[Tiruppavai] ᐈ In English Pdf

Tiruppavai Lyrics In English

1- paashuram
maargali ttijjhngal madi nirainda nannaalaal
neeraada ppoduveer, podumino nerilaiyeer
sheer malgum aay ppaadi selvachchiru meer kaal
koorvel kodundolilan nandagopan kumaran
eraar nda kanni yashodai yilamshimgam
kaarmenichchajjhngan kadirmadiyam bol mugattaan
naaraayanane namakke paraitaruvaan
paaror pugalappadindelo rembaavaay ॥

2- paashuram
vaiyattu vaalveergaal naamum nambaavaikku
chcheyyum kirishaigal keleero paarkadalul
pai yattu yinra paramanadipaadi
neyyunnom paalunnom naatkaale neeraadi
maiyitteludom malarittu naamudiyom
seyyaadana seyyom teekkuralai chchenrodom
aiyyamum pichchaiyum aandanaiyum kaikaatti
uyyu maarenni yugandelo rembaavaay ॥

3- paashuram
omgi yulagalanda uttaman perpaadi
naamgal nambaavaikku chchaatri neeraadinaal
teemganri naadellaam timgal mummaari pey du
omgu perum sennel oodu kayalugala
poomguvalai podil porivandu kanpaduppa
temgaade pukkirundu sheer ttamulai patri
vaamgakkudam niraikkum vallal perumbashukkal
neemgaadaselvam niraindelo rembaavaay ॥

4- paashuram
aalimalaikkannaa ! onru neekai karavel
aaliyul pukku mugundu kodaarteri
oolimudalva nuruvampol meyikaruttu
paaliyamdoludai parpanaaban kaiyil
aalipol minni, valamburi pol ninradirindu
taalaade shaar jjhngamudaitta sharamalaipol
vaalavulaginil pey didaay naamgalum
maargali neeraada magilindelo rembaavaay ॥

5- paashuram
maayanai mannu, vadamadurai maindanai
ttooya peruneer yamunai tturaivanai
aayar kulattinil tonrum mani vilakkai
ttaayaikkudal vilakkam seyda daamodaranai
tooyomaay vandunaam toomalar toovittoludu
vaayinaal paadi, manattinal shindikka
poyapillaiyum ppugudaruvaa ninranavum
teeyinil tooshaagum seppelo rembaavaay ॥

6- paashuram
pullum shilumbinakaan pullarayyan koyilil
vellai vilishamgin peraravam ketti laiyo
pillaa yelumdi raay pey mulai namjundu
kallachchagadam kalakkaliya kkaalochchi
vellattaravil tuyila mar nda vittinai
ullattu kkomdu munivargalum yogigalum
mella velundu aariyanra peraravam
ullam pugundu kulir ndelo rembaavaay ॥

7- paashuram
keeshu keesenrejjhngumaanai chaattakalandu !
peshina pechcharavam kettilaiyo ! pey ppenne !
kaashum pirappum kalagalappakkai pertu
vaasha narujjhngula laayichchiyar mattinaal
oshai padutta tayira ravam kettilaiyo
naayakappennillaay ! naaraayanan moorti
keshaavanai ppaadavum neekette kidattiyo
tesha mudaiyaay ! tira velo rembaavaay ॥

8- paashuram
keel vaanam vellenru erumai shiruveedu
mey vaan parandanakaan mikkulla pillaigalum
povaan poginraarai pogaamal kaattunnai
koovuvaan vandu ninrom kodukalamudaiya
paavaay ! elundiraay paadipparaikondu
maavaay ! pilandaanai mallarai maattiya
devaadidevanai chchenrunaam shevittaal
aavaavenraa raay ndarulelo rembaavaay ॥

9- paashuram
toomani maadattuchchutrum vilakkeriya
dhoopam kamala ttuyilanai mel kan valarum
maamaan magale ! manikkadavam taal tiravaay
maameer! avalai yeluppeero un magal daan
oomaiyo ? anrichchevido ? anandalo
e mapperunduyil mandirappattaalo ?
maamaayan maadhavan vaikundan enrenru
naamam palavum navinrelo rembaavaay ॥

10- paashuram
notruchchuvarkam puhiginravammanaay
maatramum taaraaro vaashal tiravaadaar
naatrattulaay mudi naaraayanan nammaal
potrapparaittarum punniyanaal,pannorunaal,
kootrattin vaay vilanda kumbakarunanum
totru munakke perunduyil taan tandaano ?
aatravanandaludai yaa yarumgalame
tetramaay vandu tiravelo rembaavaay ॥

11- paashuram
katrukka ra vaikkanamgal palaka randu
shatraar ti ralaliyachchenru seruchcheyyum
kutramonrillaada kovalartam porkodiye
putraraval gul punamayile podaraay
shutrattutolimaa rellaarum vandunin
mutram puhundu mugilvannan perpaada
shitraade peshaade selvappennaatti ! nee
etrukku ramgam porulelo rembaavaay ॥

12- paashuram
kanaittilam katrerumai kanrukkiramgi
ninaittumulai valiye ninrupaal shora,
nanaittilam sheraakkum nar chelvan tamgaay
panittelai veela nin vaashal kadaipatri
shinattinaal tennilajjhngaikkomaanaichetra
manattukkiniyaanai ppaadavum neevaay tiravaay
initta nelundiraay eedenna perurakkam
anaittillattaaru marindelo rembaavaay ॥

13- paashuram
pullin vaay keendaanai pollaavarakkanai
kkilli kkalaimdaanai kkeertimai paadippoy
ppillaigalellaarum paavaikkalam bukkaar
velli yelundu viyaala murajjhngittu
ppullum shilumbinakaan , podarikkanninaay
kullakkulirakkudaindu neeraadaade
pallikki dattiyopaavaay ! nee nannaalaal
kallam tavir ndu kalandelo rembaavaay ॥

14- paashuram
ujjhngal pulaikkadai tottattu vaaviyul
sejjhngaluneer vaay negili ndaambal vaay koombinakaan
sejjhngalpodikkoorai ven pal tavattavar
tajjhngal tirukkoyil shajjhngiduvaan poginraar
ejjhngalai munna meluppuvaan vaay peshum
najjhngaa yelundiraay naanaadaay naavudai yaay
shajjhngodu shakkara mendum tadakkaiyan
pajjhngayakkannaanai ppaadelo rembaavaay ॥

15- paashuram
elle yilamgiliye ! yinnamuramgudiyo?
shillenralai yenmin? najjhngaimeer, podaruginren
vallai un katturaigal pandeyun vaayaridum
valleergal neejjhngale, naanedaa naayuduga
ollainee podaay, unakkenna verridaiyai ?
ellaarum phondaaro? phondaar, phondennikkol
vallaanai konraanai maattaarai maattalikka
vallaanai maayanai ppaadelo rembaavaay ॥

16- paashuram
naayaganaay ninra nandagopanudaiya
koyil kaappaane ! kodittonrum torana
vaashal kaappaane ! manikkadavam taal tiravaay
aayar shirumiyaromukku arai parai
maayan manivannan nennelevaay ner ndaan
toyomaay vandom tuyilelappaaduvaan
vaayaal munnamunnam maattaade ammaa! nee
nesha nilaikkadavam neekkelo rembaavaay ॥

17- paashuram
ambarame, tanneere shore aram seyyum
emberumaan ! nandagopaalaa! elundiraay,
kombanaarkellaam kolunde ! kulavilakke
emberumaatti! yashodaay! arivuraay!
ambara moodarritojjhngi yulagalanda
umbar komaane ! urajjhngaadelundiraay
sem porkala ladichchelvaa ! baladevaa !
umbiyum neeyu murajjhngelo rembaavaay ॥

18- paashuram
undu madakalitta! nodaada tolvaliyan
nanda gopaalan marumagale ! nappinnaay !
kandam kamalum kulalee ! kadai tiravaay
vandejjhngam koli alaittanakaan maadavi
ppandal mel pal kaal kuyili najjhngal koovinagaan
pandaar virali ! un maittunan perpaada
chendaamaraikkaiyaal sheeraar valai yolippa
vandu tiruvaay magilimdelo rembaavaay ॥

19- paashuram
kuttu vilakkeriya kkottukkaal kattil mel
mettenra panchashayanattin meleri
kottalar poojjhngalal nappinnai komgaimel
vaittukkidanda malar maarpaa ! vaay tiravaay
mettadajjhnkanninaay nee yunmanaalanai
ettanaipodum tuyilela ottaay kaan
yettanai yelum pirivaatra gillaayaal
tattuva manruttagavelo rembaavaay ॥

20- paashuram
muppattu moovar amararku mun senru
kappam tavirkum kaliye tuyilelaay
seppamudaiyaay tiraludaiyaay ! setraarku
veppam kodukkum vimalaa tuyilelaay
seppanna menmulaichchevvaay chchiru marumgul
nappinnai namgaay ! tiruve ! tuyilelaay
ukkamum tattoliyum tandun manaalanai
ippode yemmai neeraattele rembaavaay ॥

21- paashuram
etrakalamga lediripomgi meedalippa
maatraade paal soriyum vallal perum pashukkal
aatra ppadaittaan magane ! yarivuraay
ootramudai yaay ! periyaay ! ulaginil
totramaay ninra shudare ! tuyilelaay
maatraarunakku valitulaindu un vaa sharkan
aatraadu vandu unnadi paniyu maappole
potriyaam vandom pugal ndu elorembaavaay ॥

22- paashuram
amgan maajjhnaalattarashar abhimaana
bajjhngamaay nandu nin pallikkattil keele
shajjhngamirupaar pol vandutalai ppey dom
kimginivaay chcheyada taamarappooppole
semjjhngan shirichchiride yemmel viliyaavo
timgalu maadittiyanu melundaarpol
ajjhngannirandum komdu ejjhngal mel nokkudiyel
ejjhngal mel chaaba milandelo rembaavaay ॥

23- paashuram
maarimalai mulanjil mannikkidandurangam
sheeriya shingarivittuttee vilittu
verimayir ponga veppaadum per ndudari
moori nimir ndu mulangippurappattu
podarumaapole, nee poovaippoovannaa ! un
koyil ninringane phondaruli koppudaiya
sheeriya shingaapanattirundu yaam vanda
kaariyamaaraay ndarulelo rembaavaay ॥

24- paashuram
anrivvulaga malandaay! aadipotri
chchenranguttennilangaisettaay! tiral potri
ponrachchegada mudaittaay ! pugal potri
kanru kunilaa verindaay ! kalal potri
kunrukudaiyaa veduttaay ! gunam potri
venru pagaikkedukkum nin kaiyil vel potri
enrenrun shevagame yettipparai kolvaan
inriyaam vandom irangelo rembaavaay ॥

25- paashuram
orutti maganaay pirandu oriravil
orutti maganaay olittu valara,
tarakkilaa naagittaan teenguninainda
karuttaippillaikanjan vayitril
neruppenna ninra nedumaale ! yunnai
aruttittu vandom , parai tarutiyaagil
tirurrakka selvamum shevagamum yaampaadi
varuttamum teer ndu magilindu elo rembaavaay ॥

26- paashuram
maale ! manivannaa ! maargali neeraaduvaan
melaiyaar sey vanagal venduvana kettiyel
naalattai yellaam nadunga muralvana
paalanna vannattu un paanjashanniyame
polvana shangangal, poy ppaadudai yanave
shaala pperum paraiye, pallaandishaippaare
kolavilakke, kodiye, vidaame
aalinilaiyaay ! arulelo rembaavaay ॥

27- paashuram
koodaarai vellum sheer govindaa ! undannai
ppaadipparai konduyaam perrisemmaanam
naadupugalum parishinaal nanraaga
chchoodagame tol valaiye,tode seppoove,
paadagame,yenranaiya pal kalanum yaamanivom,
aadai yuduppom, adan pinne paal shorri
mooda ney pey du mulangaivalivaara
koodi yirundu kulir ndelorembaavaay ॥

28- paashuram
ka ravaigal pin senru kkaanam sher ndunbom,
arivonru millaada vaay kkulattu undannai
ppiravi pe rrindanai punniyam naamudaiyom
ku raivonru millaada govindaa !undannodu
uravel namakki ngolikka voliyaadu
ariyaada pillaigalom, anbinaal undannai
chirriperalaittanavum sheeri yarulaade
iraivaa nee taaraay paraiyelo rembaavaay ॥

29-paashuram
shittam shirrikaale vandunnai chchevittu, un
ppottaamarai yadiye ppottum porul kelaay
pettammey ttunnam kalattil pirandanee
kutteva lemgalai kkollamal pogaadu
ittai parai kolvaa nanrukaan govindaa !
ettaikkumelelu piravikkum, undanno
duttome yaavomunakke naamaal sey vom
muttina nkaamamgal maattelo rembaavaay ॥

30- paashuram
vanga kkadal kadainda maadavanai keshavanai
tingal tirumugattu chcheyilai yaar sennirainji
angapparai konduvaattai, anipuduvai
paingamala ttandairiyal pattar piraan kodai sonna
shangattamil maalai muppadum tappaame
ingapparishurai ppaareerarandu maalvaraittol
se ngan tirumugattu chchelvattirumaalaal
engam tiruvarul pettinburuva rembaavaay ॥

shree aamdaal tiruvadigale sharanam ॥

svasti ॥

********

Languages

Leave a Comment