[തിരുപ്പാവൈ] ᐈ Tiruppavai In Malayalam Pdf

Tiruppavai Lyrics In Malayalam

1. പാശുരമ്
മാര്ഗലി ത്തിജ്ഞ്ഗല് മദി നിരൈംദ നന്നാലാല്
നീരാഡ പ്പോദുവീര്, പോദുമിനോ നേരിലൈയീര്
ശീര് മല്ഗും ആയ് പ്പാഡി ശെല്വച്ചിരു മീര് കാല്
കൂര്വേല് കൊഡുംദൊലിലന് നംദഗോപന് കുമരന്
ഏരാര് ംദ കണ്ണി യശോദൈ യിലംശിംഗമ്
കാര്മേനിച്ചജ്ഞ്ഗണ് കദിര്മദിയം ബോല് മുഗത്താന്
നാരായണനേ നമക്കേ പരൈതരുവാന്
പാരോര് പുഗലപ്പഡിംദേലോ രെംബാവായ് ॥

2. പാശുരമ്
വൈയത്തു വാല്വീര്ഗാല് നാമും നംബാവൈക്കു
ച്ചെയ്യും കിരിശൈഗല് കേലീരോ പാര്കഡലുല്
പൈ യത്തു യിന്ര പരമനഡിപാഡി
നെയ്യുണ്ണോം പാലുണ്ണോം നാട്കാലേ നീരാഡി
മൈയിട്ടെലുദോം മലരിട്ടു നാമുഡിയോമ്
ശെയ്യാദന ശെയ്യോം തീക്കുരലൈ ച്ചെന്രോദോമ്
ഐയ്യമും പിച്ചൈയും ആംദനൈയും കൈകാട്ടി
ഉയ്യു മാരെണ്ണി യുഗംദേലോ രെംബാവായ് ॥

3. പാശുരമ്
ഓംഗി യുലഗലംദ ഉത്തമന് പേര്പാഡി
നാംഗല് നംബാവൈക്കു ച്ചാട്രി നീരാഡിനാല്
തീംഗന്രി നാഡെല്ലാം തിംഗല് മുമ്മാരി പെയ് ദു
ഓംഗു പെരും ശെന്നെല് ഊഡു കയലുഗല
പൂംഗുവലൈ പോദില് പൊരിവംഡു കണ്പഡുപ്പ
തേംഗാദേ പുക്കിരുംദു ശീര് ത്തമുലൈ പട്രി
വാംഗക്കുഡം നിരൈക്കും വല്ലല് പെരുംബശുക്കല്
നീംഗാദശെല്വം നിരൈംദേലോ രെംബാവായ് ॥

4. പാശുരമ്
ആലിമലൈക്കണ്ണാ ! ഒന്രു നീകൈ കരവേല്
ആലിയുല് പുക്കു മുഗുംദു കൊഡാര്തേരി
ഊലിമുദല്വ നുരുവംപോല് മെയികരുത്തു
പാലിയംദോലുഡൈ പര്പനാബന് കൈയില്
ആലിപോല് മിന്നി, വലംബുരി പോല് നിന്രദിരിംദു
താലാദേ ശാര് ജ്ഞ്ഗമുദൈത്ത ശരമലൈപോല്
വാലവുലഗിനില് പെയ് ദിഡായ് നാംഗലുമ്
മാര്ഗലി നീരാഡ മഗിലിംദേലോ രെംബാവായ് ॥

5. പാശുരമ്
മായനൈ മന്നു, വഡമദുരൈ മൈംദനൈ
ത്തൂയ പെരുനീര് യമുനൈ ത്തുരൈവനൈ
ആയര് കുലത്തിനില് തോന്രും മണി വിലക്കൈ
ത്തായൈക്കുഡല് വിലക്കം ശെയ്ദ ദാമോദരനൈ
തൂയോമായ് വംദുനാം തൂമലര് തൂവിത്തൊലുദു
വായിനാല് പാഡി, മനത്തിനല് ശിംദിക്ക
പോയപില്ലൈയും പ്പുഗുദരുവാ നിന്രനവുമ്
തീയിനില് തൂശാഗും ശെപ്പേലോ രെംബാവായ് ॥

6. പാശുരമ്
പുല്ലും ശിലുംബിനകാണ് പുല്ലരയ്യന് കോയിലില്
വെല്ലൈ വിലിശംഗിന് പേരരവം കേട്ടി ലൈയോ
പില്ലാ യെലുംദി രായ് പേയ് മുലൈ നംജുംഡു
കല്ലച്ചഗഡം കലക്കലിയ ക്കാലോച്ചി
വെല്ലത്തരവില് തുയില മര് ംദ വിത്തിനൈ
ഉല്ലത്തു ക്കൊംഡു മുനിവര്ഗലും യോഗിഗലുമ്
മെല്ല വെലുംദു ആരിയന്ര പേരരവമ്
ഉല്ലം പുഗുംദു കുലിര് ംദേലോ രെംബാവായ് ॥

7. പാശുരമ്
കീശു കീശെന്രെജ്ഞ്ഗുമാനൈ ചാത്തകലംദു !
പേശിന പേച്ചരവം കേട്ടിലൈയോ ! പേയ് പ്പെണ്ണേ !
കാശും പിരപ്പും കലഗലപ്പക്കൈ പേര്തു
വാശ നരുജ്ഞ്ഗുല ലായിച്ചിയര് മത്തിനാല്
ഓശൈ പഡുത്ത തയിര രവം കേട്ടിലൈയോ
നായകപ്പെണ്ണില്ലായ് ! നാരായണന് മൂര്തി
കേശാവനൈ പ്പാഡവും നീകേട്ടേ കിഡത്തിയോ
തേശ മുഡൈയായ് ! തിര വേലോ രെംബാവായ് ॥

8. പാശുരമ്
കീല് വാനം വെല്ലെന്രു എരുമൈ ശിരുവീഡു
മേയ് വാന് പരംദനകാണ് മിക്കുല്ല പില്ലൈഗലുമ്
പോവാന് പോഗിന്രാരൈ പോഗാമല് കാത്തുന്നൈ
കൂവുവാന് വംദു നിന്രോം കോദുകലമുഡൈയ
പാവായ് ! എലുംദിരായ് പാഡിപ്പരൈകൊംഡു
മാവായ് ! പിലംദാനൈ മല്ലരൈ മാട്ടിയ
ദേവാദിദേവനൈ ച്ചെന്രുനാം ശേവിത്താല്
ആവാവെന്രാ രായ് ംദരുലേലോ രെംബാവായ് ॥

9. പാശുരമ്
തൂമണി മാഡത്തുച്ചുട്രും വിലക്കെരിയ
ധൂപം കമല ത്തുയിലണൈ മേല് കണ് വലരുമ്
മാമാന് മഗലേ ! മണിക്കദവം താല് തിരവായ്
മാമീര്! അവലൈ യെലുപ്പീരോ ഉന് മഗല് ദാന്
ഊമൈയോ ? അന്രിച്ചെവിഡോ ? അനംദലോ
ഏ മപ്പെരുംദുയില് മംദിരപ്പട്ടാലോ ?
മാമായന് മാധവന് വൈകുംദന് എന്രെന്രു
നാമം പലവും നവിന്രേലോ രെംബാവായ് ॥

10. പാശുരമ്
നോട്രുച്ചുവര്കം പുഹിഗിന്രവമ്മനായ്
മാട്രമും താരാരോ വാശല് തിരവാദാര്
നാട്രത്തുലായ് മുഡി നാരായണന് നമ്മാല്
പോട്രപ്പരൈത്തരും പുണ്ണിയനാല്,പണ്ണൊരുനാല്,
കൂട്രത്തിന് വായ് വിലംദ കുംബകരുണനുമ്
തോട്രു മുനക്കേ പെരുംദുയില് താന് തംദാനോ ?
ആട്രവനംദലുഡൈ യാ യരുംഗലമേ
തേട്രമായ് വംദു തിരവേലോ രെംബാവായ് ॥

11. പാശുരമ്
കട്രുക്ക റ വൈക്കണംഗല് പലക റംദു
ശട്രാര് തി റലലിയച്ചെന്രു ശെരുച്ചെയ്യുമ്
കുട്രമൊന്രില്ലാദ കോവലര്തം പൊര്കൊഡിയേ
പുട്രരവല് ഗുല് പുനമയിലേ പോദരായ്
ശുട്രത്തുതോലിമാ രെല്ലാരും വംദുനിന്
മുട്രം പുഹുംദു മുഗില്വണ്ണന് പേര്പാഡ
ശിട്രാദേ പേശാദേ ശെല്വപ്പെണ്ണാട്ടി ! നീ
എട്രുക്കു രംഗം പൊരുലേലോ രെംബാവായ് ॥

12. പാശുരമ്
കനൈത്തിലം കട്രെരുമൈ കന്രുക്കിരംഗി
നിനൈത്തുമുലൈ വലിയേ നിന്രുപാല് ശോര,
നനൈത്തിലം ശേരാക്കും നര് ചെല്വന് തംഗായ്
പനിത്തെലൈ വീല നിന് വാശല് കഡൈപട്രി
ശിനത്തിനാല് തെന്നിലജ്ഞ്ഗൈക്കോമാനൈചെട്ര
മനത്തുക്കിനിയാനൈ പ്പാഡവും നീവായ് തിറവായ്
ഇനിത്ത നെലുംദിരായ് ഈദെന്ന പേരുറക്കമ്
അനൈത്തില്ലത്താരു മറിംദേലോ രെംബാവായ് ॥

13. പാശുരമ്
പുല്ലിന് വായ് കീംഡാനൈ പൊല്ലാവരക്കനൈ
ക്കില്ലി ക്കലൈംദാനൈ ക്കീര്തിമൈ പാഡിപ്പോയ്
പ്പില്ലൈഗലെല്ലാരും പാവൈക്കലം ബുക്കാര്
വെല്ലി യെലുംദു വിയാല മുറജ്ഞ്ഗിത്തു
പ്പുല്ലും ശിലുംബിനകാണ് , പോദരിക്കണ്ണിനായ്
കുല്ലക്കുലിരക്കുഡൈംദു നീരാഡാദേ
പല്ലിക്കി ഡത്തിയോപാവായ് ! നീ നന്നാലാല്
കല്ലം തവിര് ംദു കലംദേലോ രെംബാവായ് ॥

14. പാശുരമ്
ഉജ്ഞ്ഗല് പുലൈക്കഡൈ തോട്ടത്തു വാവിയുല്
ശെജ്ഞ്ഗലുനീര് വായ് നെഗിലി ംദാംബല് വായ് കൂംബിനകാണ്
ശെജ്ഞ്ഗല്പൊഡിക്കൂരൈ വെണ് പല് തവത്തവര്
തജ്ഞ്ഗല് തിരുക്കോയില് ശജ്ഞ്ഗിഡുവാന് പോഗിന്രാര്
എജ്ഞ്ഗലൈ മുന്ന മെലുപ്പുവാന് വായ് പേശുമ്
നജ്ഞ്ഗാ യെലുംദിരായ് നാണാദായ് നാവുഡൈ യായ്
ശജ്ഞ്ഗൊഡു ശക്കര മേംദും തഡക്കൈയന്
പജ്ഞ്ഗയക്കണ്ണാനൈ പ്പാഡേലോ രെംബാവായ് ॥

15. പാശുരമ്
എല്ലേ യിലംഗിലിയേ ! യിന്നമുരംഗുഡിയോ?
ശില്ലെന്രലൈ യേന്മിന്? നജ്ഞ്ഗൈമീര്, പോദരുഗിന്രേന്
വല്ലൈ ഉന് കട്ടുരൈഗല് പംഡേയുന് വായറിദുമ്
വല്ലീര്ഗല് നീജ്ഞ്ഗലേ, നാനേദാ നായുഡുഗ
ഒല്ലൈനീ പോദായ്, ഉനക്കെന്ന വേഋഡൈയൈ ?
എല്ലാരും ഫോംദാരോ? ഫോംദാര്, ഫോംദെണ്ണിക്കൊല്
വല്ലാനൈ കൊന്രാനൈ മാത്താരൈ മാത്തലിക്ക
വല്ലാനൈ മായനൈ പ്പാഡേലോ രെംബാവായ് ॥

16. പാശുരമ്
നായഗനായ് നിന്ര നംദഗോപനുഡൈയ
കോയില് കാപ്പാനേ ! കൊഡിത്തോന്രും തോരണ
വാശല് കാപ്പാനേ ! മണിക്കദവം താല് തിരവായ്
ആയര് ശിരുമിയരോമുക്കു അരൈ പരൈ
മായന് മണിവണ്ണന് നെന്നെലേവായ് നേര് ംദാന്
തോയോമായ് വംദോം തുയിലെലപ്പാഡുവാന്
വായാല് മുന്നമുന്നം മാത്താദേ അമ്മാ! നീ
നേശ നിലൈക്കദവം നീക്കേലോ രെംബാവായ് ॥

17. പാശുരമ്
അംബരമേ, തണ്ണീരേ ശോറേ അറം ശെയ്യുമ്
എംബെരുമാന് ! നംദഗോപാലാ! എലുംദിരായ്,
കൊംബനാര്കെല്ലാം കൊലുംദേ ! കുലവിലക്കേ
എംബെരുമാട്ടി! യശോദായ്! അറിവുരായ്!
അംബര മൂഡഋതോജ്ഞ്ഗി യുലഗലംദ
ഉംബര് കോമാനേ ! ഉറജ്ഞ്ഗാദെലുംദിരായ്
ശെം പൊര്കല ലഡിച്ചെല്വാ ! ബലദേവാ !
ഉംബിയും നീയു മുറജ്ഞ്ഗേലോ രെംബാവായ് ॥

18. പാശുരമ്
ഉംദു മദകലിത്ത! നോഡാദ തോല്വലിയന്
നംദ ഗോപാലന് മരുമഗലേ ! നപ്പിന്നായ് !
കംദം കമലും കുലലീ ! കഡൈ തിരവായ്
വംദെജ്ഞ്ഗം കോലി അലൈത്തനകാണ് മാദവി
പ്പംദല് മേല് പല് കാല് കുയിലി നജ്ഞ്ഗല് കൂവിനഗാണ്
പംദാര് വിരലി ! ഉന് മൈത്തുനന് പേര്പാഡ
ചെംദാമരൈക്കൈയാല് ശീരാര് വലൈ യൊലിപ്പ
വംദു തിരുവായ് മഗിലിംദേലൊ രെംബാവായ് ॥

19. പാശുരമ്
കുത്തു വിലക്കെരിയ ക്കോട്ടുക്കാല് കട്ടില് മേല്
മെത്തെന്ര പംചശയനത്തിന് മേലേരി
കൊത്തലര് പൂജ്ഞ്ഗലല് നപ്പിന്നൈ കൊംഗൈമേല്
വൈത്തുക്കിഡംദ മലര് മാര്പാ ! വായ് തിരവായ്
മെത്തഡജ്ഞ്കണ്ണിനായ് നീ യുന്മണാലനൈ
എത്തനൈപോദും തുയിലെല ഒട്ടായ് കാണ്
യെത്തനൈ യേലും പിരിവാട്ര ഗില്ലായാല്
തത്തുവ മന്രുത്തഗവേലോ രെംബാവായ് ॥

20. പാശുരമ്
മുപ്പത്തു മൂവര് അമരര്കു മുന് ശെന്രു
കപ്പം തവിര്കും കലിയേ തുയിലെലായ്
ശെപ്പമുഡൈയായ് തിറലുഡൈയായ് ! ശെട്രാര്കു
വെപ്പം കൊഡുക്കും വിമലാ തുയിലെലായ്
ശെപ്പന്ന മെന്മുലൈച്ചെവ്വായ് ച്ചിരു മരുംഗുല്
നപ്പിന്നൈ നംഗായ് ! തിരുവേ ! തുയിലെലായ്
ഉക്കമും തട്ടൊലിയും തംദുന് മണാലനൈ
ഇപ്പോദേ യെമ്മൈ നീരാട്ടേലേ രെംബാവായ് ॥

21. പാശുരമ്
ഏട്രകലംഗ ലെദിരിപൊംഗി മീദലിപ്പ
മാട്രാദേ പാല് ശൊരിയും വല്ലല് പെരും പശുക്കല്
ആട്ര പ്പഡൈത്താന് മഗനേ ! യരിവുരായ്
ഊട്രമുഡൈ യായ് ! പെരിയായ് ! ഉലഗിനില്
തോട്രമായ് നിന്ര ശുഡരേ ! തുയിലെലായ്
മാട്രാരുനക്കു വലിതുലൈംദു ഉന് വാ ശര്കണ്
ആട്രാദു വംദു ഉന്നഡി പണിയു മാപ്പോലേ
പോട്രിയാം വംദോം പുഗല് ംദു ഏലോരെംബാവായ് ॥

22. പാശുരമ്
അംഗണ് മാജ്ഞാലത്തരശര് അഭിമാന
ബജ്ഞ്ഗമായ് നംദു നിന് പല്ലിക്കട്ടില് കീലേ
ശജ്ഞ്ഗമിരുപാര് പോല് വംദുതലൈ പ്പെയ് ദോമ്
കിംഗിണിവായ് ച്ചെയദ താമരപ്പൂപ്പോലേ
ശെംജ്ഞ്ഗണ് ശിരിച്ചിരിദേ യേമ്മേല് വിലിയാവോ
തിംഗലു മാദിത്തിയനു മെലുംദാര്പോല്
അജ്ഞ്ഗണ്ണിരംഡും കൊംഡു എജ്ഞ്ഗല് മേല് നോക്കുദിയേല്
എജ്ഞ്ഗല് മേല് ചാബ മിലംദേലോ രെംബാവായ് ॥

23. പാശുരമ്
മാരിമലൈ മുലംജില് മന്നിക്കിഡംദുറംഗമ്
ശീരിയ ശിംഗരിവിത്തുത്തീ വിലിത്തു
വേരിമയിര് പൊംഗ വെപ്പാഡും പേര് ംദുദരി
മൂരി നിമിര് ംദു മുലംഗിപ്പുരപ്പട്ടു
പോദരുമാപോലേ, നീ പൂവൈപ്പൂവണ്ണാ ! ഉന്
കോയില് നിന്രിംഗനേ ഫോംദരുലി കോപ്പുഡൈയ
ശീരിയ ശിംഗാപനത്തിരുംദു യാം വംദ
കാരിയമാരായ് ംദരുലേലോ രെംബാവായ് ॥

24. പാശുരമ്
അന്രിവ്വുലഗ മലംദായ്! ആഡിപോട്രി
ച്ചെന്രംഗുത്തെന്നിലംഗൈശെത്തായ്! തിറല് പോട്രി
പൊന്രച്ചെഗഡ മുദൈത്തായ് ! പുഗല് പോട്രി
കന്രു കുണിലാ വെറിംദായ് ! കലല് പോട്രി
കുന്രുകുഡൈയാ വെഡുത്തായ് ! ഗുണം പോട്രി
വെന്രു പഗൈക്കെഡുക്കും നിന് കൈയില് വേല് പോട്രി
ഏന്രെന്രുന് ശേവഗമേ യേത്തിപ്പറൈ കൊല്വാന്
ഇന്രിയാം വംദോം ഇരംഗേലോ രെംബാവായ് ॥

25. പാശുരമ്
ഒരുത്തി മഗനായ് പിറംദു ഓരിരവില്
ഒരുത്തി മഗനായ് ഒലിത്തു വലര,
തരക്കിലാ നാഗിത്താന് തീംഗുനിനൈംദ
കരുത്തൈപ്പില്ലൈകംജന് വയിട്രില്
നെരുപ്പെന്ന നിന്ര നെഡുമാലേ ! യുന്നൈ
അരുത്തിത്തു വംദോമ് , പറൈ തരുതിയാഗില്
തിരുര്രക്ക ശെല്വമും ശേവഗമും യാംപാഡി
വരുത്തമും തീര് ംദു മഗിലിംദു ഏലോ രെംബാവായ് ॥

26. പാശുരമ്
മാലേ ! മണിവണ്ണാ ! മാര്ഗലി നീരാഡുവാന്
മേലൈയാര് ശെയ് വനഗല് വേംഡുവന കേട്ടിയേല്
ഞാലത്തൈ യെല്ലാം നഡുംഗ മുരല്വന
പാലന്ന വണ്ണത്തു ഉന് പാംജശന്നിയമേ
പോല്വന ശംഗംഗല്, പോയ് പ്പാഡുഡൈ യനവേ
ശാല പ്പെരും പറൈയേ, പല്ലാംഡിശൈപ്പാരേ
കോലവിലക്കേ, കൊഡിയേ, വിദാമേ
ആലിനിലൈയായ് ! അരുലേലോ രെംബാവായ് ॥

27. പാശുരമ്
കൂഡാരൈ വെല്ലും ശീര് ഗോവിംദാ ! ഉംദന്നൈ
പ്പാഡിപ്പറൈ കൊംഡുയാം പെഋശെമ്മാനമ്
നാഡുപുഗലും പരിശിനാല് നന്രാഗ
ച്ചൂഡഗമേ തോല് വലൈയേ,തോഡേ ശെപ്പൂവേ,
പാഡഗമേ,യെന്രനൈയ പല് കലനും യാമണിവോമ്,
ആഡൈ യുഡുപ്പോമ്, അദന് പിന്നേ പാല് ശോഋ
മൂഡ നെയ് പെയ് ദു മുലംഗൈവലിവാര
കൂഡി യിരുംദു കുലിര് ംദേലോരെംബാവായ് ॥

28. പാശുരമ്
ക റവൈഗല് പിന് ശെന്രു ക്കാനം ശേര് ംദുണ്ബോമ്,
അറിവൊന്രു മില്ലാദ വായ് ക്കുലത്തു ഉംദന്നൈ
പ്പിറവി പെ ഋംദനൈ പുണ്ണിയം നാമുഡൈയോമ്
കു റൈവൊന്രു മില്ലാദ ഗോവിംദാ !ഉംദന്നോഡു
ഉറവേല് നമക്കി ംഗൊലിക്ക വൊലിയാദു
അറിയാദ പില്ലൈഗലോമ്, അന്ബിനാല് ഉംദന്നൈ
ചിഋപേരലൈത്തനവും ശീറി യരുലാദേ
ഇറൈവാ നീ താരായ് പറൈയേലോ രെംബാവായ് ॥

29.പാശുരം
ശിത്തം ശിഋകാലേ വംദുന്നൈ ച്ചേവിത്തു, ഉന്
പ്പൊത്താമരൈ യഡിയേ പ്പോത്തും പോരുല് കേലായ്
പെത്തമ്മേയ് ത്തുണ്ണം കലത്തില് പിറംദനീ
കുത്തേവ ലെംഗലൈ ക്കൊല്ലമല് പോഗാദു
ഇത്തൈ പറൈ കൊല്വാ നന്രുകാണ് ഗോവിംദാ !
എത്തൈക്കുമേലേലു പിറവിക്കുമ്, ഉംദന്നോ
ഡുത്തോമേ യാവോമുനക്കേ നാമാല് ശെയ് വോമ്
മുത്തിന ംകാമംഗല് മാത്തേലോ രെംബാവായ് ॥

30. പാശുരമ്
വംഗ ക്കഡല് കഡൈംദ മാദവനൈ കേശവനൈ
തിംഗല് തിരുമുഗത്തു ച്ചേയിലൈ യാര് ശെന്നിരൈംജി
അംഗപ്പരൈ കൊംഡുവാത്തൈ, അണിപുദുവൈ
പൈംഗമല ത്തംഡൈരിയല് പട്ടര് പിരാന് കോദൈ ശൊന്ന
ശംഗത്തമില് മാലൈ മുപ്പദും തപ്പാമേ
ഇംഗപ്പരിശുരൈ പ്പാരീരരംഡു മാല്വരൈത്തോല്
ശെ ംഗണ് തിരുമുഗത്തു ച്ചെല്വത്തിരുമാലാല്
എംഗം തിരുവരുല് പെത്തിന്ബുരുവ രെംബാവായ് ॥

ശ്രീ ആംഡാല് തിരുവഡിഗലേ ശരണമ് ॥

സ്വസ്തി ॥

********

Languages

Leave a Comment