[બજરંગ બાણ] ᐈ Bajrang Baan Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Bajrang Baan Stotram Lyrics In Gujarati

નિશ્ચય પ્રેમ પ્રતીતિ તે, બિનય કરૈ સનમાન ।
તેહિ કે કારજ સકલ સુભ, સિદ્ધ કરૈ હનુમાન ॥

ચૌપાઈ
જય હનુમંત સંત હિતકારી । સુન લીજૈ પ્રભુ અરજ હમારી ॥
જન કે કાજ બિલંબ ન કીજૈ । આતુર દૌરિ મહા સુખ દીજૈ ॥

જૈસે કૂદિ સિંધુ મહિપારા । સુરસા બદન પૈઠિ બિસ્તારા ॥
આગે જાય લંકિની રોકા । મારેહુ લાત ગી સુરલોકા ॥

જાય બિભીષન કો સુખ દીન્હા । સીતા નિરખિ પરમપદ લીન્હા ॥
બાગ ઉજારિ સિંધુ મહં બોરા । અતિ આતુર જમકાતર તોરા ॥

અક્ષય કુમાર મારિ સંહારા । લૂમ લપેટિ લંક કો જારા ॥
લાહ સમાન લંક જરિ ગી । જય જય ધુનિ સુરપુર નભ ભી ॥

અબ બિલંબ કેહિ કારન સ્વામી । કૃપા કરહુ ઉર અંતરયામી ॥
જય જય લખન પ્રાન કે દાતા । આતુર હ્વૈ દુખ કરહુ નિપાતા ॥

જૈ હનુમાન જયતિ બલ-સાગર । સુર-સમૂહ-સમરથ ભટ-નાગર ॥
ઓં હનુ હનુ હનુ હનુમંત હઠીલે । બૈરિહિ મારુ બજ્ર કી કીલે ॥

ઓં હ્નીં હ્નીં હ્નીં હનુમંત કપીસા । ઓં હું હું હું હનુ અરિ ઉર સીસા ॥
જય અંજનિ કુમાર બલવંતા । શંકરસુવન બીર હનુમંતા ॥

બદન કરાલ કાલ-કુલ-ઘાલક । રામ સહાય સદા પ્રતિપાલક ॥
ભૂત, પ્રેત, પિસાચ નિસાચર । અગિન બેતાલ કાલ મારી મર ॥

ઇન્હેં મારુ, તોહિ સપથ રામ કી । રાખુ નાથ મરજાદ નામ કી ॥
સત્ય હોહુ હરિ સપથ પાઇ કૈ । રામ દૂત ધરુ મારુ ધાઇ કૈ ॥

જય જય જય હનુમંત અગાધા । દુખ પાવત જન કેહિ અપરાધા ॥
પૂજા જપ તપ નેમ અચારા । નહિં જાનત કછુ દાસ તુમ્હારા ॥

બન ઉપબન મગ ગિરિ ગૃહ માહીં । તુમ્હરે બલ હૌં ડરપત નાહીં ॥
જનકસુતા હરિ દાસ કહાવૌ । તાકી સપથ બિલંબ ન લાવૌ ॥

જૈ જૈ જૈ ધુનિ હોત અકાસા । સુમિરત હોય દુસહ દુખ નાસા ॥
ચરન પકરિ, કર જોરિ મનાવૌં । યહિ ઔસર અબ કેહિ ગોહરાવૌં ॥

ઉઠુ, ઉઠુ, ચલુ, તોહિ રામ દુહાઈ । પાયં પરૌં, કર જોરિ મનાઈ ॥
ઓં ચં ચં ચં ચં ચપલ ચલંતા । ઓં હનુ હનુ હનુ હનુ હનુમંતા ॥

ઓં હં હં હાંક દેત કપિ ચંચલ । ઓં સં સં સહમિ પરાને ખલ-દલ ॥
અપને જન કો તુરત ઉબારૌ । સુમિરત હોય આનંદ હમારૌ ॥

યહ બજરંગ-બાણ જેહિ મારૈ । તાહિ કહૌ ફિરિ કવન ઉબારૈ ॥
પાઠ કરૈ બજરંગ-બાણ કી । હનુમત રક્ષા કરૈ પ્રાન કી ॥

યહ બજરંગ બાણ જો જાપૈં । તાસોં ભૂત-પ્રેત સબ કાપૈં ॥
ધૂપ દેય જો જપૈ હમેસા । તાકે તન નહિં રહૈ કલેસા ॥

દોહા
ઉર પ્રતીતિ દૃઢ઼, સરન હ્વૈ, પાઠ કરૈ ધરિ ધ્યાન ।
બાધા સબ હર, કરૈં સબ કામ સફલ હનુમાન ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *