4ரி லஂக ஜலாவா ‖ 9 ‖

பீ4ம ரூபத4ரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசந்த்3ர கே காஜ ஸம்வாரே ‖ 1௦ ‖

லாய ஸஂஜீவந லக2ந ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகு4வீர ஹரஷி உரலாயே ‖ 11 ‖

ரகு4பதி கீந்ஹீ ப3ஹுத ப3டா3யீ |
தும மம ப்ரிய ப4ரத ஸம பா4யீ ‖ 12 ‖

ஸஹஸ்ர வத3ந தும்ஹரோ யஶகா3வை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட2 லகா3வை ‖ 13 ‖

ஸநகாதி3க ப்3ரஹ்மாதி3 முநீஶா |
நாரத3 ஶாரத3 ஸஹித அஹீஶா ‖ 14 ‖

யம குபே3ர தி3க3பால ஜஹாம் தே |
கவி கோவித3 கஹி ஸகே கஹாம் தே ‖ 15 ‖

தும உபகார ஸுக்3ரீவஹி கீந்ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத3 தீ3ந்ஹா ‖ 16 ‖

தும்ஹரோ மந்த்ர விபீ4ஷண மாநா |
லஂகேஶ்வர ப4யே ஸப3 ஜக3 ஜாநா ‖ 17 ‖

யுக3 ஸஹஸ்ர யோஜந பர பா4நூ |
லீல்யோ தாஹி மது4ர ப2ல ஜாநூ ‖ 18 ‖

ப்ரபு4 முத்3ரிகா மேலி முக2 மாஹீ |
ஜலதி4 லாங்கி4 க3யே அசரஜ நாஹீ ‖ 19 ‖

து3ர்க3ம காஜ ஜக3த கே ஜேதே |
ஸுக3ம அநுக்3ரஹ தும்ஹரே தேதே ‖ 2௦ ‖

Shree Hanuman Chalisa Lyrics In Gujarati, Hindi, English, Tamil, Telugu Kannada, Malayalam, Bengali, Oriya With PDF

ராம து3ஆரே தும ரக2வாரே |
ஹோத ந ஆஜ்ஞா பி3நு பைஸாரே ‖ 21 ‖

ஸப3 ஸுக2 லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ ட3ர நா ‖ 22 ‖

ஆபந தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை |
தீநோம் லோக ஹாஂக தே காம்பை ‖ 23 ‖

பூ4த பிஶாச நிகட நஹி ஆவை |
மஹவீர ஜப3 நாம ஸுநாவை ‖ 24 ‖

நாஸை ரோக3 ஹரை ஸப3 பீரா |
ஜபத நிரந்தர ஹநுமத வீரா ‖ 25 ‖

ஸஂகட ஸே ஹநுமாந சு2டா3வை |
மந க்ரம வசந த்4யாந ஜோ லாவை ‖ 26 ‖

ஸப3 பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
திநகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ‖ 27 ‖

ஔர மநோரத4 ஜோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித ஜீவந ப2ல பாவை ‖ 28 ‖

சாரோ யுக3 ப்ரதாப தும்ஹாரா |
ஹை ப்ரஸித்3த4 ஜக3த உஜியாரா ‖ 29 ‖

ஸாது4 ஸந்த கே தும ரக2வாரே |
அஸுர நிகந்த3ந ராம து3லாரே ‖ 3௦ ‖

அஷ்ட2ஸித்3தி4 நவ நிதி4 கே தா3தா |
அஸ வர தீ3ந்ஹ ஜாநகீ மாதா ‖ 31 ‖

ராம ரஸாயந தும்ஹாரே பாஸா |
ஸதா3 ரஹோ ரகு4பதி கே தா3ஸா ‖ 32 ‖

தும்ஹரே பஜ4ந ராமகோ பாவை |
ஜந்ம ஜந்ம கே து3க2 பி3ஸராவை ‖ 33 ‖

அந்த கால ரகு4பதி புரஜாயீ |
ஜஹாம் ஜந்ம ஹரிப4க்த கஹாயீ ‖ 34 ‖

ஔர தே3வதா சித்த ந த4ரயீ |
ஹநுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக2 கரயீ ‖ 35 ‖

ஸஂகட க(ஹ)டை மிடை ஸப3 பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹநுமத ப3ல வீரா ‖ 36 ‖

ஜை ஜை ஜை ஹநுமாந கோ3ஸாயீ |
க்ருபா கரஹு கு3ருதே3வ கீ நாயீ ‖ 37 ‖

ஜோ ஶத வார பாட2 கர கோயீ |
சூ2டஹி ப3ந்தி3 மஹா ஸுக2 ஹோயீ ‖ 38 ‖

ஜோ யஹ படை3 ஹநுமாந சாலீஸா |
ஹோய ஸித்3தி4 ஸாகீ2 கௌ3ரீஶா ‖ 39 ‖

துலஸீதா3ஸ ஸதா3 ஹரி சேரா |
கீஜை நாத2 ஹ்ருத3ய மஹ டே3ரா ‖ 4௦ ‖

‖தோ3ஹா‖

பவந தநய ஸஂகட ஹரண – மங்க3ல்த3 மூரதி ரூப் |
ராம லக2ந ஸீதா ஸஹித – ஹ்ருத3ய ப3ஸஹு ஸுரபூ4ப் ‖

Shree Hanuman Chalisa Lyrics In Tamil

Also Read:

Definitely, you feel amazing after reading Hanuman Chalisa (ஹநுமாந் சாலீஸா). You must read it on the daily basis to feel the immense powers and blessings of Lord Hanuman.

NOTE: And if you are a devotee of the Lord Hanuman than you must share it with your friends, family, or whoever you want to get blessed by Lord Hanuman.

**ஜெய் ஸ்ரீ ராம்**

Leave a Comment