[ലിംഗാഷ്ടകമ്] ᐈ Lingashtakam Lyrics In Malayalam With PDF & Meaning

(ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ) Om Namah Shivaay everyone who is reading this. Today we have published (ലിംഗാഷ്ടകമ്) Lingashtakam Lyrics in Malayalam as we already published Lingashtakam lyrics in multiple languages.

Lingashtakam is the stotram of Lord Shiva and this stotram is used for evocating Bholenath. If a devotee read and recites this Lingashtakam stotram full-heartedly then the person will be blessed with the divine shiva.

If you chant this stotram everyday then you will see Lord Shiva himself fulfill all your dreams an desires of your life.

(ലിംഗാഷ്ടകമ്) Lingashtakam Stotram Lyrics In Malayalam

ബ്രഹ്മമുരാരി സുരാര്ചിത ലിംഗം
നിര്മലഭാസിത ശോഭിത ലിംഗമ് |
ജന്മജ ദുഃഖ വിനാശക ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ‖ 1 ‖

ദേവമുനി പ്രവരാര്ചിത ലിംഗം
കാമദഹന കരുണാകര ലിംഗമ് |
രാവണ ദര്പ വിനാശന ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ‖ 2 ‖

സര്വ സുഗംധ സുലേപിത ലിംഗം
ബുദ്ധി വിവര്ധന കാരണ ലിംഗമ് |
സിദ്ധ സുരാസുര വംദിത ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ‖ 3 ‖

കനക മഹാമണി ഭൂഷിത ലിംഗം
ഫണിപതി വേഷ്ടിത ശോഭിത ലിംഗമ് |
ദക്ഷസുയജ്ഞ വിനാശന ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ‖ 4 ‖

കുംകുമ ചംദന ലേപിത ലിംഗം
പംകജ ഹാര സുശോഭിത ലിംഗമ് |
സംചിത പാപ വിനാശന ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ‖ 5 ‖

ദേവഗണാര്ചിത സേവിത ലിംഗം
ഭാവൈ-ര്ഭക്തിഭിരേവ ച ലിംഗമ് |
ദിനകര കോടി പ്രഭാകര ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ‖ 6 ‖

അഷ്ടദളോപരിവേഷ്ടിത ലിംഗം
സര്വസമുദ്ഭവ കാരണ ലിംഗമ് |
അഷ്ടദരിദ്ര വിനാശന ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ‖ 7 ‖

സുരഗുരു സുരവര പൂജിത ലിംഗം
സുരവന പുഷ്പ സദാര്ചിത ലിംഗമ് |
പരാത്പരം (പരമപദം) പരമാത്മക ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ‖ 8 ‖

ലിംഗാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേശ്ശിവ സന്നിധൌ |
ശിവലോകമവാപ്നോതി ശിവേന സഹ മോദതേ ‖

********

shree Lingashtakam Lyrics in Hindi, English, Tamil, telugu, kannada, malayalam, odia, gujarati, bengali, with pdf and meaning

Also Read:

Now as you have completed reading Lingashtakam stotram Lyrics in Malayalam and you must be feeling energetic and blessed by Lord Shiva. And if you want to read this stotram in any other language then we have also published it in different languages.

For your convenience, we have also added features to download Lingashtakam Malayalam Lyrics in PDF and mp3 songs. For any queries comment down below.

Blessings: After Reading Lingastakam may Lord Shiva gives you all the blessings, happiness, love, and dream and desires you want in your life. And if you want your friends and family members to also get blessed by the Bholenath then you must share it with them.

**ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ**

Leave a Comment