[తిరుప్పావై] ᐈ Tiruppavai In Telugu Pdf

Tiruppavai Lyrics In Telugu

1. పాశురం
మార్గళి త్తిజ్ఞ్గల్ మది నిరైంద నన్నాళాల్
నీరాడ ప్పోదువీర్, పోదుమినో నేరిలైయీర్
శీర్ మల్గుం ఆయ్ ప్పాడి Sఎల్వచ్చిరు మీర్ కాళ్
కూర్వేల్ కొడుందొళిలన్ నందగోపన్ కుమరన్
ఏరార్ ంద కణ్ణి యశోదై యిళంశింగం
కార్మేనిచ్చజ్ఞ్గణ్ కదిర్మదియం బోల్ ముగత్తాన్
నారాయణనే నమక్కే పరైతరువాన్
పారోర్ పుగళప్పడిందేలో రెంబావాయ్ ॥

2. పాశురం
వైయత్తు వాళ్వీర్గాళ్ నాముం నంబావైక్కు
చ్చెయ్యుం కిరిశైగళ్ కేళీరో పార్కడలుళ్
పై యత్తు యిన్ర పరమనడిపాడి
నెయ్యుణ్ణోం పాలుణ్ణోం నాట్కాలే నీరాడి
మైయిట్టెళుదోం మలరిట్టు నాముడియోం
Sఎయ్యాదన Sఎయ్యోం తీక్కురళై చ్చెన్రోదోం
ఐయ్యముం పిచ్చైయుం ఆందనైయుం కైకాట్టి
ఉయ్యు మారెణ్ణి యుగందేలో రెంబావాయ్ ॥

3. పాశురం
ఓంగి యులగళంద ఉత్తమన్ పేర్పాడి
నాంగళ్ నంబావైక్కు చ్చాట్రి నీరాడినాల్
తీంగన్రి నాడెల్లాం తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్ దు
ఓంగు పెరుం Sఎన్నెల్ ఊడు కయలుగళ
పూంగువళై పోదిల్ పొరివండు కణ్పడుప్ప
తేంగాదే పుక్కిరుందు శీర్ త్తములై పట్రి
వాంగక్కుడం నిరైక్కుం వళ్ళల్ పెరుంబశుక్కళ్
నీంగాదSఎల్వం నిరైందేలో రెంబావాయ్ ॥

4. పాశురం
ఆళిమళైక్కణ్ణా ! ఒన్రు నీకై కరవేల్
ఆళియుళ్ పుక్కు ముగుందు కొడార్తేరి
ఊళిముదల్వ నురువంపోల్ మెయికరుత్తు
పాళియందోళుడై పర్పనాబన్ కైయిల్
ఆళిపోళ్ మిన్ని, వలంబురి పోల్ నిన్రదిరిందు
తాళాదే శార్ జ్ఞ్గముదైత్త శరమళైపోల్
వాళవులగినిల్ పెయ్ దిడాయ్ నాంగళుం
మార్గళి నీరాడ మగిళిందేలో రెంబావాయ్ ॥

5. పాశురం
మాయనై మన్ను, వడమదురై మైందనై
త్తూయ పెరునీర్ యమునై త్తురైవనై
ఆయర్ కులత్తినిల్ తోన్రుం మణి విళక్కై
త్తాయైక్కుడల్ విళక్కం Sఎయ్ద దామోదరనై
తూయోమాయ్ వందునాం తూమలర్ తూవిత్తొళుదు
వాయినాల్ పాడి, మనత్తినల్ శిందిక్క
పోయపిళ్ళైయుం ప్పుగుదరువా నిన్రనవుం
తీయినిల్ తూశాగుం Sఎప్పేలో రెంబావాయ్ ॥

6. పాశురం
పుళ్ళుం శిలుంబినకాణ్ పుళ్ళరయ్యన్ కోయిలిల్
వెళ్ళై విళిశంగిన్ పేరరవం కేట్టి లైయో
పిళ్ళా యెళుంది రాయ్ పేయ్ ములై నంజుండు
కళ్ళచ్చగడం కలక్కళియ క్కాలోచ్చి
వెళ్ళత్తరవిల్ తుయిల మర్ ంద విత్తినై
ఉళ్ళత్తు క్కొండు మునివర్గళుం యోగిగళుం
మెళ్ళ వెళుందు ఆరియన్ర పేరరవం
ఉళ్ళం పుగుందు కుళిర్ ందేలో రెంబావాయ్ ॥

7. పాశురం
కీశు కీSఎన్రెజ్ఞ్గుమానై చాత్తకలందు !
పేశిన పేచ్చరవం కేట్టిలైయో ! పేయ్ ప్పెణ్ణే !
కాశుం పిరప్పుం కలగలప్పక్కై పేర్తు
వాశ నరుజ్ఞ్గుళ లాయిచ్చియర్ మత్తినాల్
ఓశై పడుత్త తయిర రవం కేట్టిలైయో
నాయకప్పెణ్ణిళ్ళాయ్ ! నారాయణన్ మూర్తి
కేశావనై ప్పాడవుం నీకేట్టే కిడత్తియో
తేశ ముడైయాయ్ ! తిర వేలో రెంబావాయ్ ॥

8. పాశురం
కీళ్ వానం వెళ్ళెన్రు ఎరుమై శిరువీడు
మేయ్ వాన్ పరందనకాణ్ మిక్కుళ్ళ పిళ్ళైగళుం
పోవాన్ పోగిన్రారై పోగామల్ కాత్తున్నై
కూవువాన్ వందు నిన్రోం కోదుకలముడైయ
పావాయ్ ! ఎళుందిరాయ్ పాడిప్పరైకొండు
మావాయ్ ! పిళందానై మల్లరై మాట్టియ
దేవాదిదేవనై చ్చెన్రునాం శేవిత్తాల్
ఆవావెన్రా రాయ్ ందరుళేలో రెంబావాయ్ ॥

9. పాశురం
తూమణి మాడత్తుచ్చుట్రుం విళక్కెరియ
ధూపం కమళ త్తుయిలణై మేల్ కణ్ వళరుం
మామాన్ మగళే ! మణిక్కదవం తాళ్ తిరవాయ్
మామీర్! అవళై యెళుప్పీరో ఉన్ మగళ్ దాన్
ఊమైయో ? అన్రిచ్చెవిడో ? అనందలో
ఏ మప్పెరుందుయిల్ మందిరప్పట్టాళో ?
మామాయన్ మాధవన్ వైకుందన్ ఎన్రెన్రు
నామం పలవుం నవిన్రేలో రెంబావాయ్ ॥

10. పాశురం
నోట్రుచ్చువర్కం పుహిగిన్రవమ్మనాయ్
మాట్రముం తారారో వాశల్ తిరవాదార్
నాట్రత్తుళాయ్ ముడి నారాయణన్ నమ్మాల్
పోట్రప్పరైత్తరుం పుణ్ణియనాల్,పణ్ణొరునాళ్,
కూట్రత్తిన్ వాయ్ విళంద కుంబకరుణనుం
తోట్రు మునక్కే పెరుందుయిల్ తాన్ తందానో ?
ఆట్రవనందలుడై యా యరుంగలమే
తేట్రమాయ్ వందు తిరవేలో రెంబావాయ్ ॥

11. పాశురం
కట్రుక్క ఱ వైక్కణంగళ్ పలక ఱందు
శట్రార్ తి ఱలళియచ్చెన్రు Sఎరుచ్చెయ్యుం
కుట్రమొన్రిల్లాద కోవలర్తం పొర్కొడియే
పుట్రరవల్ గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్
శుట్రత్తుతోళిమా రెల్లారుం వందునిన్
ముట్రం పుహుందు ముగిల్వణ్ణన్ పేర్పాడ
శిట్రాదే పేశాదే Sఎల్వప్పెణ్ణాట్టి ! నీ
ఎట్రుక్కు రంగం పొరుళేలో రెంబావాయ్ ॥

12. పాశురం
కనైత్తిళం కట్రెరుమై కన్రుక్కిరంగి
నినైత్తుములై వళియే నిన్రుపాల్ శోర,
ననైత్తిలం శేరాక్కుం నర్ చెల్వన్ తంగాయ్
పనిత్తెలై వీళ నిన్ వాశల్ కడైపట్రి
శినత్తినాల్ తెన్నిలజ్ఞ్గైక్కోమానైచెట్ర
మనత్తుక్కినియానై ప్పాడవుం నీవాయ్ తిఱవాయ్
ఇనిత్త నెళుందిరాయ్ ఈదెన్న పేరుఱక్కం
అనైత్తిల్లత్తారు మఱిందేలో రెంబావాయ్ ॥

13. పాశురం
పుళ్ళిన్ వాయ్ కీండానై పొల్లావరక్కనై
క్కిళ్ళి క్కళైందానై క్కీర్తిమై పాడిప్పోయ్
ప్పిళ్ళైగళెల్లారుం పావైక్కళం బుక్కార్
వెళ్ళి యెళుందు వియాళ ముఱజ్ఞ్గిత్తు
ప్పుళ్ళుం శిలుంబినకాణ్ , పోదరిక్కణ్ణినాయ్
కుళ్ళక్కుళిరక్కుడైందు నీరాడాదే
పళ్ళిక్కి డత్తియోపావాయ్ ! నీ నన్నాళాల్
కళ్ళం తవిర్ ందు కలందేలో రెంబావాయ్ ॥

14. పాశురం
ఉజ్ఞ్గల్ పుళైక్కడై తోట్టత్తు వావియుల్
Sఎజ్ఞ్గళునీర్ వాయ్ నెగిలి ందాంబల్ వాయ్ కూంబినకాణ్
Sఎజ్ఞ్గల్పొడిక్కూరై వెణ్ పల్ తవత్తవర్
తజ్ఞ్గల్ తిరుక్కోయిల్ శజ్ఞ్గిడువాన్ పోగిన్రార్
ఎజ్ఞ్గలై మున్న మెళుప్పువాన్ వాయ్ పేశుం
నజ్ఞ్గా యెలుందిరాయ్ నాణాదాయ్ నావుడై యాయ్
శజ్ఞ్గొడు శక్కర మేందుం తడక్కైయన్
పజ్ఞ్గయక్కణ్ణానై ప్పాడేలో రెంబావాయ్ ॥

15. పాశురం
ఎల్లే యిలంగిళియే ! యిన్నమురంగుడియో?
శిల్లెన్రళై యేన్మిన్? నజ్ఞ్గైమీర్, పోదరుగిన్రేన్
వల్లై ఉన్ కట్టురైగళ్ పండేయున్ వాయఱిదుం
వల్లీర్గళ్ నీజ్ఞ్గళే, నానేదా నాయుడుగ
ఒల్లైనీ పోదాయ్, ఉనక్కెన్న వేఋడైయై ?
ఎల్లారుం ఫోందారో? ఫోందార్, ఫోందెణ్ణిక్కొళ్
వల్లానై కొన్రానై మాత్తారై మాత్తళిక్క
వల్లానై మాయనై ప్పాడేలో రెంబావాయ్ ॥

16. పాశురం
నాయగనాయ్ నిన్ర నందగోపనుడైయ
కోయిల్ కాప్పానే ! కొడిత్తోన్రుం తోరణ
వాశల్ కాప్పానే ! మణిక్కదవం తాళ్ తిరవాయ్
ఆయర్ శిరుమియరోముక్కు అరై పరై
మాయన్ మణివణ్ణన్ నెన్నెలేవాయ్ నేర్ ందాన్
తోయోమాయ్ వందోం తుయిలెళప్పాడువాన్
వాయాల్ మున్నమున్నం మాత్తాదే అమ్మా! నీ
నేశ నిలైక్కదవం నీక్కేలో రెంబావాయ్ ॥

17. పాశురం
అంబరమే, తణ్ణీరే శోఱే అఱం Sఎయ్యుం
ఎంబెరుమాన్ ! నందగోపాలా! ఎళుందిరాయ్,
కొంబనార్కెల్లాం కొళుందే ! కులవిళక్కే
ఎంబెరుమాట్టి! యశోదాయ్! అఱివురాయ్!
అంబర మూడఋతోజ్ఞ్గి యులగలంద
ఉంబర్ కోమానే ! ఉఱజ్ఞ్గాదెళుందిరాయ్
Sఎం పొర్కళ లడిచ్చెల్వా ! బలదేవా !
ఉంబియుం నీయు ముఱజ్ఞ్గేలో రెంబావాయ్ ॥

18. పాశురం
ఉందు మదకళిత్త! నోడాద తోళ్వలియన్
నంద గోపాలన్ మరుమగళే ! నప్పిన్నాయ్ !
కందం కమళుం కుళలీ ! కడై తిరవాయ్
వందెజ్ఞ్గం కోళి అళైత్తనకాణ్ మాదవి
ప్పందల్ మేల్ పల్ కాల్ కుయిలి నజ్ఞ్గల్ కూవినగాణ్
పందార్ విరలి ! ఉన్ మైత్తునన్ పేర్పాడ
చెందామరైక్కైయాల్ శీరార్ వళై యొళిప్ప
వందు తిరువాయ్ మగిళిందేలొ రెంబావాయ్ ॥

19. పాశురం
కుత్తు విళక్కెరియ క్కోట్టుక్కాల్ కట్టిల్ మేల్
మెత్తెన్ర పంచశయనత్తిన్ మేలేరి
కొత్తలర్ పూజ్ఞ్గళల్ నప్పిన్నై కొంగైమేల్
వైత్తుక్కిడంద మలర్ మార్పా ! వాయ్ తిరవాయ్
మెత్తడజ్ఞ్కణ్ణినాయ్ నీ యున్మణాలనై
ఎత్తనైపోదుం తుయిలెళ ఒట్టాయ్ కాణ్
యెత్తనై యేలుం పిరివాట్ర గిల్లాయాల్
తత్తువ మన్రుత్తగవేలో రెంబావాయ్ ॥

20. పాశురం
ముప్పత్తు మూవర్ అమరర్కు మున్ Sఎన్రు
కప్పం తవిర్కుం కలియే తుయిలెళాయ్
Sఎప్పముడైయాయ్ తిఱలుడైయాయ్ ! Sఎట్రార్కు
వెప్పం కొడుక్కుం విమలా తుయిలెళాయ్
Sఎప్పన్న మెన్ములైచ్చెవ్వాయ్ చ్చిరు మరుంగుల్
నప్పిన్నై నంగాయ్ ! తిరువే ! తుయిలెలాయ్
ఉక్కముం తట్టొళియుం తందున్ మణాళనై
ఇప్పోదే యెమ్మై నీరాట్టేలే రెంబావాయ్ ॥

21. పాశురం
ఏట్రకలంగ ళెదిరిపొంగి మీదళిప్ప
మాట్రాదే పాల్ Sఒరియుం వళ్లల్ పెరుం పశుక్కల్
ఆట్ర ప్పడైత్తాన్ మగనే ! యరివురాయ్
ఊట్రముడై యాయ్ ! పెరియాయ్ ! ఉలగినిల్
తోట్రమాయ్ నిన్ర శుడరే ! తుయిలెళాయ్
మాట్రారునక్కు వలితులైందు ఉన్ వా శర్కణ్
ఆట్రాదు వందు ఉన్నడి పణియు మాప్పోలే
పోట్రియాం వందోం పుగళ్ ందు ఏలోరెంబావాయ్ ॥

22. పాశురం
అంగణ్ మాజ్ఞాలత్తరశర్ అభిమాన
బజ్ఞ్గమాయ్ నందు నిన్ పళ్ళిక్కట్టిల్ కీళే
శజ్ఞ్గమిరుపార్ పోల్ వందుతలై ప్పెయ్ దోం
కింగిణివాయ్ చ్చెయద తామరప్పూప్పోలే
Sఎంజ్ఞ్గణ్ శిరిచ్చిరిదే యేమ్మేల్ విళియావో
తింగళు మాదిత్తియను మెళుందార్పోల్
అజ్ఞ్గణ్ణిరండుం కొండు ఎజ్ఞ్గళ్ మేల్ నోక్కుదియేల్
ఎజ్ఞ్గళ్ మేల్ చాబ మిళందేలో రెంబావాయ్ ॥

23. పాశురం
మారిమలై ముళంజిల్ మన్నిక్కిడందుఱంగం
శీరియ శింగరివిత్తుత్తీ విళిత్తు
వేరిమయిర్ పొంగ వెప్పాడుం పేర్ ందుదరి
మూరి నిమిర్ ందు ముళంగిప్పురప్పట్టు
పోదరుమాపోలే, నీ పూవైప్పూవణ్ణా ! ఉన్
కోయిల్ నిన్రింగనే ఫోందరుళి కోప్పుడైయ
శీరియ శింగాపనత్తిరుందు యాం వంద
కారియమారాయ్ ందరుళేలో రెంబావాయ్ ॥

24. పాశురం
అన్రివ్వులగ మళందాయ్! ఆడిపోట్రి
చ్చెన్రంగుత్తెన్నిలంగైSఎత్తాయ్! తిఱల్ పోట్రి
పొన్రచ్చెగడ ముదైత్తాయ్ ! పుగళ్ పోట్రి
కన్రు కుణిలా వెఱిందాయ్ ! కళల్ పోట్రి
కున్రుకుడైయా వెడుత్తాయ్ ! గుణం పోట్రి
వెన్రు పగైక్కెడుక్కుం నిన్ కైయిల్ వేల్ పోట్రి
ఏన్రెన్రున్ శేవగమే యేత్తిప్పఱై కొళ్వాన్
ఇన్రియాం వందోం ఇరంగేలో రెంబావాయ్ ॥

25. పాశురం
ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱందు ఓరిరవిల్
ఒరుత్తి మగనాయ్ ఒళిత్తు వళర,
తరక్కిలా నాగిత్తాన్ తీంగునినైంద
కరుత్తైప్పిళ్ళైకంజన్ వయిట్రిల్
నెరుప్పెన్న నిన్ర నెడుమాలే ! యున్నై
అరుత్తిత్తు వందోం , పఱై తరుతియాగిల్
తిరుర్రక్క Sఎల్వముం శేవగముం యాంపాడి
వరుత్తముం తీర్ ందు మగిళిందు ఏలో రెంబావాయ్ ॥

26. పాశురం
మాలే ! మణివణ్ణా ! మార్గళి నీరాడువాన్
మేలైయార్ Sఎయ్ వనగళ్ వేండువన కేట్టియేల్
ఞాలత్తై యెల్లాం నడుంగ మురల్వన
పాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్ పాంజశన్నియమే
పోల్వన శంగంగళ్, పోయ్ ప్పాడుడై యనవే
శాల ప్పెరుం పఱైయే, పల్లాండిశైప్పారే
కోలవిళక్కే, కొడియే, విదామే
ఆలినిలైయాయ్ ! అరుళేలో రెంబావాయ్ ॥

27. పాశురం
కూడారై వెల్లుం శీర్ గోవిందా ! ఉందన్నై
ప్పాడిప్పఱై కొండుయాం పెఋSఎమ్మానం
నాడుపుగళుం పరిశినాల్ నన్రాగ
చ్చూడగమే తోళ్ వళైయే,తోడే Sఎప్పూవే,
పాడగమే,యెన్రనైయ పల్ కలనుం యామణివోం,
ఆడై యుడుప్పోం, అదన్ పిన్నే పాల్ శోఋ
మూడ నెయ్ పెయ్ దు ముళంగైవళివార
కూడి యిరుందు కుళిర్ ందేలోరెంబావాయ్ ॥

28. పాశురం
క ఱవైగళ్ పిన్ Sఎన్రు క్కానం శేర్ ందుణ్బోం,
అఱివొన్రు మిల్లాద వాయ్ క్కులత్తు ఉందన్నై
ప్పిఱవి పె ఋందనై పుణ్ణియం నాముడైయోం
కు ఱైవొన్రు మిల్లాద గోవిందా !ఉందన్నోడు
ఉఱవేల్ నమక్కి ంగొళిక్క వొళియాదు
అఱియాద పిళ్ళైగళోం, అన్బినాల్ ఉందన్నై
చిఋపేరళైత్తనవుం శీఱి యరుళాదే
ఇఱైవా నీ తారాయ్ పఱైయేలో రెంబావాయ్ ॥

29.పాశురం
శిత్తం శిఋకాలే వందున్నై చ్చేవిత్తు, ఉన్
ప్పొత్తామరై యడియే ప్పోత్తుం పోరుళ్ కేళాయ్
పెత్తమ్మేయ్ త్తుణ్ణం కలత్తిల్ పిఱందనీ
కుత్తేవ లెంగళై క్కొళ్ళమల్ పోగాదు
ఇత్తై పఱై కొళ్వా నన్రుకాణ్ గోవిందా !
ఎత్తైక్కుమేళేళు పిఱవిక్కుం, ఉందన్నో
డుత్తోమే యావోమునక్కే నామాళ్ Sఎయ్ వోం
ముత్తిన ంకామంగళ్ మాత్తేలో రెంబావాయ్ ॥

30. పాశురం
వంగ క్కడల్ కడైంద మాదవనై కేశవనై
తింగళ్ తిరుముగత్తు చ్చేయిళై యార్ Sఎన్నిరైంజి
అంగప్పరై కొండువాత్తై, అణిపుదువై
పైంగమల త్తండైరియల్ పట్టర్ పిరాన్ కోదై Sఒన్న
శంగత్తమిళ్ మాలై ముప్పదుం తప్పామే
ఇంగప్పరిశురై ప్పారీరరండు మాల్వరైత్తోళ్
Sఎ ంగణ్ తిరుముగత్తు చ్చెల్వత్తిరుమాలాల్
ఎంగం తిరువరుళ్ పెత్తిన్బురువ రెంబావాయ్ ॥

శ్రీ ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం ॥

స్వస్తి ॥

********

Languages

Leave a Comment