[திருப்பாவை] ᐈ Tiruppavai In Tamil Pdf

Tiruppavai Lyrics In Tamil

1. பாஶுரம்
மார்க3ல்தி3 த்திஜ்ஞ்க3ல் மதி3 நிரைன்த3 நன்னால்தா3ல்
நீராட3 ப்போது3வீர், போது3மினோ நேரிலையீர்
ஶீர் மல்கு3ம் ஆய் ப்பாடி3 Sஎல்வச்சிரு மீர் கால்த்3
கூர்வேல் கொடு3ன்தொ3ல்தி3லன் நன்த3கோ3பன் குமரன்
ஏரார் ந்த3 கண்ணி யஶோதை3 யில்த3ம்ஶிங்க3ம்
கார்மேனிச்சஜ்ஞ்க3ண் கதி3ர்மதி3யம் போ3ல் முக3த்தான்
நாராயணனே நமக்கே பரைதருவான்
பாரோர் புக3ல்த3ப்படி3ன்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

2. பாஶுரம்
வையத்து வால்த்3வீர்கா3ல்த்3 நாமும் நம்பா3வைக்கு
ச்செய்யும் கிரிஶைக3ல்த்3 கேல்தீ3ரோ பார்கட3லுல்த்3
பை யத்து யின்ர பரமனடி3பாடி3
நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி3
மையிட்டெல்து3தோ3ம் மலரிட்டு நாமுடி3யோம்
Sஎய்யாத3ன Sஎய்யோம் தீக்குரல்தை3 ச்சென்ரோதோ3ம்
ஐய்யமும் பிச்சையும் ஆன்த3னையும் கைகாட்டி
உய்யு மாரெண்ணி யுக3ன்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

3. பாஶுரம்
ஓங்கி3 யுலக3ல்த3ன்த3 உத்தமன் பேர்பாடி3
நாங்க3ல்த்3 நம்பா3வைக்கு ச்சாட்ரி நீராடி3னால்
தீங்க3ன்ரி நாடெ3ல்லாம் திங்க3ல்த்3 மும்மாரி பெய் து3
ஓங்கு3 பெரும் Sஎன்னெல் ஊடு3 கயலுக3ல்த3
பூங்கு3வல்தை3 போதி3ல் பொரிவண்டு3 கண்படு3ப்ப
தேங்கா3தே3 புக்கிருன்து3 ஶீர் த்தமுலை பட்ரி
வாங்க3க்குட3ம் நிரைக்கும் வல்த்3ல்த3ல் பெரும்ப3ஶுக்கல்த்3
நீங்கா3தS3எல்வம் நிரைன்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

4. பாஶுரம்
ஆல்தி3மல்தை3க்கண்ணா ! ஒன்ரு நீகை கரவேல்
ஆல்தி3யுல்த்3 புக்கு முகு3ன்து3 கொடா3ர்தேரி
ஊல்தி3முத3ல்வ நுருவம்போல் மெயிகருத்து
பால்தி3யன்தோ3ல்து3டை3 பர்பனாப3ன் கையில்
ஆல்தி3போல்த்3 மின்னி, வலம்பு3ரி போல் நின்ரதி3ரின்து3
தால்தா3தே3 ஶார் ஜ்ஞ்க3முதை3த்த ஶரமல்தை3போல்
வால்த3வுலகி3னில் பெய் தி3டா3ய் நாங்க3ல்து3ம்
மார்க3ல்தி3 நீராட3 மகி3ல்தி3ன்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

5. பாஶுரம்
மாயனை மன்னு, வட3மது3ரை மைன்த3னை
த்தூய பெருனீர் யமுனை த்துரைவனை
ஆயர் குலத்தினில் தோன்ரும் மணி வில்த3க்கை
த்தாயைக்குட3ல் வில்த3க்கம் Sஎய்த3 தா3மோத3ரனை
தூயோமாய் வன்து3னாம் தூமலர் தூவித்தொல்து3து3
வாயினால் பாடி3, மனத்தினல் ஶின்தி3க்க
போயபில்த்3ல்தை3யும் ப்புகு33ருவா நின்ரனவும்
தீயினில் தூஶாகு3ம் Sஎப்பேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

6. பாஶுரம்
புல்த்3ல்து3ம் ஶிலும்பி3னகாண் புல்த்3ல்த3ரய்யன் கோயிலில்
வெல்த்3ல்தை3 வில்தி3ஶங்கி3ன் பேரரவம் கேட்டி லையோ
பில்த்3ல்தா3 யெல்து3ன்தி3 ராய் பேய் முலை நஞ்ஜுண்டு3
கல்த்3ல்த3ச்சக33ம் கலக்கல்தி3ய க்காலோச்சி
வெல்த்3ல்த3த்தரவில் துயில மர் ந்த3 வித்தினை
உல்த்3ல்த3த்து க்கொண்டு3 முனிவர்க3ல்து3ம் யோகி33ல்து3ம்
மெல்த்3ல்த3 வெல்து3ன்து3 ஆரியன்ர பேரரவம்
உல்த்3ல்த3ம் புகு3ன்து3 குல்தி3ர் ந்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

7. பாஶுரம்
கீஶு கீSஎன்ரெஜ்ஞ்கு3மானை சாத்தகலன்து3 !
பேஶின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ ! பேய் ப்பெண்ணே !
காஶும் பிரப்பும் கலக3லப்பக்கை பேர்து
வாஶ நருஜ்ஞ்கு3ல்த3 லாயிச்சியர் மத்தினால்
ஓஶை படு3த்த தயிர ரவம் கேட்டிலையோ
நாயகப்பெண்ணில்த்3ல்தா3ய் ! நாராயணன் மூர்தி
கேஶாவனை ப்பாட3வும் நீகேட்டே கிட3த்தியோ
தேஶ முடை3யாய் ! திர வேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

8. பாஶுரம்
கீல்த்3 வானம் வெல்த்3ல்தெ3ன்ரு எருமை ஶிருவீடு3
மேய் வான் பரன்த3னகாண் மிக்குல்த்3ல்த3 பில்த்3ல்தை33ல்து3ம்
போவான் போகி3ன்ராரை போகா3மல் காத்துன்னை
கூவுவான் வன்து3 நின்ரோம் கோது3கலமுடை3
பாவாய் ! எல்து3ன்தி3ராய் பாடி3ப்பரைகொண்டு3
மாவாய் ! பில்த3ன்தா3னை மல்லரை மாட்டிய
தே3வாதி3தே3வனை ச்சென்ருனாம் ஶேவித்தால்
ஆவாவென்ரா ராய் ந்த3ருல்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

9. பாஶுரம்
தூமணி மாட3த்துச்சுட்ரும் வில்த3க்கெரிய
தூ4பம் கமல்த3 த்துயிலணை மேல் கண் வல்த3ரும்
மாமான் மக3ல்தே3 ! மணிக்கத3வம் தால்த்3 திரவாய்
மாமீர்! அவல்தை3 யெல்து3ப்பீரோ உன் மக3ல்த்3 தா3ன்
ஊமையோ ? அன்ரிச்செவிடோ3 ? அனந்த3லோ
ஏ மப்பெருன்து3யில் மன்தி3ரப்பட்டால்தோ3 ?
மாமாயன் மாத4வன் வைகுன்த3ன் என்ரென்ரு
நாமம் பலவும் நவின்ரேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

1௦. பாஶுரம்
நோட்ருச்சுவர்கம் புஹிகி3ன்ரவம்மனாய்
மாட்ரமும் தாராரோ வாஶல் திரவாதா3ர்
நாட்ரத்துல்தா3ய் முடி3 நாராயணன் நம்மால்
போட்ரப்பரைத்தரும் புண்ணியனால்,பண்ணொருனால்த்3,
கூட்ரத்தின் வாய் வில்த3ன்த3 கும்ப3கருணனும்
தோட்ரு முனக்கே பெருன்து3யில் தான் தன்தா3னோ ?
ஆட்ரவனந்த3லுடை3 யா யருங்க3லமே
தேட்ரமாய் வன்து3 திரவேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

11. பாஶுரம்
கட்ருக்க ற வைக்கணங்க3ல்த்3 பலக றன்து3
ஶட்ரார் தி றலல்தி3யச்சென்ரு Sஎருச்செய்யும்
குட்ரமொன்ரில்லாத3 கோவலர்தம் பொர்கொடி3யே
புட்ரரவல் கு3ல் புனமயிலே போத3ராய்
ஶுட்ரத்துதோல்தி3மா ரெல்லாரும் வன்து3னின்
முட்ரம் புஹுன்து3 முகி3ல்வண்ணன் பேர்பாட3
ஶிட்ராதே3 பேஶாதே3 Sஎல்வப்பெண்ணாட்டி ! நீ
எட்ருக்கு ரங்க3ம் பொருல்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

12. பாஶுரம்
கனைத்தில்த3ம் கட்ரெருமை கன்ருக்கிரங்கி3
நினைத்துமுலை வல்தி3யே நின்ருபால் ஶோர,
நனைத்திலம் ஶேராக்கும் நர் செல்வன் தங்கா3ய்
பனித்தெலை வீல்த3 நின் வாஶல் கடை3பட்ரி
ஶினத்தினால் தென்னிலஜ்ஞ்கை3க்கோமானைசெட்ர
மனத்துக்கினியானை ப்பாட3வும் நீவாய் திறவாய்
இனித்த நெல்து3ன்தி3ராய் ஈதெ3ன்ன பேருறக்கம்
அனைத்தில்லத்தாரு மறின்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

13. பாஶுரம்
புல்த்3ல்தி3ன் வாய் கீண்டா3னை பொல்லாவரக்கனை
க்கில்த்3ல்தி3 க்கல்தை3ன்தா3னை க்கீர்திமை பாடி3ப்போய்
ப்பில்த்3ல்தை33ல்தெ3ல்லாரும் பாவைக்கல்த3ம் பு3க்கார்
வெல்த்3ல்தி3 யெல்து3ன்து3 வியால்த3 முறஜ்ஞ்கி3த்து
ப்புல்த்3ல்து3ம் ஶிலும்பி3னகாண் , போத3ரிக்கண்ணினாய்
குல்த்3ல்த3க்குல்தி3ரக்குடை3ன்து3 நீராடா3தே3
பல்த்3ல்தி3க்கி ட3த்தியோபாவாய் ! நீ நன்னால்தா3ல்
கல்த்3ல்த3ம் தவிர் ந்து3 கலன்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

14. பாஶுரம்
உஜ்ஞ்க3ல் புல்தை3க்கடை3 தோட்டத்து வாவியுல்
Sஎஜ்ஞ்க3ல்து3னீர் வாய் நெகி3லி ந்தா3ம்ப3ல் வாய் கூம்பி3னகாண்
Sஎஜ்ஞ்க3ல்பொடி3க்கூரை வெண் பல் தவத்தவர்
தஜ்ஞ்க3ல் திருக்கோயில் ஶஜ்ஞ்கி3டு3வான் போகி3ன்ரார்
எஜ்ஞ்க3லை முன்ன மெல்து3ப்புவான் வாய் பேஶும்
நஜ்ஞ்கா3 யெலுன்தி3ராய் நாணாதா3ய் நாவுடை3 யாய்
ஶஜ்ஞ்கொ3டு3 ஶக்கர மேன்து3ம் தட3க்கையன்
பஜ்ஞ்க3யக்கண்ணானை ப்பாடே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

15. பாஶுரம்
எல்லே யிலங்கி3ல்தி3யே ! யின்னமுரங்கு3டி3யோ?
ஶில்லென்ரல்தை3 யேன்மின்? நஜ்ஞ்கை3மீர், போத3ருகி3ன்ரேன்
வல்லை உன் கட்டுரைக3ல்த்3 பண்டே3யுன் வாயறிது3ம்
வல்லீர்க3ல்த்3 நீஜ்ஞ்க3ல்தே3, நானேதா3 நாயுடு33
ஒல்லைனீ போதா3ய், உனக்கென்ன வேருடை3யை ?
எல்லாரும் போ2ன்தா3ரோ? போ2ன்தா3ர், போ2ன்தெ3ண்ணிக்கொல்த்3
வல்லானை கொன்ரானை மாத்தாரை மாத்தல்தி3க்க
வல்லானை மாயனை ப்பாடே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

16. பாஶுரம்
நாயக3னாய் நின்ர நன்த3கோ3பனுடை3
கோயில் காப்பானே ! கொடி3த்தோன்ரும் தோரண
வாஶல் காப்பானே ! மணிக்கத3வம் தால்த்3 திரவாய்
ஆயர் ஶிருமியரோமுக்கு அரை பரை
மாயன் மணிவண்ணன் நென்னெலேவாய் நேர் ந்தா3ன்
தோயோமாய் வன்தோ3ம் துயிலெல்த3ப்பாடு3வான்
வாயால் முன்னமுன்னம் மாத்தாதே3 அம்மா! நீ
நேஶ நிலைக்கத3வம் நீக்கேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

17. பாஶுரம்
அம்ப3ரமே, தண்ணீரே ஶோறே அறம் Sஎய்யும்
எம்பெ3ருமான் ! நன்த3கோ3பாலா! எல்து3ன்தி3ராய்,
கொம்ப3னார்கெல்லாம் கொல்து3ன்தே3 ! குலவில்த3க்கே
எம்பெ3ருமாட்டி! யஶோதா3ய்! அறிவுராய்!
அம்ப3ர மூட3ருதோஜ்ஞ்கி3 யுலக3லன்த3
உம்ப3ர் கோமானே ! உறஜ்ஞ்கா3தெ3ல்து3ன்தி3ராய்
Sஎம் பொர்கல்த3 லடி3ச்செல்வா ! ப3லதே3வா !
உம்பி3யும் நீயு முறஜ்ஞ்கே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

18. பாஶுரம்
உன்து3 மத3கல்தி3த்த! நோடா33 தோல்த்3வலியன்
நன்த3 கோ3பாலன் மருமக3ல்தே3 ! நப்பின்னாய் !
கன்த3ம் கமல்து3ம் குல்த3லீ ! கடை3 திரவாய்
வன்தெ3ஜ்ஞ்க3ம் கோல்தி3 அல்தை3த்தனகாண் மாத3வி
ப்பன்த3ல் மேல் பல் கால் குயிலி நஜ்ஞ்க3ல் கூவினகா3ண்
பன்தா3ர் விரலி ! உன் மைத்துனந் பேர்பாட3
சென்தா3மரைக்கையால் ஶீரார் வல்தை3 யொல்தி3ப்ப
வன்து3 திருவாய் மகி3ல்தி3ன்தே3லொ ரெம்பா3வாய் ॥

19. பாஶுரம்
குத்து வில்த3க்கெரிய க்கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல்
மெத்தென்ர பஞ்சஶயனத்தின் மேலேரி
கொத்தலர் பூஜ்ஞ்க3ல்த3ல் நப்பின்னை கொங்கை3மேல்
வைத்துக்கிட3ன்த3 மலர் மார்பா ! வாய் திரவாய்
மெத்தடஜ3்ஞ்கண்ணினாய் நீ யுன்மணாலனை
எத்தனைபோது3ம் துயிலெல்த3 ஒட்டாய் காண்
யெத்தனை யேலும் பிரிவாட்ர கி3ல்லாயால்
தத்துவ மன்ருத்தக3வேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

2௦. பாஶுரம்
முப்பத்து மூவர் அமரர்கு முன் Sஎன்ரு
கப்பம் தவிர்கும் கலியே துயிலெல்தா3ய்
Sஎப்பமுடை3யாய் திறலுடை3யாய் ! Sஎட்ரார்கு
வெப்பம் கொடு3க்கும் விமலா துயிலெல்தா3ய்
Sஎப்பன்ன மென்முலைச்செவ்வாய் ச்சிரு மருங்கு3ல்
நப்பின்னை நங்கா3ய் ! திருவே ! துயிலெலாய்
உக்கமும் தட்டொல்தி3யும் தன்து3ன் மணால்த3னை
இப்போதே3 யெம்மை நீராட்டேலே ரெம்பா3வாய் ॥

21. பாஶுரம்
ஏட்ரகலங்க3 ல்தெ3தி3ரிபொங்கி3 மீத3ல்தி3ப்ப
மாட்ராதே3 பால் Sஒரியும் வல்த்3லல் பெரும் பஶுக்கல்
ஆட்ர ப்படை3த்தான் மக3னே ! யரிவுராய்
ஊட்ரமுடை3 யாய் ! பெரியாய் ! உலகி3னில்
தோட்ரமாய் நின்ர ஶுட3ரே ! துயிலெல்தா3ய்
மாட்ராருனக்கு வலிதுலைன்து3 உன் வா ஶர்கண்
ஆட்ராது3 வன்து3 உன்னடி3 பணியு மாப்போலே
போட்ரியாம் வன்தோ3ம் புக3ல்த்3 ந்து3 ஏலோரெம்பா3வாய் ॥

22. பாஶுரம்
அங்க3ண் மாஜ்ஞாலத்தரஶர் அபி4மான
பஜ3்ஞ்க3மாய் நன்து3 நின் பல்த்3ல்தி3க்கட்டில் கீல்தே3
ஶஜ்ஞ்க3மிருபார் போல் வன்து3தலை ப்பெய் தோ3ம்
கிங்கி3ணிவாய் ச்செயத3 தாமரப்பூப்போலே
Sஎஞ்ஜ்ஞ்க3ண் ஶிரிச்சிரிதே3 யேம்மேல் வில்தி3யாவோ
திங்க3ல்து3 மாதி3த்தியனு மெல்து3ன்தா3ர்போல்
அஜ்ஞ்க3ண்ணிரண்டு3ம் கொண்டு3 எஜ்ஞ்க3ல்த்3 மேல் நோக்குதி3யேல்
எஜ்ஞ்க3ல்த்3 மேல் சாப3 மில்த3ன்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

23. பாஶுரம்
மாரிமலை முல்த3ஞ்ஜில் மன்னிக்கிட3ன்து3றங்க3ம்
ஶீரிய ஶிங்க3ரிவித்துத்தீ வில்தி3த்து
வேரிமயிர் பொங்க3 வெப்பாடு3ம் பேர் ந்து33ரி
மூரி நிமிர் ந்து3 முல்த3ங்கி3ப்புரப்பட்டு
போத3ருமாபோலே, நீ பூவைப்பூவண்ணா ! உன்
கோயில் நின்ரிங்க3னே போ2ன்த3ருல்தி3 கோப்புடை3
ஶீரிய ஶிங்கா3பனத்திருன்து3 யாம் வன்த3
காரியமாராய் ந்த3ருல்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

24. பாஶுரம்
அன்ரிவ்வுலக3 மல்த3ன்தா3ய்! ஆடி3போட்ரி
ச்சென்ரங்கு3த்தென்னிலங்கை3Sஎத்தாய்! திறல் போட்ரி
பொன்ரச்செக33 முதை3த்தாய் ! புக3ல்த்3 போட்ரி
கன்ரு குணிலா வெறின்தா3ய் ! கல்த3ல் போட்ரி
குன்ருகுடை3யா வெடு3த்தாய் ! கு3ணம் போட்ரி
வென்ரு பகை3க்கெடு3க்கும் நின் கையில் வேல் போட்ரி
ஏன்ரென்ருன் ஶேவக3மே யேத்திப்பறை கொல்த்3வான்
இன்ரியாம் வன்தோ3ம் இரங்கே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

25. பாஶுரம்
ஒருத்தி மக3னாய் பிறன்து3 ஓரிரவில்
ஒருத்தி மக3னாய் ஒல்தி3த்து வல்த3ர,
தரக்கிலா நாகி3த்தான் தீங்கு3னினைன்த3
கருத்தைப்பில்த்3ல்தை3கஞ்ஜன் வயிட்ரில்
நெருப்பென்ன நின்ர நெடு3மாலே ! யுன்னை
அருத்தித்து வன்தோ3ம் , பறை தருதியாகி3ல்
திருர்ரக்க Sஎல்வமும் ஶேவக3மும் யாம்பாடி3
வருத்தமும் தீர் ந்து3 மகி3ல்தி3ன்து3 ஏலோ ரெம்பா3வாய் ॥

26. பாஶுரம்
மாலே ! மணிவண்ணா ! மார்க3ல்தி3 நீராடு3வான்
மேலையார் Sஎய் வனக3ல்த்3 வேண்டு3வன கேட்டியேல்
ஞாலத்தை யெல்லாம் நடு3ங்க3 முரல்வன
பாலன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்ஜஶன்னியமே
போல்வன ஶங்க3ங்க3ல்த்3, போய் ப்பாடு3டை3 யனவே
ஶால ப்பெரும் பறையே, பல்லாண்டி3ஶைப்பாரே
கோலவில்த3க்கே, கொடி3யே, விதா3மே
ஆலினிலையாய் ! அருல்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

27. பாஶுரம்
கூடா3ரை வெல்லும் ஶீர் கோ3வின்தா3 ! உன்த3ன்னை
ப்பாடி3ப்பறை கொண்டு3யாம் பெருSஎம்மானம்
நாடு3புக3ல்து3ம் பரிஶினால் நன்ராக3
ச்சூட33மே தோல்த்3 வல்தை3யே,தோடே3 Sஎப்பூவே,
பாட33மே,யென்ரனைய பல் கலனும் யாமணிவோம்,
ஆடை3 யுடு3ப்போம், அத3ன் பின்னே பால் ஶோரு
மூட3 நெய் பெய் து3 முல்த3ங்கை3வல்தி3வார
கூடி3 யிருன்து3 குல்தி3ர் ந்தே3லோரெம்பா3வாய் ॥

28. பாஶுரம்
க றவைக3ல்த்3 பின் Sஎன்ரு க்கானம் ஶேர் ந்து3ண்போ3ம்,
அறிவொன்ரு மில்லாத3 வாய் க்குலத்து உன்த3ன்னை
ப்பிறவி பெ ருன்த3னை புண்ணியம் நாமுடை3யோம்
கு றைவொன்ரு மில்லாத3 கோ3வின்தா3 !உன்த3ன்னோடு3
உறவேல் நமக்கி ங்கொ3ல்தி3க்க வொல்தி3யாது3
அறியாத3 பில்த்3ல்தை33ல்தோ3ம், அன்பி3னால் உன்த3ன்னை
சிருபேரல்தை3த்தனவும் ஶீறி யருல்தா3தே3
இறைவா நீ தாராய் பறையேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

29.பாஶுரம்
ஶித்தம் ஶிருகாலே வன்து3ன்னை ச்சேவித்து, உன்
ப்பொத்தாமரை யடி3யே ப்போத்தும் போருல்த்3 கேல்தா3ய்
பெத்தம்மேய் த்துண்ணம் கலத்தில் பிறன்த3னீ
குத்தேவ லெங்க3ல்தை3 க்கொல்த்3ல்த3மல் போகா3து3
இத்தை பறை கொல்த்3வா நன்ருகாண் கோ3வின்தா3 !
எத்தைக்குமேல்தே3ல்து3 பிறவிக்கும், உன்த3ன்னோ
டு3த்தோமே யாவோமுனக்கே நாமால்த்3 Sஎய் வோம்
முத்தின ங்காமங்க3ல்த்3 மாத்தேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

3௦. பாஶுரம்
வங்க3 க்கட3ல் கடை3ன்த3 மாத3வனை கேஶவனை
திங்க3ல்த்3 திருமுக3த்து ச்சேயில்தை3 யார் Sஎன்னிரைஞ்ஜி
அங்க3ப்பரை கொண்டு3வாத்தை, அணிபுது3வை
பைங்க3மல த்தண்டை3ரியல் பட்டர் பிரான் கோதை3 Sஒன்ன
ஶங்க3த்தமில்த்3 மாலை முப்பது3ம் தப்பாமே
இங்க3ப்பரிஶுரை ப்பாரீரரண்டு3 மால்வரைத்தோல்த்3
Sஎ ங்க3ண் திருமுக3த்து ச்செல்வத்திருமாலால்
எங்க3ம் திருவருல்த்3 பெத்தின்பு3ருவ ரெம்பா3வாய் ॥

ஶ்ரீ ஆண்டா3ல்த்3 திருவடி33லே ஶரணம் ॥

ஸ்வஸ்தி ॥

********

Languages

Leave a Comment