[ତିରୁପ୍ପାଵୈ] ᐈ Tiruppavai In Oriya/Odia Pdf

Tiruppavai Lyrics In Oriya/Odia

1. ପାଶୁରମ୍
ମାର୍ଗଳି ତ୍ତିଜ୍ଞ୍ଗଲ୍ ମଦି ନିରୈଂଦ ନନ୍ନାଳାଲ୍
ନୀରାଡ ପ୍ପୋଦୁଵୀର୍, ପୋଦୁମିନୋ ନେରିଲୈଯୀର୍
ଶୀର୍ ମଲ୍ଗୁମ୍ ଆଯ୍ ପ୍ପାଡି Sଏଲ୍ଵଚ୍ଚିରୁ ମୀର୍ କାଳ୍
କୂର୍ଵେଲ୍ କୋଡୁଂଦୋଳିଲନ୍ ନଂଦଗୋପନ୍ କୁମରନ୍
ଏରାର୍ ଂଦ କଣ୍ଣି ଯଶୋଦୈ ଯିଳଂଶିଂଗମ୍
କାର୍ମେନିଚ୍ଚଜ୍ଞ୍ଗଣ୍ କଦିର୍ମଦିଯଂ ବୋଲ୍ ମୁଗତ୍ତାନ୍
ନାରାଯଣନେ ନମକ୍କେ ପରୈତରୁଵାନ୍
ପାରୋର୍ ପୁଗଳପ୍ପଡିଂଦେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

2. ପାଶୁରମ୍
ଵୈଯତ୍ତୁ ଵାଳ୍ଵୀର୍ଗାଳ୍ ନାମୁମ୍ ନଂବାଵୈକ୍କୁ
ଚ୍ଚେଯ୍ଯୁମ୍ କିରିଶୈଗଳ୍ କେଳୀରୋ ପାର୍କଡଲୁଳ୍
ପୈ ଯତ୍ତୁ ଯିନ୍ର ପରମନଡିପାଡି
ନେଯ୍ଯୁଣ୍ଣୋମ୍ ପାଲୁଣ୍ଣୋମ୍ ନାଟ୍କାଲେ ନୀରାଡି
ମୈଯିଟ୍ଟେଳୁଦୋମ୍ ମଲରିଟ୍ଟୁ ନାମୁଡିଯୋମ୍
Sଏଯ୍ଯାଦନ Sଏଯ୍ଯୋମ୍ ତୀକ୍କୁରଳୈ ଚ୍ଚେନ୍ରୋଦୋମ୍
ଐଯ୍ଯମୁମ୍ ପିଚ୍ଚୈଯୁମ୍ ଆଂଦନୈଯୁମ୍ କୈକାଟ୍ଟି
ଉଯ୍ଯୁ ମାରେଣ୍ଣି ଯୁଗଂଦେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

3. ପାଶୁରମ୍
ଓଂଗି ଯୁଲଗଳଂଦ ଉତ୍ତମନ୍ ପେର୍ପାଡି
ନାଂଗଳ୍ ନଂବାଵୈକ୍କୁ ଚ୍ଚାଟ୍ରି ନୀରାଡିନାଲ୍
ତୀଂଗନ୍ରି ନାଡେଲ୍ଲାମ୍ ତିଂଗଳ୍ ମୁମ୍ମାରି ପେଯ୍ ଦୁ
ଓଂଗୁ ପେରୁମ୍ Sଏନ୍ନେଲ୍ ଊଡୁ କଯଲୁଗଳ
ପୂଂଗୁଵଳୈ ପୋଦିଲ୍ ପୋରିଵଂଡୁ କଣ୍ପଡୁପ୍ପ
ତେଂଗାଦେ ପୁକ୍କିରୁଂଦୁ ଶୀର୍ ତ୍ତମୁଲୈ ପଟ୍ରି
ଵାଂଗକ୍କୁଡମ୍ ନିରୈକ୍କୁମ୍ ଵଳ୍ଳଲ୍ ପେରୁଂବଶୁକ୍କଳ୍
ନୀଂଗାଦSଏଲ୍ଵମ୍ ନିରୈଂଦେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

4. ପାଶୁରମ୍
ଆଳିମଳୈକ୍କଣ୍ଣା ! ଓନ୍ରୁ ନୀକୈ କରଵେଲ୍
ଆଳିଯୁଳ୍ ପୁକ୍କୁ ମୁଗୁଂଦୁ କୋଡାର୍ତେରି
ଊଳିମୁଦଲ୍ଵ ନୁରୁଵଂପୋଲ୍ ମେଯିକରୁତ୍ତୁ
ପାଳିଯଂଦୋଳୁଡୈ ପର୍ପନାବନ୍ କୈଯିଲ୍
ଆଳିପୋଳ୍ ମିନ୍ନି, ଵଲଂବୁରି ପୋଲ୍ ନିନ୍ରଦିରିଂଦୁ
ତାଳାଦେ ଶାର୍ ଜ୍ଞ୍ଗମୁଦୈତ୍ତ ଶରମଳୈପୋଲ୍
ଵାଳଵୁଲଗିନିଲ୍ ପେଯ୍ ଦିଡାଯ୍ ନାଂଗଳୁମ୍
ମାର୍ଗଳି ନୀରାଡ ମଗିଳିଂଦେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

5. ପାଶୁରମ୍
ମାଯନୈ ମନ୍ନୁ, ଵଡମଦୁରୈ ମୈଂଦନୈ
ତ୍ତୂଯ ପେରୁନୀର୍ ଯମୁନୈ ତ୍ତୁରୈଵନୈ
ଆଯର୍ କୁଲତ୍ତିନିଲ୍ ତୋନ୍ରୁମ୍ ମଣି ଵିଳକ୍କୈ
ତ୍ତାଯୈକ୍କୁଡଲ୍ ଵିଳକ୍କମ୍ Sଏଯ୍ଦ ଦାମୋଦରନୈ
ତୂଯୋମାଯ୍ ଵଂଦୁନାମ୍ ତୂମଲର୍ ତୂଵିତ୍ତୋଳୁଦୁ
ଵାଯିନାଲ୍ ପାଡି, ମନତ୍ତିନଲ୍ ଶିଂଦିକ୍କ
ପୋଯପିଳ୍ଳୈଯୁମ୍ ପ୍ପୁଗୁଦରୁଵା ନିନ୍ରନଵୁମ୍
ତୀଯିନିଲ୍ ତୂଶାଗୁଂ Sଏପ୍ପେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

6. ପାଶୁରମ୍
ପୁଳ୍ଳୁମ୍ ଶିଲୁଂବିନକାଣ୍ ପୁଳ୍ଳରଯ୍ଯନ୍ କୋଯିଲିଲ୍
ଵେଳ୍ଳୈ ଵିଳିଶଂଗିନ୍ ପେରରଵମ୍ କେଟ୍ଟି ଲୈଯୋ
ପିଳ୍ଳା ଯେଳୁଂଦି ରାଯ୍ ପେଯ୍ ମୁଲୈ ନଂଜୁଂଡୁ
କଳ୍ଳଚ୍ଚଗଡଂ କଲକ୍କଳିଯ କ୍କାଲୋଚ୍ଚି
ଵେଳ୍ଳତ୍ତରଵିଲ୍ ତୁଯିଲ ମର୍ ଂଦ ଵିତ୍ତିନୈ
ଉଳ୍ଳତ୍ତୁ କ୍କୋଂଡୁ ମୁନିଵର୍ଗଳୁମ୍ ଯୋଗିଗଳୁମ୍
ମେଳ୍ଳ ଵେଳୁଂଦୁ ଆରିଯନ୍ର ପେରରଵମ୍
ଉଳ୍ଳମ୍ ପୁଗୁଂଦୁ କୁଳିର୍ ଂଦେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

7. ପାଶୁରମ୍
କୀଶୁ କୀSଏନ୍ରେଜ୍ଞ୍ଗୁମାନୈ ଚାତ୍ତକଲଂଦୁ !
ପେଶିନ ପେଚ୍ଚରଵମ୍ କେଟ୍ଟିଲୈଯୋ ! ପେଯ୍ ପ୍ପେଣ୍ଣେ !
କାଶୁମ୍ ପିରପ୍ପୁମ୍ କଲଗଲପ୍ପକ୍କୈ ପେର୍ତୁ
ଵାଶ ନରୁଜ୍ଞ୍ଗୁଳ ଲାଯିଚ୍ଚିଯର୍ ମତ୍ତିନାଲ୍
ଓଶୈ ପଡୁତ୍ତ ତଯିର ରଵମ୍ କେଟ୍ଟିଲୈଯୋ
ନାଯକପ୍ପେଣ୍ଣିଳ୍ଳାଯ୍ ! ନାରାଯଣନ୍ ମୂର୍ତି
କେଶାଵନୈ ପ୍ପାଡଵୁମ୍ ନୀକେଟ୍ଟେ କିଡତ୍ତିଯୋ
ତେଶ ମୁଡୈଯାଯ୍ ! ତିର ଵେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

8. ପାଶୁରମ୍
କୀଳ୍ ଵାନମ୍ ଵେଳ୍ଳେନ୍ରୁ ଏରୁମୈ ଶିରୁଵୀଡୁ
ମେଯ୍ ଵାନ୍ ପରଂଦନକାଣ୍ ମିକ୍କୁଳ୍ଳ ପିଳ୍ଳୈଗଳୁମ୍
ପୋଵାନ୍ ପୋଗିନ୍ରାରୈ ପୋଗାମଲ୍ କାତ୍ତୁନ୍ନୈ
କୂଵୁଵାନ୍ ଵଂଦୁ ନିନ୍ରୋମ୍ କୋଦୁକଲମୁଡୈଯ
ପାଵାଯ୍ ! ଏଳୁଂଦିରାଯ୍ ପାଡିପ୍ପରୈକୋଂଡୁ
ମାଵାଯ୍ ! ପିଳଂଦାନୈ ମଲ୍ଲରୈ ମାଟ୍ଟିଯ
ଦେଵାଦିଦେଵନୈ ଚ୍ଚେନ୍ରୁନାମ୍ ଶେଵିତ୍ତାଲ୍
ଆଵାଵେନ୍ରା ରାଯ୍ ଂଦରୁଳେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

9. ପାଶୁରମ୍
ତୂମଣି ମାଡତ୍ତୁଚ୍ଚୁଟ୍ରୁମ୍ ଵିଳକ୍କେରିଯ
ଧୂପମ୍ କମଳ ତ୍ତୁଯିଲଣୈ ମେଲ୍ କଣ୍ ଵଳରୁମ୍
ମାମାନ୍ ମଗଳେ ! ମଣିକ୍କଦଵମ୍ ତାଳ୍ ତିରଵାଯ୍
ମାମୀର୍! ଅଵଳୈ ଯେଳୁପ୍ପୀରୋ ଉନ୍ ମଗଳ୍ ଦାନ୍
ଊମୈଯୋ ? ଅନ୍ରିଚ୍ଚେଵିଡୋ ? ଅନଂଦଲୋ
ଏ ମପ୍ପେରୁଂଦୁଯିଲ୍ ମଂଦିରପ୍ପଟ୍ଟାଳୋ ?
ମାମାଯନ୍ ମାଧଵନ୍ ଵୈକୁଂଦନ୍ ଏନ୍ରେନ୍ରୁ
ନାମମ୍ ପଲଵୁମ୍ ନଵିନ୍ରେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

10. ପାଶୁରମ୍
ନୋଟ୍ରୁଚ୍ଚୁଵର୍କମ୍ ପୁହିଗିନ୍ରଵମ୍ମନାଯ୍
ମାଟ୍ରମୁମ୍ ତାରାରୋ ଵାଶଲ୍ ତିରଵାଦାର୍
ନାଟ୍ରତ୍ତୁଳାଯ୍ ମୁଡି ନାରାଯଣନ୍ ନମ୍ମାଲ୍
ପୋଟ୍ରପ୍ପରୈତ୍ତରୁମ୍ ପୁଣ୍ଣିଯନାଲ୍,ପଣ୍ଣୋରୁନାଳ୍,
କୂଟ୍ରତ୍ତିନ୍ ଵାଯ୍ ଵିଳଂଦ କୁଂବକରୁଣନୁମ୍
ତୋଟ୍ରୁ ମୁନକ୍କେ ପେରୁଂଦୁଯିଲ୍ ତାନ୍ ତଂଦାନୋ ?
ଆଟ୍ରଵନଂଦଲୁଡୈ ଯା ଯରୁଂଗଲମେ
ତେଟ୍ରମାଯ୍ ଵଂଦୁ ତିରଵେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

11. ପାଶୁରମ୍
କଟ୍ରୁକ୍କ ଱ ଵୈକ୍କଣଂଗଳ୍ ପଲକ ଱ଂଦୁ
ଶଟ୍ରାର୍ ତି ଱ଲଳିଯଚ୍ଚେନ୍ରୁ Sଏରୁଚ୍ଚେଯ୍ଯୁମ୍
କୁଟ୍ରମୋନ୍ରିଲ୍ଲାଦ କୋଵଲର୍ତମ୍ ପୋର୍କୋଡିଯେ
ପୁଟ୍ରରଵଲ୍ ଗୁଲ୍ ପୁନମଯିଲେ ପୋଦରାଯ୍
ଶୁଟ୍ରତ୍ତୁତୋଳିମା ରେଲ୍ଲାରୁମ୍ ଵଂଦୁନିନ୍
ମୁଟ୍ରମ୍ ପୁହୁଂଦୁ ମୁଗିଲ୍ଵଣ୍ଣନ୍ ପେର୍ପାଡ
ଶିଟ୍ରାଦେ ପେଶାଦେ Sଏଲ୍ଵପ୍ପେଣ୍ଣାଟ୍ଟି ! ନୀ
ଏଟ୍ରୁକ୍କୁ ରଂଗମ୍ ପୋରୁଳେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

12. ପାଶୁରମ୍
କନୈତ୍ତିଳଂ କଟ୍ରେରୁମୈ କନ୍ରୁକ୍କିରଂଗି
ନିନୈତ୍ତୁମୁଲୈ ଵଳିଯେ ନିନ୍ରୁପାଲ୍ ଶୋର,
ନନୈତ୍ତିଲମ୍ ଶେରାକ୍କୁମ୍ ନର୍ ଚେଲ୍ଵନ୍ ତଂଗାଯ୍
ପନିତ୍ତେଲୈ ଵୀଳ ନିନ୍ ଵାଶଲ୍ କଡୈପଟ୍ରି
ଶିନତ୍ତିନାଲ୍ ତେନ୍ନିଲଜ୍ଞ୍ଗୈକ୍କୋମାନୈଚେଟ୍ର
ମନତ୍ତୁକ୍କିନିଯାନୈ ପ୍ପାଡଵୁମ୍ ନୀଵାଯ୍ ତି଱ଵାଯ୍
ଇନିତ୍ତ ନେଳୁଂଦିରାଯ୍ ଈଦେନ୍ନ ପେରୁ଱କ୍କମ୍
ଅନୈତ୍ତିଲ୍ଲତ୍ତାରୁ ମ଱ିଂଦେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

13. ପାଶୁରମ୍
ପୁଳ୍ଳିନ୍ ଵାଯ୍ କୀଂଡାନୈ ପୋଲ୍ଲାଵରକ୍କନୈ
କ୍କିଳ୍ଳି କ୍କଳୈଂଦାନୈ କ୍କୀର୍ତିମୈ ପାଡିପ୍ପୋଯ୍
ପ୍ପିଳ୍ଳୈଗଳେଲ୍ଲାରୁମ୍ ପାଵୈକ୍କଳମ୍ ବୁକ୍କାର୍
ଵେଳ୍ଳି ଯେଳୁଂଦୁ ଵିଯାଳ ମୁ଱ଜ୍ଞ୍ଗିତ୍ତୁ
ପ୍ପୁଳ୍ଳୁମ୍ ଶିଲୁଂବିନକାଣ୍ , ପୋଦରିକ୍କଣ୍ଣିନାଯ୍
କୁଳ୍ଳକ୍କୁଳିରକ୍କୁଡୈଂଦୁ ନୀରାଡାଦେ
ପଳ୍ଳିକ୍କି ଡତ୍ତିଯୋପାଵାଯ୍ ! ନୀ ନନ୍ନାଳାଲ୍
କଳ୍ଳମ୍ ତଵିର୍ ଂଦୁ କଲଂଦେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

14. ପାଶୁରମ୍
ଉଜ୍ଞ୍ଗଲ୍ ପୁଳୈକ୍କଡୈ ତୋଟ୍ଟତ୍ତୁ ଵାଵିଯୁଲ୍
Sଏଜ୍ଞ୍ଗଳୁନୀର୍ ଵାଯ୍ ନେଗିଲି ଂଦାଂବଲ୍ ଵାଯ୍ କୂଂବିନକାଣ୍
Sଏଜ୍ଞ୍ଗଲ୍ପୋଡିକ୍କୂରୈ ଵେଣ୍ ପଲ୍ ତଵତ୍ତଵର୍
ତଜ୍ଞ୍ଗଲ୍ ତିରୁକ୍କୋଯିଲ୍ ଶଜ୍ଞ୍ଗିଡୁଵାନ୍ ପୋଗିନ୍ରାର୍
ଏଜ୍ଞ୍ଗଲୈ ମୁନ୍ନ ମେଳୁପ୍ପୁଵାନ୍ ଵାଯ୍ ପେଶୁମ୍
ନଜ୍ଞ୍ଗା ଯେଲୁଂଦିରାଯ୍ ନାଣାଦାଯ୍ ନାଵୁଡୈ ଯାଯ୍
ଶଜ୍ଞ୍ଗୋଡୁ ଶକ୍କର ମେଂଦୁମ୍ ତଡକ୍କୈଯନ୍
ପଜ୍ଞ୍ଗଯକ୍କଣ୍ଣାନୈ ପ୍ପାଡେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

15. ପାଶୁରମ୍
ଏଲ୍ଲେ ଯିଲଂଗିଳିଯେ ! ଯିନ୍ନମୁରଂଗୁଡିଯୋ?
ଶିଲ୍ଲେନ୍ରଳୈ ଯେନ୍ମିନ୍? ନଜ୍ଞ୍ଗୈମୀର୍, ପୋଦରୁଗିନ୍ରେନ୍
ଵଲ୍ଲୈ ଉନ୍ କଟ୍ଟୁରୈଗଳ୍ ପଂଡେଯୁନ୍ ଵାଯ଱ିଦୁମ୍
ଵଲ୍ଲୀର୍ଗଳ୍ ନୀଜ୍ଞ୍ଗଳେ, ନାନେଦା ନାଯୁଡୁଗ
ଓଲ୍ଲୈନୀ ପୋଦାଯ୍, ଉନକ୍କେନ୍ନ ଵେଋଡୈଯୈ ?
ଏଲ୍ଲାରୁମ୍ ଫୋଂଦାରୋ? ଫୋଂଦାର୍, ଫୋଂଦେଣ୍ଣିକ୍କୋଳ୍
ଵଲ୍ଲାନୈ କୋନ୍ରାନୈ ମାତ୍ତାରୈ ମାତ୍ତଳିକ୍କ
ଵଲ୍ଲାନୈ ମାଯନୈ ପ୍ପାଡେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

16. ପାଶୁରମ୍
ନାଯଗନାଯ୍ ନିନ୍ର ନଂଦଗୋପନୁଡୈଯ
କୋଯିଲ୍ କାପ୍ପାନେ ! କୋଡିତ୍ତୋନ୍ରୁମ୍ ତୋରଣ
ଵାଶଲ୍ କାପ୍ପାନେ ! ମଣିକ୍କଦଵମ୍ ତାଳ୍ ତିରଵାଯ୍
ଆଯର୍ ଶିରୁମିଯରୋମୁକ୍କୁ ଅରୈ ପରୈ
ମାଯନ୍ ମଣିଵଣ୍ଣନ୍ ନେନ୍ନେଲେଵାଯ୍ ନେର୍ ଂଦାନ୍
ତୋଯୋମାଯ୍ ଵଂଦୋମ୍ ତୁଯିଲେଳପ୍ପାଡୁଵାନ୍
ଵାଯାଲ୍ ମୁନ୍ନମୁନ୍ନମ୍ ମାତ୍ତାଦେ ଅମ୍ମା! ନୀ
ନେଶ ନିଲୈକ୍କଦଵମ୍ ନୀକ୍କେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

17. ପାଶୁରମ୍
ଅଂବରମେ, ତଣ୍ଣୀରେ ଶୋ଱େ ଅ଱ମ୍ Sଏଯ୍ଯୁମ୍
ଏଂବେରୁମାନ୍ ! ନଂଦଗୋପାଲା! ଏଳୁଂଦିରାଯ୍,
କୋଂବନାର୍କେଲ୍ଲାମ୍ କୋଳୁଂଦେ ! କୁଲଵିଳକ୍କେ
ଏଂବେରୁମାଟ୍ଟି! ଯଶୋଦାଯ୍! ଅ଱ିଵୁରାଯ୍!
ଅଂବର ମୂଡଋତୋଜ୍ଞ୍ଗି ଯୁଲଗଲଂଦ
ଉଂବର୍ କୋମାନେ ! ଉ଱ଜ୍ଞ୍ଗାଦେଳୁଂଦିରାଯ୍
Sଏମ୍ ପୋର୍କଳ ଲଡିଚ୍ଚେଲ୍ଵା ! ବଲଦେଵା !
ଉଂବିଯୁମ୍ ନୀଯୁ ମୁ଱ଜ୍ଞ୍ଗେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

18. ପାଶୁରମ୍
ଉଂଦୁ ମଦକଳିତ୍ତ! ନୋଡାଦ ତୋଳ୍ଵଲିଯନ୍
ନଂଦ ଗୋପାଲନ୍ ମରୁମଗଳେ ! ନପ୍ପିନ୍ନାଯ୍ !
କଂଦମ୍ କମଳୁମ୍ କୁଳଲୀ ! କଡୈ ତିରଵାଯ୍
ଵଂଦେଜ୍ଞ୍ଗମ୍ କୋଳି ଅଳୈତ୍ତନକାଣ୍ ମାଦଵି
ପ୍ପଂଦଲ୍ ମେଲ୍ ପଲ୍ କାଲ୍ କୁଯିଲି ନଜ୍ଞ୍ଗଲ୍ କୂଵିନଗାଣ୍
ପଂଦାର୍ ଵିରଲି ! ଉନ୍ ମୈତ୍ତୁନନ୍ ପେର୍ପାଡ
ଚେଂଦାମରୈକ୍କୈଯାଲ୍ ଶୀରାର୍ ଵଳୈ ଯୋଳିପ୍ପ
ଵଂଦୁ ତିରୁଵାଯ୍ ମଗିଳିଂଦେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

19. ପାଶୁରମ୍
କୁତ୍ତୁ ଵିଳକ୍କେରିଯ କ୍କୋଟ୍ଟୁକ୍କାଲ୍ କଟ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍
ମେତ୍ତେନ୍ର ପଂଚଶଯନତ୍ତିନ୍ ମେଲେରି
କୋତ୍ତଲର୍ ପୂଜ୍ଞ୍ଗଳଲ୍ ନପ୍ପିନ୍ନୈ କୋଂଗୈମେଲ୍
ଵୈତ୍ତୁକ୍କିଡଂଦ ମଲର୍ ମାର୍ପା ! ଵାଯ୍ ତିରଵାଯ୍
ମେତ୍ତଡଜ୍ଞ୍କଣ୍ଣିନାଯ୍ ନୀ ଯୁନ୍ମଣାଲନୈ
ଏତ୍ତନୈପୋଦୁମ୍ ତୁଯିଲେଳ ଓଟ୍ଟାଯ୍ କାଣ୍
ଯେତ୍ତନୈ ଯେଲୁମ୍ ପିରିଵାଟ୍ର ଗିଲ୍ଲାଯାଲ୍
ତତ୍ତୁଵ ମନ୍ରୁତ୍ତଗଵେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

20. ପାଶୁରମ୍
ମୁପ୍ପତ୍ତୁ ମୂଵର୍ ଅମରର୍କୁ ମୁନ୍ Sଏନ୍ରୁ
କପ୍ପମ୍ ତଵିର୍କୁମ୍ କଲିଯେ ତୁଯିଲେଳାଯ୍
Sଏପ୍ପମୁଡୈଯାଯ୍ ତି଱ଲୁଡୈଯାଯ୍ ! Sଏଟ୍ରାର୍କୁ
ଵେପ୍ପମ୍ କୋଡୁକ୍କୁମ୍ ଵିମଲା ତୁଯିଲେଳାଯ୍
Sଏପ୍ପନ୍ନ ମେନ୍ମୁଲୈଚ୍ଚେଵ୍ଵାଯ୍ ଚ୍ଚିରୁ ମରୁଂଗୁଲ୍
ନପ୍ପିନ୍ନୈ ନଂଗାଯ୍ ! ତିରୁଵେ ! ତୁଯିଲେଲାଯ୍
ଉକ୍କମୁମ୍ ତଟ୍ଟୋଳିଯୁମ୍ ତଂଦୁନ୍ ମଣାଳନୈ
ଇପ୍ପୋଦେ ଯେମ୍ମୈ ନୀରାଟ୍ଟେଲେ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

21. ପାଶୁରମ୍
ଏଟ୍ରକଲଂଗ ଳେଦିରିପୋଂଗି ମୀଦଳିପ୍ପ
ମାଟ୍ରାଦେ ପାଲ୍ Sଓରିଯୁମ୍ ଵଳ୍ଲଲ୍ ପେରୁମ୍ ପଶୁକ୍କଲ୍
ଆଟ୍ର ପ୍ପଡୈତ୍ତାନ୍ ମଗନେ ! ଯରିଵୁରାଯ୍
ଊଟ୍ରମୁଡୈ ଯାଯ୍ ! ପେରିଯାଯ୍ ! ଉଲଗିନିଲ୍
ତୋଟ୍ରମାଯ୍ ନିନ୍ର ଶୁଡରେ ! ତୁଯିଲେଳାଯ୍
ମାଟ୍ରାରୁନକ୍କୁ ଵଲିତୁଲୈଂଦୁ ଉନ୍ ଵା ଶର୍କଣ୍
ଆଟ୍ରାଦୁ ଵଂଦୁ ଉନ୍ନଡି ପଣିଯୁ ମାପ୍ପୋଲେ
ପୋଟ୍ରିଯାମ୍ ଵଂଦୋମ୍ ପୁଗଳ୍ ଂଦୁ ଏଲୋରେଂବାଵାଯ୍ ॥

22. ପାଶୁରମ୍
ଅଂଗଣ୍ ମାଜ୍ଞାଲତ୍ତରଶର୍ ଅଭିମାନ
ବଜ୍ଞ୍ଗମାଯ୍ ନଂଦୁ ନିନ୍ ପଳ୍ଳିକ୍କଟ୍ଟିଲ୍ କୀଳେ
ଶଜ୍ଞ୍ଗମିରୁପାର୍ ପୋଲ୍ ଵଂଦୁତଲୈ ପ୍ପେଯ୍ ଦୋମ୍
କିଂଗିଣିଵାଯ୍ ଚ୍ଚେଯଦ ତାମରପ୍ପୂପ୍ପୋଲେ
Sଏଂଜ୍ଞ୍ଗଣ୍ ଶିରିଚ୍ଚିରିଦେ ଯେମ୍ମେଲ୍ ଵିଳିଯାଵୋ
ତିଂଗଳୁ ମାଦିତ୍ତିଯନୁ ମେଳୁଂଦାର୍ପୋଲ୍
ଅଜ୍ଞ୍ଗଣ୍ଣିରଂଡୁଂ କୋଂଡୁ ଏଜ୍ଞ୍ଗଳ୍ ମେଲ୍ ନୋକ୍କୁଦିଯେଲ୍
ଏଜ୍ଞ୍ଗଳ୍ ମେଲ୍ ଚାବ ମିଳଂଦେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

23. ପାଶୁରମ୍
ମାରିମଲୈ ମୁଳଂଜିଲ୍ ମନ୍ନିକ୍କିଡଂଦୁ଱ଂଗମ୍
ଶୀରିଯ ଶିଂଗରିଵିତ୍ତୁତ୍ତୀ ଵିଳିତ୍ତୁ
ଵେରିମଯିର୍ ପୋଂଗ ଵେପ୍ପାଡୁମ୍ ପେର୍ ଂଦୁଦରି
ମୂରି ନିମିର୍ ଂଦୁ ମୁଳଂଗିପ୍ପୁରପ୍ପଟ୍ଟୁ
ପୋଦରୁମାପୋଲେ, ନୀ ପୂଵୈପ୍ପୂଵଣ୍ଣା ! ଉନ୍
କୋଯିଲ୍ ନିନ୍ରିଂଗନେ ଫୋଂଦରୁଳି କୋପ୍ପୁଡୈଯ
ଶୀରିଯ ଶିଂଗାପନତ୍ତିରୁଂଦୁ ଯାମ୍ ଵଂଦ
କାରିଯମାରାଯ୍ ଂଦରୁଳେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

24. ପାଶୁରମ୍
ଅନ୍ରିଵ୍ଵୁଲଗ ମଳଂଦାଯ୍! ଆଡିପୋଟ୍ରି
ଚ୍ଚେନ୍ରଂଗୁତ୍ତେନ୍ନିଲଂଗୈSଏତ୍ତାଯ୍! ତି଱ଲ୍ ପୋଟ୍ରି
ପୋନ୍ରଚ୍ଚେଗଡ ମୁଦୈତ୍ତାଯ୍ ! ପୁଗଳ୍ ପୋଟ୍ରି
କନ୍ରୁ କୁଣିଲା ଵେ଱ିଂଦାଯ୍ ! କଳଲ୍ ପୋଟ୍ରି
କୁନ୍ରୁକୁଡୈଯା ଵେଡୁତ୍ତାଯ୍ ! ଗୁଣମ୍ ପୋଟ୍ରି
ଵେନ୍ରୁ ପଗୈକ୍କେଡୁକ୍କୁମ୍ ନିନ୍ କୈଯିଲ୍ ଵେଲ୍ ପୋଟ୍ରି
ଏନ୍ରେନ୍ରୁନ୍ ଶେଵଗମେ ଯେତ୍ତିପ୍ପ଱ୈ କୋଳ୍ଵାନ୍
ଇନ୍ରିଯାମ୍ ଵଂଦୋମ୍ ଇରଂଗେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

25. ପାଶୁରମ୍
ଓରୁତ୍ତି ମଗନାଯ୍ ପି଱ଂଦୁ ଓରିରଵିଲ୍
ଓରୁତ୍ତି ମଗନାଯ୍ ଓଳିତ୍ତୁ ଵଳର,
ତରକ୍କିଲା ନାଗିତ୍ତାନ୍ ତୀଂଗୁନିନୈଂଦ
କରୁତ୍ତୈପ୍ପିଳ୍ଳୈକଂଜନ୍ ଵଯିଟ୍ରିଲ୍
ନେରୁପ୍ପେନ୍ନ ନିନ୍ର ନେଡୁମାଲେ ! ଯୁନ୍ନୈ
ଅରୁତ୍ତିତ୍ତୁ ଵଂଦୋମ୍ , ପ଱ୈ ତରୁତିଯାଗିଲ୍
ତିରୁର୍ରକ୍କ Sଏଲ୍ଵମୁମ୍ ଶେଵଗମୁମ୍ ଯାଂପାଡି
ଵରୁତ୍ତମୁମ୍ ତୀର୍ ଂଦୁ ମଗିଳିଂଦୁ ଏଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

26. ପାଶୁରମ୍
ମାଲେ ! ମଣିଵଣ୍ଣା ! ମାର୍ଗଳି ନୀରାଡୁଵାନ୍
ମେଲୈଯାର୍ Sଏଯ୍ ଵନଗଳ୍ ଵେଂଡୁଵନ କେଟ୍ଟିଯେଲ୍
ଞାଲତ୍ତୈ ଯେଲ୍ଲାମ୍ ନଡୁଂଗ ମୁରଲ୍ଵନ
ପାଲନ୍ନ ଵଣ୍ଣତ୍ତୁ ଉନ୍ ପାଂଜଶନ୍ନିଯମେ
ପୋଲ୍ଵନ ଶଂଗଂଗଳ୍, ପୋଯ୍ ପ୍ପାଡୁଡୈ ଯନଵେ
ଶାଲ ପ୍ପେରୁମ୍ ପ଱ୈଯେ, ପଲ୍ଲାଂଡିଶୈପ୍ପାରେ
କୋଲଵିଳକ୍କେ, କୋଡିଯେ, ଵିଦାମେ
ଆଲିନିଲୈଯାଯ୍ ! ଅରୁଳେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

27. ପାଶୁରମ୍
କୂଡାରୈ ଵେଲ୍ଲୁମ୍ ଶୀର୍ ଗୋଵିଂଦା ! ଉଂଦନ୍ନୈ
ପ୍ପାଡିପ୍ପ଱ୈ କୋଂଡୁଯାମ୍ ପେଋSଏମ୍ମାନମ୍
ନାଡୁପୁଗଳୁମ୍ ପରିଶିନାଲ୍ ନନ୍ରାଗ
ଚ୍ଚୂଡଗମେ ତୋଳ୍ ଵଳୈଯେ,ତୋଡେ Sଏପ୍ପୂଵେ,
ପାଡଗମେ,ଯେନ୍ରନୈଯ ପଲ୍ କଲନୁମ୍ ଯାମଣିଵୋମ୍,
ଆଡୈ ଯୁଡୁପ୍ପୋମ୍, ଅଦନ୍ ପିନ୍ନେ ପାଲ୍ ଶୋଋ
ମୂଡ ନେଯ୍ ପେଯ୍ ଦୁ ମୁଳଂଗୈଵଳିଵାର
କୂଡି ଯିରୁଂଦୁ କୁଳିର୍ ଂଦେଲୋରେଂବାଵାଯ୍ ॥

28. ପାଶୁରମ୍
କ ଱ଵୈଗଳ୍ ପିନ୍ Sଏନ୍ରୁ କ୍କାନମ୍ ଶେର୍ ଂଦୁଣ୍ବୋମ୍,
ଅ଱ିଵୋନ୍ରୁ ମିଲ୍ଲାଦ ଵାଯ୍ କ୍କୁଲତ୍ତୁ ଉଂଦନ୍ନୈ
ପ୍ପି଱ଵି ପେ ଋଂଦନୈ ପୁଣ୍ଣିଯମ୍ ନାମୁଡୈଯୋମ୍
କୁ ଱ୈଵୋନ୍ରୁ ମିଲ୍ଲାଦ ଗୋଵିଂଦା !ଉଂଦନ୍ନୋଡୁ
ଉ଱ଵେଲ୍ ନମକ୍କି ଂଗୋଳିକ୍କ ଵୋଳିଯାଦୁ
ଅ଱ିଯାଦ ପିଳ୍ଳୈଗଳୋମ୍, ଅନ୍ବିନାଲ୍ ଉଂଦନ୍ନୈ
ଚିଋପେରଳୈତ୍ତନଵୁମ୍ ଶୀ଱ି ଯରୁଳାଦେ
ଇ଱ୈଵା ନୀ ତାରାଯ୍ ପ଱ୈଯେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

29.ପାଶୁରଂ
ଶିତ୍ତମ୍ ଶିଋକାଲେ ଵଂଦୁନ୍ନୈ ଚ୍ଚେଵିତ୍ତୁ, ଉନ୍
ପ୍ପୋତ୍ତାମରୈ ଯଡିଯେ ପ୍ପୋତ୍ତୁମ୍ ପୋରୁଳ୍ କେଳାଯ୍
ପେତ୍ତମ୍ମେଯ୍ ତ୍ତୁଣ୍ଣଂ କଲତ୍ତିଲ୍ ପି଱ଂଦନୀ
କୁତ୍ତେଵ ଲେଂଗଳୈ କ୍କୋଳ୍ଳମଲ୍ ପୋଗାଦୁ
ଇତ୍ତୈ ପ଱ୈ କୋଳ୍ଵା ନନ୍ରୁକାଣ୍ ଗୋଵିଂଦା !
ଏତ୍ତୈକ୍କୁମେଳେଳୁ ପି଱ଵିକ୍କୁମ୍, ଉଂଦନ୍ନୋ
ଡୁତ୍ତୋମେ ଯାଵୋମୁନକ୍କେ ନାମାଳ୍ Sଏଯ୍ ଵୋମ୍
ମୁତ୍ତିନ ଂକାମଂଗଳ୍ ମାତ୍ତେଲୋ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

30. ପାଶୁରମ୍
ଵଂଗ କ୍କଡଲ୍ କଡୈଂଦ ମାଦଵନୈ କେଶଵନୈ
ତିଂଗଳ୍ ତିରୁମୁଗତ୍ତୁ ଚ୍ଚେଯିଳୈ ଯାର୍ Sଏନ୍ନିରୈଂଜି
ଅଂଗପ୍ପରୈ କୋଂଡୁଵାତ୍ତୈ, ଅଣିପୁଦୁଵୈ
ପୈଂଗମଲ ତ୍ତଂଡୈରିଯଲ୍ ପଟ୍ଟର୍ ପିରାନ୍ କୋଦୈ Sଓନ୍ନ
ଶଂଗତ୍ତମିଳ୍ ମାଲୈ ମୁପ୍ପଦୁମ୍ ତପ୍ପାମେ
ଇଂଗପ୍ପରିଶୁରୈ ପ୍ପାରୀରରଂଡୁ ମାଲ୍ଵରୈତ୍ତୋଳ୍
Sଏ ଂଗଣ୍ ତିରୁମୁଗତ୍ତୁ ଚ୍ଚେଲ୍ଵତ୍ତିରୁମାଲାଲ୍
ଏଂଗମ୍ ତିରୁଵରୁଳ୍ ପେତ୍ତିନ୍ବୁରୁଵ ରେଂବାଵାଯ୍ ॥

ଶ୍ରୀ ଆଂଡାଳ୍ ତିରୁଵଡିଗଲେ ଶରଣଂ ॥

ସ୍ଵସ୍ତି ॥

********

Languages

Leave a Comment