[ತಿರುಪ್ಪಾವೈ] ᐈ Tiruppavai In Kannada Pdf

Tiruppavai Lyrics In Kannada

1. ಪಾಶುರಂ
ಮಾರ್ಗಳಿ ತ್ತಿಜ್ಞ್ಗಲ್ ಮದಿ ನಿರೈಂದ ನನ್ನಾಳಾಲ್
ನೀರಾಡ ಪ್ಪೋದುವೀರ್, ಪೋದುಮಿನೋ ನೇರಿಲೈಯೀರ್
ಶೀರ್ ಮಲ್ಗುಂ ಆಯ್ ಪ್ಪಾಡಿ Sಎಲ್ವಚ್ಚಿರು ಮೀರ್ ಕಾಳ್
ಕೂರ್ವೇಲ್ ಕೊಡುಂದೊಳಿಲನ್ ನಂದಗೋಪನ್ ಕುಮರನ್
ಏರಾರ್ ಂದ ಕಣ್ಣಿ ಯಶೋದೈ ಯಿಳಂಶಿಂಗಂ
ಕಾರ್ಮೇನಿಚ್ಚಜ್ಞ್ಗಣ್ ಕದಿರ್ಮದಿಯಂ ಬೋಲ್ ಮುಗತ್ತಾನ್
ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೇ ಪರೈತರುವಾನ್
ಪಾರೋರ್ ಪುಗಳಪ್ಪಡಿಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

2. ಪಾಶುರಂ
ವೈಯತ್ತು ವಾಳ್ವೀರ್ಗಾಳ್ ನಾಮುಂ ನಂಬಾವೈಕ್ಕು
ಚ್ಚೆಯ್ಯುಂ ಕಿರಿಶೈಗಳ್ ಕೇಳೀರೋ ಪಾರ್ಕಡಲುಳ್
ಪೈ ಯತ್ತು ಯಿನ್ರ ಪರಮನಡಿಪಾಡಿ
ನೆಯ್ಯುಣ್ಣೋಂ ಪಾಲುಣ್ಣೋಂ ನಾಟ್ಕಾಲೇ ನೀರಾಡಿ
ಮೈಯಿಟ್ಟೆಳುದೋಂ ಮಲರಿಟ್ಟು ನಾಮುಡಿಯೋಂ
Sಎಯ್ಯಾದನ Sಎಯ್ಯೋಂ ತೀಕ್ಕುರಳೈ ಚ್ಚೆನ್ರೋದೋಂ
ಐಯ್ಯಮುಂ ಪಿಚ್ಚೈಯುಂ ಆಂದನೈಯುಂ ಕೈಕಾಟ್ಟಿ
ಉಯ್ಯು ಮಾರೆಣ್ಣಿ ಯುಗಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

3. ಪಾಶುರಂ
ಓಂಗಿ ಯುಲಗಳಂದ ಉತ್ತಮನ್ ಪೇರ್ಪಾಡಿ
ನಾಂಗಳ್ ನಂಬಾವೈಕ್ಕು ಚ್ಚಾಟ್ರಿ ನೀರಾಡಿನಾಲ್
ತೀಂಗನ್ರಿ ನಾಡೆಲ್ಲಾಂ ತಿಂಗಳ್ ಮುಮ್ಮಾರಿ ಪೆಯ್ ದು
ಓಂಗು ಪೆರುಂ Sಎನ್ನೆಲ್ ಊಡು ಕಯಲುಗಳ
ಪೂಂಗುವಳೈ ಪೋದಿಲ್ ಪೊರಿವಂಡು ಕಣ್ಪಡುಪ್ಪ
ತೇಂಗಾದೇ ಪುಕ್ಕಿರುಂದು ಶೀರ್ ತ್ತಮುಲೈ ಪಟ್ರಿ
ವಾಂಗಕ್ಕುಡಂ ನಿರೈಕ್ಕುಂ ವಳ್ಳಲ್ ಪೆರುಂಬಶುಕ್ಕಳ್
ನೀಂಗಾದSಎಲ್ವಂ ನಿರೈಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

4. ಪಾಶುರಂ
ಆಳಿಮಳೈಕ್ಕಣ್ಣಾ ! ಒನ್ರು ನೀಕೈ ಕರವೇಲ್
ಆಳಿಯುಳ್ ಪುಕ್ಕು ಮುಗುಂದು ಕೊಡಾರ್ತೇರಿ
ಊಳಿಮುದಲ್ವ ನುರುವಂಪೋಲ್ ಮೆಯಿಕರುತ್ತು
ಪಾಳಿಯಂದೋಳುಡೈ ಪರ್ಪನಾಬನ್ ಕೈಯಿಲ್
ಆಳಿಪೋಳ್ ಮಿನ್ನಿ, ವಲಂಬುರಿ ಪೋಲ್ ನಿನ್ರದಿರಿಂದು
ತಾಳಾದೇ ಶಾರ್ ಜ್ಞ್ಗಮುದೈತ್ತ ಶರಮಳೈಪೋಲ್
ವಾಳವುಲಗಿನಿಲ್ ಪೆಯ್ ದಿಡಾಯ್ ನಾಂಗಳುಂ
ಮಾರ್ಗಳಿ ನೀರಾಡ ಮಗಿಳಿಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

5. ಪಾಶುರಂ
ಮಾಯನೈ ಮನ್ನು, ವಡಮದುರೈ ಮೈಂದನೈ
ತ್ತೂಯ ಪೆರುನೀರ್ ಯಮುನೈ ತ್ತುರೈವನೈ
ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋನ್ರುಂ ಮಣಿ ವಿಳಕ್ಕೈ
ತ್ತಾಯೈಕ್ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ Sಎಯ್ದ ದಾಮೋದರನೈ
ತೂಯೋಮಾಯ್ ವಂದುನಾಂ ತೂಮಲರ್ ತೂವಿತ್ತೊಳುದು
ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ, ಮನತ್ತಿನಲ್ ಶಿಂದಿಕ್ಕ
ಪೋಯಪಿಳ್ಳೈಯುಂ ಪ್ಪುಗುದರುವಾ ನಿನ್ರನವುಂ
ತೀಯಿನಿಲ್ ತೂಶಾಗುಂ Sಎಪ್ಪೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

6. ಪಾಶುರಂ
ಪುಳ್ಳುಂ ಶಿಲುಂಬಿನಕಾಣ್ ಪುಳ್ಳರಯ್ಯನ್ ಕೋಯಿಲಿಲ್
ವೆಳ್ಳೈ ವಿಳಿಶಂಗಿನ್ ಪೇರರವಂ ಕೇಟ್ಟಿ ಲೈಯೋ
ಪಿಳ್ಳಾ ಯೆಳುಂದಿ ರಾಯ್ ಪೇಯ್ ಮುಲೈ ನಂಜುಂಡು
ಕಳ್ಳಚ್ಚಗಡಂ ಕಲಕ್ಕಳಿಯ ಕ್ಕಾಲೋಚ್ಚಿ
ವೆಳ್ಳತ್ತರವಿಲ್ ತುಯಿಲ ಮರ್ ಂದ ವಿತ್ತಿನೈ
ಉಳ್ಳತ್ತು ಕ್ಕೊಂಡು ಮುನಿವರ್ಗಳುಂ ಯೋಗಿಗಳುಂ
ಮೆಳ್ಳ ವೆಳುಂದು ಆರಿಯನ್ರ ಪೇರರವಂ
ಉಳ್ಳಂ ಪುಗುಂದು ಕುಳಿರ್ ಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

7. ಪಾಶುರಂ
ಕೀಶು ಕೀSಎನ್ರೆಜ್ಞ್ಗುಮಾನೈ ಚಾತ್ತಕಲಂದು !
ಪೇಶಿನ ಪೇಚ್ಚರವಂ ಕೇಟ್ಟಿಲೈಯೋ ! ಪೇಯ್ ಪ್ಪೆಣ್ಣೇ !
ಕಾಶುಂ ಪಿರಪ್ಪುಂ ಕಲಗಲಪ್ಪಕ್ಕೈ ಪೇರ್ತು
ವಾಶ ನರುಜ್ಞ್ಗುಳ ಲಾಯಿಚ್ಚಿಯರ್ ಮತ್ತಿನಾಲ್
ಓಶೈ ಪಡುತ್ತ ತಯಿರ ರವಂ ಕೇಟ್ಟಿಲೈಯೋ
ನಾಯಕಪ್ಪೆಣ್ಣಿಳ್ಳಾಯ್ ! ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ
ಕೇಶಾವನೈ ಪ್ಪಾಡವುಂ ನೀಕೇಟ್ಟೇ ಕಿಡತ್ತಿಯೋ
ತೇಶ ಮುಡೈಯಾಯ್ ! ತಿರ ವೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

8. ಪಾಶುರಂ
ಕೀಳ್ ವಾನಂ ವೆಳ್ಳೆನ್ರು ಎರುಮೈ ಶಿರುವೀಡು
ಮೇಯ್ ವಾನ್ ಪರಂದನಕಾಣ್ ಮಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಪಿಳ್ಳೈಗಳುಂ
ಪೋವಾನ್ ಪೋಗಿನ್ರಾರೈ ಪೋಗಾಮಲ್ ಕಾತ್ತುನ್ನೈ
ಕೂವುವಾನ್ ವಂದು ನಿನ್ರೋಂ ಕೋದುಕಲಮುಡೈಯ
ಪಾವಾಯ್ ! ಎಳುಂದಿರಾಯ್ ಪಾಡಿಪ್ಪರೈಕೊಂಡು
ಮಾವಾಯ್ ! ಪಿಳಂದಾನೈ ಮಲ್ಲರೈ ಮಾಟ್ಟಿಯ
ದೇವಾದಿದೇವನೈ ಚ್ಚೆನ್ರುನಾಂ ಶೇವಿತ್ತಾಲ್
ಆವಾವೆನ್ರಾ ರಾಯ್ ಂದರುಳೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

9. ಪಾಶುರಂ
ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತುಚ್ಚುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ
ಧೂಪಂ ಕಮಳ ತ್ತುಯಿಲಣೈ ಮೇಲ್ ಕಣ್ ವಳರುಂ
ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ! ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ ತಿರವಾಯ್
ಮಾಮೀರ್! ಅವಳೈ ಯೆಳುಪ್ಪೀರೋ ಉನ್ ಮಗಳ್ ದಾನ್
ಊಮೈಯೋ ? ಅನ್ರಿಚ್ಚೆವಿಡೋ ? ಅನಂದಲೋ
ಏ ಮಪ್ಪೆರುಂದುಯಿಲ್ ಮಂದಿರಪ್ಪಟ್ಟಾಳೋ ?
ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಧವನ್ ವೈಕುಂದನ್ ಎನ್ರೆನ್ರು
ನಾಮಂ ಪಲವುಂ ನವಿನ್ರೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

10. ಪಾಶುರಂ
ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಕಂ ಪುಹಿಗಿನ್ರವಮ್ಮನಾಯ್
ಮಾಟ್ರಮುಂ ತಾರಾರೋ ವಾಶಲ್ ತಿರವಾದಾರ್
ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್ ನಮ್ಮಾಲ್
ಪೋಟ್ರಪ್ಪರೈತ್ತರುಂ ಪುಣ್ಣಿಯನಾಲ್,ಪಣ್ಣೊರುನಾಳ್,
ಕೂಟ್ರತ್ತಿನ್ ವಾಯ್ ವಿಳಂದ ಕುಂಬಕರುಣನುಂ
ತೋಟ್ರು ಮುನಕ್ಕೇ ಪೆರುಂದುಯಿಲ್ ತಾನ್ ತಂದಾನೋ ?
ಆಟ್ರವನಂದಲುಡೈ ಯಾ ಯರುಂಗಲಮೇ
ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ವಂದು ತಿರವೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

11. ಪಾಶುರಂ
ಕಟ್ರುಕ್ಕ ಱ ವೈಕ್ಕಣಂಗಳ್ ಪಲಕ ಱಂದು
ಶಟ್ರಾರ್ ತಿ ಱಲಳಿಯಚ್ಚೆನ್ರು Sಎರುಚ್ಚೆಯ್ಯುಂ
ಕುಟ್ರಮೊನ್ರಿಲ್ಲಾದ ಕೋವಲರ್ತಂ ಪೊರ್ಕೊಡಿಯೇ
ಪುಟ್ರರವಲ್ ಗುಲ್ ಪುನಮಯಿಲೇ ಪೋದರಾಯ್
ಶುಟ್ರತ್ತುತೋಳಿಮಾ ರೆಲ್ಲಾರುಂ ವಂದುನಿನ್
ಮುಟ್ರಂ ಪುಹುಂದು ಮುಗಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಪೇರ್ಪಾಡ
ಶಿಟ್ರಾದೇ ಪೇಶಾದೇ Sಎಲ್ವಪ್ಪೆಣ್ಣಾಟ್ಟಿ ! ನೀ
ಎಟ್ರುಕ್ಕು ರಂಗಂ ಪೊರುಳೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

12. ಪಾಶುರಂ
ಕನೈತ್ತಿಳಂ ಕಟ್ರೆರುಮೈ ಕನ್ರುಕ್ಕಿರಂಗಿ
ನಿನೈತ್ತುಮುಲೈ ವಳಿಯೇ ನಿನ್ರುಪಾಲ್ ಶೋರ,
ನನೈತ್ತಿಲಂ ಶೇರಾಕ್ಕುಂ ನರ್ ಚೆಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯ್
ಪನಿತ್ತೆಲೈ ವೀಳ ನಿನ್ ವಾಶಲ್ ಕಡೈಪಟ್ರಿ
ಶಿನತ್ತಿನಾಲ್ ತೆನ್ನಿಲಜ್ಞ್ಗೈಕ್ಕೋಮಾನೈಚೆಟ್ರ
ಮನತ್ತುಕ್ಕಿನಿಯಾನೈ ಪ್ಪಾಡವುಂ ನೀವಾಯ್ ತಿಱವಾಯ್
ಇನಿತ್ತ ನೆಳುಂದಿರಾಯ್ ಈದೆನ್ನ ಪೇರುಱಕ್ಕಂ
ಅನೈತ್ತಿಲ್ಲತ್ತಾರು ಮಱಿಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

13. ಪಾಶುರಂ
ಪುಳ್ಳಿನ್ ವಾಯ್ ಕೀಂಡಾನೈ ಪೊಲ್ಲಾವರಕ್ಕನೈ
ಕ್ಕಿಳ್ಳಿ ಕ್ಕಳೈಂದಾನೈ ಕ್ಕೀರ್ತಿಮೈ ಪಾಡಿಪ್ಪೋಯ್
ಪ್ಪಿಳ್ಳೈಗಳೆಲ್ಲಾರುಂ ಪಾವೈಕ್ಕಳಂ ಬುಕ್ಕಾರ್
ವೆಳ್ಳಿ ಯೆಳುಂದು ವಿಯಾಳ ಮುಱಜ್ಞ್ಗಿತ್ತು
ಪ್ಪುಳ್ಳುಂ ಶಿಲುಂಬಿನಕಾಣ್ , ಪೋದರಿಕ್ಕಣ್ಣಿನಾಯ್
ಕುಳ್ಳಕ್ಕುಳಿರಕ್ಕುಡೈಂದು ನೀರಾಡಾದೇ
ಪಳ್ಳಿಕ್ಕಿ ಡತ್ತಿಯೋಪಾವಾಯ್ ! ನೀ ನನ್ನಾಳಾಲ್
ಕಳ್ಳಂ ತವಿರ್ ಂದು ಕಲಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

14. ಪಾಶುರಂ
ಉಜ್ಞ್ಗಲ್ ಪುಳೈಕ್ಕಡೈ ತೋಟ್ಟತ್ತು ವಾವಿಯುಲ್
Sಎಜ್ಞ್ಗಳುನೀರ್ ವಾಯ್ ನೆಗಿಲಿ ಂದಾಂಬಲ್ ವಾಯ್ ಕೂಂಬಿನಕಾಣ್
Sಎಜ್ಞ್ಗಲ್ಪೊಡಿಕ್ಕೂರೈ ವೆಣ್ ಪಲ್ ತವತ್ತವರ್
ತಜ್ಞ್ಗಲ್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಶಜ್ಞ್ಗಿಡುವಾನ್ ಪೋಗಿನ್ರಾರ್
ಎಜ್ಞ್ಗಲೈ ಮುನ್ನ ಮೆಳುಪ್ಪುವಾನ್ ವಾಯ್ ಪೇಶುಂ
ನಜ್ಞ್ಗಾ ಯೆಲುಂದಿರಾಯ್ ನಾಣಾದಾಯ್ ನಾವುಡೈ ಯಾಯ್
ಶಜ್ಞ್ಗೊಡು ಶಕ್ಕರ ಮೇಂದುಂ ತಡಕ್ಕೈಯನ್
ಪಜ್ಞ್ಗಯಕ್ಕಣ್ಣಾನೈ ಪ್ಪಾಡೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

15. ಪಾಶುರಂ
ಎಲ್ಲೇ ಯಿಲಂಗಿಳಿಯೇ ! ಯಿನ್ನಮುರಂಗುಡಿಯೋ?
ಶಿಲ್ಲೆನ್ರಳೈ ಯೇನ್ಮಿನ್? ನಜ್ಞ್ಗೈಮೀರ್, ಪೋದರುಗಿನ್ರೇನ್
ವಲ್ಲೈ ಉನ್ ಕಟ್ಟುರೈಗಳ್ ಪಂಡೇಯುನ್ ವಾಯಱಿದುಂ
ವಲ್ಲೀರ್ಗಳ್ ನೀಜ್ಞ್ಗಳೇ, ನಾನೇದಾ ನಾಯುಡುಗ
ಒಲ್ಲೈನೀ ಪೋದಾಯ್, ಉನಕ್ಕೆನ್ನ ವೇಋಡೈಯೈ ?
ಎಲ್ಲಾರುಂ ಫೋಂದಾರೋ? ಫೋಂದಾರ್, ಫೋಂದೆಣ್ಣಿಕ್ಕೊಳ್
ವಲ್ಲಾನೈ ಕೊನ್ರಾನೈ ಮಾತ್ತಾರೈ ಮಾತ್ತಳಿಕ್ಕ
ವಲ್ಲಾನೈ ಮಾಯನೈ ಪ್ಪಾಡೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

16. ಪಾಶುರಂ
ನಾಯಗನಾಯ್ ನಿನ್ರ ನಂದಗೋಪನುಡೈಯ
ಕೋಯಿಲ್ ಕಾಪ್ಪಾನೇ ! ಕೊಡಿತ್ತೋನ್ರುಂ ತೋರಣ
ವಾಶಲ್ ಕಾಪ್ಪಾನೇ ! ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ ತಿರವಾಯ್
ಆಯರ್ ಶಿರುಮಿಯರೋಮುಕ್ಕು ಅರೈ ಪರೈ
ಮಾಯನ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ನೆನ್ನೆಲೇವಾಯ್ ನೇರ್ ಂದಾನ್
ತೋಯೋಮಾಯ್ ವಂದೋಂ ತುಯಿಲೆಳಪ್ಪಾಡುವಾನ್
ವಾಯಾಲ್ ಮುನ್ನಮುನ್ನಂ ಮಾತ್ತಾದೇ ಅಮ್ಮಾ! ನೀ
ನೇಶ ನಿಲೈಕ್ಕದವಂ ನೀಕ್ಕೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

17. ಪಾಶುರಂ
ಅಂಬರಮೇ, ತಣ್ಣೀರೇ ಶೋಱೇ ಅಱಂ Sಎಯ್ಯುಂ
ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ! ನಂದಗೋಪಾಲಾ! ಎಳುಂದಿರಾಯ್,
ಕೊಂಬನಾರ್ಕೆಲ್ಲಾಂ ಕೊಳುಂದೇ ! ಕುಲವಿಳಕ್ಕೇ
ಎಂಬೆರುಮಾಟ್ಟಿ! ಯಶೋದಾಯ್! ಅಱಿವುರಾಯ್!
ಅಂಬರ ಮೂಡಋತೋಜ್ಞ್ಗಿ ಯುಲಗಲಂದ
ಉಂಬರ್ ಕೋಮಾನೇ ! ಉಱಜ್ಞ್ಗಾದೆಳುಂದಿರಾಯ್
Sಎಂ ಪೊರ್ಕಳ ಲಡಿಚ್ಚೆಲ್ವಾ ! ಬಲದೇವಾ !
ಉಂಬಿಯುಂ ನೀಯು ಮುಱಜ್ಞ್ಗೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

18. ಪಾಶುರಂ
ಉಂದು ಮದಕಳಿತ್ತ! ನೋಡಾದ ತೋಳ್ವಲಿಯನ್
ನಂದ ಗೋಪಾಲನ್ ಮರುಮಗಳೇ ! ನಪ್ಪಿನ್ನಾಯ್ !
ಕಂದಂ ಕಮಳುಂ ಕುಳಲೀ ! ಕಡೈ ತಿರವಾಯ್
ವಂದೆಜ್ಞ್ಗಂ ಕೋಳಿ ಅಳೈತ್ತನಕಾಣ್ ಮಾದವಿ
ಪ್ಪಂದಲ್ ಮೇಲ್ ಪಲ್ ಕಾಲ್ ಕುಯಿಲಿ ನಜ್ಞ್ಗಲ್ ಕೂವಿನಗಾಣ್
ಪಂದಾರ್ ವಿರಲಿ ! ಉನ್ ಮೈತ್ತುನನ್ ಪೇರ್ಪಾಡ
ಚೆಂದಾಮರೈಕ್ಕೈಯಾಲ್ ಶೀರಾರ್ ವಳೈ ಯೊಳಿಪ್ಪ
ವಂದು ತಿರುವಾಯ್ ಮಗಿಳಿಂದೇಲೊ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

19. ಪಾಶುರಂ
ಕುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ಕ್ಕೋಟ್ಟುಕ್ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮೇಲ್
ಮೆತ್ತೆನ್ರ ಪಂಚಶಯನತ್ತಿನ್ ಮೇಲೇರಿ
ಕೊತ್ತಲರ್ ಪೂಜ್ಞ್ಗಳಲ್ ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಕೊಂಗೈಮೇಲ್
ವೈತ್ತುಕ್ಕಿಡಂದ ಮಲರ್ ಮಾರ್ಪಾ ! ವಾಯ್ ತಿರವಾಯ್
ಮೆತ್ತಡಜ್ಞ್ಕಣ್ಣಿನಾಯ್ ನೀ ಯುನ್ಮಣಾಲನೈ
ಎತ್ತನೈಪೋದುಂ ತುಯಿಲೆಳ ಒಟ್ಟಾಯ್ ಕಾಣ್
ಯೆತ್ತನೈ ಯೇಲುಂ ಪಿರಿವಾಟ್ರ ಗಿಲ್ಲಾಯಾಲ್
ತತ್ತುವ ಮನ್ರುತ್ತಗವೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

20. ಪಾಶುರಂ
ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮೂವರ್ ಅಮರರ್ಕು ಮುನ್ Sಎನ್ರು
ಕಪ್ಪಂ ತವಿರ್ಕುಂ ಕಲಿಯೇ ತುಯಿಲೆಳಾಯ್
Sಎಪ್ಪಮುಡೈಯಾಯ್ ತಿಱಲುಡೈಯಾಯ್ ! Sಎಟ್ರಾರ್ಕು
ವೆಪ್ಪಂ ಕೊಡುಕ್ಕುಂ ವಿಮಲಾ ತುಯಿಲೆಳಾಯ್
Sಎಪ್ಪನ್ನ ಮೆನ್ಮುಲೈಚ್ಚೆವ್ವಾಯ್ ಚ್ಚಿರು ಮರುಂಗುಲ್
ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ನಂಗಾಯ್ ! ತಿರುವೇ ! ತುಯಿಲೆಲಾಯ್
ಉಕ್ಕಮುಂ ತಟ್ಟೊಳಿಯುಂ ತಂದುನ್ ಮಣಾಳನೈ
ಇಪ್ಪೋದೇ ಯೆಮ್ಮೈ ನೀರಾಟ್ಟೇಲೇ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

21. ಪಾಶುರಂ
ಏಟ್ರಕಲಂಗ ಳೆದಿರಿಪೊಂಗಿ ಮೀದಳಿಪ್ಪ
ಮಾಟ್ರಾದೇ ಪಾಲ್ Sಒರಿಯುಂ ವಳ್ಲಲ್ ಪೆರುಂ ಪಶುಕ್ಕಲ್
ಆಟ್ರ ಪ್ಪಡೈತ್ತಾನ್ ಮಗನೇ ! ಯರಿವುರಾಯ್
ಊಟ್ರಮುಡೈ ಯಾಯ್ ! ಪೆರಿಯಾಯ್ ! ಉಲಗಿನಿಲ್
ತೋಟ್ರಮಾಯ್ ನಿನ್ರ ಶುಡರೇ ! ತುಯಿಲೆಳಾಯ್
ಮಾಟ್ರಾರುನಕ್ಕು ವಲಿತುಲೈಂದು ಉನ್ ವಾ ಶರ್ಕಣ್
ಆಟ್ರಾದು ವಂದು ಉನ್ನಡಿ ಪಣಿಯು ಮಾಪ್ಪೋಲೇ
ಪೋಟ್ರಿಯಾಂ ವಂದೋಂ ಪುಗಳ್ ಂದು ಏಲೋರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

22. ಪಾಶುರಂ
ಅಂಗಣ್ ಮಾಜ್ಞಾಲತ್ತರಶರ್ ಅಭಿಮಾನ
ಬಜ್ಞ್ಗಮಾಯ್ ನಂದು ನಿನ್ ಪಳ್ಳಿಕ್ಕಟ್ಟಿಲ್ ಕೀಳೇ
ಶಜ್ಞ್ಗಮಿರುಪಾರ್ ಪೋಲ್ ವಂದುತಲೈ ಪ್ಪೆಯ್ ದೋಂ
ಕಿಂಗಿಣಿವಾಯ್ ಚ್ಚೆಯದ ತಾಮರಪ್ಪೂಪ್ಪೋಲೇ
Sಎಂಜ್ಞ್ಗಣ್ ಶಿರಿಚ್ಚಿರಿದೇ ಯೇಮ್ಮೇಲ್ ವಿಳಿಯಾವೋ
ತಿಂಗಳು ಮಾದಿತ್ತಿಯನು ಮೆಳುಂದಾರ್ಪೋಲ್
ಅಜ್ಞ್ಗಣ್ಣಿರಂಡುಂ ಕೊಂಡು ಎಜ್ಞ್ಗಳ್ ಮೇಲ್ ನೋಕ್ಕುದಿಯೇಲ್
ಎಜ್ಞ್ಗಳ್ ಮೇಲ್ ಚಾಬ ಮಿಳಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

23. ಪಾಶುರಂ
ಮಾರಿಮಲೈ ಮುಳಂಜಿಲ್ ಮನ್ನಿಕ್ಕಿಡಂದುಱಂಗಂ
ಶೀರಿಯ ಶಿಂಗರಿವಿತ್ತುತ್ತೀ ವಿಳಿತ್ತು
ವೇರಿಮಯಿರ್ ಪೊಂಗ ವೆಪ್ಪಾಡುಂ ಪೇರ್ ಂದುದರಿ
ಮೂರಿ ನಿಮಿರ್ ಂದು ಮುಳಂಗಿಪ್ಪುರಪ್ಪಟ್ಟು
ಪೋದರುಮಾಪೋಲೇ, ನೀ ಪೂವೈಪ್ಪೂವಣ್ಣಾ ! ಉನ್
ಕೋಯಿಲ್ ನಿನ್ರಿಂಗನೇ ಫೋಂದರುಳಿ ಕೋಪ್ಪುಡೈಯ
ಶೀರಿಯ ಶಿಂಗಾಪನತ್ತಿರುಂದು ಯಾಂ ವಂದ
ಕಾರಿಯಮಾರಾಯ್ ಂದರುಳೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

24. ಪಾಶುರಂ
ಅನ್ರಿವ್ವುಲಗ ಮಳಂದಾಯ್! ಆಡಿಪೋಟ್ರಿ
ಚ್ಚೆನ್ರಂಗುತ್ತೆನ್ನಿಲಂಗೈSಎತ್ತಾಯ್! ತಿಱಲ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಪೊನ್ರಚ್ಚೆಗಡ ಮುದೈತ್ತಾಯ್ ! ಪುಗಳ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಕನ್ರು ಕುಣಿಲಾ ವೆಱಿಂದಾಯ್ ! ಕಳಲ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಕುನ್ರುಕುಡೈಯಾ ವೆಡುತ್ತಾಯ್ ! ಗುಣಂ ಪೋಟ್ರಿ
ವೆನ್ರು ಪಗೈಕ್ಕೆಡುಕ್ಕುಂ ನಿನ್ ಕೈಯಿಲ್ ವೇಲ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಏನ್ರೆನ್ರುನ್ ಶೇವಗಮೇ ಯೇತ್ತಿಪ್ಪಱೈ ಕೊಳ್ವಾನ್
ಇನ್ರಿಯಾಂ ವಂದೋಂ ಇರಂಗೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

25. ಪಾಶುರಂ
ಒರುತ್ತಿ ಮಗನಾಯ್ ಪಿಱಂದು ಓರಿರವಿಲ್
ಒರುತ್ತಿ ಮಗನಾಯ್ ಒಳಿತ್ತು ವಳರ,
ತರಕ್ಕಿಲಾ ನಾಗಿತ್ತಾನ್ ತೀಂಗುನಿನೈಂದ
ಕರುತ್ತೈಪ್ಪಿಳ್ಳೈಕಂಜನ್ ವಯಿಟ್ರಿಲ್
ನೆರುಪ್ಪೆನ್ನ ನಿನ್ರ ನೆಡುಮಾಲೇ ! ಯುನ್ನೈ
ಅರುತ್ತಿತ್ತು ವಂದೋಂ , ಪಱೈ ತರುತಿಯಾಗಿಲ್
ತಿರುರ್ರಕ್ಕ Sಎಲ್ವಮುಂ ಶೇವಗಮುಂ ಯಾಂಪಾಡಿ
ವರುತ್ತಮುಂ ತೀರ್ ಂದು ಮಗಿಳಿಂದು ಏಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

26. ಪಾಶುರಂ
ಮಾಲೇ ! ಮಣಿವಣ್ಣಾ ! ಮಾರ್ಗಳಿ ನೀರಾಡುವಾನ್
ಮೇಲೈಯಾರ್ Sಎಯ್ ವನಗಳ್ ವೇಂಡುವನ ಕೇಟ್ಟಿಯೇಲ್
ಞಾಲತ್ತೈ ಯೆಲ್ಲಾಂ ನಡುಂಗ ಮುರಲ್ವನ
ಪಾಲನ್ನ ವಣ್ಣತ್ತು ಉನ್ ಪಾಂಜಶನ್ನಿಯಮೇ
ಪೋಲ್ವನ ಶಂಗಂಗಳ್, ಪೋಯ್ ಪ್ಪಾಡುಡೈ ಯನವೇ
ಶಾಲ ಪ್ಪೆರುಂ ಪಱೈಯೇ, ಪಲ್ಲಾಂಡಿಶೈಪ್ಪಾರೇ
ಕೋಲವಿಳಕ್ಕೇ, ಕೊಡಿಯೇ, ವಿದಾಮೇ
ಆಲಿನಿಲೈಯಾಯ್ ! ಅರುಳೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

27. ಪಾಶುರಂ
ಕೂಡಾರೈ ವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್ ಗೋವಿಂದಾ ! ಉಂದನ್ನೈ
ಪ್ಪಾಡಿಪ್ಪಱೈ ಕೊಂಡುಯಾಂ ಪೆಋSಎಮ್ಮಾನಂ
ನಾಡುಪುಗಳುಂ ಪರಿಶಿನಾಲ್ ನನ್ರಾಗ
ಚ್ಚೂಡಗಮೇ ತೋಳ್ ವಳೈಯೇ,ತೋಡೇ Sಎಪ್ಪೂವೇ,
ಪಾಡಗಮೇ,ಯೆನ್ರನೈಯ ಪಲ್ ಕಲನುಂ ಯಾಮಣಿವೋಂ,
ಆಡೈ ಯುಡುಪ್ಪೋಂ, ಅದನ್ ಪಿನ್ನೇ ಪಾಲ್ ಶೋಋ
ಮೂಡ ನೆಯ್ ಪೆಯ್ ದು ಮುಳಂಗೈವಳಿವಾರ
ಕೂಡಿ ಯಿರುಂದು ಕುಳಿರ್ ಂದೇಲೋರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

28. ಪಾಶುರಂ
ಕ ಱವೈಗಳ್ ಪಿನ್ Sಎನ್ರು ಕ್ಕಾನಂ ಶೇರ್ ಂದುಣ್ಬೋಂ,
ಅಱಿವೊನ್ರು ಮಿಲ್ಲಾದ ವಾಯ್ ಕ್ಕುಲತ್ತು ಉಂದನ್ನೈ
ಪ್ಪಿಱವಿ ಪೆ ಋಂದನೈ ಪುಣ್ಣಿಯಂ ನಾಮುಡೈಯೋಂ
ಕು ಱೈವೊನ್ರು ಮಿಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದಾ !ಉಂದನ್ನೋಡು
ಉಱವೇಲ್ ನಮಕ್ಕಿ ಂಗೊಳಿಕ್ಕ ವೊಳಿಯಾದು
ಅಱಿಯಾದ ಪಿಳ್ಳೈಗಳೋಂ, ಅನ್ಬಿನಾಲ್ ಉಂದನ್ನೈ
ಚಿಋಪೇರಳೈತ್ತನವುಂ ಶೀಱಿ ಯರುಳಾದೇ
ಇಱೈವಾ ನೀ ತಾರಾಯ್ ಪಱೈಯೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

29.ಪಾಶುರಂ
ಶಿತ್ತಂ ಶಿಋಕಾಲೇ ವಂದುನ್ನೈ ಚ್ಚೇವಿತ್ತು, ಉನ್
ಪ್ಪೊತ್ತಾಮರೈ ಯಡಿಯೇ ಪ್ಪೋತ್ತುಂ ಪೋರುಳ್ ಕೇಳಾಯ್
ಪೆತ್ತಮ್ಮೇಯ್ ತ್ತುಣ್ಣಂ ಕಲತ್ತಿಲ್ ಪಿಱಂದನೀ
ಕುತ್ತೇವ ಲೆಂಗಳೈ ಕ್ಕೊಳ್ಳಮಲ್ ಪೋಗಾದು
ಇತ್ತೈ ಪಱೈ ಕೊಳ್ವಾ ನನ್ರುಕಾಣ್ ಗೋವಿಂದಾ !
ಎತ್ತೈಕ್ಕುಮೇಳೇಳು ಪಿಱವಿಕ್ಕುಂ, ಉಂದನ್ನೋ
ಡುತ್ತೋಮೇ ಯಾವೋಮುನಕ್ಕೇ ನಾಮಾಳ್ Sಎಯ್ ವೋಂ
ಮುತ್ತಿನ ಂಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತ್ತೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

30. ಪಾಶುರಂ
ವಂಗ ಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೈಂದ ಮಾದವನೈ ಕೇಶವನೈ
ತಿಂಗಳ್ ತಿರುಮುಗತ್ತು ಚ್ಚೇಯಿಳೈ ಯಾರ್ Sಎನ್ನಿರೈಂಜಿ
ಅಂಗಪ್ಪರೈ ಕೊಂಡುವಾತ್ತೈ, ಅಣಿಪುದುವೈ
ಪೈಂಗಮಲ ತ್ತಂಡೈರಿಯಲ್ ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಕೋದೈ Sಒನ್ನ
ಶಂಗತ್ತಮಿಳ್ ಮಾಲೈ ಮುಪ್ಪದುಂ ತಪ್ಪಾಮೇ
ಇಂಗಪ್ಪರಿಶುರೈ ಪ್ಪಾರೀರರಂಡು ಮಾಲ್ವರೈತ್ತೋಳ್
Sಎ ಂಗಣ್ ತಿರುಮುಗತ್ತು ಚ್ಚೆಲ್ವತ್ತಿರುಮಾಲಾಲ್
ಎಂಗಂ ತಿರುವರುಳ್ ಪೆತ್ತಿನ್ಬುರುವ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

ಶ್ರೀ ಆಂಡಾಳ್ ತಿರುವಡಿಗಲೇ ಶರಣಂ ॥

ಸ್ವಸ್ತಿ ॥

********

Languages

2 thoughts on “[ತಿರುಪ್ಪಾವೈ] ᐈ Tiruppavai In Kannada Pdf”

Leave a Comment