[તિરુપ્પાવૈ] ᐈ Tiruppavai In Gujarati Pdf

Tiruppavai Lyrics In Gujarati

1. પાશુરમ્
માર્ગળિ ત્તિજ્ઞ્ગલ્ મદિ નિરૈંદ નન્નાળાલ્
નીરાડ પ્પોદુવીર્, પોદુમિનો નેરિલૈયીર્
શીર્ મલ્ગુમ્ આય્ પ્પાડિ Sએલ્વચ્ચિરુ મીર્ કાળ્
કૂર્વેલ્ કોડુંદોળિલન્ નંદગોપન્ કુમરન્
એરાર્ ંદ કણ્ણિ યશોદૈ યિળંશિંગમ્
કાર્મેનિચ્ચજ્ઞ્ગણ્ કદિર્મદિયં બોલ્ મુગત્તાન્
નારાયણને નમક્કે પરૈતરુવાન્
પારોર્ પુગળપ્પડિંદેલો રેંબાવાય્ ॥

2. પાશુરમ્
વૈયત્તુ વાળ્વીર્ગાળ્ નામુમ્ નંબાવૈક્કુ
ચ્ચેય્યુમ્ કિરિશૈગળ્ કેળીરો પાર્કડલુળ્
પૈ યત્તુ યિન્ર પરમનડિપાડિ
નેય્યુણ્ણોમ્ પાલુણ્ણોમ્ નાટ્કાલે નીરાડિ
મૈયિટ્ટેળુદોમ્ મલરિટ્ટુ નામુડિયોમ્
Sએય્યાદન Sએય્યોમ્ તીક્કુરળૈ ચ્ચેન્રોદોમ્
ઐય્યમુમ્ પિચ્ચૈયુમ્ આંદનૈયુમ્ કૈકાટ્ટિ
ઉય્યુ મારેણ્ણિ યુગંદેલો રેંબાવાય્ ॥

3. પાશુરમ્
ઓંગિ યુલગળંદ ઉત્તમન્ પેર્પાડિ
નાંગળ્ નંબાવૈક્કુ ચ્ચાટ્રિ નીરાડિનાલ્
તીંગન્રિ નાડેલ્લામ્ તિંગળ્ મુમ્મારિ પેય્ દુ
ઓંગુ પેરુમ્ Sએન્નેલ્ ઊડુ કયલુગળ
પૂંગુવળૈ પોદિલ્ પોરિવંડુ કણ્પડુપ્પ
તેંગાદે પુક્કિરુંદુ શીર્ ત્તમુલૈ પટ્રિ
વાંગક્કુડમ્ નિરૈક્કુમ્ વળ્ળલ્ પેરુંબશુક્કળ્
નીંગાદSએલ્વમ્ નિરૈંદેલો રેંબાવાય્ ॥

4. પાશુરમ્
આળિમળૈક્કણ્ણા ! ઓન્રુ નીકૈ કરવેલ્
આળિયુળ્ પુક્કુ મુગુંદુ કોડાર્તેરિ
ઊળિમુદલ્વ નુરુવંપોલ્ મેયિકરુત્તુ
પાળિયંદોળુડૈ પર્પનાબન્ કૈયિલ્
આળિપોળ્ મિન્નિ, વલંબુરિ પોલ્ નિન્રદિરિંદુ
તાળાદે શાર્ જ્ઞ્ગમુદૈત્ત શરમળૈપોલ્
વાળવુલગિનિલ્ પેય્ દિડાય્ નાંગળુમ્
માર્ગળિ નીરાડ મગિળિંદેલો રેંબાવાય્ ॥

5. પાશુરમ્
માયનૈ મન્નુ, વડમદુરૈ મૈંદનૈ
ત્તૂય પેરુનીર્ યમુનૈ ત્તુરૈવનૈ
આયર્ કુલત્તિનિલ્ તોન્રુમ્ મણિ વિળક્કૈ
ત્તાયૈક્કુડલ્ વિળક્કમ્ Sએય્દ દામોદરનૈ
તૂયોમાય્ વંદુનામ્ તૂમલર્ તૂવિત્તોળુદુ
વાયિનાલ્ પાડિ, મનત્તિનલ્ શિંદિક્ક
પોયપિળ્ળૈયુમ્ પ્પુગુદરુવા નિન્રનવુમ્
તીયિનિલ્ તૂશાગું Sએપ્પેલો રેંબાવાય્ ॥

6. પાશુરમ્
પુળ્ળુમ્ શિલુંબિનકાણ્ પુળ્ળરય્યન્ કોયિલિલ્
વેળ્ળૈ વિળિશંગિન્ પેરરવમ્ કેટ્ટિ લૈયો
પિળ્ળા યેળુંદિ રાય્ પેય્ મુલૈ નંજુંડુ
કળ્ળચ્ચગડં કલક્કળિય ક્કાલોચ્ચિ
વેળ્ળત્તરવિલ્ તુયિલ મર્ ંદ વિત્તિનૈ
ઉળ્ળત્તુ ક્કોંડુ મુનિવર્ગળુમ્ યોગિગળુમ્
મેળ્ળ વેળુંદુ આરિયન્ર પેરરવમ્
ઉળ્ળમ્ પુગુંદુ કુળિર્ ંદેલો રેંબાવાય્ ॥

7. પાશુરમ્
કીશુ કીSએન્રેજ્ઞ્ગુમાનૈ ચાત્તકલંદુ !
પેશિન પેચ્ચરવમ્ કેટ્ટિલૈયો ! પેય્ પ્પેણ્ણે !
કાશુમ્ પિરપ્પુમ્ કલગલપ્પક્કૈ પેર્તુ
વાશ નરુજ્ઞ્ગુળ લાયિચ્ચિયર્ મત્તિનાલ્
ઓશૈ પડુત્ત તયિર રવમ્ કેટ્ટિલૈયો
નાયકપ્પેણ્ણિળ્ળાય્ ! નારાયણન્ મૂર્તિ
કેશાવનૈ પ્પાડવુમ્ નીકેટ્ટે કિડત્તિયો
તેશ મુડૈયાય્ ! તિર વેલો રેંબાવાય્ ॥

8. પાશુરમ્
કીળ્ વાનમ્ વેળ્ળેન્રુ એરુમૈ શિરુવીડુ
મેય્ વાન્ પરંદનકાણ્ મિક્કુળ્ળ પિળ્ળૈગળુમ્
પોવાન્ પોગિન્રારૈ પોગામલ્ કાત્તુન્નૈ
કૂવુવાન્ વંદુ નિન્રોમ્ કોદુકલમુડૈય
પાવાય્ ! એળુંદિરાય્ પાડિપ્પરૈકોંડુ
માવાય્ ! પિળંદાનૈ મલ્લરૈ માટ્ટિય
દેવાદિદેવનૈ ચ્ચેન્રુનામ્ શેવિત્તાલ્
આવાવેન્રા રાય્ ંદરુળેલો રેંબાવાય્ ॥

9. પાશુરમ્
તૂમણિ માડત્તુચ્ચુટ્રુમ્ વિળક્કેરિય
ધૂપમ્ કમળ ત્તુયિલણૈ મેલ્ કણ્ વળરુમ્
મામાન્ મગળે ! મણિક્કદવમ્ તાળ્ તિરવાય્
મામીર્! અવળૈ યેળુપ્પીરો ઉન્ મગળ્ દાન્
ઊમૈયો ? અન્રિચ્ચેવિડો ? અનંદલો
એ મપ્પેરુંદુયિલ્ મંદિરપ્પટ્ટાળો ?
મામાયન્ માધવન્ વૈકુંદન્ એન્રેન્રુ
નામમ્ પલવુમ્ નવિન્રેલો રેંબાવાય્ ॥

10. પાશુરમ્
નોટ્રુચ્ચુવર્કમ્ પુહિગિન્રવમ્મનાય્
માટ્રમુમ્ તારારો વાશલ્ તિરવાદાર્
નાટ્રત્તુળાય્ મુડિ નારાયણન્ નમ્માલ્
પોટ્રપ્પરૈત્તરુમ્ પુણ્ણિયનાલ્,પણ્ણોરુનાળ્,
કૂટ્રત્તિન્ વાય્ વિળંદ કુંબકરુણનુમ્
તોટ્રુ મુનક્કે પેરુંદુયિલ્ તાન્ તંદાનો ?
આટ્રવનંદલુડૈ યા યરુંગલમે
તેટ્રમાય્ વંદુ તિરવેલો રેંબાવાય્ ॥

11. પાશુરમ્
કટ્રુક્ક ઱ વૈક્કણંગળ્ પલક ઱ંદુ
શટ્રાર્ તિ ઱લળિયચ્ચેન્રુ Sએરુચ્ચેય્યુમ્
કુટ્રમોન્રિલ્લાદ કોવલર્તમ્ પોર્કોડિયે
પુટ્રરવલ્ ગુલ્ પુનમયિલે પોદરાય્
શુટ્રત્તુતોળિમા રેલ્લારુમ્ વંદુનિન્
મુટ્રમ્ પુહુંદુ મુગિલ્વણ્ણન્ પેર્પાડ
શિટ્રાદે પેશાદે Sએલ્વપ્પેણ્ણાટ્ટિ ! ની
એટ્રુક્કુ રંગમ્ પોરુળેલો રેંબાવાય્ ॥

12. પાશુરમ્
કનૈત્તિળં કટ્રેરુમૈ કન્રુક્કિરંગિ
નિનૈત્તુમુલૈ વળિયે નિન્રુપાલ્ શોર,
નનૈત્તિલમ્ શેરાક્કુમ્ નર્ ચેલ્વન્ તંગાય્
પનિત્તેલૈ વીળ નિન્ વાશલ્ કડૈપટ્રિ
શિનત્તિનાલ્ તેન્નિલજ્ઞ્ગૈક્કોમાનૈચેટ્ર
મનત્તુક્કિનિયાનૈ પ્પાડવુમ્ નીવાય્ તિ઱વાય્
ઇનિત્ત નેળુંદિરાય્ ઈદેન્ન પેરુ઱ક્કમ્
અનૈત્તિલ્લત્તારુ મ઱િંદેલો રેંબાવાય્ ॥

13. પાશુરમ્
પુળ્ળિન્ વાય્ કીંડાનૈ પોલ્લાવરક્કનૈ
ક્કિળ્ળિ ક્કળૈંદાનૈ ક્કીર્તિમૈ પાડિપ્પોય્
પ્પિળ્ળૈગળેલ્લારુમ્ પાવૈક્કળમ્ બુક્કાર્
વેળ્ળિ યેળુંદુ વિયાળ મુ઱જ્ઞ્ગિત્તુ
પ્પુળ્ળુમ્ શિલુંબિનકાણ્ , પોદરિક્કણ્ણિનાય્
કુળ્ળક્કુળિરક્કુડૈંદુ નીરાડાદે
પળ્ળિક્કિ ડત્તિયોપાવાય્ ! ની નન્નાળાલ્
કળ્ળમ્ તવિર્ ંદુ કલંદેલો રેંબાવાય્ ॥

14. પાશુરમ્
ઉજ્ઞ્ગલ્ પુળૈક્કડૈ તોટ્ટત્તુ વાવિયુલ્
Sએજ્ઞ્ગળુનીર્ વાય્ નેગિલિ ંદાંબલ્ વાય્ કૂંબિનકાણ્
Sએજ્ઞ્ગલ્પોડિક્કૂરૈ વેણ્ પલ્ તવત્તવર્
તજ્ઞ્ગલ્ તિરુક્કોયિલ્ શજ્ઞ્ગિડુવાન્ પોગિન્રાર્
એજ્ઞ્ગલૈ મુન્ન મેળુપ્પુવાન્ વાય્ પેશુમ્
નજ્ઞ્ગા યેલુંદિરાય્ નાણાદાય્ નાવુડૈ યાય્
શજ્ઞ્ગોડુ શક્કર મેંદુમ્ તડક્કૈયન્
પજ્ઞ્ગયક્કણ્ણાનૈ પ્પાડેલો રેંબાવાય્ ॥

15. પાશુરમ્
એલ્લે યિલંગિળિયે ! યિન્નમુરંગુડિયો?
શિલ્લેન્રળૈ યેન્મિન્? નજ્ઞ્ગૈમીર્, પોદરુગિન્રેન્
વલ્લૈ ઉન્ કટ્ટુરૈગળ્ પંડેયુન્ વાય઱િદુમ્
વલ્લીર્ગળ્ નીજ્ઞ્ગળે, નાનેદા નાયુડુગ
ઓલ્લૈની પોદાય્, ઉનક્કેન્ન વેઋડૈયૈ ?
એલ્લારુમ્ ફોંદારો? ફોંદાર્, ફોંદેણ્ણિક્કોળ્
વલ્લાનૈ કોન્રાનૈ માત્તારૈ માત્તળિક્ક
વલ્લાનૈ માયનૈ પ્પાડેલો રેંબાવાય્ ॥

16. પાશુરમ્
નાયગનાય્ નિન્ર નંદગોપનુડૈય
કોયિલ્ કાપ્પાને ! કોડિત્તોન્રુમ્ તોરણ
વાશલ્ કાપ્પાને ! મણિક્કદવમ્ તાળ્ તિરવાય્
આયર્ શિરુમિયરોમુક્કુ અરૈ પરૈ
માયન્ મણિવણ્ણન્ નેન્નેલેવાય્ નેર્ ંદાન્
તોયોમાય્ વંદોમ્ તુયિલેળપ્પાડુવાન્
વાયાલ્ મુન્નમુન્નમ્ માત્તાદે અમ્મા! ની
નેશ નિલૈક્કદવમ્ નીક્કેલો રેંબાવાય્ ॥

17. પાશુરમ્
અંબરમે, તણ્ણીરે શો઱ે અ઱મ્ Sએય્યુમ્
એંબેરુમાન્ ! નંદગોપાલા! એળુંદિરાય્,
કોંબનાર્કેલ્લામ્ કોળુંદે ! કુલવિળક્કે
એંબેરુમાટ્ટિ! યશોદાય્! અ઱િવુરાય્!
અંબર મૂડઋતોજ્ઞ્ગિ યુલગલંદ
ઉંબર્ કોમાને ! ઉ઱જ્ઞ્ગાદેળુંદિરાય્
Sએમ્ પોર્કળ લડિચ્ચેલ્વા ! બલદેવા !
ઉંબિયુમ્ નીયુ મુ઱જ્ઞ્ગેલો રેંબાવાય્ ॥

18. પાશુરમ્
ઉંદુ મદકળિત્ત! નોડાદ તોળ્વલિયન્
નંદ ગોપાલન્ મરુમગળે ! નપ્પિન્નાય્ !
કંદમ્ કમળુમ્ કુળલી ! કડૈ તિરવાય્
વંદેજ્ઞ્ગમ્ કોળિ અળૈત્તનકાણ્ માદવિ
પ્પંદલ્ મેલ્ પલ્ કાલ્ કુયિલિ નજ્ઞ્ગલ્ કૂવિનગાણ્
પંદાર્ વિરલિ ! ઉન્ મૈત્તુનન્ પેર્પાડ
ચેંદામરૈક્કૈયાલ્ શીરાર્ વળૈ યોળિપ્પ
વંદુ તિરુવાય્ મગિળિંદેલો રેંબાવાય્ ॥

19. પાશુરમ્
કુત્તુ વિળક્કેરિય ક્કોટ્ટુક્કાલ્ કટ્ટિલ્ મેલ્
મેત્તેન્ર પંચશયનત્તિન્ મેલેરિ
કોત્તલર્ પૂજ્ઞ્ગળલ્ નપ્પિન્નૈ કોંગૈમેલ્
વૈત્તુક્કિડંદ મલર્ માર્પા ! વાય્ તિરવાય્
મેત્તડજ્ઞ્કણ્ણિનાય્ ની યુન્મણાલનૈ
એત્તનૈપોદુમ્ તુયિલેળ ઓટ્ટાય્ કાણ્
યેત્તનૈ યેલુમ્ પિરિવાટ્ર ગિલ્લાયાલ્
તત્તુવ મન્રુત્તગવેલો રેંબાવાય્ ॥

20. પાશુરમ્
મુપ્પત્તુ મૂવર્ અમરર્કુ મુન્ Sએન્રુ
કપ્પમ્ તવિર્કુમ્ કલિયે તુયિલેળાય્
Sએપ્પમુડૈયાય્ તિ઱લુડૈયાય્ ! Sએટ્રાર્કુ
વેપ્પમ્ કોડુક્કુમ્ વિમલા તુયિલેળાય્
Sએપ્પન્ન મેન્મુલૈચ્ચેવ્વાય્ ચ્ચિરુ મરુંગુલ્
નપ્પિન્નૈ નંગાય્ ! તિરુવે ! તુયિલેલાય્
ઉક્કમુમ્ તટ્ટોળિયુમ્ તંદુન્ મણાળનૈ
ઇપ્પોદે યેમ્મૈ નીરાટ્ટેલે રેંબાવાય્ ॥

21. પાશુરમ્
એટ્રકલંગ ળેદિરિપોંગિ મીદળિપ્પ
માટ્રાદે પાલ્ Sઓરિયુમ્ વળ્લલ્ પેરુમ્ પશુક્કલ્
આટ્ર પ્પડૈત્તાન્ મગને ! યરિવુરાય્
ઊટ્રમુડૈ યાય્ ! પેરિયાય્ ! ઉલગિનિલ્
તોટ્રમાય્ નિન્ર શુડરે ! તુયિલેળાય્
માટ્રારુનક્કુ વલિતુલૈંદુ ઉન્ વા શર્કણ્
આટ્રાદુ વંદુ ઉન્નડિ પણિયુ માપ્પોલે
પોટ્રિયામ્ વંદોમ્ પુગળ્ ંદુ એલોરેંબાવાય્ ॥

22. પાશુરમ્
અંગણ્ માજ્ઞાલત્તરશર્ અભિમાન
બજ્ઞ્ગમાય્ નંદુ નિન્ પળ્ળિક્કટ્ટિલ્ કીળે
શજ્ઞ્ગમિરુપાર્ પોલ્ વંદુતલૈ પ્પેય્ દોમ્
કિંગિણિવાય્ ચ્ચેયદ તામરપ્પૂપ્પોલે
Sએંજ્ઞ્ગણ્ શિરિચ્ચિરિદે યેમ્મેલ્ વિળિયાવો
તિંગળુ માદિત્તિયનુ મેળુંદાર્પોલ્
અજ્ઞ્ગણ્ણિરંડું કોંડુ એજ્ઞ્ગળ્ મેલ્ નોક્કુદિયેલ્
એજ્ઞ્ગળ્ મેલ્ ચાબ મિળંદેલો રેંબાવાય્ ॥

23. પાશુરમ્
મારિમલૈ મુળંજિલ્ મન્નિક્કિડંદુ઱ંગમ્
શીરિય શિંગરિવિત્તુત્તી વિળિત્તુ
વેરિમયિર્ પોંગ વેપ્પાડુમ્ પેર્ ંદુદરિ
મૂરિ નિમિર્ ંદુ મુળંગિપ્પુરપ્પટ્ટુ
પોદરુમાપોલે, ની પૂવૈપ્પૂવણ્ણા ! ઉન્
કોયિલ્ નિન્રિંગને ફોંદરુળિ કોપ્પુડૈય
શીરિય શિંગાપનત્તિરુંદુ યામ્ વંદ
કારિયમારાય્ ંદરુળેલો રેંબાવાય્ ॥

24. પાશુરમ્
અન્રિવ્વુલગ મળંદાય્! આડિપોટ્રિ
ચ્ચેન્રંગુત્તેન્નિલંગૈSએત્તાય્! તિ઱લ્ પોટ્રિ
પોન્રચ્ચેગડ મુદૈત્તાય્ ! પુગળ્ પોટ્રિ
કન્રુ કુણિલા વે઱િંદાય્ ! કળલ્ પોટ્રિ
કુન્રુકુડૈયા વેડુત્તાય્ ! ગુણમ્ પોટ્રિ
વેન્રુ પગૈક્કેડુક્કુમ્ નિન્ કૈયિલ્ વેલ્ પોટ્રિ
એન્રેન્રુન્ શેવગમે યેત્તિપ્પ઱ૈ કોળ્વાન્
ઇન્રિયામ્ વંદોમ્ ઇરંગેલો રેંબાવાય્ ॥

25. પાશુરમ્
ઓરુત્તિ મગનાય્ પિ઱ંદુ ઓરિરવિલ્
ઓરુત્તિ મગનાય્ ઓળિત્તુ વળર,
તરક્કિલા નાગિત્તાન્ તીંગુનિનૈંદ
કરુત્તૈપ્પિળ્ળૈકંજન્ વયિટ્રિલ્
નેરુપ્પેન્ન નિન્ર નેડુમાલે ! યુન્નૈ
અરુત્તિત્તુ વંદોમ્ , પ઱ૈ તરુતિયાગિલ્
તિરુર્રક્ક Sએલ્વમુમ્ શેવગમુમ્ યાંપાડિ
વરુત્તમુમ્ તીર્ ંદુ મગિળિંદુ એલો રેંબાવાય્ ॥

26. પાશુરમ્
માલે ! મણિવણ્ણા ! માર્ગળિ નીરાડુવાન્
મેલૈયાર્ Sએય્ વનગળ્ વેંડુવન કેટ્ટિયેલ્
ઞાલત્તૈ યેલ્લામ્ નડુંગ મુરલ્વન
પાલન્ન વણ્ણત્તુ ઉન્ પાંજશન્નિયમે
પોલ્વન શંગંગળ્, પોય્ પ્પાડુડૈ યનવે
શાલ પ્પેરુમ્ પ઱ૈયે, પલ્લાંડિશૈપ્પારે
કોલવિળક્કે, કોડિયે, વિદામે
આલિનિલૈયાય્ ! અરુળેલો રેંબાવાય્ ॥

27. પાશુરમ્
કૂડારૈ વેલ્લુમ્ શીર્ ગોવિંદા ! ઉંદન્નૈ
પ્પાડિપ્પ઱ૈ કોંડુયામ્ પેઋSએમ્માનમ્
નાડુપુગળુમ્ પરિશિનાલ્ નન્રાગ
ચ્ચૂડગમે તોળ્ વળૈયે,તોડે Sએપ્પૂવે,
પાડગમે,યેન્રનૈય પલ્ કલનુમ્ યામણિવોમ્,
આડૈ યુડુપ્પોમ્, અદન્ પિન્ને પાલ્ શોઋ
મૂડ નેય્ પેય્ દુ મુળંગૈવળિવાર
કૂડિ યિરુંદુ કુળિર્ ંદેલોરેંબાવાય્ ॥

28. પાશુરમ્
ક ઱વૈગળ્ પિન્ Sએન્રુ ક્કાનમ્ શેર્ ંદુણ્બોમ્,
અ઱િવોન્રુ મિલ્લાદ વાય્ ક્કુલત્તુ ઉંદન્નૈ
પ્પિ઱વિ પે ઋંદનૈ પુણ્ણિયમ્ નામુડૈયોમ્
કુ ઱ૈવોન્રુ મિલ્લાદ ગોવિંદા !ઉંદન્નોડુ
ઉ઱વેલ્ નમક્કિ ંગોળિક્ક વોળિયાદુ
અ઱િયાદ પિળ્ળૈગળોમ્, અન્બિનાલ્ ઉંદન્નૈ
ચિઋપેરળૈત્તનવુમ્ શી઱િ યરુળાદે
ઇ઱ૈવા ની તારાય્ પ઱ૈયેલો રેંબાવાય્ ॥

29.પાશુરં
શિત્તમ્ શિઋકાલે વંદુન્નૈ ચ્ચેવિત્તુ, ઉન્
પ્પોત્તામરૈ યડિયે પ્પોત્તુમ્ પોરુળ્ કેળાય્
પેત્તમ્મેય્ ત્તુણ્ણં કલત્તિલ્ પિ઱ંદની
કુત્તેવ લેંગળૈ ક્કોળ્ળમલ્ પોગાદુ
ઇત્તૈ પ઱ૈ કોળ્વા નન્રુકાણ્ ગોવિંદા !
એત્તૈક્કુમેળેળુ પિ઱વિક્કુમ્, ઉંદન્નો
ડુત્તોમે યાવોમુનક્કે નામાળ્ Sએય્ વોમ્
મુત્તિન ંકામંગળ્ માત્તેલો રેંબાવાય્ ॥

30. પાશુરમ્
વંગ ક્કડલ્ કડૈંદ માદવનૈ કેશવનૈ
તિંગળ્ તિરુમુગત્તુ ચ્ચેયિળૈ યાર્ Sએન્નિરૈંજિ
અંગપ્પરૈ કોંડુવાત્તૈ, અણિપુદુવૈ
પૈંગમલ ત્તંડૈરિયલ્ પટ્ટર્ પિરાન્ કોદૈ Sઓન્ન
શંગત્તમિળ્ માલૈ મુપ્પદુમ્ તપ્પામે
ઇંગપ્પરિશુરૈ પ્પારીરરંડુ માલ્વરૈત્તોળ્
Sએ ંગણ્ તિરુમુગત્તુ ચ્ચેલ્વત્તિરુમાલાલ્
એંગમ્ તિરુવરુળ્ પેત્તિન્બુરુવ રેંબાવાય્ ॥

શ્રી આંડાળ્ તિરુવડિગલે શરણં ॥

સ્વસ્તિ ॥

********

Languages

Leave a Comment